Bidrag till nya och pågående försöks- och utvecklingsprojekt (FOU)

Jordbruksverket utlyser 1 miljon kronor för nya försöks- och utvecklingsprojekt. Du kan söka fram till och med den 17 februari 2022 klockan 18.00.

Det genomförs samtidigt en utlysning av 6 miljoner kronor över 2 år för nya försöks- och utvecklingsprojekt inom ekologisk produktion.

Vem kan få bidrag?

Forskare och rådgivare vid universitet, högskolor, forskningsinstitut, organisationer eller företag kan söka pengar till tillämpade försöks- och utvecklingsprojekt inom miljöförbättrande åtgärder i jordbruket för 2022.

Pågående projekt som ska fortsätta 2022

Om du har ett pågående försöks- och utvecklingsprojekt som ska fortsätta 2022 måste du göra en förnyad ansökan nu, och bifoga en kortfattad lägesrapport för 2021. Vi har reserverat pengar för dessa projekt enligt den preliminära budget som framgick av ansökningarna för 2021. Du måste uppdatera din budget för 2022 när du söker nu. Du söker i e-tjänsten (läs mer under rubrikerna Villkor och Så här söker du).

Prioriteringar under 2022

Nu finns det möjlighet att söka bidrag för nya tillämpade försöks- och utvecklingsprojekt inom miljöförbättrande åtgärder i jordbruket. Vi har cirka 1 miljon kronor att fördela till nya projekt. Det här är prioriterat 2022.

Prioriteringar inom miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap

Miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap omfattar bevarandet av jordbruksmarkens produktionsförmåga och odlingslandskapets natur- och kulturvärden. Resultaten från försöks- och utvecklingsprojekten ska bidra till detta. Ett annat område är att skapa förutsättningar för uthålliga och konkurrenskraftiga odlingssystem oavsett produktionsform.

Ekologisk intensifiering

Genom att göra insatser för nyttodjur i växtodlingen, till exempel pollinerande insekter eller naturliga fiender, kan man öka de ekosystemtjänster de utför (till exempel förbättrad pollinering eller begränsade skadedjursangrepp) vilket kan leda till höjda skördar med bättre kvalitet. Detta kallas för ekologisk intensifiering. Ekologisk intensifiering kan vara ett sätt att intensifiera växtproduktionen med bibehållna eller minskade insatsmedel. Ekologisk intensifiering är kunskapskrävande och förutsätter insikt i nyttodjurens biologi och koppling till specifika grödor och skadegörare.

Vi efterlyser projekt som undersöker skräddarsydda insatser som gynnar nyttodjur och som kvantifierar effekter av dessa insatser på grödans skörd och behovet av insatsmedel. Projekten kan fokusera på specifika grödor, skadegörare och geografiska områden.

Vallproduktionens effekter på biologisk mångfald

Vall är den arealmässigt största grödan som odlas på svensk åkermark. Trots detta är kunskapen om hur olika typer av vallproduktion påverkar biologisk mångfald begränsad. Vi söker projekt som undersöker hur brukningsmetoder och vallens egenskaper påverkar den biologiska mångfalden i odlingslandskapet. Det kan handla om brukningsmetoder såsom antal vallskördar, insatsmedel eller skördesystem och vallens egenskaper i form av ålder, artsammansättning eller specifika ingående arter.

Vi efterfrågar studier som undersöker effekter på till exempel bin, fjärilar, däggdjur eller fåglar. Studier som undersöker populations- och reproduktionsaspekter kan prioriteras, men även studier som undersöker effekter på förekomst, diversitet eller artrikedom på lokal- eller landskapsskala är intressanta.

Prioriteringar inom miljökvalitetsmålen Giftfri miljö och Ingen övergödning

Vi prioriterar inom miljökvalitetsmålen Giftfri miljö och Ingen övergödning nya projekt inom ett område.

Upptag av kadmium i grödor

Befolkningens exponering för kadmium via livsmedel behöver minska. Vi prioriterar försök och kunskapssammanställningar om metoder som bidrar till att minska mängden kadmium i livsmedel. Frågeställningar kan exempelvis handla om metoder för att minska upptag av kadmium i grödan och ökad kunskap om kadmiuminnehåll i svensk jordbruksmark. Fokus är på grödor som odlas i stor omfattning i Sverige.

Villkor

  • Du söker i vår e-tjänst senast den 17 februari 2022, kl. 18.00.
  • Din ansökan ska ligga inom de prioriteringar vi anger. Vi beviljar inte bidrag till informationskampanjer eller till alltför lokala projekt.
  • Din ansökan kan gälla ett projekt som är 1 till 3 år långt. Vi kan endast bevilja bidrag 1 år i taget men du måste ange en budget för de kommande åren också i ansökan om ditt projekt är flerårigt.
  • Du ska ange en detaljerad budget för de beräknade kostnaderna för 2022 i e-tjänsten. Du ska bifoga filer. Vi kräver inte medfinansiering men du ska ange i ansökan om du har andra finansiärer till ditt projekt.
  • Du får skriva ansökan på engelska men projektets titel måste alltid vara på svenska.
  • Vid bedömningen tas hänsyn till projektets genomförbarhet och det är viktigt att ansökan innehåller en tydligt beskriven metod.
  • Det är viktigt att projekten och resultaten redovisas och synliggörs så att de kan bli till nytta för rådgivare och lantbrukare. Det ska därför ingå en plan i ansökan för hur resultaten ska spridas.
  • När du söker måste du samtycka till att resultatet av projektet blir offentligt och får användas fritt. När projektresultatet eller delar av det publiceras ska det framgå att projektet genomförts med hjälp av bidrag från Jordbruksverket. Det ska inte vara någon logotyp.
  • När du söker måste du intyga att företaget inte har ekonomiska svårigheter.
  • Du måste se till att resultatet går att använda inom en snar framtid dock senast 5 år efter att du har startat projektet.

Så mycket stöd kan du få

Du får ersättning upp till 100 procent av dina kostnader. Jordbruksverket kan besluta att bevilja ett lägre stöd än det du sökt efter dialog med dig.

Stödet är ett näringsbidrag och innehåller ingen mervärdesskatt (moms).

Observera att för projekt som finansieras via flera källor ska du i ansökan ange den totala kostnaden för projektet, det belopp som söks från Jordbruksverket, hur mycket som kommer från någon annan finansiär samt eventuell egen finansiering.

I den detaljerade budgeten ska du endast beskriva den del som du söker stöd för i samband med denna utlysning.

Det är viktigt att du anger vilka andra bidrag du har sökt för ditt projekt.

Tidsperiod för projektet och kostnader

Besluten gäller för kalenderåret 2022. Om du söker för ett flerårigt projekt ska det framgå.

Kostnaderna för projektet ska uppstå under 2022. Kostnaderna ersätts normalt i efterhand för perioden januari–september/oktober 2022 och i förskott för oktober/november–december 2022.

Projekten ska redovisas senast den 1 mars 2023, vilket gör att du kan disponera pengarna fram till dess.

Om du får avslag på din ansökan ersätter vi inga kostnader.

Så här söker du

Du ska göra ansökan i vår e-tjänst för FOU-ansökningar. E-tjänsten är gemensam för två utlysningar, men du ska ange den inriktning som ingår i våra prioriteringar.

Du ska bara använda e-tjänsten, och inte skicka in något med vanlig post eller mejl till oss. Du ska bifoga filer till ansökan i e-tjänsten. Vi diarieför din ansökan via e‑tjänsten.

Sista dag för ansökan

Du ska ansöka i e-tjänsten senast torsdagen den 17 februari 2022.

Observera att e-tjänsten stänger klockan 18.

Du får ett beslut

Vi planerar att fatta beslut om vilka projekt som beviljas stöd under andra halvan av mars 2022. Besluten kan inte överklagas.

Kontakta oss

Om du har frågor om ansökan, handläggning och teknisk support kan du kontakta Eva Dahlberg.

Senast granskad: 2022-01-20