Grundvillkor – livs­medels­­säkerhet vid mjölkning

För att den mjölk du levererar ska hålla god kvalitet och vara säker som livs­medel är det viktigt att du har bra rutiner vid mjölkning och hantering av mjölk på gården. Som mjölk­företagare räknas du som livs­medels­producent, och ansvarar för att den mjölk som lämnar gården är säker och uppfyller myndig­heternas krav.

Bransch­riktlinjer – hygienisk mjölk­produktion

Det finns nationella bransch­riktlinjer för att hjälpa mjölk­företagen att producera säkra livs­medel. Bland annat finns det sådana rikt­linjer för hygienisk mjölk­produktion. Genom rikt­linjerna ger branschen rekom­mendationer om hur mjölk­företagen kan uppfylla bestäm­melserna och målen i lag­stiftningen. Bransch­riktlinjerna innehåller också en del krav som är specifika för branschen och som går utöver bestäm­melserna i lag­stiftningen.

Det är frivilligt att följa bransch­riktlinjerna, men de är ett bra hjälp­medel.

Den som levererar mjölk till en mejeri­förening som är medlem i LRF Mjölk, förväntas i regel följa både bransch­riktlinjerna och mejeri­föreningens eget kvalitets­program. De nationella bransch­riktlinjerna har granskats av Livs­medels­verket.

Läs mer om Bransch­riktlinjer på Livs­medels­verket webb­plats.

Säkra mjölkens kvalitet

I lag­stiftningen finns en rad krav som du som mjölk­producent behöver uppfylla för att se till att mjölken som levereras från gården är säker för konsumenten.

Friska djur

Djur som används för mjölk­produktion får inte lida av feber, klinisk juver­inflammation, sår på juvret eller andra sjuk­domar, till exempel för­giftning, som misstänks kunna över­föras till människan via mjölken.

Rutiner för att upp­täcka sjuka djur

Du ska ha rutiner för att upp­täcka sjuka djur. Exempel på sådana rutiner kan vara att du vet hur du ska agera när du upptäckt djur med infekt­ioner, diarréer, juver­inflammation, djur som inte vill äta eller liknande. Vid mjölkning ska du se till att sjuka djur separeras och mjölkas för sig om det finns risk för att mjölken konta­mineras.

Rutiner kan vara skriftliga eller muntliga, det viktiga är att du själv vet hur du ska agera. Kontrollera att även anställd personal vet hur de ska agera.

Onormal mjölk

Du ska av­skilja onormal mjölk, och alltså inte leverera den.

Vilka metoder har du för att upptäcka mjölk med av­vikande egen­skaper som kan vara tecken på sjuk­dom, till exempel med visuell kontroll av färg, flockar eller annat av­vikande utseende eller med lämplig mät­utrustning. Mjölk som har av­vikande ut­seende ska inte levereras vidare i livs­medel­kedjan.

Otillåtna preparat

Om något djur fått ett otillåtet preparat ska du mjölka djuret separat och av­skilja mjölken. Du får inte leverera mjölk som kan inne­hålla otillåtna preparat.

Karenstider

Du ska följa veterinärens an­visningar när det gäller exempelvis karens­tider. Du ska även avskilja mjölk från djur som behandlas med karens­belagda preparat och inte leverera den mjölken under karens­tiden. Det ska gå att identifiera djur som behandlas.

Personalen ska ha relevant ut­bildning

Personal som hanterar mjölken ska vara vid god hälsa och de ska vara ut­bildade om hälso­risker, så att de långt som möjligt kan för­hindra att smitta sprids mellan djuren. Personalen ska också känna till smitt­före­byggande åtgärder som bidrar till att minska risken för att smitt­ämnen som kan över­föras mellan djur och människa sprids. Lagen säger inte att personalen ska ha gått någon särskild ut­bildning, utan det som är viktigt är att personalen har relevant kunskap om hygien.

I de nationella bransch­riktlinjerna för Hygienisk mjölk­produktion ger branschen vissa rekom­mendationer i avsnittet om ut­bildning. Läs mer om Branschriktlinjer på Livs­medels­verkets webb­plats.

Lokaler och ut­rustning

Dina lokaler och din mjölknings­utrustning ska vara placerade och ut­formade så att risken för att mjölken och rå­mjölken blir konta­minerad är så liten som möjligt. Det gäller de lokaler där mjölk och rå­mjölk förvaras, hanteras och kyls.

De lokaler du använder för att förvara mjölk och rå­mjölk ska vara till­räckligt av­skilda från de lokaler där djuren hålls. De ska också ha lämplig kyl­utrustning om det krävs för att uppfylla kraven om hygienisk mjölkning.

Skydd mot skadedjur

Lokalerna där du förvarar mjölk och rå­mjölk ska vara skyddade mot skade­djur.

Rätt temperatur

Du ska se till att mjölk­tanken håller rätt temperatur. Tempe­raturen där mjölken produceras och lagras ska också vara sådan att mjölkens kvalitet inte för­sämras.

Ytor och material

Du ska ha rutiner vid mjölkning som för­hindrar att mjölken för­orenas av material från kon, mjölkaren eller stall­miljön. Ytor och material som kommer i kontakt med mjölk ska vara släta, tvätt­bara och av gift­fria material, samt väl under­hållna.

Gör ren mjölk­utrustningen

Du ska se till att under­hålla mjölknings­utrustningen regel­bundet. Den ska också rengöras efter varje gång den använts. Diska mjölknings­anläggningen och mjölk­tanken så att det inte blir kvar mjölk­rester och så att risken för att bakterier förökas och för­orenar mjölken blir så liten som möjligt.

Skölj med rent vatten efter att utrustningen diskats. Det tar bort rester av disk- och desinfektions­medel som annars kan förorena mjölken.

Hygienrutiner för mjölkning

Det ska finnas rutiner som gör att mjölkningen sker på ett hygieniskt sätt.

Rätt kläder

Alla som mjölkar eller hanterar obe­handlad mjölk ska använda lämpliga och rena kläder.

Hand- och armtvätt ska finnas

Det ska finnas hand- och armtvätt i anslutning till mjölknings­platsen. De som ska mjölka ska använda dessa för att tvätta sig innan de börjar mjölka.

Kontrollera mjölken

Mjölk som avviker från det normala får inte användas som livs­medel. Därför ska du kontrollera mjölken från varje djur.

Kemiska produkter ska vara godkända

Du ska använda godkända spen­doppnings­medel och spray­medel. Hanteringen av kemiska produkter på gården måste vara säker, så att medlen inte riskerar att förorena mjölken.

Läs mer om Produkter godkända av Bra Kemråd på LRF:s webbplats.

Rätt kylning

Du ska förvara mjölken vid låg temperatur, och mjölken ska under hela hanteringen vara kyld (kylkedjan ska vara obruten), för att bromsa tillväxten och aktiviteten hos mikro­organismer som exempel­vis bakterier.

Kraven på vid vilken temperatur du ska hålla mjölken beror på typ av produktions­form.

Temperaturkrav för kylning av obehandlad mjölk

Produktionsform

Kylning

Leverans till mejeriförening som är medlem i Svensk Mjölk

Enligt mejeriets kvalitetsprogram

Daglig leverans till mejeri som inte har egna krav angående kylning

Mjölken ska omedelbart kylas till mindre än 8 grader

Ej daglig leverans till mejeri som inte har egna krav angående kylning

Mjölken ska omedelbart kylas till mindre än 6 grader

Mjölken bearbetas inom två timmar efter mjölkning

Kraven ovan behöver ej uppfyllas

Där det av tekniska skäl är nödvändigt med en högre temperatur kan du söka dispens hos behörig myndighet, vanligtvis läns­styrelsen. Om mjölken bearbetas inom två timmar efter mjölkningen behöver du ingen dispens, förutsatt att du kan garantera mjölkens kvalitet på annat sätt.

Dokumentera analyser och åtgärder

Du ska dokumentera resultat från olika typer av analyser av mjölken, som exempelvis totalantalet bakterier, cell­tal och syrningshämmande ämnen. Du ska också genomföra åtgärder om analys­resultaten avviker från det normala. Även åtgärderna ska dokumenteras.

Krav på prov­tagning

Du ska regel­bundet ta prover på mjölken och analysera dem för att vara säker på att mjölken håller rätt kvalitet. För nöt­kreatur ska analyserna omfatta åtminstone bakterier och somatiska celler, för övriga djurslag enbart bakterier. Mejeriet kan ställa högre krav än de som framgår av tabell Hygieniska krav för obe­handlad mjölk. Mejeriet kan också ställa krav på analys av andra egen­skaper i mjölken.

Hygieniska krav för obehandlad mjölk

Produkt

Antal bakterier vid 30 grader (per ml)

Somatiskt celltal (per ml)

Obehandlad mjölk från kor

≤ 100 000¹

≤ 400 000²

Obehandlad mjölk, andra djurslag, värmebehandling i senare led

≤ 1 500 000¹


Obehandlad mjölk, andra djurslag,
ingen värmebehandling i senare led

≤ 500 000¹

 

Fotnot 1: Rullande geometriskt medelvärde under en tvåmånaders­period med minst två prov per månad.
Fotnot 2: Rullande geometriskt medelvärde under en tremånaders­period med minst ett prov per månad, såvida den behöriga myndigheten inte fastställer någon annan metod där de säsongs­betonade variationerna i produktions­nivån beaktas.

Mer information finns också i dessa bransch­riktlinjer:

Dokumentation rapporter

Du ska dokumentera alla relevanta rapporter om kontroller av djur eller produkter av anima­liskt ursprung. Om resultaten i rapporterna avviker från det normala eller från kraven i lag­stiftningen ska du genomföra åtgärder. Exempel på sådana rapporter är:

  • tankbils­kvitton
  • mjölk­prov från tank­bil
  • temperatur­rapporter.

Senast granskad: 2024-01-25

Till toppen