Bidrag till nya försöks- och utvecklingsprojekt (FOU) inom ekologisk produktion

Jordbruksverket utlyste 10 miljoner kronor över 3 år för nya försöks- och utvecklingsprojekt. Du kunde söka fram till och med den 25 februari 2021.

Utlysningen är kopplad till regeringens fortsatta uppdrag till Jordbruksverket att främja ekologiska livsmedel inom ramen för livsmedelsstrategin 2021–2023. Uppdraget har tillförts 75 miljoner kronor som ska fördelas över 3 år, varav 10 miljoner kronor öronmärks till försöks- och utvecklings­projekt som omfattas av den här utlysningen.

Vi fördelar alltså hela beloppet på 10 miljoner kronor på projekt som är 1- till 3-åriga. Det kan dock tillkomma mer pengar och bli fler utlysningar under 2022.

Du kunde söka fram till och med den 25 februari 2021.

Vem kunde söka?

Du som är forskare eller rådgivare vid universitet, högskolor, forskningsinstitut, organisationer eller företag kunde söka.

Prioriteringar och avgränsningar

Du kan söka bidrag för nya tillämpade försöks- och utvecklingsprojekt inom ekologisk produktion.

Utlysningen syftar till att utveckla produktionssystem inom ekologisk djurhållning, växtodling och trädgårdsodling. Vi prioriterar tillämpade FOU-projekt (inte grundforskning) och det är viktigt att du beskriver projektets relevans för målgruppen.

Vi kan bevilja stöd för projekt som löper som längst till och med den 31 december 2023. Beslut fattas för hela den beviljade projektperioden i samband med denna utlysning.

Underlag som ligger till grund för prioriteringarna

Följande 3 underlag kommer att ligga till grund för prioriteringen av vilka projekt som beviljas stöd.

1. Regeringens uppdrag inom handlingsplan 1 i livsmedelsstrategin

Enligt regeringsuppdraget från 2018 ska Jordbruksverket utgå från Jordbruksverkets rapport; Åtgärdsplan för att främja ekologisk produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel. Vi prioriterar de åtgärder som ger mest effekt för att nå regeringens mål på 30 procent ekologisk jordbruksareal och att 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av ekologiska produkter år 2030.

2. Regeringens uppdrag inom handlingsplan 3 i livsmedelsstrategin

Enligt regeringsuppdraget för 2021-2023, ska arbetet utgå från uppdraget från 2018, men också utvecklas för att i ökad utsträckning bidra till:

  • utbyte av erfarenheter
  • dialog mellan berörda aktörer
  • utredning av marknadsutvecklingen
  • kunskapsuppbyggnad
  • kunskapsförmedling
  • innovation
  • rådgivning.

  3. Workshop om behov av främjandeaktiviteter

  I november 2020 genomförde Jordbruksverket en digital workshop med deltagare från ett femtiotal bransch- och myndighetsaktörer. Workshopen identifierade behovet vad vi behöver göra för att nå regeringens mål i ljuset av aktuell marknadssituation. Slutsatserna kommer att påverka prioriteringen av vilka projekt som får stöd.

  Prioriteringar

  Utifrån de områden som lyfts fram som angelägna i åtgärdsplanen och i workshopen i november 2020, kommer vi att prioritera följande:

  • hållbar växtnäringsförsörjning
  • utveckla odlingssystem för att öka mullhalt och kolinlagring
  • åtgärder som gynnar naturliga fiender och motverkar ogräs och skadegörare
  • växtskyddsstrategier
  • produktion av utsäde för ekologisk produktion
  • odling av proteingrödor
  • växtförädling av material anpassat till ekologisk produktion
  • växtföljder för odling i växthus
  • utveckla husdjursmaterial lämpliga för ekologisk produktion
  • proteinförsörjning från vall och svenska fodergrödor
  • hållbara system för betesdrift och utevistelse
  • utveckla djurhälsoprogram anpassade till ekologisk produktion
  • projekt som knyter samman produktion och konsumtion.

  Villkor

  • Du måste söka senast den 25 februari 2021.
  • Din ansökan ska ligga inom de prioriteringar vi anger. Vi beviljar inte bidrag till informationskampanjer eller till alltför lokala projekt.
  • Din ansökan kan gälla ett projekt som är 1 till 3 år långt. Du måste ange budgeten för de kommande åren också i ansökan om ditt projekt är flerårigt.
  • När du söker måste du samtycka till att resultatet av projektet blir offentligt och får användas fritt. När projektresultatet eller delar av det publiceras ska det framgå att projektet genomförts med hjälp av bidrag från Jordbruksverket.
  • När du söker måste du intyga att företaget inte har ekonomiska svårigheter.
  • När du söker måste projektets titel vara på svenska, du får dock skriva din ansökan på engelska.
  • Du ska ange en detaljerad budget för de beräknade kostnaderna för 2021. Vi kräver inte medfinansiering men du ska ange i ansökan om du har andra finansiärer till ditt projekt.
  • Du måste se till att resultatet går att använda inom en snar framtid dock senast 5 år efter att du har startat projektet.
  • Du måste ha planerat för hur du ska sprida resultatet. Det är viktigt att både projekten och resultaten redovisas och synliggörs för att de ska komma till nytta för rådgivare och lantbrukare.

  Tidsperiod för ersättning för kostnader och redovisning

  Kostnaderna ersätts normalt i efterhand under respektive kalenderår för perioden januari – september/oktober och som förskott för oktober/november – december. Projekten ska slutredovisas senast den senast den 1 februari året efter att det avslutats, det vill säga

  • den 1 februari 2022 om det är ett 1-årigt projekt
  • den 1 februari 2023 om det är ett 2-årigt projekt
  • den 1 februari 2024 om det är ett 3-årigt projekt.

  De projekt som är 2- respektive 3-åriga ska delredovisas till Jordbruksverket i samband med begäran om utbetalning av bidraget.

  Om du får avslag på din ansökan ersätter vi inga kostnader.

  Så här söker du

  Du kan inte längre söka pengar i den här utlysningen.

  Du ska bara använda e-tjänsten, och inte skicka in något med vanlig post eller mejl till oss. Vi diarieför din ansökan via e-tjänsten.

  Du får ett beslut

  Vi planerar att fatta beslut om tilldelning av 10 miljoner kronor senast onsdagen den 17 mars 2021. Besluten kan inte överklagas.

  Kontakta oss om du har frågor

  Om du har frågor om utlysningen kan du skicka ett mejl.

  Senast uppdaterad: 2023-12-04

  Till toppen