Avslutade regeringsuppdrag

Här hittar du de regeringsuppdrag som har slutredovisats.

Flera av våra pågående regeringsuppdrag har även årliga delredovisningar. Sådana redovisningar hittar du i beskrivningen av det specifika uppdraget.

Uppdrag som avslutats 2022

Uppdrag att genomföra en förstudie om åtgärder mot salmonella hos lantbrukets djur

Regeringen har gett Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt i uppdrag att genomföra en förstudie om åtgärder för att effektivt förebygga och hantera förekomst av salmonella hos lantbrukets djur.

Redovisning

Uppdraget har redovisats till regeringen (Näringsdepartementet).

Uppdrag att förbereda inriktning för bredbandsstöd inom landsbygdsprogrammet för perioden 2014–2020

I uppdrag av regeringen ska Statens jordbruksverk förbereda för att 150 miljoner kronor inriktas mot utbyggnad av bredband i glesare befolkade områden av landet.

Redovisning

Uppdraget slutredovisades i Jordbruksverkets årsredovisning 2021.

Hantering av EU-stöd

Jordbruksverket ska redovisa totalkostnad, styckkostnad och volym för föregående års handläggning av EU-stöden.

Jordbruksverket ska även redovisa sin bedömning av den redovisade datans användbarhet samt hur myndighetens hantering av EU-stöd i ökad utsträckning kan bidra till att:

 • uppnå enhetlig regeltillämpning, kvalitetsförbättringar och
 • effektivitetsvinster
 • minska kostnaden per stödkrona för förvaltning och kontroll av
 • EU-fonder
 • effektivisera och förenkla för företag och myndigheter, särskilt
 • avseende stödsökande
 • stöd kan betalas ut så tidigt som möjligt
 • minska fel i stödhanteringen.

Redovisning

Uppdraget ska redovisas den 15 april 2022.

Uppdrag att granska djurhållning med avseende på risken för uppkomst och spridning av nya smittor mellan djur och människa (zoonoser)

Regeringen uppdrar åt Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt att med utgångspunkt i det tidigare utbrottet av SARS-CoV-2 i svenska minkbesättningar granska sådan djurhållning som myndigheterna bedömer relevant med avseende på risken för uppkomst och spridning av nya zoonotiska smittor med betydande påverkan på folkhälsan samt redovisa eventuella behov av ytterligare insatser och föreslå förebyggande åtgärder för att minimera risken för överföring av sådana smittor mellan djur och människa. Jordbruksverket ska även göra en översyn av myndighetens föreskrifter gällande minkuppfödning från ett smittskyddsperspektiv.

Redovisning

Uppdraget redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 28 februari 2022.

Regeringsuppdrag om kontroll av foder och animaliska biprodukter

Jordbruksverkets har fått i uppdrag av regeringen att lämna en redogörelse för hur den svenska kontrollen av foder och animaliska biprodukter kan utvecklas och förbättras.

Redovisning

Uppdraget har redovisats till regeringen (Näringsdepartementet).

Uppdrag som avslutats 2021

Löpande utvärdering av Europeiska innovations­partnerskapet inom ramen för landsbygds­programmet 2014–2020

Jordbruksverket ska ansvara för att det löpande genomförs lärande utvärdering av det Europeiska innovationspartnerskapet (EIP) som genomförs inom ramen för landsbygdsprogrammet 2014–2020. Utvärderingens syfte är att ge stöd till och direkt nytta i genomförandet av EIP samt att bidra till kunskapsbildningen på området.

Redovisning

Vi redovisar uppdragets genomförande i vår årsredovisning.

Foderkontroll

Jordbruksverket ska lämna en redovisning av hur foderkontrollen kan utvecklas och förbättras. Redovisningen ska även omfatta de brister i kontrollen som verket identifierat och beskriva hur de kan åtgärdas.

Redovisning

Redovisningen ska lämnas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 30 september 2021.

Uppdrag att redovisa strategi, mål, kostnader och nyttor kopplade till it-utveckling och digitalisering

Jordbruksverket har fått i uppdrag av regeringen att beskriva vår it- och digitaliseringsstrategi inklusive övergripande strategiska mål för vårt digitaliseringsarbete. I uppdraget ingår att beskriva relevanta vägval och delmål inom Jordbruksverkets utvecklings- och digitaliseringsarbete för perioden 2021 till och med 2027, samt genomföra en scenarioanalys för de vägval som är av särskilt stor relevans för den fortsatta utvecklingen. Vi ska också redovisa mer omfattande framtida it-utvecklingsprojekt.

Redovisning

Uppdraget har redovisats.

Förvaltningsstruktur för det operativa programmet för Europeiska havs-, fiskeri och vattenbruksfonden 2021–2027

Jordbruksverket ska presentera en beskrivning av förvaltningsstrukturen för det operativa programmet för Europeiska havs-, fiskeri och vattenbruksfonden 2021–2027.

Redovisning

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 30 juni 2021.

Förvaltning och kontroll av programmet för havs- och fiskeri och lokalt ledd utveckling

Jordbruksverket ska redovisa vidtagna åtgärder med anledning av revisionsuttalande och årlig rapport 2020 och 2021 för havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020 (EHFF) och för programmet för lokalt ledd utveckling 2014–2020 (LLU) samt redovisa åtgärder med anledning av lämnade revisionsrapporter för programmen för EHFF 2014–2020 och LLU 2014–2020.

Redovisning

Uppdraget ska redovisas löpande till regeringen (Näringsdepartementet) samt med en slutredovisning till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 30 juni 2021.

Uppdrag att bedöma nationella försörjningsbehov inom djurens hälso- och sjukvård vid kris eller höjd beredskap

Regeringen uppdrar åt Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) att bedöma nationella försörjningsbehov avseende djurens hälso- och sjukvård vid en kris eller vid höjd beredskap och då ytterst i krig.

Redovisning

Uppdraget redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 april 2021.

Gemensam strategi för fiskets framtid

Jordbruksverket har i uppdrag att tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten ta fram en ny gemensam strategi för yrkesfisket, vattenbruket, fritidsfisket och fisketurismen samt nya sektorsspecifika handlingsplaner. Arbetet ska utgå från ekosystemansats och bidra till att stärka måluppfyllnaden i följande strategier:

 • Maritima strategin
 • En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet.

Redovisning

Uppdrag att utarbeta behovsanalys, förslag till prioriteringar och mål samt ett operativt program för Europeiska havs- och fiskerifonden 2021–2027

Jordbruksverket ska utarbeta en behovsanalys och förslag till prioriteringar och mål för ett operativt program för genomförandet av Europeiska havs- och fiskerifonden för perioden 2021–2027.

Uppdrag att bistå i arbetet att ta fram förslag till program för Europeiska regionala utvecklingsfonden programperioden 2021–2027

Regeringen uppdrar åt Jordbruksverket med flera att bistå Tillväxtverket respektive regionerna och Gotlands kommun i arbetet att ta fram förslag till nationellt respektive regionala program för Europeiska regionala utvecklingsfonden inom målet Investering för sysselsättning och tillväxt för programperioden 2021–2027.

Redovisning

Tillväxtverket ska samlat redovisa uppdraget till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 29 januari 2021.

Uppdrag att stärka förutsättningarna för en robust livsmedelsförsörjning

Regeringen uppdrar åt Livsmedelsverket och Jordbruksverket att tillsammans analysera och redogöra för lärdomarna som utbrottet av corona/covid-19 gett avseende livsmedelsförsörjningen.

I uppdraget ingår, att utifrån erfarenheterna av pandemin, lämna förslag till åtgärder och arbetsformer som kan bidra till att stärka förutsättningarna för en robust livsmedelsförsörjning i händelse av samhällsstörningar och kriser, samt vid höjd beredskap och då ytterst krig.

Redovisning

Uppdraget ska

 • delredovisas den 30 november 2020
 • slutredovisas den 31 mars 2021.

Beredskapsplaner

Jordbruksverket ska se över och uppdatera befintliga beredskapsplaner med hänsyn till de resultat och analyser som redovisas i Strålsäkerhetsmyndighetens rapport (SSM 2017:27) Översyn av beredskapszoner vad gäller åtgärder kopplade till livsmedels­produktion. I genomförande av uppdraget ska Jordbruksverket samråda med Livsmedelsverket och Strålsäkerhetsmyndigheten.

Redovisning

Uppdraget ska slutredovisas den 31 mars 2021.

Uppdrag om samverkan kring bredbandsinfrastruktursatsningar inom ramen för regionalfonds- och landsbygdsprogrammen under programperioden 2014–2020

Uppdrag om samverkan kring bredbandsinfrastruktursatsningar inom ramen för regionalfonds- och landsbygdsprogrammen under programperioden 2014–2020.

Redovisning

Uppdraget ska

 • delredovisas årligen den 15 april under perioden 2014–2020
 • slutredovisas den 15 april 2021.

Uppdrag att föreslå utformning av åtgärder i den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken 2023-2027

Jordbruksverket ska utarbeta förslag till åtgärder i den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken i nästa programperiod. EU-kommissionens två strategier under parollen Gröna given -Från jord till bord- strategin för ett rättvisare , hälsosammare och miljövänligare livsmedelssystem och EU’s strategi för biologisk mångfald för 2030. Jordbruksverket ska i genomförandet av detta uppdrag beakta arbetet med den Gröna given så att den gemensamma jordbrukspolitiken bidrar.

Redovisning

Jordbruksverket ska redovisa uppdraget till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 11 december 2020.

Hantering av stöd från EU

Jordbruksverket ska redovisa totalkostnad, styckkostnad och volym för föregående års handläggning av EU-stöden. Redovisning av kostnader för Jordbruksverket ska fördelas på ärendehantering, kontroll, information, utredningar, utveckling, normering och samordning av mark­nads­stöd, jordbrukarstöd, landsbygdsstöd, lokalt ledd utveckling respektive fiskeristöd. Jordbruksverket ska redovisa nyckeltalet kostnad per stödkrona (både totalt och avseende Jordbruksverkets del) som avser kostnader för hantering av respektive stödgrupp i förhållande till utbetalade EU-stöd inklusive medfinansiering.

För perioderna 2016–2018 och 2017–2019 ska redovisningen avse totala kostnader.

För perioden 2018–2020 ska redovisningen visa den totala kostnaden och Jordbruksverkets del av den totala kostnaden.

Jordbruksverket ska även redo­visa sin bedömning av den redovisade datans användbarhet samt hur myndig­hetens hantering av EU-stöd i ökad utsträckning kan bidra till att:

 • uppnå enhetlig regeltillämpning, kvalitetsförbättringar och effektivitetsvinster
 • minska kostnaden per stödkrona för förvaltning och kontroll av EU-fonder
 • effektivisera och förenkla för företag och myndigheter, särskilt avseende stödsökande
 • stöd kan betalas ut så tidigt som möjligt
 • minska fel i stödhanteringen.

Redovisning

Uppdraget har redovisats för regeringen (Näringsdepartementet).

Nationellt kontroll- och sanktionssystem i den gemensamma jordbrukspolitiken

Jordbruksverket ska ta fram förslag till nationellt kontroll- och sanktionssystem för jordbrukarstöden och landsbygdsstöden (projekt- och företagsstöd) i den kommande gemensamma jordbrukspolitiken. Med utgångspunkt i EU-kommissionens förslag om att sanktionerna ska vara effektiva, avskräckande och proportionerliga samt övriga bestämmelser på området ska behovet av att uppnå förenkling för stödmottagare och berörda myndigheter beaktas.

Redovisning

Uppdrag att medverka i genomförandet av Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen

Utvärdera djurvälfärden vid träning inför prov och vid anlagstest i vilthägn

Uppdraget innefattar att utreda om träning inför prov och anlagstest i vilthägn medför ett lidande för de inblandade djuren. Därtill ingår det i uppdraget att analysera

 • samhällsnyttan det medför att träna hundar inför prov och genomföra anlagstest av hundar i hägn
 • möjliga alternativ till att använda levande djur vid träning av hundar inför prov och vid genomförandet av anlagstest.

I uppdraget ingår det att kartlägga hur många vilthägn för olika slags djurslag det finns samt omfattningen av verksamheten.

Redovisning

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter

För att nå regeringens mål för att öka service, minska handläggningstiderna samt öka förståelsen för företagens villkor på myndigheter med ett stort antal ärenden uppdrar regeringen åt myndigheterna att följa upp och arbeta mot dessa mål.

Redovisning

Uppdraget har redovisats till Tillväxtverket.

Slutredovisade uppdrag inom livsmedelsstrategin 2021

 Här finns de uppdrag som genomfördes 2020 och som slutredovisades 2021. Om ni är intresserade av slutredovisningar från tidigare uppdrag i livsmedelshandlingsplaner kontakta

Studie för hållbara livsmedelssystem

Jordbruksverket har lämnat en rapport om hållbara livsmedelssystem till regeringen. Den innehåller förslag på definition av hållbara livsmedelssystem, kartläggning av pågående initiativ och förslag till åtgärder. Förslagen på åtgärder rör följande områden:

 • Innovation och samverkan
 • Tydligare myndighetsansvar
 • Mål, datainsamling och analysmetoder
 • EU-strategin Från jord till bord.

Redovisning

Förstudie för en databasinfrastruktur för lantbruket för att systematiskt lagra och använda data

Jordbruksverket ska precisera ett eller flera konkreta lösningsförslag som fokuserar på en databasinfrastruktur för lantbruket för att systematiskt lagra och använda data för effektivare processer, produktutveckling, optimering av befintliga produkter och tjänster. Den snabbt ökande användningen av sensorer har tydliggjort behovet av att hantera stora datamängder, men också olika format av data.

Redovisning

Stärka finansiering av åtgärder inom ramen för havs- och fiskeriprogrammet

Aktuella åtgärder för vilka nationell medfinansiering ska förstärkas är

 • investeringar inom fiske
 • investeringar som höjer kvalitet och mervärde på vildfångad fisk
 • diversifiering inom fiske.

Jordbruksverket får använda 8 miljoner kronor under 2020 för genomförandet av denna åtgärd.

Redovisning

Uppdraget är slutredovisat.

Förmedla bidrag för det svenska deltagandet i Bocuse d’Or 2020

Jordbruksverket får i uppdrag att stödja det svenska genomförandet av Bocuse d’Or med 2 miljoner kronor under 2020 i enlighet med förordningen (2018:1500) om stöd för åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin, efter ytterligare beslut från regeringen avseende anpassningar av förordningen.

Redovisning

Uppdraget är slutredovisat.

Studie för utveckling av kött- och charkutbildningar

Jordbruksverket får efter ansökan ge branschorganisationen Kött- och Charkföretagen medel för att utföra en inventering av branschens kompetensbehov och utbudet av relevanta utbildningar. Inventeringen ska identifiera eventuella behov av åtgärder för att förbättra kompetensförsörjningen inom branschen. Resultatet ska spridas och tillgängliggöras på lämpligt sätt.

Redovisning

Uppdraget är slutredovisat.

Förstudie för ett nationellt kunskapsnav

Jordbruksverket föreslår att staten ska satsa 40 miljoner kronor per år för att inrätta ett nationellt kunskapsnav vid RISE. Kunskapsnavet ska stärka konkurrenskraften på svenska djurgårdar.

Sveriges deltagande i jordbruksmässan Grüne Woche 2021

Jordbruksverkets uppdrag att genomföra Sveriges deltagande i jordbruksmässan Grüne Woche 2021, som var en fortsättning på uppdrag från 2017, har dragits tillbaka eftersom mässan är inställd.

Kontakta oss om du har frågor

Vill du veta mer om något av regeringsuppdragen? Hör av dig till oss, så kan vi skicka fördjupande information och svara på frågor.

Senast granskad: 2022-06-21