Avslutade regeringsuppdrag

Här hittar du de regeringsuppdrag som har slutredovisats.

Flera av våra pågående regeringsuppdrag har även årliga delredovisningar. Sådana redovisningar hittar du i beskrivningen av det specifika uppdraget.

Uppdrag som avslutats 2023

Samverkansprogrammet för näringslivets klimatomställning

Jordbruksverket ska bistå regeringen i genomförandet av regeringens samverkansprogram, särskilt avseende samverkansprogrammet Näringslivets klimatomställning. Detta sker i samverkan med Verket för innovationssystem (Vinnova) och andra berörda myndigheter.

Redovisning

En delrapport ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 1 juni 2021 och därefter ska rapportering ske den 1 mars 2022 och 2023.

Ackrediteringskriterier

Uppdrag i regleringsbrevet 2023: Jordbruksverket ska redogöra för hur vi kommer arbeta med att löpande identifiera, prioritera och åtgärda risker som uppmärksammas och som innebär en risk för att ackrediteringskriterierna inte längre uppfylls. Jordbruksverket ska involvera de delegerade organen (länsstyrelserna, Skogsstyrelsen och Sametinget) i arbetet. Jordbruksverket ska i arbetet ta in synpunkter från Ekonomistyrningsverket.

Redovisning

Uppdraget har redovisats till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastruktur­departementet) mars 2023.

Utvärderingssekretariatet

Uppdraget styrs numera av förordning (2022:1826) om EU:s gemensamma jordbrukspolitik)

Uppdrag i regleringsbrevet 2023: Jordbruksverket ska ansvara för utvärderingar av den kommande gemensamma jordbrukspolitiken, med utgångspunkt i beslutet om den strategiska planen (N2021/03087). I arbetet ska även myndighetens uppdrag att utvärdera havs- fiskeri- och vattenbruksprogrammet (N2022/01128) beaktas.

Redovisning

Jordbruksverket ska löpande redovisa arbetet till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet).

Uppdrag att inrätta ett nationellt nätverk för den gemensamma jordbrukspolitiken

Uppdraget styrs numera av förordning (2022:1826) om EU:s gemensamma jordbrukspolitik)

Regeringsbeslut från 2022‑12‑19: Regeringen har gett Jordbruksverket i uppdrag att inrätta ett nationellt nätverk för den gemensamma jordbrukspolitiken, tillsätta en styrgrupp samt tillhandahålla ett kansli för nätverket. Jordbruksverket och Tillväxtverket ska ha varsin plats i styrgruppen. Jämn könsfördelning i styrgruppssammansättningen ska eftersträvas.

Bakgrund: I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021 /2115 av den 2 december 2021 om strategiska planer för den gemensamma jordbrukspolitiken ska varje medlemsstat inrätta ett nationellt nätverk för den gemensamma jordbrukspolitiken för nätverkssamarbete mellan organisationer och förvaltningar, rådgivare, forskare och andra innovationsaktörer samt andra aktörer inom jordbruk och landsbygdsutveckling på nationell nivå.

Redovisning

Jordbruksverket ska årligen, senast den 22 februari, ta fram en skriftlig redovisning för föregående kalenderår över intäkter och kostnader hänförliga till nätverket, vilken verksamhet som bedrivits, vilka resultat som uppnåtts, hur verksamheten bidragit till målen för den gemensamma jordbrukspolitiken och målen för havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet.

Samordning för ekologiska livsmedel

Jordbruksverket ska fortsatt arbeta med samordningsfunktionen för ekologiska livsmedel vars syfte är att främja produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel inom ramen för livsmedelsstrategin. Arbetet ska utvecklas för att i större utsträckning bidra till utbyte av erfarenheter och dialog mellan berörda aktörer som verkar för ökad ekologisk produktion, utreda marknadsutveckling och verka för kunskapsuppbyggnad, kunskapsförmedling, innovation och rådgivning inom området. Jordbruksverket ska vidta fortsatta åtgärder i enlighet med uppdraget att, inom ramen för livsmedelsstrategin, vidta åtgärder för främjande av produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel.

Redovisning

Redovisning av använda medel ska ske senast den 21 februari 2022.

Uppdrag att stimulera inrapporteringen av djursjukdata

Jordbruksverket har i uppdrag att vidta åtgärder för att öka veterinärernas inrapportering av samtliga relevanta behandlingsdata till djursjukdataregistret.

Redovisning

Vi redovisar uppdragets genomförande i vår årsredovisning.

Kontroll av foder och animaliska biprodukter

Uppdrag i regleringsbrevet 2023: Jordbruksverket ska lämna en redovisning av hur kontrollen av foder och animaliska biprodukter kan utvecklas och förbättras. Redovisningen ska även omfatta de brister i kontrollen som myndigheten identifierat och beskriva hur de kan åtgärdas.

Redovisning

Uppdraget har redovisats. Du kan läsa redovisningen i rapporten Redovisning av regeringsuppdrag kontroll av foder och animaliska biprodukter:

Uppdrag att ta fram förslag till ändring av havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021-27

Regeringsbeslut från den 20 april 2023: Regeringen ger Jordbruksverket i uppdrag att ta fram förslag till ändring av havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021-2027 (HFVP) i syfte att införa en stödmöjlighet till aktörer inom fiskeri- och vattenbrukssektorerna.

Bakgrund: HFVP är det främsta finansiella verktyget för genomförandet av EU:s gemensamma fiskeripolitik och därmed också för utvecklingen av fiskerinäringarna. Snabba förändringar i omvärlden kan avsevärt försämra förutsättningarna för aktörer inom fiskeri- och vattenbrukssektorerna att upprätthålla produktion och även leda till nedläggningar. Såväl coronapandemin som Rysslands invasion av Ukraina har föranlett åtgärder från regeringen i syfte att akut ge ekonomiskt stöd till näringarna bland annat genom statsstöd.

Uppdrag att ta fram ett förslag till utformning av stöd för utdelning av frukt, bananer och grönsaker i skolan

Uppdrag i regleringsbrevet 2023: Jordbruksverket ska ta fram ett förslag till utformning av stöd för utdelning av frukt, bananer och grönsaker i skolan.

Förslaget ska innehålla en analys där Jordbruksverket beskriver måluppfyllnad, administrativa, ekonomiska och andra eventuella konsekvenser för både myndigheten och stödmottagarna. I uppdraget ingår även att föreslå en lämplig modell för förvaltning och kontroll av stödet. Förslaget ska om möjligt införas från och med skolåret 2024/2025.

Jordbruksverket ska även redovisa nödvändiga författningsändringar och justeringar i Sveriges strategi för implementering av EU:s skolprogram. Jordbruksverket ska i relevanta delar söka synergier med stödet till utdelning av skolmjölk. Även alternativa utformningar kan föreslås och i de fallen ska fördelar respektive nackdelar i förhållande till huvudförslaget redovisas.

Uppdraget ska genomföras i samarbete med Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten i de delar som gäller identifiering av behov, måluppfyllelse, förväntade resultat, målgrupp, utdelning av produkter, kompletterande utbildningsåtgärder, stödberättigade kostnader, information och publicitet. I de delar det bedöms relevant ska Jordbruksverket även inhämta kunskaper och erfarenheter från Statens skolverk.

Redovisning

Uppdraget ska

  • delredovisas den 15 november 2023
  • slutredovisas den 29 december 2023.

Statligt stöd till produktion av biogas

Uppdrag enligt ändring i regleringsbrevet 2023: Jordbruksverket ska förbereda för stöd för metangasreducering enligt förordningen (2014:1528) om statligt stöd till produktion av biogas så att det även kan betalas för perioden den 1 oktober till den 31 december.

Uppdrag att lämna förslag på åtgärder för att stärka beredskapen för primärproduktion av livsmedel i hela Sverige

Regeringsbeslut från den 8 maj 2023: Regeringen ger Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) i uppdrag att analysera och, i de fall som bedöms lämpligt, lämna kostnadseffektiva och skalbara förslag till förändringar av Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken för 2023–2027 (den strategiska planen) som ökar lönsamheten och robustheten i primärproduktionen i hela landet

Bakgrund

Omvärldshändelser har inneburit ändrade ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar för många jordbruksföretag. Efterfrågan på vissa av de stöd till miljö och klimat som ingår i den strategiska planen riskerar därför att bli mer begränsad än vad som har planerats för. För att nå de krav som ställs i fråga om resurstilldelning för miljö, klimat och djurvälfärd kan det därför finnas skäl att göra förändringar och tillskapa nya stöd som möter dessa mål och samtidigt bidrar till livsmedelsstrategins mål.

Redovisning

Uppdraget ska redovisas senast den 17 november 2023 till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

Inriktning för arbetet med civilt försvar (regleringsbrevet 2021)

Uppdrag i regleringsbrevet 2021: Jordbruksverkets planering för civilt försvar ska ta sin utgångspunkt i aktuella anvisningar för det civila försvaret.

Åtgärder vid en bristsituation i livsmedelskedjan

Jordbruksverket ska för leden i primärproduktionen tillsammans med berörda företag och andra relevanta aktörer arbeta för att skapa ökade förutsättningar att säkerställa flödet i livsmedelskedjan vid en allvarlig bristsituation under svåra fredstida förhållanden eller höjd beredskap och då ytterst krig. Under perioden 2021–2023 kan arbetet t.ex. förbereda branschöverenskomna hanteringsåtgärder som vid behov snabbt kan tillämpas. Arbetet kan kompletteras med utbildningsinsatser.

Redovisning

Uppdraget slutredovisades till regeringen (Näringsdepartementet) den 18 december 2023.

Uppdrag att utveckla Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken

Regeringsbeslut från den 4 april 2023: Regeringen ger Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) i uppdrag att analysera och, i de fall som bedöms lämpligt, lämna kostnadseffektiva och skalbara förslag till förändringar av Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken för 2023–2027 (den strategiska planen) som ökar lönsamhet och robusthet i primärproduktionen i hela landet.

Förslagen ska ta hänsyn till samhällsekonomisk effektivitet. Om förslagen påverkar kostnaderna eller intäkterna för staten, företag eller enskilda, ska en beräkning av dessa konsekvenser redovisas. Förslaget ska dessutom omfatta omfördelning av medel inom avsatt budget för ettåriga stöd till miljö, klimat och djurvälfärd för nya eller utvidgade stöd inom området, där ett stöd som kompenserar för längre betesgång för mjölkkor än det lagstadgade bör ingå bland förslagen. Även andra förslag som, efter omfördelning av medel inom den strategiska planen, möter målsättningen kan lämnas.

Bakgrund

Omvärldshändelser har inneburit ändrade ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar för många jordbruksföretag. Efterfrågan på vissa av de stöd till miljö och klimat som ingår i den strategiska planen riskerar därför att bli mer begränsad än vad som har planerats för. För att nå de krav som ställs i fråga om resurstilldelning för miljö, klimat och djurvälfärd kan det därför finnas skäl att göra förändringar och skapa nya stöd som möter dessa mål och samtidigt bidrar till livsmedelsstrategins mål.

Redovisning

Efter en begäran om förlängd tid ska Jordbruksverket senast den 1 december 2023 lämna en redovisning av uppdraget till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

Uppdrag att föreslå utformning av ekonomiskt stöd till jordbruksföretag som drabbats av torkan

Regeringsbeslut från den 13 juli 2023: Jordbruksverket ska analysera och redovisa vilka stödåtgärder som är mest effektiva och ändamålsenliga för att lindra de ekonomiska konsekvenserna som uppstått med anledning av torkan. I uppdraget ingår att inhämta information från relevanta myndigheter och berörda aktörer samt beakta utvecklingen av den nuvarande situationen. Förslaget till utformning av stöd ska tas fram i dialog med relevanta myndigheter och branschorganisationer.

Redovisning

Uppdraget ska redovisas senast den 4 augusti 2023 till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet).

Jordbrukets kunskaps- och innovationssystem

Uppdrag i regleringsbrevet 2023: Jordbruksverket ska, i sin roll att vara samordnande aktör för jordbrukets kunskaps- och innovationssystem (AKIS) inom ramen för den strategiska planen, ta fram en sammanhållen plan för hur det samordnande arbetet ska bedrivas. I arbetet ingår även att ta fram en plan över hur medlen i interventionerna kompetensutveckling, samarbete och stöd inom EIP Agri, för hela perioden, effektivt bör nyttjas och fördelas mellan prioriterade insatser så att systemet stärks och effektivt bidrar till målen i den strategiska planen.

Planen för det samordnande arbetet ska tas fram i nära samarbete med berörda stödmyndigheter, ta hänsyn till andra pågående statliga insatser och privata initiativ inom området, vara väl förankrad hos relevanta aktörer i jordbrukets kunskaps- och innovationssystem samt skapa förutsägbarhet i systemet.

Redovisning

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastruktur­departementet) senast den 1 maj 2023. Planen ska därefter regelbundet ses över under perioden och uppdateras vid behov.

Vidta energibesparande åtgärder

Regeringen uppdrar åt ett antal statliga myndigheter att till och med 31 mars 2023, vidta möjliga och lämpliga energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen.

Redovisning

Myndigheter med minst 10 anställda ska till Statens energimyndighet månadsvis rapportera mängden el som köpts under föregående månad för lokaler belägna inom Sverige. Den sista redovisningen avser mars 2023.

Myndigheterna ska också löpande redovisa vilka åtgärder de har vidtagit för att minska sin elanvändning. Redovisningen ska ske enligt närmare anvisningar från Energimyndigheten.

Uppdrag att ta fram underlag om näringslivets klimatomställning inför den kommande klimatpolitiska handlingsplanen

Regeringen har gett Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) i uppdrag att med stöd av bland andra Jordbruksverket ta fram underlag med analyser och förslag till styrmedel och andra åtgärder som bidrar till näringslivets klimatomställning.

Redovisning

Tillväxtanalys ska redovisas uppdraget till Regeringskansliet senast den 15 september 2022.

Horisontella mål och sidoeffekter i strategisk plan

Uppdrag i regleringsbrevet 2023: Jordbruksverket ska, i genomförandet av den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken 2023‑2027, vidta åtgärder som bidrar till att uppfylla det övergripande målet om modernisering som beskrivs i artikel 6.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2115.

Jordbruksverket ska också, i arbetet med den strategiska planen, vidta åtgärder som bidrar till och tar tillvara potentialen i arbetet med att stärka jämställdhet och icke-diskriminering.

Vidare ska Jordbruksverket genomföra den strategiska planen så att interventionernas primära syften uppnås, samtidigt som möjliga sidoeffekter som kan bidra till andra mål som anges i artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2115 tas tillvara och följs upp.

Redovisning

Jordbruksverket ska senast den 15 juni 2023 redovisa vidtagna samt planerade åtgärder till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet).

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Jordbruksverket ska redovisa hur de arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor.

Redovisning

Redovisning ska ske inom ramen för Jordbruksverkets miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Uppdrag inom livsmedelsstrategin som avslutats 2023

Uppdrag att vidta åtgärder för främjande av produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel

Jordbruksverket ska vidta lämpliga åtgärder som syftar till att nå regeringens uppsatta inriktningsmål för ekologisk produktion och konsumtion. Målen är att

  • 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark år 2030
  • 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska produkter år 2030.

Redovisning

Uppdraget ska

  • delredovisas den 28 februari 2020 (handlingsplan I)
  • slutredovisas den 28 februari 2021 (handlingsplan I)
  • delredovisas den 21 februari 2022 (handlingsplan III).

Uppdraget fortsätter enligt villkorstext i regleringsbrevet för 2023: Jordbruksverket får använda högst 25 000 000 kronor för att vidta fortsatta åtgärder som främjar produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel i enlighet med uppdrag att, inom ramen för livsmedelsstrategin, vidta åtgärder för främjande av produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel (N2018/02711) inklusive Jordbruksverkets samordningsfunktion för ekologiska livsmedel.

Uppdrag att stödja det svenska genomförandet av Bocuse d’Or

Uppdrag enligt ändring i regleringsbrevet 2023: Jordbruksverket ska stödja det svenska genomförandet av Bocuse d’Or med 1 miljon kronor under 2023 i enlighet med förordningen (2018:1500) om stöd för åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin.

Fiskberedningsindustrins mottagningskapacitet

Jordbruksverket ska (enligt regleringsbrev för budgetåret 2022) sammanställa kunskap och analysera fiskberedningen i Sverige utifrån svensk mottagningskapacitet och produktion.

Redovisning

Uppdraget har redovisats. Du kan läsa redovisningen i rapporten Fiskberedningsindustrins mottagningskapacitet:

Förbättra surströmmingsindustrin, utnyttjande av restströmmar och sjömatskonsumtion

Jordbruksverket ska, utifrån ändring av regleringsbrev 2022 (Dnr. 2.3.4 – 22699/2021), bidra till kunskapen om sjömatskonsumtion samt ta fram en färdplan för att främja surströmmingsindustrin råvaruförsörjning. Vidare ska Jordbruksverket stärka pågående projektverksamheter på Chalmers tekniska högskola med syfte att marknadsföra samt utveckla produkter, processer och teknik för att en större del av de svenska fiskerimöjligheterna ska kunna landas och beredas i Sverige.

Redovisning

Uppdraget har redovisats.

Kartläggning och analys av gödselmedelsproduktion

Jordbruksverket har fått i uppdrag att analysera nuvarande kapacitet och förutsättningar för inhemsk gödselmedelsproduktion samt framtida tillgång på växtnäring för svenska grödor. I uppdraget ingår även att kartlägga pågående initiativ inom Sverige och EU.

Redovisning

Uppdraget har redovisats. Du kan läsa redovisningen i rapporten Gödselmedelsproduktion i Sverige:

Kontakta oss om du har frågor

Vill du veta mer om något av regeringsuppdragen? Hör av dig till oss, så kan vi skicka fördjupande information och svara på frågor.

Senast granskad: 2023-12-28

Till toppen