Regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling

Hitta på sidan

Regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling finns för att utveckla det lokala näringslivet och människorna på arbetsmarknaden. I programmet finns mål som styr utvecklingen. För att nå målen finns stöd som man kan söka för att finansiera ett projekt både på landsbygden och i städer.

Programmet är en del av EU:s strategi för en smart och hållbar tillväxt

EU har en strategi för tillväxt och jobb inom EU fram till år 2020. Syftet är att minska de ekonomiska och sociala skillnaderna i Europa genom en smart och hållbar tillväxt för alla. För att nå detta övergripande mål har alla länder tagit fram nationella program inom olika områden. De program som Jordbruksverket ansvarar för är

 • havs- och fiskeriprogrammet
 • landsbygdsprogrammet
 • regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling.

I varje program finns pengar som man kan söka till projekt och investeringar som syftar till att uppnå programmets mål.

Programmen finansieras av de europeiska struktur- och investeringsfonderna under perioden 2014–2020.

Mål med programmet

Målen för regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling är

 • ett stärkt entreprenörskap och företagande i lokala utvecklingsområden
 • ökad sysselsättning i små och medelstora företag i lokala utvecklingsområden
 • stärkt anpassningsförmåga för sysselsatta kvinnor och män på
  arbetsmarknaden
 • stärkt anställningsbarhet för kvinnor och män som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden.

Regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling finansieras av Sverige och de europeiska fonderna; regionalfonden och socialfonden. Det finns 283 miljoner kronor i programmet under perioden 2014–2020. Hälften av pengarna kommer från EU.

 • Pengar från regionalfonden ska finansiera projekt för att utveckla det lokala näringslivet, entreprenörskap, stimulera nyföretagande och därigenom skapa nya jobb. Projekten ska stärka utbytet och utveckla kopplingen mellan land och stad.
 • Pengar från socialfonden ska finansiera projekt för att utveckla den lokala arbetsmarknaden, stärka människors ställning på den lokala arbetsmarknaden och bidra till att höja kompetensen och byta erfarenheter.

Landsbygdsnätverket

Det svenska landsbygdsnätverket är kopplat till landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet samt regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling. I landsbygdsnätverket samlas de aktörer som arbetar med landsbygds- samt havs- och fiskeriutveckling i Sverige.

Landsbygdsnätverket skapar mötesplatser där olika aktörer på lokal, regional och nationell nivå kan informera varandra och dela erfarenheter. Tillsammans kan aktörerna utveckla metoder som sedan kan användas i arbetet med programmen

På landsbygdsnätverkets egen webbplats kan du läsa om nätverket och vad det arbetar med. Där hittar du också en kalender över olika aktiviteter.

Övervakningskommittén följer arbetet

För att följa arbetet med lokalt ledd utveckling finns en övervakningskommitté. Kommitténs uppgift är att granska genomförandet av programmet och följa hur målen med programmet nås. I kommittén sitter representanter som är berörda av programmet från bland annat myndigheter, miljöorganisationer och organisationer som arbetar för social delaktighet, jämställdhet och icke-diskriminering.

Övervakningskommittén mäter hur väl målen har uppnåtts med hjälp av indikatorer. Det finns allmänna indikatorer som gäller alla EU-program. Det finns också resultat­indikatorer som övervaknings­kommittén använder när de gör en särskild översyn av programmets resultat.

Övervakningskommittén har också till uppgift att granska och godkänna den metod och de kriterier som används för att välja ut insatser som ska finansieras av programmet. De ska också granska och godkänna de rapporter som varje år skickas till EU-kommissionen. Kommittén får också lämna synpunkter om genomförandet och utvärderingen av programmet.

Följ övervakningskommitténs arbete

Övervakningskommittén har vanligtvis möten två till tre gånger per år. Du kan följa kommitténs arbete genom att läsa deras mötesprotokoll, presentationsmaterial och andra handlingar.

Så går det för programmet

Statistik om programmet

I tabellen finns uppgifter om genomförda åtgärder i projekt inom regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling. Driftskostnader för leader­kontoren är inte inkluderade.
Uppgifterna uppdaterades 2021‑10-01.

Projekt inom regional- och socialfondsprogrammet
ÅtgärderBudget, kronorBeviljade ansökningarBeviljade stöd, kronorUtbetalade stöd, kronor
Lokala utvecklingsstrategier i regionalfonden134 miljoner243134 miljoner87 miljoner
Lokala utvecklingsstrategier i socialfonden127 miljoner117134 miljoner88 miljoner
Summa261 miljoner360268 miljoner175 miljoner

Sök mottagare av stöd

Vilka som fått stöd

Jordbruksverket publicerar uppgifter om vilka som sökt och fått stöd från regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling mellan 2014 och 2020. Uppgifterna innehåller bland annat detta:

 • en kort beskrivning av projektet
 • slutdatum
 • totalt godkända utgifter
 • beviljat stöd
 • utbetalt stöd.

Projektbank över alla beviljade projekt

I Projektbanken som finns hos Tillväxtverket kan du söka fram alla projekt som vi har beviljat stöd till.

I Projektbanken kan du bland annat läsa om:

 • vad projektet heter
 • Vad projektet handlar om.
 • Vem som är projektägare.
 • Hur mycket medel som har beviljats.
 • När projektet startade och slutar.
 • Vilka kommuner som berörs av projektet.

Inspiration och resultat

Det finns många fantastiska projekt som fått EU-stöd för att öka sysselsättningen i Sverige och stärka den sociala och ekonomiska sammanhållningen. Här hittar du några exempel från projekt och inspirerande artiklar.

Projekten nedan har fått finansiering från Europeiska socialfonden.

Utvärdering och uppföljning

Vi gör löpande utvärderingar av programmen för att de ska kunna förbättras, både under tiden de genomförs och i senare programperioder. Utvärderingarna ska också hjälpa oss att bedöma om programmen har uppnått sina mål och om resurserna har använts på ett effektivt sätt.

Vi har ett utvärderingssekretariat som planerar utvärderingarna, anlitar utvärderare och sprider kunskap om resultaten. Såväl externa utvärderare, som konsulter eller forskare, och medarbetare på Jordbruksverket genomför utvärderingarna.

Rapporterna kvalitetsgranskas av en rådgivande forskargrupp knuten till utvärderings­sekretariatet. Författarna till varje rapport står själva för slutsatserna.

Vi gör också uppföljningar av hur det har gått hittills i landsbygdsprogrammet. I dem kan du till exempel se vad pengarna har använts till, var i landet de hamnat och vilka som har fått stöd.

Arbetet med uppföljning och utvärdering finansieras av europeiska struktur- och investeringsfonder.

Kontakta oss

Du kan ställa frågor till oss på vår webbplats och också se svaren på frågor som andra har ställt.

Du kan också ringa vår kundtjänst om du har frågor. Du når oss på telefonnummer

Synpunkter och klagomål

Om du har synpunkter eller klagomål som gäller regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling är du välkommen att mejla till oss.

EU-flagga

Senast uppdaterad: