Påverkan på livsmedelsförsörjningen och lantbruket i Sverige

Det förändrade säkerhetsläget i Europa påverkar Sverige på olika sätt. Jordbruksverket följer utvecklingen noga tillsammans med flera andra myndigheter.

Svensk livsmedelsförsörjning och handel

I nuläget finns det ingen anledning till oro för svensk livsmedelsförsörjning. Sverige har inte mycket handel inom jordbrukssektorn med Ukraina, Ryssland och Belarus.

Vi har inte sett några tendenser till minskad odling i Sverige under 2022, men priserna på mat kan fortsätta stiga eftersom lantbrukets kostnader ökar. Livsmedelsproduktionen påverkas av de höga el- och bränslekostnaderna.

Vi följer utvecklingen inom sektorn noga, har tät kontakt med branschen och har beredskap om situationen förändras.

Så påverkas svenskt lantbruk

Lantbruket påverkas framför allt av stigande priser på insatsvaror som konstgödsel, diesel, foder, el och emballage. Det kan ge sämre lönsamhet.

Tillgången till gödning för växtsäsongen 2022 har varit god. Höstsådden av spannmål håller på att avslutas. Sådden har kunnat genomföras under goda väderleksbetingelser. Det finns ingenting som tyder på att brist på produktionsmedel hållit tillbaka såddens omfattning.

Vinterodlande grönsaksföretag i södra Sverige har flaggat för att de inte kommer att producera grönsaker under kommande vinter, framförallt beroende på energikostnaderna. Detta gör att tillgången på vissa svenskodlade grönsaker kommer att vara låg under vintern.

Det finns vissa farhågor för skörden 2023 om tillgången på handelsgödsel minskar. Detta kan leda till lägre volymer spannmål och vall, men också sämre kvalitet för brödsäd eller andra användningsområden. Hur mycket av skörden som uteblir helt utan gödsling är svårt att säga, men det kan handla om 30-60%.

Radioaktivt nedfall

Om radioaktiva ämnen skulle spridas i atmosfären faller de ner över åker- och betesmark och förorenar marken och grödorna. På vår sida om radioaktivt nedfall kan du läsa mer om vad du som lantbrukare behöver tänka på.

Koncentrationen av radioaktiv jod i atmosfären blir låg på stora avstånd. Vid en eventuell händelse på ett kärnkraftverk i drift i Ukraina är det därför inte motiverat att ta jodtabletter i Sverige. På kärnkraftverket i Tjernobyl finns ingen radioaktiv jod kvar. Jodtabletter är ett läkemedel som bara ska tas på uppmaning av länsstyrelsen. Strålsäkerhetsmyndigheten har mer information.

Senast granskad: 2022-10-03

Till toppen