Krisberedskap

Jordbruksverket ansvarar för att förebygga, hantera och ge råd vid vissa samhällsstörningar inom lantbruk, djur och foder. Det kan till exempel vara smittsamma djur­sjukdomar, angrepp från växtskadegörare och torka. Vi är också en del av Sveriges totalförsvar, som är den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig.

Detta är en samhällsstörning

Ordet samhällsstörning är ett samlingsbegrepp för allvarliga händelser som kan hota och skada samhället. Det kan till exempel vara utbrott av en smittsam djursjukdom, olyckor, ovanliga väderförhållanden, terrorattacker och krig.

Ansvar för samhällsstörningar inom lantbruket

Jordbruksverket ansvarar för att förebygga, hantera och ge råd vid vissa samhällsstörningar inom lantbruk, djur och foder. I några utvalda samhällsstörningar har vi det övergripande ansvaret, och i andra har vi en mer rådgivande roll.

Övergripande ansvar inom tre områden

Vi har ett särskilt ansvar för samhällsstörningar inom tre områden: allvarliga smittsamma djursjukdomar, förorenat djurfoder och angrepp på växter från så kallade karantän­skadegörare.

Om något händer inom dessa områden har vi beredskap att snabbt använda vår krisorganisation, som leder och samordnar arbetet med händelsen.

Allvarliga smittsamma djursjukdomar

Jordbruksverket har i uppgift att hantera utbrott av allvarliga smittsamma djursjukdomar, som till exempel mul- och klövsjuka, svinpest och fågelinfluensa. Det kan både vara sjukdomar som sprids bland djur (epizootier) och från djur till människa (zoonoser). Vi ska bekämpa dessa sjukdomar och motverka att de sprids.

Misstänker du att ett djur lider av en allvarlig smittsam djursjukdom? Anmäl det omedelbart till en veterinär.

Förorenat djurfoder

Foderföretagare som säljer foder i Sverige ansvarar för att det är säkert. De ska bland annat se till att fodret inte är förorenat med något som kan vara farligt för djuren eller för de människor som äter produkter från djuren.

Har du djur som kan ha blivit sjuka av sitt foder? Då ska du anmäla det till en veterinär direkt.

Angrepp på växter från karantänskadegörare

Jordbruksverket har ett särskilt ansvar för att motverka så kallade karantän-skadegörare. Det är växtskadegörare som ännu inte finns i landet, men som kan orsaka stora skador på växter om de någon gång sprids. För att förhindra det finns särskilda bestämmelser i växtskyddslagen som vi utgår ifrån i vårt arbete.

Om du tror att du har hittat en karantän­skadegörare, så ska du anmäla det till oss eller till länsstyrelsen.

Rådgivande roll under andra samhällsstörningar

När det inträffar andra samhällsstörningar som kan drabba lantbruket ska vi utfärda rekommendationer och ge råd. Det gäller till exempel vid torka och vattenbrist. Det gäller också om djur måste evakueras, eller om radioaktiva ämnen faller ner över lantbruksmark.

Torka och vattenbrist

När det är extra torrt i skog och mark följer Jordbruksverket läget noga. Vi undersöker bland annat

  • hur tillgången på vatten ser ut
  • hur höst- och vårsådden artar sig
  • om det finns tillräckligt med utsäde.

Vi informerar också löpande om hur situationen ser ut och ger råd till lantbrukare som har drabbats av torka.

Torka kan leda till brist på vatten, men det kan också bli vattenbrist av andra anledningar. Oavsett anledning ska Jordbruksverket göra det lättare för lantbrukare och andra djurägare att hantera vattenbristen. Vi analyserar konsekvenser på kort och lång sikt och informerar om läget. Det är dock den enskilde lantbrukarens ansvar att vattenförsörjningen fungerar.

Evakuering av djur

Vissa samhällsstörningar kan leda till att lantbrukare måste evakuera sina djur. Det gäller till exempel vid skogsbränder och översvämningar. I sådana situationer stöttar vi lantbrukare och ger råd om evakueringen. Vi informerar också om hur läget ser ut.

Radioaktivt nedfall

Om åker- och betesmark förorenas av radioaktiva ämnen ska Jordbruksverket ta reda på

  • vilken typ av ämnen det är
  • hur stor mängd av ämnena som finns i marken
  • vilka områden som är drabbade.

Därefter bedömer vi konsekvenserna för jordbruket och livsmedelsproduktionen. Vi föreslår också lämpliga åtgärder för att begränsa skadorna.

Totalförsvar

Totalförsvar är den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Verksamheten består av två delar:

  • militärt försvar
  • civilt försvar.

På Jordbruksverket arbetar vi med det civila försvaret, så att samhället kan upprätthålla de viktigaste funktionerna även om Sverige hamnar i krig eller råkar ut för andra typer av fientliga handlingar.

För oss är det viktigt att Sverige kan producera livsmedel och foder även om det blir svåra förhållanden i landet, till exempel vid krig. Det är dock många aktörer som behöver samarbeta för att maten ska komma från jord till bord. Offentliga och privata aktörer ansvarar gemensamt för att hela kedjan av viktiga samhällsfunktioner fungerar, såsom transporter, elförsörjning och telefoni. Tillsammans ser vi till att Sveriges totalförsvar håller när det väl gäller.

Övningsstöd för länsstyrelser och kommuner

Jordbruksverket har tagit fram ett övningsstöd för länsstyrelser och kommuner som behöver öva på att hantera samhällsstörningar inom området smittsamma djursjukdomar (epizootier). Övningsstödet innehåller färdiga övningar som går att använda direkt. På så sätt blir arbetet enklare för dig som är ansvarig för att planera och genomföra krisövningar på en kommun eller länsstyrelse.

Tjänsteman i beredskap

Jordbruksverket har en tjänsteman i beredskap (TiB) med uppgift att initiera och samordna det inledande arbetet för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga olyckor och kriser.

TiB är kontakten till Jordbruksverket i akuta situationer och funktionen finns tillgänglig dygnet runt. TiB är främst avsedd för att myndigheter ska kunna ta kontakt med varandra vid allvarliga händelser och kriser.

En veterinär som misstänker en allvarlig smittsam djursjukdom som lyder under epizootilagen ska kontakta Jordbruksverkets TiB. Observera att detta alltså enbart gäller sjukdomar som lyder under epizootilagen.

Larma Jordbruksverkets tjänsteman i beredskap

  • TiB‑myndigheter: Ring det nationella TiB‑numret.
  • Andra myndigheter och veterinärer: Ring 036‑12 72 55

När du ringer TiB går samtalet via SOS Alarm.

Senast uppdaterad: 2022-09-15