Försöks- och utvecklingsprojekt för att främja produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel

Jordbruksverket utlyste 6 miljoner kronor över 2 år för nya försöks- och utvecklingsprojekt. Du kunde söka fram till och med den 17 februari 2022.

Jordbruksverket utlyste 6 miljoner kronor över 2 år för nya försöks- och utvecklingsprojekt inom ekologisk produktion.

Utlysningen är kopplad till Jordbruksverkets regeringsuppdrag att främja ekologiska livsmedel inom ramen för livsmedelsstrategin. Uppdraget har tillförts 75 miljoner kronor 2021–2023.

Observera att det parallellt genomfördes en utlysning av 10 miljoner kronor till ekologiska projekt som inte handlar om försök och utveckling

Vem kan söka?

Du som är forskare eller rådgivare vid universitet, högskolor, forskningsinstitut, organisationer eller företag kan söka.

Områden du kan söka stöd för i utlysningen

Utlysningen till FOU-projekt syftar till att utveckla produktionssystem inom ekologisk djurhållning, växtodling och trädgårdsodling. Vi prioriterar tillämpade FOU-projekt (inte grundforskning). Stöd beviljas för projekt som löper som längst till och med den 31 december 2023.

Vi välkomnar ansökningar inom följande områden:

 • proteinförsörjning från vall och svenska fodergrödor
 • hållbara system för betesdrift och utevistelse
 • utveckla djurhälsoprogram anpassade till ekologisk produktion
 • växtskyddsstrategier
 • hållbar växtnäringsförsörjning
 • växtföljd i växthus.

Grundläggande underlag för prioritering

Tre underlag ligger till grund för åtgärder som kan beviljas stöd.

1. Regeringens uppdrag inom handlingsplan 1 i livsmedelsstrategin

Enligt regeringsuppdraget från 2018 ska Jordbruksverket vid genomförande av uppdraget utgå från Jordbruksverkets rapport 2018:16 – Åtgärdsplan för att främja ekologisk produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel. De åtgärder som ger mest effekt för att nå regeringens inriktningsmål ska prioriteras.

2. Regeringens uppdrag inom handlingsplan 3 i livsmedelsstrategin

Enligt regeringsuppdraget för 2021–2023 ska arbetet utgå från uppdraget från 2018, men också utvecklas för att i ökad utsträckning bidra till

 • utbyte av erfarenheter
 • dialog mellan berörda aktörer
 • utredning av marknadsutvecklingen
 • kunskapsuppbyggnad
 • kunskapsförmedling
 • innovation
 • rådgivning.

3. Workshop om behov av främjandeaktiviteter

Den 26 november 2020 genomförde Jordbruksverket en digital workshop tillsammans med ett femtiotal bransch- och myndighetsaktörer. Workshopen identifierade behovet av främjandeinsatser i ljuset av aktuell marknadssituation och slutsatserna påverkar prioriteringen av vilka projekt som beviljas stöd.

Så mycket stöd kan du få

Du får ersättning upp till 100 procent av dina kostnader. Jordbruksverket kan besluta att bevilja ett lägre stöd än det du sökt efter dialog med dig.

Stödet är ett näringsbidrag och innehåller ingen mervärdesskatt (moms).

Observera att för projekt som finansieras via flera källor ska du i ansökan ange den totala kostnaden för projektet, det belopp som söks från Jordbruksverket, hur mycket som kommer från någon annan finansiär samt eventuell egen finansiering.

I den detaljerade budgeten ska du endast beskriva den del som du söker stöd för i samband med denna utlysning.

Det är viktigt att du anger vilka andra bidrag du har sökt för ditt projekt.

Tidsperiod för ersättning för kostnader och redovisning

Kostnaderna ersätts normalt i efterhand under respektive kalenderår för perioden januari–september/oktober och som förskott för oktober/november–december. Projekten ska slutredovisas senast den senast den 1 februari året efter att det avslutats, det vill säga

 • den 1 februari 2023 om det är ett 1-årigt projekt
 • den 1 februari 2024 om det är ett 2-årigt projekt.

De projekt som är 2-åriga ska delredovisas till Jordbruksverket i samband med begäran om utbetalning.

Om du får avslag på din ansökan ersätter vi inga kostnader.

Villkor

 • Du söker i vår e-tjänst senast den 17 februari 2022 klockan 18.
 • Din ansökan kan gälla ett projekt som är 1 till 2 år långt. Du ska specificera kostnaderna för varje budgetår i din ansökan.
 • Du ska ange en detaljerad budget för de beräknade kostnaderna för 2022 i e-tjänsten. Du ska bifoga filer. Vi kräver inte medfinansiering men du ska ange i ansökan om du har andra finansiärer till ditt projekt.
 • Det är viktigt att du beskriver projektets relevans för målgruppen.
 • Din ansökan får inte avse ett alltför lokalt projekt och inte heller vara ett rent informationsprojekt.
 • Du får skriva ansökan på engelska men projektets titel måste alltid vara på svenska.
 • Vid bedömningen tas hänsyn till projektets genomförbarhet och det är viktigt att ansökan innehåller en tydligt beskriven metod.
 • Det är viktigt att projekten och resultaten redovisas och synliggörs så att de kan bli till nytta för rådgivare och lantbrukare. Det ska därför ingå en plan i ansökan för hur resultaten ska spridas.
 • När du söker måste du samtycka till att resultatet av projektet blir offentligt och får användas fritt. När projektresultatet eller delar av det publiceras ska det framgå att projektet genomförts med hjälp av bidrag från Jordbruksverket. Det ska inte vara någon logotyp.
 • När du söker måste du intyga att företaget inte har ekonomiska svårigheter.
 • Du måste se till att resultatet går att använda inom en snar framtid, dock senast 5 år efter att du har startat projektet.

Så här söker du

Du ska göra ansökan i vår e-tjänst för FOU-ansökningar. Eftersom e-tjänsten är gemensam för två FOU-utlysningar ska du som söker i denna nya utlysning för ekologisk produktion endast ange den inriktningen.

Du ska bara använda e-tjänsten, och inte skicka in något med vanlig post eller mejl till oss. Du ska bifoga filer till ansökan i e-tjänsten. Vi diarieför din ansökan via e-tjänsten.

Sista dag för ansökan

Du ska ansöka i e-tjänsten senast torsdagen den 17 februari 2022.

Observera att e-tjänsten stänger klockan 18.

Du får ett beslut

Vi planerar att fatta beslut om vilka projekt som beviljas stöd under andra halvan av mars 2022. Besluten kan inte överklagas.

Kontakta oss om du har frågor

Om du har frågor om utlysningen kan du mejla till Jordbruksverket.

Har du frågor om villkor och e-tjänsten kan du kontakta Eva Dahlberg.

Har du frågor om projektets ämne eller innehåll kan du kontakta Birgitta Johansson.

Senast granskad: 2022-01-20