Grundvillkor – Miljö­ytor

Du som omfattas av krav på miljö­ytor ska ha miljö­ytor på minst 4 procent av din åker­mark. Miljö­ytorna får inte användas för produktion.

Genom att uppfylla villkoret bidrar du till att skapa livs­miljöer för vilda djur och växter i land­skap där det finns mycket åker­mark.

Grundvillkoret gäller inte alla

Kravet gäller inte för dig som har

 • jord­bruket inom området för skogs­undan­taget (se karta)
 • mer än 75 procent av din åker­mark med vall, träda och/eller balj­växter
 • mindre än 10 hektar åker­mark om du räknar bort perma­nenta grödor och perma­nent gräs­mark.

Uppfyller du en eller flera av dessa tre punkter gäller alltså kravet på miljö­ytor inte dig.

Karta som visar vilka områden i södra Sverige som inte ingår i skogsundantaget.

Kartan visar området för skogsundantaget. De röda områdena ingår inte i skogsundantaget.

De områden som är röda på kartan omfattas inte av skogs­undantaget. Har du din jord­bruks­verksamhet i röda områden behöver du ha miljö­ytor om du har mer än 10 hektar åker­mark och mindre än 75 procent vall, träda och/eller balj­växter på din åker­mark.

Beräkna hur stor areal miljö­yta du behöver ha

Du som behöver följa kraven på att ha miljö­ytor ska ha miljöytor på minst 4 procent av din åker­mark. När du räknar ut hur mycket miljö­ytor du behöver ha ska du utgå från din åker­marksareal. Åker­mark omfattar i detta sammanhang inte åkermark som är klassad som perma­nenta grödor eller perma­nent gräs­mark.

Det finns olika typer av miljö­ytor

På de ytor som du använder som miljö­ytor får du inte odla grödor för produktion, använda växt­skydds­medel eller gödsel. Du kan ha bevuxen träda, blommande träda, bevuxen fältkant, blommande fältkant och grön­gödslings­gröda som miljö­yta.

Miljöytorna har olika om­räknings­faktorer

De olika typerna av miljöytor är värda olika mycket i areal. Du ska multip­licera om­räknings­faktorn för respektive miljö­yta med areal eller längd för att beräkna areal miljö­yta i hektar.

Bevuxen träda, om­räknings­faktor 1

Bevuxen träda har om­räknings­faktor 1. Det innebär att en hektar bevuxen träda räknas som en hektar miljö­yta. Trädan kan bestå av gräs, örter eller annan växtlighet som täcker ytan. Även en träda med stubb från före­gående års odlings­säsong på räknas som bevuxen.

På din bevuxna träda får du inte göra något av följande:

 • odla grödor för produkt­ion
 • använda växt­skydds­medel eller gödsel
 • jord­bearbeta marken annat än för att så pollen- och nektar­rika örter.

För att din mark ska räknas som bevuxen träda ska den uppfylla kraven från 1 januari till och med 15 augusti. Det innebär att du får bryta trädan tidigast den 16 augusti. Om du ska använda marken för höst­sådd får du bryta trädan tidigast den 16 juli.

Du får inte slå av vegeta­tion på trädan mellan 1 april och 30 juni. Det finns några undan­tag från det förbudet. Du får slå av vegeta­tion på trädan om trädan kan orsaka o­önskad pollinering av en när­belägen utsädes­odling eller om marken ingår i en eko­logisk odling som är certifi­erad enligt Europeiska unionens regler. Du får också slå av vegeta­tionen från den 15 juni om trädan ska följas av höst­olje­växter och inte ligger i Blekinge, Hallands, Kalmar eller Skåne län.

Under 2023 får du använda bevuxen träda för produktion

Under 2023 kommer det att finnas ett undan­tag från villkoren för bevuxen träda. Det undan­taget innebär att du under 2023 får använda trädan för produktion. Det innebär också att du får jord­bearbeta samt använda gödsel och växt­skydds­medel. Du får dock inte odla majs, soja­bönor eller energi­skog på den bevuxna trädan.

Undan­taget gäller inte för ytor som du anmält som blommande träda, grön­gödsling, bevuxen fält­kant eller blommande fältkant. Dessa ytor får du alltså inte använda för produktion under 2023.

Blommande träda, om­räknings­faktor 3

Blommande träda har en om­räknings­faktor 3. Om­räknings­faktor 3 innebär att 0,33 hektar blommande träda motsvarar en hektar miljö­yta.

På din blommande träda får du inte göra något av följande:

 • odla grödor för produktion
 • använda växt­skydds­medel eller gödsel
 • jord­bearbeta marken annat än för att så pollen- och nektar­rika örter.

Du får bryta blommande träda tidigast den 20 oktober i Skåne, Blekinge och Hallands län och tidigast den 10 oktober i övriga delar av landet.

Du får inte slå av vegeta­tion på trädan mellan 1 april och 30 juni. Det finns några undan­tag från det för­budet. Du får slå av vegeta­tion på trädan under hela året om trädan kan orsaka oönskad pollinering av en när­belägen ut­sädes­odling eller om marken ingår i en ekologisk odling som är certifi­erad enligt Europeiska unionens regler. Du får också slå av vegeta­tionen från den 15 juni om trädan ska följas av höst­olje­växter och inte ligger i Blekinge, Hallands, Kalmar eller Skåne län.

Den blommande trädan ska bestå av minst en pollen- eller nektar­rik ört som finns med i listan nedan. Örterna ska vara etablerade senast den 15 juli och täcka mer än 50 procent av ytan.

Bevuxen fältkant, om­räknings­faktor 10 per löp­meter

För att räknas som en bevuxen fält­kant måste fält­kanten vara minst två meter bred. Bevuxen fält­kant har om­räknings­faktor på 10 per löp­meter. Det innebär att 1 000 löpmeter bevuxen fält­kant mot­svarar en hektar miljö­yta. Fältkanten kan bestå av gräs, örter eller annan växtlighet som täcker ytan. Även en fält­kant med stubb från före­gående års odlings­säsong räknas som bevuxen.

På dina bevuxna fält­kanter får du inte göra något av följande:

 • odla grödor för produktion
 • använda växt­skydds­medel eller gödsel
 • jord­bearbeta marken annat än för att så pollen- och nektar­rika örter.

Bevuxna fält­kanter ska finnas från 1 januari till och med 15 augusti. Det innebär att du får bryta fält­kanterna tidigast den 16 augusti. Om du ska använda marken för höst­sådd får du bryta fält­kanterna tidigast den 16 juli.

Du får inte slå av vegeta­tion på trädan mellan 1 april och 30 juni. Det finns några undan­tag från det för­budet. Du får slå av vegeta­tion på trädan under hela året om trädan kan orsaka oönskad pollinering av en när­belägen ut­sädes­odling, eller om marken ingår i en ekologisk odling som är certifi­erad enligt Europeiska unionens regler. Du får också slå av vegeta­tionen från den 15 juni om trädan ska följas av höst­olje­växter och inte ligger i Blekinge, Hallands, Kalmar eller Skåne län.

Fält­kanten får inte utgöra en över­vägande del av skiftets areal, det vill säga 50 procent eller mer. För att räknas som fält­kant måste den också ligga på ett skifte där huvud­grödan utgörs av produktion.

Blommande fältkant, omräkningsfaktor 20 per löpmeter

För att räknas som blommande fält­kant måste fält­kanten vara minst två meter bred. Blommande fält­kant har en om­räknings­faktor på 20 per löp­meter. Det innebär att 500 löp­meter blommande fält­kant motsvarar en hektar miljö­yta.

På dina blommande fält­kanter får du inte göra något av följande:

 • odla grödor för produktion
 • använda växt­skydds­medel eller gödsel
 • jord­bearbeta marken annat än för att så pollen- och nektar­rika örter.

Du får bryta blommande fält­kanter tidigast den 20 oktober i Skåne, Blekinge och Hallands län, och tidigast den 10 oktober i övriga delar av landet.

Du får inte slå av vegeta­tion på trädan mellan 1 april och 30 juni. Det finns några undan­tag från det förbudet. Du får slå av vegeta­tion på trädan under hela året om trädan kan orsaka oönskad pollinering av en när­belägen ut­sädes­odling, eller om marken ingår i en ekologisk odling som är certifi­erad enligt Europeiska unionens regler. Du får också slå av vegeta­tionen från den 15 juni om trädan ska följas av höst­olje­växter och inte ligger i Blekinge, Hallands, Kalmar eller Skåne län.

De blommande fält­kanterna ska bestå av minst en pollen- eller nektar­rik ört som finns med i listan nedan. Örterna ska vara etablerade senast den 15 juli och täcka mer än 50 procent av ytan.

Fältkanten får inte utgöra en över­vägande del av skiftets areal. För att räknas som blommande fält­kant ska den också ligga på ett skifte där huvud­grödan utgörs av produktion.

Gröngödslings­gröda, om­räknings­faktor 1

Gröngödslings­gröda har en om­räknings­faktor på 1. Det innebär att en hektar grön­gödslings­gröda motsvarar en hektar miljö­yta.

På din grön­gödslings­gröda får du inte göra något av följande:

 • odla grödor för produktion
 • använda växt­skydds­medel eller gödsel
 • jord­bearbeta marken annat än för att så grön­gödslings­grödan.

Gröngödslings­grödan ska bestå av balj­växter och gräs som ska för­bättra jord­strukturen och tillföra näring. Balj­växterna får maximalt utgöra 50 procent av utsädes­vikten. Du får bryta din grön­gödslings­gröda tidigast den 16 augusti. Om du ska använda marken för höst­sådd får du bryta grön­gödslings­grödan tidigast den 16 juli.

Anmäls grön­gödslings­gröda som en miljö­yta räknas den som en träda, eftersom du inte får använda den för produktion. Det innebär att du inte får slå av vegeta­tion på trädan mellan 1 april och 30 juni. Det finns några undan­tag från det förbudet. Du får slå av vegeta­tion på trädan under hela året om trädan kan orsaka oönskad pollinering av en när­belägen utsädes­odling, eller om marken ingår i en ekologisk odling som är certifi­erad enligt Europeiska unionens regler. Du får också slå av vegeta­tionen från den 15 juni om trädan ska följas av höst­olje­växter och inte ligger i Blekinge, Hallands, Kalmar eller Skåne län.

Godkända örter på blommande träda och blommande fält­kant

På blommande träda och blommande fältkant finns det krav på vilka örter du får odla.

Godkända örter på blommande träda och blommande fält­kant

Ettåriga grödor

Tvååriga grödor

Fleråriga grödor

Fleråriga arter som är godkända, men för vilka utsädet bör vara av inhemskt ursprung för att undvika hybridisering med vilda växter

Honungsfacelia

Blåeld

Rödklöver

Luddvicker

Oljerättika

Gul sötväppling

Vitklöver

Humlelusern

Solros

Vit sötväppling

Alsikeklöver

Vildmorot

Vitsenap


Foderlusern

Käringtand

Fodervicker


Fodergetruta

Cikoria

Bovete


Esparsett

Kummin

Alexandrinerklöver


Fänkål

Getväppling

Blodklöver


Färgkulla

Gulvial

Doftklöver


Gyllenlack

Rödklint

Grävklöver


Rödmalva

Väddklint

Blålupin


Stormåra

Prästkrage

Gullupin


Bosyska

Åkervädd

Gurkört


Ängsnäva

Fältvädd

Ringblomma


Skuggnäva

Liten blåklocka

Dansk Körvel


Jordviva

Lungörter

DillSvartkämpar

KorianderRöllika

RosenskäraBrudbröd

SlöjsiljaÄkta johannesört

BondbönaGulmåra

OljedådraRotfibbla

SerradellaBrunört
Rödkämpar
Höskallra
Kråkvicker
Ängsvädd
Vitplister
Hårkörvel
Kungsmynta

Miljöytor omfattas av aktivitetskraven

Att du varje år måste sköta din jordbruksmark kallar vi för aktivitetskrav. Det finns vissa undantag från aktivitetskraven som kan gälla för miljöytorna.

Författningar

Söker efter 2022:29

Söker efter 2020:2

Senast granskad: 2023-01-26