Uppföljning och utvärdering av livsmedels­strategin

Ett av Jordbruksverkets uppdrag i regeringens handlings­planer är att följa och utvärdera livsmedels­kedjans utveckling över tid samt följa och utvärdera genomförandet av livsmedels­strategin. Vi ska inom ramen för uppdraget lämna en rapport varje år och en fördjupad analys vart fjärde år.

Syftet med rapporterna är bland annat att ge regeringen, Tillväxtverket och andra berörda aktörer relevanta besluts­underlag för arbetet med livsmedels­strategins genomförande.

Rapporterna visar hur livsmedelskedjan har utvecklats sedan 2016, det vill säga året innan livsmedels­strategin beslutades, fram till och med året det finns senast tillgängliga data. Vi utgår från livsmedels­strategins övergripande mål om en konkurrens­kraftig livsmedels­kedja där den totala livsmedels­produktionen ökar samtidigt som relevanta miljömål nås och sårbarheten minskar. Vi utgår också från målen för de tre strategiska områdena; regler och villkor, konsument och marknad samt kunskap och innovation.

I de årliga rapporterna diskuteras livsmedels­kedjans utveckling gällande konkurrens­kraft och produktivitet, miljö- och resurseffektivitet, samt den sociala dimensionen av hållbarhet. För att få en god förståelse för om utvecklingen går i önskvärd riktning eller inte, gör vi trend­analyser för utvalda indikatorer. Vi diskuterar även utvecklingen för faktorer som kan påverka livsmedels­kedjans sårbarhet och möjligheten att producera mat.

Årsrapport 2024

Årets rapport visar utvecklingen i livsmedels­kedjan mellan åren 2016 och 2022. Rapportens slutsatser kan sammanfattas i fem punkter.

  • Produktions­volymen och den svenska marknads­andelen har ökat för griskött och matfågel. Den svenska marknads­andelen har även ökat för nötkött, men minskat för ost.
  • Rörelse­marginalen och avkastningen på eget kapital minskar samtidigt som antalet företag ökar i restaurang­ledet, vilket tyder på att det finns förväntningar om framtida lönsamhet i ledet.
  • Det går inte att dra några slutsatser om huruvida utvecklingen i livsmedels­kedjan totalt sett går i rätt riktning när det gäller lönsamhet, konkurrenskraft eller produktion.
  • Inga miljömål med särskild relevans för livsmedels­strategin bedöms vara möjliga att nå till år 2030.
  • Ohälsa orsakat av dåliga matvanor är ett växande problem och genomsnitts­svenskens livsmedels­konsumtion kan bli mer hållbar ur flera perspektiv.

Om du vill läsa tidigare årsrapporter kan du kontakta oss via mejl.

Senast granskad: 2022-11-03

Till toppen