Stöd till fiske och vattenbruk 2021‑2027

Havs-, fiskeri och vattenbruksprogrammet 2021–2027 ska främja hållbart fiske och utvecklingen av det svenska vattenbruket. Stöden i det nya programmet beräknas öppna för ansökan hösten 2022. Här kan du läsa om programmet och vilka stöd som troligen kommer att gå att söka.

Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021–2027

Varje land i EU ska ta fram ett operativt program utifrån de ramar som ges av Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksförordningen, som beslutats av EU-kommissionen.

Den 17 februari 2022 beslutade regeringen om det svenska förslaget till havs-, fiskeri- och vattenbruksprogram 2021–2027. Nu ska EU‑kommissionen granska och godkänna programmet innan vi kan öppna alla stöd.

Några av huvuddragen i förslaget är ett minskat antal stöd och särskilt fokus på det svenska vattenbruket, småskaliga kustnära fisket och miljön.

Stöden i havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet finansieras både av pengar från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden och av nationella pengar. För kommande program kommer Sverige att ha en total budget på cirka 2,15 miljarder kronor att fördela i stöd för att främja ett hållbart fiske och vattenbruk.

I programmet beskriver Sverige vad pengarna ska främja, vilka mål vi ska uppnå och vilka stöd som ska finnas. Stöden riktar sig mot specifika mål som har satts upp gemensamt i EU. Vattenbruket, det småskaliga kustnära fisket och miljön står i fokus.

Budgetöversikt för havs,- fiskeri- och vattenbruksprogrammet

Budgetöversikt för havs,- fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021–2027

Stöd

Total budget

Hållbart fiske

158 miljoner kronor

Tillfälligt stillaliggande

5 miljoner kronor

Kontroll, tillsyn och datainsamling

980,6 miljoner kronor

Skydd och återställning av akvatisk mångfald och ekosystem

172,2 miljoner kronor

Hållbara vattenbruk

639,5 miljoner kronor

Marknadsföring, kvalitet och ökat mervärde av fiske- och vattenbruksprodukter, samt beredning

87 miljoner kronor

TA-medel (stöd till myndigheter kopplade till deras hantering av stödpengar från EU för genomförandet av programmet)

111,8 miljoner kronor

Förslag till stöd i nya programmet

Här kan du läsa kort om de stöd som finns i Sveriges förslag till havs-, fiskeri- och vattenbruksprogram 2021–2027. Det kan bli ändringar eftersom EU måste godkänna förslaget innan det kan börja gälla.

Hållbart fiske

Stöd som ska främja ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart fiske.

Stöd för investeringar ombord

Du som är yrkesfiskare eller äger ett fiskefartyg kan få stödet.

Syftet med stödet är att öka användningen av mer selektiva, skonsamma och rovdjurssäkra redskap samt att minska fiskets negativa påverkan på akvatiska miljöer samt bidra till genomförande av landningsskyldigheten. Det syftar också till att stödja ekonomisk hållbarhet i fiskeföretag och öka säkerheten ombord.

Du kan få stöd för

 • investeringar i selektiva fiskeredskap och utrustning som minskar mängden oönskade fångster
 • investeringar i fiskeredskap eller investeringar ombord som minskar negativ påverkan på akvatiska miljöer
 • investeringar ombord för att anpassa fisket till nya målarter (om det finns kunskapsunderlag om att målarten kan nyttjas hållbart)
 • investeringar för att skydda redskap från rovdjur och fåglar
 • investeringar som förbättrar fångsthanteringen ombord
 • investeringar ombord för att sortera och förvara marint skräp som fångats i redskapen, så att dessa kan föras i land för återvinning
 • investeringar ombord som ökar säkerheten och förbättrar arbetsförhållanden ombord.

Stödet gäller inte för sådant som ökar ett fiskefartygs fiskekapacitet eller förmåga att lokalisera fisk. Stödet gäller inte heller för utbyte eller modernisering av motorer.

Stöd för investeringar för utveckling av hamnar och landningsplatser

Du som äger eller förvaltar en hamn kan få stödet.

Syftet med stödet är att utveckla befintliga hamnar och landningsplatser utifrån fiskenäringens behov, anpassning till landningsskyldigheten och förbättra förmågan att hantera akvatiskt skräp och förlorade fiskeredskap.

Du kan få stöd för infrastruktur som ska

 • utveckla befintliga hamnar och landningsplatser utifrån fiskenäringens behov
 • anpassa hamnar och landningsplatser till landningsskyldigheten
 • förbättra förmågan att hantera akvatiskt skräp och förlorade redskap.

Stödet gäller även inlandsfiske.

Stödet gäller endast hamnar eller landningsplatser som används vid yrkesmässigt fiske.

Du kan inte få stöd för konstruktion av nya hamnar, auktionshallar eller för utgifter för löpande drift.

Stöd för innovationsprojekt inom fiske

Företag, statliga myndigheter, regioner, kommuner, universitet, högskolor, vetenskapliga institut, branschorganisationer och erkända producentorganisationer kan få stödet.

Du kan få stöd för innovativa projekt som främjar ekonomisk, social eller miljömässig hållbarhet och där det finns nytta för fler än det egna företaget.

Du kan till exempel få stöd för projekt som utvecklar och främjar införandet av ny teknisk kunskap eller innovationer som minskar fiskets inverkan på miljön eller ger ett mer hållbart nyttjande av de akvatiska biologiska resurserna och samexistens med rovdjur. Ytterligare exempel är stöd för innovativ utveckling av affärsmodeller och innovativa lösningar för hantering och vidareförädling av fångster.

Om den som söker stödet inte själv är universitet, högskola, myndighet eller vetenskapligt institut krävs samarbete med en kvalitetssäkrande partner, som senast i samband med ansökan om stöd ska bedöma projektets metoder, tidplan och organisation.

Stöd för kompetensutveckling och bildande av nätverk inom fiske

Statliga myndigheter, regioner, kommuner, universitet, högskolor, vetenskapliga institut, icke-statliga organisationer, erkända producentorganisationer och företag inom fiskerinäringen kan få stödet.

Stödet ska främja kompetensutveckling och nätverkande inom näringen samt uppmuntra till dialog inom och mellan näring, forskning och myndigheter.

Du kan få stöd för

 • att anordna eller delta i en utbildning eller kompetenshöjande insats
 • nätverksbyggande, utbyte av erfarenheter och bästa praxis
 • informationsinsatser och kunskapsspridning med samhällsnytta
 • undersökningar med syfte att hitta marknader för nya fiskprodukter (endast erkända producentorganisationer).

Stödet gäller inte insatser som är en del av den ordinarie utbildningen som finansieras av andra offentliga medel.

Branschorganisationer och erkända producentorganisationer kan få stöd för deltagande i förvaltning på EU-nivå. Stödet gäller då utgifter för boende och resa.

Ersättning för hanteringskostnader för fällda sälar inom ramen för licensjakt eller skyddsjakt

Företag kan få ersättning för utgifter för bärgning av säl till land och inlämning till godkänd anläggning för destruktion (förbränning eller biogas).

Det krävs dokumentation av inlämning till godkänd anläggning för destruktion. Godkända anläggningar är anläggningar som kan ta emot produkter som hör till ABP‑kategori 3.

Varje ansökan får innehålla max 5 sälkroppar

Tillfälligt stillaliggande

Stöd som ska bidra till rättvisa levnadsvillkor för fiskare vid tillfälligt stillaliggande, alltså då de tillfälligt måste sluta fiska på grund av politiska beslut, naturkatastrofer eller liknande.

Stöd för tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet

Detta stöd aktiveras vid behov. Du som äger ett fiskefartyg eller har fiskelicens kan få stödet.

Syftet är att göra förhållandena mer stabila för yrkesfiskare eftersom politiska beslut och naturkrafter snabbt kan förändra förutsättningarna.

Du kan få stöd för att du tillfälligt upphör med fiskeverksamhet på grund av något av följande:

 • åtgärder för bevarande och hållbart nyttjande av de marina biologiska resurserna
 • åtgärder som vidtas av kommissionen vid ett allvarligt hot mot de marina biologiska resurserna
 • åtgärder som vidtas nationellt vid ett allvarligt hot mot de marina biologiska resurserna
 • avbrytande på grund av force majeure
 • naturkatastrofer, miljöolyckor eller hälsokriser som formellt erkänns som sådana.

Du måste ha bedrivit fiske minst 120 dagar under 2 kalenderår som föregår det år du söker stöd för.

En fartygsägare och en licensinnehavare kan inte få stöd vid samma tillfälle för samma fartyg. All fiskeverksamhet ska avbrytas under perioden.

Du kan bara få stöd när fartygets eller den berörda fiskarens fiskeverksamhet upphör under minst 30 dagar under ett kalenderår. Stöd får beviljas under högst 12 månader per fartyg eller fiskare under programperioden.

Kontroll, tillsyn och datainsamling

Stöd för att främja effektiv kontroll och tillsyn för fiske samt tillförlitlig datainsamling för kunskapsbaserad förvaltning.

Stöd för kontroll och tillsyn av fiske – stöd till ansvarsmyndigheter

Havs- och vattenmyndigheten och Kustbevakningen kan få stödet för att uppfylla EU:s krav för kontroll, inspektion och tillsyn. De kan till exempel få stöd för att anpassa IT-stöd för inspektion och sjöövervakning och utveckling och implementering av ny kontrollteknik och metodik. De kan också få stöd för att delta i EU-gemensamma kontroll- och övervakningsinsatser.

Syftet med stödet är att främja effektiv kontroll och tillsyn och minska risken för att fiskeverksamhet bedrivs på otillåtna sätt för att effekten av regleringar ska bli så stor som möjligt.

Stöd för kontroll och tillsyn av fiske – stöd till företag

Yrkesfiskare och livsmedelsföretag kan få stödet.

Stödet är ett komplement till motsvarande stöd till ansvarsmyndigheter. Syftet är att stödja utvecklingen och genomförandet av system för fiskerikontroll inom EU.

Du kan få stöd för

 • inköp och installation på fartyg av nödvändiga komponenter för obligatorisk fartygsspårning och elektroniska rapporteringssystem som används i kontrollsyfte
 • inköp och installation på fartyg av nödvändiga komponenter för obligatoriska elektroniska fjärrövervakningssystem som används för kontroll av genomförandet av landningsskyldigheten
 • inköp och installation på fartyg av anordningar för obligatorisk kontinuerlig inmätning och registrering av framdrivningsmotorns effekt
 • inköp och installation av nödvändiga komponenter för att uppfylla spårbarhetskraven.

För att vara berättigat till stöd ska ett livsmedelsföretag vara registrerat som användare av Havs- och vattenmyndighetens spårbarhetsdatabas.

Stöd för datainsamling för den gemensamma fiskeripolitiken

Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges lantbruksuniversitet och Jordbruksverket kan få stödet för att samla in data till det nationella datainsamlingsprogrammet, förvalta programmet och göra vetenskapliga analyser baserade på insamlade data.

Syftet med stödet är att säkerställa nödvändigt kunskapsunderlag för genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken. Detta sker genom insamling, förvaltning och användning av biologiska, miljörelaterade, tekniska och socioekonomiska data vilka resulterar i råd som efterfrågas av förvaltningen.

Skydd och återställning av akvatisk mångfald och ekosystem

Stöd som ska bidra till skydd och återställning av akvatisk mångfald och ekosystem i våra hav, sjöar och vattendrag.

Stöd för insamling av förlorade fiskeredskap och akvatiskt skräp

Statliga myndigheter, regioner, kommuner, universitet, högskolor, vetenskapliga institut, branschorganisationer och erkända producentorganisationer kan få stödet. Även icke-statliga organisationer i partnerskap med branschorganisationer och erkända producentorganisationer kan få stödet.

Syftet med stödet är att minska problemen med skräp i haven, som till exempel så kallade spökgarn som fortsätter att fånga fiskar, fåglar och marina däggdjur och då orsakar stort lidande.

Dessutom finns det behov av att kartlägga var det finns många förlorade redskap för att kunna samla in skräpet på ett effektivare sätt.

Du kan få stöd för

 • insamling av förlorade redskap och skräp i akvatiska miljöer
 • projekt för identifiering av områden med förlorade redskap och akvatiskt skräp.

Stödet gäller även insamling av skräp i sötvatten.

För att få stödet måste du rapportera i Havs- och vattenmyndighetens app GhostGuard.

Stöd för genomförande av havsmiljödirektivet

Statliga myndigheter, kommuner och länsstyrelser kan få stödet.

Syftet med stödet är att

 • förbättra data- och kunskapsunderlaget för att kunna följa förändringar
 • utveckla åtgärder för att förbättra miljötillståndet
 • utveckla verktyg för att mäta och analysera effekterna av de åtgärder som genomförs för att förbättra den marina miljöns status.

Du kan få stöd för att

 • utveckla övervakning och annat underlag för bedömning
 • utveckla regionala och nationella statusbedömningar för Östersjön respektive Nordostatlanten
 • utveckla nya åtgärder inklusive metoder för att utvärdera deras effekt i miljön.

Stöd för att skydda, bevara och återställa akvatisk mångfald

Alla typer av organisationer förutom företag kan få stödet.

Syftet med stödet är att förbättra den akvatiska mångfalden och gynna vattenlevande organismers livsmiljöer och i förlängningen bidra till att nå miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Du kan få stöd för att på olika sätt bevara och främja den biologiska mångfalden i hav och sjöar.

Du kan få stöd för

 • insatser som bevarar eller restaurerar akvatiska ekosystem och biologisk mångfald i, eller i anslutning till, vattenmiljöer
 • inrättande, förvaltning och övervakning av områdesskydd bildade med stöd av nationell lagstiftning samt områdesskydd.

Du kan inte få stöd för aktiviteter som syftar till att minska näringsbelastningen på omgivande miljö.

Om den som söker stödet inte själv är universitet, högskola, myndighet eller vetenskapligt institut krävs samarbete med en kvalitetssäkrande partner, som senast i samband med ansökan om stöd ska bedöma projektets metoder, tidplan och organisation.

Hållbara vattenbruk

Stöd som ska främja hållbara vattenbruk.

Stöd för investeringar för hållbara vattenbruk

Vattenbruksföretag kan få stödet.

Syftet med stödet är att hjälpa företagen utveckla sin verksamhet för att på sikt kunna öka produktionen av svensk sjömat.

Du kan få stöd för investeringar som

 • ökar vattenbruksproduktionen
 • minskar den negativa inverkan eller ökar de positiva effekterna på miljön
 • förbättra djurens hälsa eller välfärd samt minska risken för rymningar och smittspridning
 • skyddar odlingar mot däggdjur och fåglar.

Du kan inte få stöd för akvaponier eller odling av genetiskt modifierade organismer.

För att kunna få stöd ska du ha sålt vattenbruksprodukter från egen produktion för mer än 25 000 kronor under de två kalenderår som föregår tidpunkten för ansökan om stöd.

Startstöd för hållbara vattenbruk

Vattenbruksföretag som är mikro eller småföretag kan få stödet.

Syftet med stödet är att stimulera nyetableringar som, tillsammans med investeringsstödet, ska ge en ökad vattenbruksproduktion.

Du kan få stöd för investeringar

 • för att öka eller starta vattenbruksproduktion
 • för att minska den negativa inverkan eller öka de positiva effekterna på miljön
 • för att förbättra djurens hälsa eller välfärd och minska risken för rymningar och smittspridning
 • för att skydda odlingar mot däggdjur och fåglar.

Du kan inte få stöd för akvaponier eller odling av genetiskt modifierade organismer.

För att kunna få stöd får du inte ha sålt vattenbruksprodukter från egen produktion för mer än 25 000 kronor under de två kalenderår som föregår tidpunkten för ansökan om stöd.

Stöd för djurs hälsa och välfärd inom vattenbruk

Vattenbruksföretag, SVA, branschorganisationer, erkända producentorganisationer samt andra bland vattenbrukets organisationer, Jordbruksverket, länsstyrelsen och ackrediterade laboratorium kan få stödet.

Syftet med stödet är att säkerställa en hög djurvälfärd och god djurhälsa inom vattenbruket.

Du kan få stöd för

 • utgifter som är kopplade till övervaknings- och utrotningsprogram samt bekämpning av sjukdomar inom vattenbruket (gäller utgifter som du har till följd av myndighetsbeslut vid bekräftad smitta)
 • åtgärder för att minimera introduktion och spridning av smittor eller åtgärder för en ökad djurvälfärd.

Stöd som gäller bekämpning av eller utrotningsprogram för vissa sjukdomar som bekräftats genom myndighetsbeslut kan du söka retroaktivt fram tills att anläggningen har friförklarats från sjukdom. Du kan bland annat få stöd för kostnader som har uppkommit vid beslut om isolering av anläggning eller område för blötdjursodling, slakt av djur samt sanering och inrättande av skyddszon.

Du kan också få stöd för förebyggande åtgärder som ska minimera introduktion och spridning av smittor samt åtgärder för en ökad djurvälfärd.

Stödet gäller inte för sådant som ersätts genom annan nationell lagstiftning eller för behandling med eller inköp av läkemedel.

Stöd för innovationsprojekt inom vattenbruk

Vattenbruksföretag, statliga myndigheter, regioner, kommuner, universitet, högskolor, vetenskapliga institut, branschorganisationer och erkända producentorganisationer kan få stödet.

Syftet med stödet är att stödja innovativa utvecklingsinsatser.

Du kan få stöd för innovativa projekt som främjar ekonomisk, social eller miljömässig hållbarhet med nytta för fler än det egna företaget.

Du kan till exempel få stöd för projekt som utvecklar innovativa lösningar inom vattenbruken som

 • minskar negativ miljöpåverkan
 • främjar ett hållbart nyttjande av resurserna inom vattenbruket
 • utvecklar alternativa foderingredienser
 • underlättar nya hållbara produktionsmetoder
 • förbättrar djurens hälsa och välfärd, exempelvis genom reproduktions- och avelsarbete och redskap som skyddar mot däggdjur och fåglar.

Andra exempel är projekt som utvecklar eller inför nya vattenbruksarter med god marknadspotential samt nya eller förbättrade produkter eller processer. Det kan också vara projekt som undersöker innovativa produkters eller processers tekniska eller ekonomiska genomförbarhet, som en del av ett innovationsprojekt eller som en förstudie.

Om den som söker stödet inte själv är universitet, högskola, myndighet eller vetenskapligt institut krävs samarbete med en kvalitetssäkrande partner, som senast i samband med ansökan om stöd ska bedöma projektets metoder, tidplan och organisation.

Stödet gäller inte för akvaponier.

Stöd för kompetensutveckling och bilda nätverk inom vattenbruk

Statliga myndigheter, regioner, kommuner, universitet, högskolor, icke-statliga organisationer, branschorganisationer och erkända producentorganisationer samt företag inom vattenbruksnäringen kan få stödet.

Syftet med stödet är att stödja kompetenshöjande insatser och en ökad samverkan och dialog inom näringen och mellan olika aktörer.

Du kan få stöd för

 • att anordna eller delta i en utbildning eller kompetenshöjande insats
 • nätverksbyggande, utbyte av erfarenheter och bästa praxis i projektform
 • informationsinsatser och kunskapsspridning med samhällsnytta.

Statliga myndigheter, regioner, kommuner, universitet, högskolor, vetenskapliga institut, branschorganisationer och erkända producentorganisationer kan också få stöd för utveckling av allmän och artspecifik bästa praxis eller uppförandekoder för förebyggande åtgärder som syftar till att öka djurens hälsa eller välfärd inom vattenbruket, inklusive informationsmaterial och rådgivningsmaterial samt publicering av detta. Rådgivning och nya rutiner ska inte vara anläggningsspecifika, utan ska kunna användas på andra anläggningar i Sverige.

Branschorganisationer och erkända producentorganisationer kan få stöd för deltagande i förvaltning på EU-nivå. Stödet gäller då utgifter för boende och resa.

Du kan inte få stöd för insatser som är en del av den ordinarie utbildningen som finansieras av andra offentliga medel.

Stödet gäller inte för akvaponier.

Marknadsföring, kvalitet och ökat mervärde av fiske- och vattenbruksprodukter, samt beredning

Stöd som ska främja marknadsföring, kvalitet och ökat mervärde av fiske- och vattenbruksprodukter samt beredning.

Investeringsstöd för diversifiering och förädling av fiske- och vattenbruks­produkter

Vattenbruksföretag och yrkesfiskare som har vattenbruk eller fiske som huvudsaklig verksamhet kan få stödet.

Syftet med stödet är att en större del av produkterna från fisket och vattenbruket ska förädlas för att öka lönsamheten.

Du kan få stöd för investeringar som ger fiske- och vattenbruksprodukter ökad kvalitet och mervärde genom

 • direktförsäljning
 • ökad förädling av egen fångst eller skörd
 • ökad förädling som innefattar biprodukter från egna produktionsled
 • ökad förädling som specifikt innefattar bifångster från fisket
 • övrig diversifiering av ordinarie verksamhet.

Investeringsstöd för beredningsindustrin för fiske- och vattenbruksprodukter

Företag som har beredning av fiske- eller vattenbruksprodukter som huvudsaklig verksamhet kan få stödet.

Syftet med stödet är att stödja beredningsindustrin att skapa förutsättningar för ökad hållbarhet i produktionen, ökat mervärde samt för anpassning av produktionen till ett bredare kundsegment eller till omställning till nya råvaror.

Du kan få stöd för investeringar som

 • medför minskad miljöpåverkan
 • leder till nya eller förbättrade produkter eller processer.

Stöd för certifiering av fiske- och vattenbruksprodukter

Företag, branschorganisationer och erkända producentorganisationer inom fiske- och vattenbrukssektorn kan få stödet.

Syftet med stödet är att stödja aktörer i fiske- och vattenbrukssektorn att certifiera sin produktion och märka upp sina produkter. Certifiering är ett sätt för företagen att nå ut med sina produkter på marknaden. Det hjälper också konsumenterna att göra medvetna val.

Du kan få stöd för att certifiera vattenbruksproduktion eller fiske av hållbar sjömat.

Stöd för att bilda producentorganisationer inom fiske och vattenbruk

Ekonomiska föreningar som ska bilda en producentorganisation eller producentorganisationer som ska bilda en sammanslutning kan få stödet.

Stödet syftar till att främja bildandet av producentorganisationer i Sverige vilket bidrar till en effektiv, hållbar och transparent marknad.

Du kan få stöd för att bilda

 • producentorganisationer
 • sammanslutningar av producentorganisationer.

Stöd för produktions- och saluföringsplaner för fiske och vattenbruk

Erkända producentorganisationer och sammanslutningar av producentorganisationer kan få stödet.

Syftet med stödet är att stödja producentorganisationerna att ta fram produktions- och saluföringsplaner.

Du kan få stöd för att ta fram produktions- och saluföringsplaner.

Mål med den gemensamma fiskeripolitiken

Stöden i programmet riktar sig mot specifika mål som har satts upp gemensamt i EU för att stödja genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken. Stöden ska också bidra till målen i EU:s strategier Den gröna given och Från jord till bord och till målen i den svenska livsmedelsstrategin.

Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet ska skapa mervärden för samhället och stimulera utveckling mot mer ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara och konkurrenskraftiga företag inom fiske, vattenbruk och beredning. Programmet ska också bidra till biologisk mångfald och hållbar förvaltning av haven.

I arbetet med stöden har Sverige arbetat utifrån några vägledande principer:

 • mer fokuserat och färre antal stöd
 • stöden ska komplettera varandra och inte överlappa
 • fokus på småskaligt kustnära fiske och vattenbruk
 • miljöfokus
 • hantering av exceptionella kriser
 • livsmedelstrygghet och ökat värde på produkter.

När öppnar det nya programmet?

EU-kommissionen behöver godkänna det svenska havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet innan stöden kan öppna för ansökan. Det blir troligtvis till hösten 2022. Programmet kommer att öppna för ansökningar så snart som möjligt efter att programmet är godkänt av kommissionen. Vi öppnade dock två stöd i december 2021:

 • datainsamling
 • kontroll och tillsyn – stöd till myndigheter.

Båda stöden riktar sig till myndigheter. Myndigheterna som söker de här stöden använder pengarna i sin årliga verksamhet och behövde därför söka stöden innan årsskiftet.

Havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020

I havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020 gick det att söka stöd fram till den 30 april 2022.

Du kanske också är intresserad av det här

Senast granskad: 2022-04-29