Utbetalning av stöd till miljöåtgärder i skogen 2015‑2022

Stödet är stängt för nya ansökningar, men du som har fått ett beslut om stöd kan söka utbetalning.

Villkor för stödet

I ditt beslut om stöd och i den projektplan som Skogsstyrelsen fastställer utifrån din ansökan, kan du se

 • vilka åtgärder som ska utföras
 • omfattning och placering
 • målet för åtgärderna
 • vilka metoder och material som ska användas
 • när de olika åtgärderna ska genomföras
 • eventuella övriga villkor för projektet.

Här kan du redan nu se några allmänna villkor för stödet:

 • Du ska genomföra åtgärden på skogsmark.
 • Vid naturvårdsbränningar ska du bifoga en kopia på anmälan om avverkning för att bevara och utveckla natur- och kulturmiljövärden.
 • De åtgärder du vill söka stöd för ska vara högkvalitativa och beröra hela den areal som du söker stöd för.
 • När du söker stöd för naturvårdsbränning har det betydelse om området har en tydlig brandhistorik.
 • När du söker stöd för röjning/frihuggning av kulturmiljöer är det bra att uppge om lämningen riskerar att bli förstörd i närtid, om lämningen utgör en hel sammanhängande miljö eller om lämningen befinner sig i tätortsnära skog eller ett rekreationsområde.
 • Det har betydelse om de åtgärder du föreslår leder till att stora mängder död ved skapas i området.

Investeringen ska finnas kvar i minst 5 år

Din miljöinvestering måste finnas kvar i minst 5 år, räknat från beslutet om slututbetalning. Du måste alltså sköta miljöinvesteringen på ett sådant sätt att den inte försvinner eller förlorar sin funktion. Det kan finnas särskilda villkor i ditt beslut om stöd för hur du ska bevara den. Du får inte aktivt förstöra delar av marken. Du får inte heller till exempel passivt låta marken växa igen.

Om verksamheten byter ägare måste den nya ägaren fortsätta sköta miljöinvesteringen. Annars finns det risk för att du blir tvungen att betala tillbaka hela eller delar av stödet

När du har skickat in din ansökan om stöd

När du skickar in din ansökan kommer du få en kvittens som visar vilket datum som Skogsstyrelsen tagit emot din ansökan.

Om du påbörjar investeringen innan Skogsstyrelsen har fattat beslut om stöd gör du det på egen risk, eftersom det är efter att beslutet är fattat som du verkligen vet om du får stöd.

I ditt beslut om stöd står det du behöver veta. Om du börjar med arbetet innan du fått ditt beslut om stöd är det viktigt att du ändå följer de villkor som gäller för stödet. Annars kan det hända att ditt stöd minskar eller att du inte får något stöd alls. Här kan du läsa om vad du behöver tänka på när du börjar med arbetet.

Du är inte garanterad att få stöd bara för att du har sökt stödet. Din ansökan kommer att få poäng enligt hur väl den uppfyller förutbestämda kriterier. Alla ansökningar som kommit in under en viss period jämförs sedan med varandra och de ansökningar som fått flest poäng får sedan stöd tills pengarna som är avsatta för den perioden är slut. Vilka kriterier som gäller kan du läsa om på Skogsstyrelsens webbplats.

Vid handläggningen tar Skogsstyrelsen en kreditupplysning för att kontrollera om du som söker stödet är kreditvärdig.

Ansök om ändring av ditt beslut om något ändras

Det är viktigt att du ansöker om ändring av ditt beslut om stöd om till exempel slutdatum, tidsplan, budget, finansieringsplan eller något annat väsentligt behöver ändras jämfört med vad som står i ditt beslut om stöd. Du ska också ansöka om ändring ifall arealen blir mindre än vad som står i ditt beslut. Om du redovisar utgifter som inte ingår i ditt beslut om stöd kan det innebära att du inte får stöd för de utgifterna.

Kontakta myndigheten som beslutade om ditt stöd om du är osäker på om du behöver göra en ansökan om ändring eller inte. Du ska skicka din ansökan om ändring till myndigheten som beslutade om ditt stöd.

Om din ansökan om ändring godkänns så gäller ändringen från och med den dag då den kom in till myndigheten.

Ta reda på om du behöver ansöka om ändring

Kontakta myndigheten som beslutade om ditt stöd om du är osäker på om du behöver göra en ansökan om ändring eller inte.

Du ska alltid ansöka om ändring av ditt beslut om stöd när:

 • Du inte kommer att bli klar i tid och behöver flytta fram ditt slutdatum.
 • Finansieringen har ändrats och du har exempelvis fått in mer offentlig medfinansiering än vad som står i ditt beslut.
 • Du vill söka utbetalning för utgifter som inte är kopplade till någon av aktiviteterna i ditt beslut och vill därför lägga till en ny aktivitet .
 • Du inte kan genomföra en aktivitet som behövs för att uppfylla syfte och mål men ändå vill fortsätta att genomföra investeringen.

Du behöver inte ansöka om ändring av ditt beslut om stöd om:

 • Du får in mer offentliga resurser. Offentliga resurser är att du får tillgång till arbete, material eller lokaler från en offentlig aktör.
 • Du genomför mer av en aktivitet och det gynnar målet och syftet med din investering.
 • Du byter ut en aktivitet eller utgift mot en annan likvärdig aktivitet eller utgift, till exempel om du väljer att göra ett digitalt nyhetsbrev i stället för att trycka broschyrer eller väljer att anställa en person istället för att köpa tjänsten.

När du söker utbetalning

Du söker utbetalning i vår e-tjänst.

Du måste ha betalat utgifterna innan du kan söka utbetalning för dem. Det är bara de utgifter som står i ditt beslut om stöd som du kan få utbetalning för.

Du kan inte göra ändringar i din ansökan om utbetalning när Skogsstyrelsen har börjat handlägga.

Sök slututbetalning i tid

Du ska söka slututbetalning senast det datum som står i ditt beslut om stöd. Då ska du vara klar med din investering och ha betalat alla dina utgifter. Om du söker utbetalning för sent minskar ditt stöd med 1 procent av utbetalningsbeloppet för varje dag som ansökan är försenad. Om din ansökan kommer in mer än 25 dagar för sent får du inga pengar alls.

När söker slututbetalning ska du göra en slutredovisning som beskriver vad du har gjort och vilka resultat och mål du har uppnått.

Din miljöinvestering kommer att kontrolleras

Det är oftast Skogsstyrelsen och Jordbruksverket som kontrollerar. Kontrollerna görs både vid handläggning av din ansökan om utbetalning och vid eventuell kontroll på plats. Du får oftast veta i förväg att du ska få besök av en kontrollant. Du måste ge kontrollanten den hjälp som är nödvändig för att hen ska kunna genomföra kontrollen.

Om du inte följer villkoren i ditt beslut om stöd riskerar du att få mindre stöd, förlora hela stödet eller bli tvungen att betala tillbaka de pengar du fått tidigare.

Exempel på när det kan bli avdrag på ditt stöd

Det finns olika anledningar till att det kan bli avdrag på ditt stöd, till exempel:

 • Du har sökt utbetalning för utgifter som inte ingår i ditt beslut om stöd.
 • Du har sökt utbetalning för utgifter som inte ger rätt till stöd. Det kan till exempel vara utgifter som du har haft innan din ansökan om stöd kom in.
 • Du har inte följt de villkor som finns.
 • Du har skickat in din ansökan om utbetalning för sent.
 • Du har inte följt din projekt- eller affärsplan vilket kan leda till att du inte uppnår syftet med stödet.
 • Du är upphandlingsskyldig men har inte följt upphandlingsreglerna.
 • Du har inte informerat om din investering på det sätt som står i ditt beslut.

Kontakta Skogsstyrelsen om du har frågor

Det är Skogsstyrelsen som ansvarar för stödet och handlägger din ansökan. Om du har frågor om stödet ska du vända dig direkt till Skogsstyrelsen.

Om du behöver skicka något per post

I samband med ansökan om utbetalning, eller om du behöver ändra något i ditt beslut om stöd, kan du behöva skicka in underlag till Skogsstyrelsen på blankett eller annat papper.

Skogsstyrelsen
551 83 Jönköping

Författningar

Söker efter 2016:19

Senast granskad: 2024-05-31

Till toppen