Vattenbrist

Brist på vatten kan uppstå i ytvattnet, grundvattnet och markvattnet. Beroende på var det är vattenbrist kan det påverka hur du får tag på vatten till dina djur och till bevattning. Här kan du läsa mer om vad som händer vid vattenbrist och hur du kan hantera situationen.

Så uppstår vattenbrist

Vattenbrist kan exempelvis uppstå när det är torka i landet, då behovet av vatten är stort samtidigt som det regnar för lite. Det kan också bli vattenbrist om vattenmagasinen inte fylls på tillräckligt fort för att möta efterfrågan på vatten.

I det kommunala dricksvattennätet kan det även uppstå vattenbrist om det går åt mer vatten än vad nätet har kapacitet till. Det är en teknisk begränsning snarare än brist på vattnet i sig.

Brist på vatten i olika vattenmagasin: ytvatten, grundvatten och markvatten

Vattenbrist kan vara kopplat till ytvatten, grundvatten och markvatten. Dricksvatten på landsbygden kommer ofta från mindre grundvattenmagasin, medan vatten till bevattning oftast kommer från ytvatten och stora grundvattenmagasin. Markvatten är det vatten som finns tillgängligt för växterna och är därför avgörande för växtodlingen.

De olika vattenmagasinen reagerar olika snabbt på förändringar i vattenbalansen. Det kan alltså vara grundvattenbrist samtidigt som det finns tillgång till ytvatten. På samma sätt kan det finnas tillräckligt med markvatten för växtodlingen samtidigt som det råder brist på grundvatten.

Om man inte ska tära på förråden av vatten på lång sikt så är det inte vattenmagasinens storlek, utan hur snabbt de kan fyllas på, som avgör hur mycket vatten man kan ta ut.

Hitta alternativa källor till vatten för dina djur

Om du har djur behöver du ge dem vatten i den mängd som djurslaget kräver. Det står i djurskyddslagen. I lagen står det också att vattnet måste vara av god kvalitet. Om det blir brist på vatten i din vanliga vattenkälla behöver du alltså hitta en alternativ källa till vatten, där kvaliteten på vattnet är tillräckligt bra.

Du ansvarar själv för att vattnet håller tillräckligt hög kvalitet

Vatten från sjöar och vattendrag kan fungera som ett alternativ i en situation där vattnet i din brunn inte räcker till, beroende på djurslag och produktionstyp. I så fall måste du själv ta reda på om vattnet är drickbart eller om det riskerar att påverka dina djurs hälsa negativt. Sedan måste du vara uppmärksam på djurens hälsa efter bytet av vattenkälla, så att du märker tidigt om hälsan försämras.

Du kan läsa mer i handboken Vatten till husdjur från Jordbruksverket.

Bevattning är tillåtet – om det inte orsakar skada

Det är tillåtet att ta vatten från sjöar och åar för bevattning, så länge du har tillstånd för det och det inte skadar allmänna eller enskilda intressen. Vid vattenbrist är dock risken större att ditt vattenuttag orsakar skada. Det gäller framför allt stora vattenuttag, men även summan av många små uttag kan skada växt- och djurlivet i åarna.

Följ villkoren som gäller för vattenuttag

För den som har tillstånd att ta vatten gäller de villkor som anges i miljödomen eller vattendomen. Bestämmelserna om tillståndsplikt för vattenuttag ur sjöar och åar finns i kapitel 11 i miljöbalken. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet.

Kommunen bestämmer över vattnet i de kommunala ledningarna

När det gäller vatten från det kommunala ledningsnätet är det din kommun som bestämmer om du får använda vattnet till bevattning eller inte. Om vattenverket inte kan tillverka tillräckligt med dricksvatten så kan kommunen införa bevattningsförbud, för att till exempel undvika tryckfall i ledningsnätet på grund av för stora vattenuttag.

Jordbruksverkets roll vid vattenbrist

Det är den enskilde lantbrukarens ansvar att vattenförsörjningen fungerar, men när det är vattenbrist kan Jordbruksverket stötta och hjälpa till på olika sätt. Målet är att göra det lättare för lantbrukare och andra djurägare att hantera vattenbristen på ett hållbart sätt.

En del av det arbetet går ut på att informera, till exempel om

  • hur vattenbristen påverkar djur utifrån smittskydd och djurskydd
  • hur vattensituationen påverkar EU‑stöden.

Vi håller även länsstyrelserna och allmänheten informerade om läget. Dessutom tittar vi på konsekvenser av vattensituationen på kort och lång sikt.

Författningar

Du kanske också är intresserad av det här

Senast uppdaterad: 2023-01-11