Avslutade regeringsuppdrag

Här hittar du de regeringsuppdrag som har slutredovisats.

Flera av våra pågående regeringsuppdrag har även årliga delredovisningar. Sådana redovisningar hittar du i beskrivningen av det specifika uppdraget.

Uppdrag som avslutats 2023

Uppdrag att utveckla Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken

Regeringsbeslut från den 4 april 2023: Regeringen ger Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) i uppdrag att analysera och, i de fall som bedöms lämpligt, lämna kostnadseffektiva och skalbara förslag till förändringar av Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken för 2023–2027 (den strategiska planen) som ökar lönsamhet och robusthet i primärproduktionen i hela landet.

Förslagen ska ta hänsyn till samhällsekonomisk effektivitet. Om förslagen påverkar kostnaderna eller intäkterna för staten, företag eller enskilda, ska en beräkning av dessa konsekvenser redovisas. Förslaget ska dessutom omfatta omfördelning av medel inom avsatt budget för ettåriga stöd till miljö, klimat och djurvälfärd för nya eller utvidgade stöd inom området, där ett stöd som kompenserar för längre betesgång för mjölkkor än det lagstadgade bör ingå bland förslagen. Även andra förslag som, efter omfördelning av medel inom den strategiska planen, möter målsättningen kan lämnas.

Bakgrund

Omvärldshändelser har inneburit ändrade ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar för många jordbruksföretag. Efterfrågan på vissa av de stöd till miljö och klimat som ingår i den strategiska planen riskerar därför att bli mer begränsad än vad som har planerats för. För att nå de krav som ställs i fråga om resurstilldelning för miljö, klimat och djurvälfärd kan det därför finnas skäl att göra förändringar och skapa nya stöd som möter dessa mål och samtidigt bidrar till livsmedelsstrategins mål.

Redovisning

Efter en begäran om förlängd tid ska Jordbruksverket senast den 1 december 2023 lämna en redovisning av uppdraget till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

Uppdrag att föreslå utformning av ekonomiskt stöd till jordbruksföretag som drabbats av torkan

Regeringsbeslut från den 13 juli 2023: Jordbruksverket ska analysera och redovisa vilka stödåtgärder som är mest effektiva och ändamålsenliga för att lindra de ekonomiska konsekvenserna som uppstått med anledning av torkan. I uppdraget ingår att inhämta information från relevanta myndigheter och berörda aktörer samt beakta utvecklingen av den nuvarande situationen. Förslaget till utformning av stöd ska tas fram i dialog med relevanta myndigheter och branschorganisationer.

Redovisning

Uppdraget ska redovisas senast den 4 augusti 2023 till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet).

Jordbrukets kunskaps- och innovationssystem

Uppdrag i regleringsbrevet 2023: Jordbruksverket ska, i sin roll att vara samordnande aktör för jordbrukets kunskaps- och innovationssystem (AKIS) inom ramen för den strategiska planen, ta fram en sammanhållen plan för hur det samordnande arbetet ska bedrivas. I arbetet ingår även att ta fram en plan över hur medlen i interventionerna kompetensutveckling, samarbete och stöd inom EIP Agri, för hela perioden, effektivt bör nyttjas och fördelas mellan prioriterade insatser så att systemet stärks och effektivt bidrar till målen i den strategiska planen.

Planen för det samordnande arbetet ska tas fram i nära samarbete med berörda stödmyndigheter, ta hänsyn till andra pågående statliga insatser och privata initiativ inom området, vara väl förankrad hos relevanta aktörer i jordbrukets kunskaps- och innovationssystem samt skapa förutsägbarhet i systemet.

Redovisning

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastruktur­departementet) senast den 1 maj 2023. Planen ska därefter regelbundet ses över under perioden och uppdateras vid behov.

Vidta energibesparande åtgärder

Regeringen uppdrar åt ett antal statliga myndigheter att till och med 31 mars 2023, vidta möjliga och lämpliga energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen.

Redovisning

Myndigheter med minst 10 anställda ska till Statens energimyndighet månadsvis rapportera mängden el som köpts under föregående månad för lokaler belägna inom Sverige. Den sista redovisningen avser mars 2023.

Myndigheterna ska också löpande redovisa vilka åtgärder de har vidtagit för att minska sin elanvändning. Redovisningen ska ske enligt närmare anvisningar från Energimyndigheten.

Uppdrag att ta fram underlag om näringslivets klimatomställning inför den kommande klimatpolitiska handlingsplanen

Regeringen har gett Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) i uppdrag att med stöd av bland andra Jordbruksverket ta fram underlag med analyser och förslag till styrmedel och andra åtgärder som bidrar till näringslivets klimatomställning.

Redovisning

Tillväxtanalys ska redovisas uppdraget till Regeringskansliet senast den 15 september 2022.

Horisontella mål och sidoeffekter i strategisk plan

Uppdrag i regleringsbrevet 2023: Jordbruksverket ska, i genomförandet av den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken 2023‑2027, vidta åtgärder som bidrar till att uppfylla det övergripande målet om modernisering som beskrivs i artikel 6.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2115.

Jordbruksverket ska också, i arbetet med den strategiska planen, vidta åtgärder som bidrar till och tar tillvara potentialen i arbetet med att stärka jämställdhet och icke-diskriminering.

Vidare ska Jordbruksverket genomföra den strategiska planen så att interventionernas primära syften uppnås, samtidigt som möjliga sidoeffekter som kan bidra till andra mål som anges i artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/2115 tas tillvara och följs upp.

Redovisning

Jordbruksverket ska senast den 15 juni 2023 redovisa vidtagna samt planerade åtgärder till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet).

Minskade utsläpp från tjänsteresor

Jordbruksverket ska redovisa hur de arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor.

Redovisning

Redovisning ska ske inom ramen för Jordbruksverkets miljöledningsarbete i enlighet med vad som gäller enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Uppdrag inom livsmedelsstrategin som avslutats 2023

Fiskberedningsindustrins mottagningskapacitet

Jordbruksverket ska (enligt regleringsbrev för budgetåret 2022) sammanställa kunskap och analysera fiskberedningen i Sverige utifrån svensk mottagningskapacitet och produktion.

Redovisning

Uppdraget har redovisats. Du kan läsa redovisningen i rapporten Fiskberedningsindustrins mottagningskapacitet:

Förbättra surströmmingsindustrin, utnyttjande av restströmmar och sjömatskonsumtion

Jordbruksverket ska, utifrån ändring av regleringsbrev 2022 (Dnr. 2.3.4 – 22699/2021), bidra till kunskapen om sjömatskonsumtion samt ta fram en färdplan för att främja surströmmingsindustrin råvaruförsörjning. Vidare ska Jordbruksverket stärka pågående projektverksamheter på Chalmers tekniska högskola med syfte att marknadsföra samt utveckla produkter, processer och teknik för att en större del av de svenska fiskerimöjligheterna ska kunna landas och beredas i Sverige.

Redovisning

Uppdraget har redovisats.

Kartläggning och analys av gödselmedelsproduktion

Jordbruksverket har fått i uppdrag att analysera nuvarande kapacitet och förutsättningar för inhemsk gödselmedelsproduktion samt framtida tillgång på växtnäring för svenska grödor. I uppdraget ingår även att kartlägga pågående initiativ inom Sverige och EU.

Redovisning

Uppdraget har redovisats. Du kan läsa redovisningen i rapporten Gödselmedelsproduktion i Sverige:

Uppdrag som avslutats 2022

Inriktning för arbetet med civilt försvar - Uppbyggnad av livsmedelsberedskapen

Jordbruksverket ska tillsammans med Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) fortsätta det arbete som inletts för att bygga upp en livsmedelsberedskap.

Redovisning

Uppdraget har redovisats till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Uppdrag att ta fram en strategi och genomföra åtgärder för att minska olycksriskerna och förbättra arbetsmiljön i jordbruket och trädgårdsnäringen

Regeringen ger Jordbruksverket i uppdrag att ta fram och påbörja genomförandet av en strategi för att minska olycksriskerna och förbättra arbetsmiljön i jordbruket och trädgårdsnäringen med stöd av medel från pelare 2 i den gemensamma jordbrukspolitiken.

Redovisning

Uppdraget har redovisats till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Uppdrag att ta fram förslag till ändring i jordförvärvslagen

Regeringen ger Jordbruksverket i uppdrag att analysera vilka ändringar som behöver göras för att motverka att jordförvärvslagens (1979:230) bestämmelser om särskilt tillstånd vid förvärv av lantbruksegendom kringgås.

Redovisning

Uppdraget har redovisats till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Uppdrag att lämna förslag till utformning av stöd till jordbruket

Regeringen ger Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) i uppdrag att föreslå hur regeringens aviserade ekonomiska stöd till animaliesektorn i jordbruket samt växthusföretagen skulle kunna utformas, och en fördelning av regeringens aviserade förstärkning av det nationella stödet i norra Sverige.

Redovisning

Uppdraget har redovisats till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Utse nationella referenslaboratorier för växtskadegörare

Regeringen uppdrar åt Jordbruksverket att utse ett eller flera nationella referens­laboratorier för växtskadegörare, i enlighet med artikel 100 i förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet.

Redovisning

Uppdraget har redovisats till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Uppdrag att upprätta ett obligatoriskt kontrollprogram för bakteriell njurinflammation

Regeringen har gett Jordbruksverket i uppdrag att fortsätta arbetet med den nationella hanteringen av bakteriell njurinflammation (BKD) genom upprättandet av ett obligatoriskt kontrollprogram med krav på provtagning och viss bekämpning inom landet som möjliggör en kombination med frivilligt kontrollprogram.

Redovisning

Uppdraget redovisas i årsredovisningen.

Uppdrag att föreslå vilka bestämmelser på djurskyddsområdet som bör omfattas av ett nytt sanktionsavgiftssystem

Regeringen uppdrar åt Jordbruksverket att föreslå vilka bestämmelser på djurskyddsområdet som bör omfattas av ett sanktionsavgiftssystem.

Redovisning

Uppdraget har redovisats till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Uppdrag att förbereda inriktning för bredbandsstöd inom landsbygdsprogrammet för perioden 2014–2020

I uppdrag av regeringen ska Statens jordbruksverk förbereda för att 150 miljoner kronor inriktas mot utbyggnad av bredband i glesare befolkade områden av landet.

Redovisning

Uppdraget ska delredovisas årligen i Jordbruksverkets årsredovisning.

Förberedelser inför kommande programperiod för EU-fonderna (2021‑2027)

Jordbruksverket ska bistå regeringen i arbetet med EU:s gemensamma jordbrukspolitik för perioden 2021–2027, inklusive den strategiska planen. Högre måluppfyllelse, effektivare administration samt förenkling för stödmottagare ska beaktas i arbetet. Jordbruksverket ska även vidta förberedande åtgärder inför myndighetens kommande förvaltning och uppföljning av den strategiska planen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Jordbruksverket ska även vidta alla nödvändiga åtgärder som myndigheten ansvarar för som kommande förvaltande myndighet för det operativa programmet för Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF) för perioden 2021–2027, i syfte att möjliggöra programstarten efter godkännande från Europeiska kommissionen. Myndigheten ska löpande redovisa arbetet till regeringen (Näringsdepartementet).

Redovisning

Vi redovisar arbetet i Jordbruksverkets årsredovisning.

Villkoren för utbetalande organ

Jordbruksverket ska redogöra för hur myndigheten kommer att uppfylla villkoren för godkännande av utbetalande organ (som motsvaras av artikel 1 i Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 907/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller utbetalande organ och andra organ, ekonomisk förvaltning, avslutande av räkenskaper, säkerheter och användning av euron), särskilt i förhållande till de förändringar som genomförs genom införandet av den strategiska planen. Myndigheten ska i arbetet inhämta synpunkter från Ekonomistyrningsverket.

Redovisning

Uppdraget har redovisats till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Uppdrag att utforma ett program för kompetensutveckling om betesmarker och slåtterängar

Jordbruksverket får i uppdrag att ta fram och redovisa ett program för rådgivning och annan kompetensutveckling. Programmet är till för lantbrukare och andra markförvaltare som äger eller brukar betesmarker och slåtterängar som kräver särskilt anpassad skötsel för att natur- och kulturvärden ska bevaras och utvecklas.

Redovisning

Uppdraget har redovisats till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Uppdrag att strategiskt planera arbetet för ökad kolsänka

Regeringen har gett Jordbruksverket och Skogsstyrelsen i uppdrag att strategiskt planera arbetet, inklusive att vidareutveckla metoder, för att minska avgången av växthusgaser från jord- och skogsbrukets organogena jordar och öka kolinlagringen i åker- och betesmark, som bidrar till negativa utsläpp av växthusgaser och kan bidra till kompletterande åtgärder i det klimatpolitiska ramverket.

Redovisning

Skogsstyrelsen har samordnat redovisningen av uppdraget och redovisat till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

FN-konvention om biologisk mångfald

Jordbruksverket ska redovisa hur myndigheten bidragit till Sveriges arbete med att ta fram ett nytt strategiskt ramverk för FN:s konvention för biologisk mångfald.

Redovisning

Uppdraget har redovisats till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Uppdrag att genomföra en förstudie om åtgärder mot salmonella hos lantbrukets djur

Regeringen har gett Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt i uppdrag att genomföra en förstudie om åtgärder för att effektivt förebygga och hantera förekomst av salmonella hos lantbrukets djur.

Redovisning

Uppdraget har redovisats till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Hantering av EU-stöd

Jordbruksverket ska redovisa totalkostnad, styckkostnad och volym för föregående års handläggning av EU-stöden.

Jordbruksverket ska även redovisa sin bedömning av den redovisade datans användbarhet samt hur myndighetens hantering av EU-stöd i ökad utsträckning kan bidra till att:

  • uppnå enhetlig regeltillämpning, kvalitetsförbättringar och
  • effektivitetsvinster
  • minska kostnaden per stödkrona för förvaltning och kontroll av
  • EU-fonder
  • effektivisera och förenkla för företag och myndigheter, särskilt
  • avseende stödsökande
  • stöd kan betalas ut så tidigt som möjligt
  • minska fel i stödhanteringen.

Redovisning

Uppdraget har redovisats till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Uppdrag att granska djurhållning med avseende på risken för uppkomst och spridning av nya smittor mellan djur och människa (zoonoser)

Regeringen uppdrar åt Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt att med utgångspunkt i det tidigare utbrottet av SARS-CoV-2 i svenska minkbesättningar granska sådan djurhållning som myndigheterna bedömer relevant med avseende på risken för uppkomst och spridning av nya zoonotiska smittor med betydande påverkan på folkhälsan samt redovisa eventuella behov av ytterligare insatser och föreslå förebyggande åtgärder för att minimera risken för överföring av sådana smittor mellan djur och människa. Jordbruksverket ska även göra en översyn av myndighetens föreskrifter gällande minkuppfödning från ett smittskyddsperspektiv.

Redovisning

Uppdraget har redovisats till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Regeringsuppdrag om kontroll av foder och animaliska biprodukter

Jordbruksverkets har fått i uppdrag av regeringen att lämna en redogörelse för hur den svenska kontrollen av foder och animaliska biprodukter kan utvecklas och förbättras.

Redovisning

Uppdraget har redovisats till regeringen (Näringsdepartementet).

Kontakta oss om du har frågor

Vill du veta mer om något av regeringsuppdragen? Hör av dig till oss, så kan vi skicka fördjupande information och svara på frågor.

Senast granskad: 2023-10-09