Beviljade projekt FOU 2020 samt Livsmedelsstrategi - ekologisk produktion för 2019-2020

Den här tabellen visar vilka projekt som fått beviljat projektpengar inom utlysningen 2020 för miljöförbättrande åtgärder och för ekologisk produktion.

Den ena delen av utlysningen gällde projekt inom de fyra miljökvalitetsmålen som vi främst arbetar med. Vi fördelade cirka 7,6 miljoner kronor till 15 projekt för 2020.

Den andra delen var en särskild satsning inom ekologisk produktion med cirka 9,6 miljoner kronor för projekt under 2019 och 2020. Satsningens syfte är att öka den ekologiska produktionen och konsumtionen, och skedde inom ramen för livsmedelsstrategin där vi fått i uppdrag att vidta lämpliga åtgärder för att nå regeringens inriktningsmål på 30 procent ekologisk jordbruksmark år 2030.

Beviljade projekt

Miljökvalitetsmål och/eller annan prioritering i utlysningen

Projekttitel

Organisation

Projektansvarig

Påbörjat

Avslutas

Beviljat belopp FOU 2020

Beviljat belopp Livsmedelsstrategi - ekologisk produktion för 2019-2020

Begränsad klimat­påverkan

KLIMASMART - Odlingsåtgärder för minskade växthusgas­utsläpp med bibehållen avkastning vid odling på torvjord

SLU

Örjan Berglund

2020

2022

485 000 kr


Ett rikt odlingsl­andskap

Lärkvall - vallodlings­metodik för att minska fauna- och insektsskador

Föreningen Kvismare Fågelstation

Jan Sondell

2020

2022

475 000 kr


Ett rikt odlings­landskap

Biodiversitet i åkermark: hur viktiga är åkerogräsen för jordbruks­landskapets pollinatörer?

Linköpings universitet

Per Milberg

2020

2022

575 000 kr


Ett rikt odlings­landskap

Förbättrad dränering som åtgärd för minskat växtnärings­­läckage och långsiktig markbördighet

SLU

Ingrid Wesström

2020

2022

906 000 kr


Giftfri miljö

Unikt datamaterial från prognosrutor kan stärka växtskydds­strategier och tillämpningen av IPM

SLU

Paula Persson

2020

2020

571 000 kr


Giftfri miljö

Bio­filter för behandling av bekämpningsmedels­rester

RISE

Leticia Pizzul

2020

2020

884 000 kr


Giftfri miljö

Faktabaserad rådgivning för hållbart och effektivt växtskydd

SLU

Anna Berlin

2020

2020

918 000 kr


Giftfri miljö + Livsmedels­strategi - Ekologisk produktion

Grödors ogräs­konkurrerande egenskaper

SLU

David Hansson

2019

2020

452 000 kr


Giftfri miljö + Livsmedels­strategi - Ekologisk produktion

Rotröta i åkerbönor – utbredning och sortskillnader

Agri Science Sweden Ekonomisk Förening

Mariann Wikström

2020

2022


1 år: 604 000 kr

Ingen över­gödning

Kvävestrategi och tidpunkt till höstraps

HS Västra

Evelin Johansson

2017

2020

86 000 kr


Ingen över­gödning

Strukturkalkning av mellanlera i Halland för minskat fosforläckage

SLU

Helena Aronsson

2018

2020

228 000 kr


Ingen över­gödning

Kvävestrategi för höstvete, maltkorn och vårvete i Sverige

HS Västra

Evelin Johansson

2019

2021

405 000 kr


Ingen över­gödning

Identifiering av åkermark som är känslig för fosfor­läckage

SLU

Karin Blombäck

2020

2020

297 000 kr


Ingen över­gödning

Mätningar i fosfor­dammar

SLU

Magdalena Bieroza

2020

2022

300 000 kr


Ingen över­gödning

Kvävestrategier i havre

SLU

Sofia Delin

2020

2022

482 000 kr


Ingen över­gödning

Ammoniakavgång från fjäderfä­gödsellager med olika torrsubstans med eller utan tak

RISE

Kristina Mjöfors

2020

2022

509 000 kr


Livsmedels­strategi - Ekologisk produktion (beslut dec 2018)

Etablering och radhackning av ekologisk frövall i timotej och ängssvingel

Sveriges frö- och oljeväxtodlare

Gunilla Larsson

2019

2019


1 år: 83 000 kr (beviljades 2 år: 307 000 kr men försöket avbröts efter år 1)

Livsmedels­strategi - Ekologisk produktion (beslut dec 2018)

Det är inne att vara utehöna

RISE

Eva Salomon

2019

2019


1 år: 495 000 kr

Livsmedels­strategi - Ekologisk produktion (beslut dec 2018)

Grön jord

Nordvara Nordisk Råvara AB

Gunnar Backman

2019

2019


1 år: 500 000 kr

Livsmedels­strategi - Ekologisk produktion (beslut dec 2018)

Proteinkvalité i ekologiskt odlad spannmåls- och trindsädssorter

SLU

Jannie Hagman

2019

2019


1 år: 88 000 kr

Livsmedels­strategi - Ekologisk produktion (beslut dec 2018)

Mobil gröngödsling i ekologisk odling

HS Östergötland

Per Ståhl

2019

2020


2 år: 1 018 000 kr

Livsmedels­strategi - Ekologisk produktion (beslut dec 2018)

Näringsbevattning med biogödsel

HS Skåne

Anita Gunnarsson

2019

2020


2 år: 1 131 000 kr

Livsmedels­strategi - Ekologisk produktion (beslut dec 2018)

Etablerings­tidpunktens inverkan på sommar­mellangrödors markkolsbidrag och ogräsbekämpande egenskaper

SLU

Thomas Prade

2019

2020


2 år: 1 236 000 kr

Livsmedels­strategi - Ekologisk produktion (beslut dec 2018)

Bättre kunskap om sjukdoms­resistens i höstrapssorter

Sveriges frö- och oljeväxtodlare

Albin Gunnarsson

2019

2020


2 år: 166 000 kr

Livsmedels­strategi - Ekologisk produktion (beslut dec 2018)

Förbättrad sortprovning för ekologisk höstrapsodling

Sveriges frö- och oljeväxtodlare

Albin Gunnarsson

2019

2020


2 år: 191 000 kr

Livsmedels­strategi - Ekologisk produktion (beslut dec 2018)

Bättre kväve­utnyttjande från nötflytgödsel

SLU

Sofia Delin

2019

2020


2 år: 800 000 kr

Livsmedels­strategi - Ekologisk produktion (beslut dec 2018)

Närings­bevattning med biogödsel, del 3 - blomkål i fokus

HS Skåne

Anita Gunnarsson

2020

2020


1 år: 141 000 kr

Livsmedels­strategi - Ekologisk produktion (beslut dec 2018)

Organiska gödselmedel och bio­stimulanter

HS Östergötland

Per Ståhl

2020

2021


1 år: 326 000 kr

Livsmedels­strategi - Ekologisk produktion (beslut dec 2018)

Etablering av och radhackning i frövallar av ängssvingel och rörsvingel

HS Konsult AB

Eva Edin

2020

2022


1 år: 454 000 kr

Livsmedels­strategi - Ekologisk produktion (beslut dec 2018)

Grön jord 2

Nordvara Nordisk Råvara AB

Gunnar Backman

2020

2020


1 år: 500 000 kr

Livsmedels­strategi - Ekologisk produktion (beslut dec 2018)

Appliceringsteknik i eko­jordgubbar

HIR Skåne AB

Klara Löfkvist

2020

2020


1 år: 500 000 kr

Livsmedels­strategi - Ekologisk produktion (beslut dec 2018)

Högt betesintag på begränsad areal i ekologisk mjölk­produktion

HIR Skåne AB

Niels Andresen

2020

2020


1 år: 506 000 kr

Livsmedels­strategi - Ekologisk produktion (beslut dec 2018)

Optimerad kull­storlek för resurseffektiv ekologisk smågris­produktion

SLU

Katja Nilsson

2020

2020


1 år: 633 000 kr


Senast granskad: 2022-04-04