Det här är lokalt ledd utveckling genom Leader 2023–2027

Lokalt ledd utveckling genom Leader innebär att man engagerar sig i utvecklingen av sin bygd och kan få stöd för sina utvecklings­projekt. Leader är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för att bidra till lokal utveckling.

Leadermetoden

Lokalt ledd utveckling genom Leader innebär att du som har idéer om den lokala utvecklingen kan föra fram dem, engagera dig och söka pengar till projekt. Det handlar om att utveckla din bygd utifrån lokala förutsättningar. Tanken är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av dem som bor och verkar i ett område.

Inom Leader samarbetar privat, ideell och offentlig sektor för att bidra till lokal utveckling. Människor från de tre sektorerna bildar en ideell förening, en lokal aktionsgrupp som kallas för LAG (Local Action Group). Föreningen leds av en styrelse där alla tre sektorer är representerade. De arbetar alltid inom ett geografiskt område som kallas leaderområde. Målet är att skapa attraktiva områden med konkurrenskraftig verksamhet, nya företag och fler jobb.

På Landsbygdsnätverkets webbplats kan du läsa om exempel på projekt inom Leader. Landsbygdsnätverket är ett nationellt nätverk som samlar aktörer från den lokala, regionala och nationella nivån. Syftet är att skapa mötesplatser där medlemmarna kan dela med sig av information och erfarenheter inom landsbygdsutveckling.

40 leaderområden väntar på startbeslut inför den kommande perioden

Det har kommit in 40 ansökningar om att starta leaderområden. I början av 2023 kommer information om vilka områden som har fått startbeslut. I dessa områden kan du sedan söka pengar till projekt för perioden 2023–2027.

Via länken visas en preliminär karta över de leaderområden som har ansökt om att få starta. När alla leaderområden har fått sina startbeslut kommer vi att publicera en ny karta och kontaktinformation till leaderområdena.

Preliminär karta över leaderområden 2023–2027

Här kan du se den preliminära kartan över leaderområden som blivit prioriterade. Kartan är preliminär till dess att alla prioriterade leaderområden fått startbeslut.

Preliminär karta över leaderområden 2023–2027.

I varje område finns ett leaderkontor

I leaderområdena finns ett leaderkontor som hjälper till att informera, utveckla idéer och ta emot ansökningar om stöd. Dit kan du vända dig för att få hjälp med din projektidé och du kan även få hjälp med att få kontakt med andra projekt eller aktörer för att komma vidare.

En strategi ligger till grund för utvecklingen

I varje leaderområde finns en utvecklingsstrategi som ligger till grund för utvecklingen i området. Strategin beskriver vad som behöver göras för att till exempel öka sysselsättningen, få fler nya företag och få området att bli attraktivt och konkurrenskraftigt.

I utvecklingsstrategin finns också en budget som bestämmer hur mycket stöd som de som bor och är verksamma i området kan söka. Strategin styr också vilka projekt som kan få stöd i leaderområdet.

Kontakta ditt leaderområde för information om stöd du kan söka

För att kunna söka stöd måste projektidén passa in i den utvecklings­strategi som är godkänd för området. Kontakta därför ditt leaderkontor innan du söker stöd så hjälper de dig att se om din idé kan bidra till utveckling i ditt leaderområde. När alla leaderområdena har fått startbeslut kommer du att hitta kontaktuppgifter längre ner på sidan under rubriken Kontakta leaderkontoret.

Via länken nedan kan du läsa mer om stödet och hur det fungerar.

Leader finansieras till hälften av EU och till hälften av Sverige

Det finns totalt cirka 1,7 miljarder kronor för att stärka Sveriges konkurrenskraft med hjälp av lokalt ledd utveckling genom Leader under perioden 2023–2027. Pengarna för arbetet och projekten inom lokalt ledd utveckling genom Leader kommer från EU (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling) och från svenska staten, men även från kommuner och ibland regioner.

Du kan söka stöd för många olika saker, till exempel det här:

 • skapa en attraktiv landsbygd för boende
 • utveckla bygdens föreningsliv
 • göra investeringar i kultur- och naturlandskapet så att fler människor får tillgång till dem
 • arbeta med näringslivsutveckling och innovationer.

Processen för att starta leaderområde

Regeringen har gett Jordbruksverket i uppdrag att förbereda för finansiering från en fond, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, i kommande period. Här kan du läsa om de olika stegen i processen.

Förberedelser och preliminär tidplan

Att etablera nya leaderområden är en lång process och Jordbruksverket arbetar med att förbereda för Leader i nästa period. Sveriges strategiska plan, där Leader ingår, godkändes av EU-kommissionen den 28 oktober 2022. I den preliminära tidsplanen kan du få en överblick av hela processen.

Ansökan om att bilda leader­område

Den 15 oktober 2021 var sista dagen att ansöka om att bilda leaderområde och skicka in den lokala utvecklingsstrategin. Intresset var stort och det kom in 40 aktuella ansökningar om att bilda leaderområde i Sverige.

Urvalsprocess för lokala utvecklings­strategier

Jordbruksverket har fastställt urvalskriterier för urvalet av de lokala utvecklings­strategierna och inrättat en urvalskommitté. Urvalskommittén, med representanter från ideell, privat och offentlig sektor, har beslutat om poängsättning av de lokala utvecklingsstrategierna enligt urvalskriterierna. Jordbruksverket ska sedan godkänna strategierna.

Ansökan om att starta leader­område

Urvalskommittén har slutfört sitt uppdrag med att bedöma och poängsätta de lokala utvecklingsstrategierna. Jordbruksverket har meddelat samtliga leaderområden att de är prioriterade och vilken budget de har möjlighet att få. Leaderområdena skulle därefter skriva klart sina strategier och ansöka om att starta leaderområde.

Den 15 oktober var sista dag för att ansöka om att starta leaderområde för Leader 2023–2027. Det finns nu 40 aktuella ansökningar om att starta leaderområde i Sverige. Läs mer om att starta leaderområde via länken nedan. När ansökan är komplett och nödvändiga beslut samt regelverk är på plats kommer leaderområdena att få sina startbeslut.

Frågor och svar

Hur går det till att söka ett stöd inom lokalt ledd utveckling?

I grova drag går det till så här när du söker stöd:

 1. Börja alltid med att kontakta ditt leaderområde om din projektidé.
 2. Du skickar in din ansökan i vår e-tjänst.
 3. När du har gjort det skickas din ansökan vidare till ditt leaderkontor. Leaderkontoret tar emot ansökan och du kan få åka till leaderkontoret för att berätta mer om idén.
 4. Projektidén tas upp på ett möte med föreningens styrelse och bedöms enligt urvalskriterierna. Om projektet blir godkänt prioriterar styrelsen ansökan.
 5. Leaderkontoret gör sin del av handläggningen innan ansökan skickas vidare för handläggning och beslut hos Jordbruksverket.
 6. Jordbruksverket fattar det slutliga beslutet. Ni kan nu starta projektet!
 7. När ni har genomfört aktiviteter och betalat utgifterna kan du skicka in ansökan om utbetalning.
 8. Jordbruksverket handlägger och betalar ut pengar.

Vad betyder Leader?

Ordet Leader är en förkortning av en fransk mening – Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l´Economie Rurale. Det betyder "samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden".

Kontakta leaderkontoret om du har frågor

Vill du veta mer om Leader? Kontakta leaderkontoret i ditt leaderområde. Aktuella leaderområden för perioden 2023–2027 kommer att starta i början av 2023. Kontaktuppgifter kommer då att finnas här.

Senast granskad: 2022-12-08