Uppföljning och utvärdering av livsmedelsstrategin

Ett av Jordbruksverkets uppdrag i regeringens handlingsplaner är att följa och utvärdera livsmedelskedjans utveckling över tid samt följa och utvärdera genomförandet av livsmedelsstrategin. Av uppdraget framgår också att Jordbruksverket ska lämna en årlig rapport och en fördjupad analys vart fjärde år.

Syftet med rapporten är bland annat att ge regeringen, Tillväxtverket och andra berörda aktörer relevanta beslutsunderlag för det vidare arbetet med livsmedelsstrategins genom­förande.

Rapporterna visar hur livsmedelskedjan har utvecklats utifrån livsmedelsstrategins över­gripande mål, en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedels­produk­tionen ökar, och målen för de tre strategiska områdena: Regler och villkor, konsument och marknad samt kunskap och innovation.

Dessutom diskuteras livsmedelsproduktionens produktivitet, miljö- och resurseffektivitet, vilken betydelse livsmedelskedjan har för den sociala dimensionen av hållbarhet, förutsätt­ningar för minskad sårbarhet i livsmedelskedjan och i vilken utsträckning åtgärderna i livs­medelsstrategins handlingsplaner kan bidra till livsmedelsstrategins mål.

Den årliga rapporten lämnas till bland annat regeringen och Tillväxtverket. I rapportens kapitel två finns slutsatser och sammanfattande diskussion. 

Årsrapport 2023

Årets rapport visar utvecklingen i livsmedelskedjan mellan åren 2016 och 2021. I årets rapport använder vi så kallade statistiska modeller för att se om utvecklingen är en trend eller om den beror på tillfälliga variationer. Vi har också ett större fokus än tidigare på minskad sårbarhet i livsmedelskedjan.

  • Produktionen har ökat i livsmedelskedjan som helhet.
  • Små förändringar av lönsamheten i livsmedelskedjan som helhet, men lönsamheten ökade i livsmedelshandeln och minskade i restaurangledet.
  • Den svenska marknadsandelen har ökat eller varit oförändrad, men minskat för ost.
  • Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel har ökat.
  • Utvecklingen går åt rätt håll för flera miljömålsindikatorer, men det går inte tillräckligt snabbt. Inga miljömål som är tydligt kopplade till livsmedelsstrategin bedöms vara möjliga att nå till år 2030.

Om du vill läsa tidigare årsrapporter kan du kontakta oss via mejl.

Du kanske också är intresserad av det här

Senast granskad: 2022-11-03