Grundvillkor – Märk­ning och presentation av livs­medel

Information och märkning av och kring mat och dryck är ett av de största och viktigaste områdena när det gäller regler om livs­medel som du som före­tagare behöver följa. Den som köper kött, bröd, en kartong ägg eller något annat ska kunna göra ett medvetet val utifrån vad ett livs­medel innehåller utan att bli vilse­ledd.

Märkning och present­ation – konsument­förpackningar

Om du för­packar livs­medel i konsument­förpackningar ska du märka för­packningarna enligt bestäm­melserna i den så kallade informations­förordningen (EU) nr 1169/2011 och Livsmedels­verkets före­skrifter (LIVSFS 2014:4) om livsmedels­information. Märkningen och för­packningarnas utseende får inte vara vilse­ledande för konsumenterna. Detta gäller även frivilliga märkningar, som till exempel certifi­eringen IP. Information om märknings­reglerna finns på Livsmedels­verkets webb­plats.

Märkning och presentation – korrekt märkning

Partier med livs­medel som du levererar till butiker, grossister eller industrier ska vara korrekt märkta enligt den så kallade informations­förordningen (EU) nr 1169/2011. Information om märknings­reglerna finns på Livsmedels­verkets webb­plats.

Märkning och presentation - handels­normer

Du ska alltid märka frukt och grön­saker som omfattas av EU:s kvalitets- och handels­normer enligt dessa bestäm­melser.

Författningar

Senast granskad: 2024-01-25

Till toppen