Visselblåsarfunktion för offentliga kontroller

Du som arbetar inom ett företag eller med offentliga kontroller ute hos företag kan använda visselblåsarfunktionen om du misstänker att något är fel. Det kan gälla både EU:s regler och svenska regler

Anmäla sådant som är fel

Visselblåsarfunktionen innebär att du kan anmäla till oss sådant som är fel. Du kan dock bara anmäla fel som hör till offentliga kontroller som vi som myndighet är ansvarig för. Vi ansvarar för offentliga kontroller som gäller

 • smittor hos djur
 • djurhälsa
 • djurskydd
 • foder
 • ekologisk produktion
 • växtskydd.

Men det finns också andra myndigheter som gör kontroller, till exempel länsstyrelser och kommuner. Om en anmälan kommer in till oss och överträdelsen hör till en annan ansvarig myndighets ansvarsområde kommer vi att informera den myndigheten.

Det här ska du inte anmäla

Om djur far illa

Det är länsstyrelserna som kontrollerar att djurskyddslagen följs och att djur har det bra. Om du tycker att djur far illa ska du kontakta din länsstyrelse.

Om du är missnöjd med något annat

Om du är missnöjd med Jordbruksverket på grund av något annat kan du kontakta Jordbruksverkets kundtjänst.

Reglerna skyddar visselblåsarärendet

Reglerna skyddar personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang kan lämna information om ett missförhållande där det finns ett allmänintresse av att det kommer fram.

I normalfallet gäller skyddet för dig som arbetar inom ett företag eller en organisation som berörs av den offentliga kontrollen eller som arbetar med kontrollen. Förutom dig som arbetar på företaget gäller skyddet också personer som söker arbete, arbetar som volontär eller praktikant eller som vill ta reda på mer om en arbetsgivare i samband med att hen söker arbete. Skyddet gäller även om du har slutat på företaget eller organisationen och inte lägre jobbar kvar.

Missförhållandet som du anmäler ska gälla det som någon gör eller det som någon har försummat att göra och som strider mot de regler som finns.

Skyddet gäller inte om du har gjort dig skyldig till ett brott i samband med anmälan eller när du tar fram underlag till anmälan. Du som rapporterar ska också ha skälig anledning att anta att informationen om missförhållandet som du har fått kännedom om är sann.

Rådgivning och stöd för den som överväger att anmäla

Om du överväger att anmäla en händelse och behöver stöd och råd för att kunna anmäla kan du kontakta oss via mejl.

Förbud att efterforska och för repressalier

Det är inte tillåtet för företaget, organisationen eller myndigheten som blir anmäld genom visselblåsarfunktionen att försöka ta reda på vem som har anmält. Det är inte heller tillåtet att utsätta den som har gjort anmälan för några repressalier.

Meddelarfrihet

Utöver vår visselblåsarfunktion har du som arbetar vid en myndighet också i stor utsträckning en grundlagsskyddad meddelarfrihet. Det innebär en rätt för dig att under vissa omständigheter lämna ut även sekretessbelagda uppgifter till massmedier exempelvis tidningar, radio och TV. Det gäller om du lämnar ut uppgifterna muntligt i syfte att de ska publiceras.

Om du använder dig av meddelarfriheten får myndigheter inte efterforska vem som har lämnat uppgiften till massmedia. Myndigheterna får heller inte vidta repressalier mot dig. Massmedia har en långtgående tystnadsplikt.

Meddelarfriheten gäller endast vissa sekretessbelagda uppgifter. Den gäller bland annat uppgifter om

 • myndigheters affärsverksamhet
 • upphandlingar
 • personuppgifter
 • enskilds affärs- och driftsförhållande.

Däremot gäller inte meddelarfrihet uppgifter om bland annat

 • utrikessekretess
 • statistik
 • uppdragsverksamhet.

Senast granskad: 2022-01-21