Grundvillkor – Mark­täckning under känsliga perioder

En viss andel av din åker­mark ska vara bevuxen under hösten eller lämnas obe­arbetad efter att du har skördat. Grund­villkoret omfattar hela landet, men kraven är olika i olika delar av landet.

Mark­täckningen ska bidra till att minska växt­närings­läckaget, minska jord­erosionen och till att bi­behålla mull­halten i marken.

Godkänd mark­täckning

Följande grödor och annan växtlig­­het är godkända som mark­täckning:

  • vall
  • höstsådda grödor
  • sockerbetor, foder­socker och foder­betor, mo­rötter, röd­betor och andra liknande rot­växter
  • sent skördade kål­växter
  • fång- och mellan­grödor
  • bevuxen träda
  • stubbåker efter spann­mål och olje­växter.

Andel mark­täckning

Det gäller olika krav på hur stor andel av åker­marken som ska ha mark­täckning i olika delar av landet.

Skåne län, Hallands län och Blekinge län

I Skåne län, Hallands län och Blekinge län ska du ha mark­täckning på minst 70 procent av åker­marken.

Men du kan få undan­tag från kravet för att genom­föra mekanisk be­arbetning i följande fall:

  • efter skörd av potatis
  • för att bekämpa ogräs om du är certi­fierad för eko­logisk produkt­ion i enlighet med för­ordning (EU) 2018/848
  • för att bekämpa renkavle (Alopecurus myosuroides), ett ogräs som är resistent mot kemiska ogräs­medel.

Men du som använder undan­tagen måste ändå ha en mark­täckning på minst 60 procent. Det mot­svarar kravet som finns för höst- och vinter­bevuxen mark i Skåne län, Hallands län och Blekinge län i för­ordningen (1998:915) om miljö­hänsyn i jord­bruket.

Om du vill använda denna möjlig­het till undan­tag ska du anmäla det till läns­styrelsen.

Östergötlands län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Gotlands län och Västra Götalands län

I Östergötlands län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Gotlands län och Västra Götalands län ska du ha mark­täckning på minst 50 procent av åker­marken.

Örebro län, Uppsala län, Stockholms län, Västmanlands län, Södermanlands län och stödområde 6–13 i Värmlands län

I Örebro län, Uppsala län, Stockholms län, Västmanlands län, Södermanlands län och stödområde 6–13 i Värmlands län ska du ha mark­täckning på minst 40 procent av åker­marken.

Gävleborgs län, Dalarnas län, Jämtlands län, Västernorrlands län, Västerbottens län, Norrbottens län och stödområde 1–5 i Värmlands län

I Gävleborgs län, Dalarnas län, Jämtlands län, Västernorrlands län, Västerbottens län, Norrbottens län och stödområde 1–5 i Värmlands län ska du ha mark­täckning på minst 30 procent av åker­marken.

Tidpunkt när du tidigast får bryta mark­täckningen

Det gäller olika tid­punkter för när du får bryta mark­täckningen i olika delar av landet.

Skåne län, Hallands län och Blekinge län

I Skåne län, Hallands län och Blekinge län får du bryta mark­täckningen tidigast den 20 oktober.

Östergötlands län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Gotlands län, Västra Götalands län, Örebro län, Uppsala län, Stockholms län, Västmanlands län, Södermanlands län och stödområde 6–13 i Värmlands län

I Östergötlands län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Gotlands län, Västra Götalands län, Örebro län, Uppsala län, Stockholms län, Västmanlands län, Södermanlands län och stödområde 6–13 i Värmlands län får du bryta mark­täckningen tidigast den 10 oktober.

Gävleborgs län, stödområde 1–5 i Värmlands län och Dalarnas län utanför stödområde 1–3

I Gävleborgs län, stödområde 1–5 i Värmlands län och i Dalarnas län utanför stödområde 1–3 får du bryta mark­täckningen tidigast den 1 oktober.

Jämtlands län, Västernorrlands län, Västerbottens län, Norrbottens län, och i stödområde 1–3 i Dalarnas län

I Jämtlands län, Västernorrlands län, Västerbottens län, Norrbottens län, och i stödområde 1–3 i Dalarnas län får du bryta mark­täckningen tidigast den 15 september.

Jordbearbetning mellan skörd och tidigaste brytning

Du får bara jord­bearbeta inför sådd av höst­grödor, vall, fång­grödor och mellan­grödor under den känsliga period som börjar vid skörden av årets huvud­gröda och pågår till datumet för tidigaste brytning av mark­täckningen.

Författningar

Söker efter 2022:29

Söker efter 2004:62

Senast granskad: 2023-01-26