Bidrag till nya och pågående försöks- och utvecklingsprojekt (FOU)

Jordbruksverket utlyser 2,3 miljoner kronor för nya försöks- och utvecklingsprojekt 2024. Du kan söka fram till och med den 21 november 2023.

Vem kan få bidrag?

Forskare och rådgivare vid universitet, högskolor, forskningsinstitut, organisationer eller företag kan söka pengar till tillämpade försöks- och utvecklingsprojekt inom miljöförbättrande åtgärder i jordbruket för 2024.

Pågående projekt som ska fortsätta 2024

Om du har ett pågående försöks- och utvecklingsprojekt som ska fortsätta 2024 måste du göra en förnyad ansökan nu, och bifoga en kortfattad lägesrapport för 2023. Vi har reserverat pengar för dessa projekt enligt den preliminära budget som framgick av ansökningarna för 2023. Du måste uppdatera din budget för 2024 när du söker nu. Du söker i e-tjänsten (läs mer under rubrikerna Villkor och Så här söker du).

Prioriteringar för nya projekt 2024

Nu finns det möjlighet att söka bidrag för nya tillämpade försöks- och utvecklings­projekt inom miljö­förbättrande åtgärder i jordbruket. Vi har cirka 2,3 miljoner kronor att fördela till nya projekt. Eftersom det är en begränsad budget vi har tillgänglig så har vi för 2024 bestämt att endast lysa ut till nya projekt inom områdena Begränsad klimatpåverkan, Ingen övergödning och Ekologisk produktion. Nedanstående är därför prioriteringarna för nya projekt 2024.

Prioriteringar inom miljökvalitets­målet Begränsad klimatpåverkan

Mellangrödor

Vi behöver mer kunskap om mellangrödor. På senare år har det skett ett ökat fokus på mellangrödors förmåga att öka kolhalten i marken. Vi eftersöker därför mindre fältförsök kopplade till mellangrödors effekter på kolinlagring, samtidigt som det är viktigt att beakta risker för ökad kväve­utlakning och lustgas­emissioner. Av intresse är att veta effekten på kolinlagringen av olika arter, sorter och blandningar av mellangrödor samt växtsäsongens längd.

Prioriteringar inom miljökvalitets­målet Ingen övergödning

Behovs­anpassad kvävegödsling

Det behövs fortsatt försök som ger underlag för gödslings­rekommendationer och för att bättre kunna anpassa gödslingen utifrån grödans behov, odlingsplatsens förutsättningar och markens kväveleverans. Strävan ska vara att uppnå högsta möjliga kväve­effektivitet. För 2024 är det i första hand försök som avser kvävegödsling till höstvete som är prioriterat. Frågeställningar som rör tillförsel av olika kväveformer på olika jordarter samt precisionsodling kan ingå.

Ammoniak­begränsande åtgärder

Sverige klarar i dag inte sina nationella åtaganden enligt EU:s takdirektiv när det gäller ammoniakutsläpp. Jordbruket och djurhållningen med tillhörande stallgödsel­hantering står för den absoluta merparten av utsläppen. Samtidigt innebär ammoniak­avgången att närmare 30 procent av totalkvävet i gödseln går förlorat, vilket är en kostnad för jordbruket och en outnyttjad resurs. Det finns ett behov av kunskaps­utveckling, ny teknik och praktiska tillämpningar kring åtgärder som minskar utsläppen av ammoniak. Vi efterfrågar i första hand försök som avser åtgärder för att minska ammoniak­förluster vid lagring och spridning av stallgödsel och biogödsel.

Jordbruksåtgärder för att minska kadmium i gröda

Gröd- och sortval för kadmium­innehållet i ätbara delar av grödor

Förmågan att ta upp kadmium från marken och ackumulera det i de ätliga delarna skiljer sig mellan arter, men även mellan relativt närbesläktade arter och sorter inom samma art. Mängden kadmium som en gröda tar upp från marken eller ackumulerar i de ätliga delarna styrs av det genetiska arvet men påverkas av faktorer såsom årsmåns­variation, odlings­åtgärder och odlings­plats. Det saknas nationella studier av marknadssorter av vete och potatis där faktorer som påverkar kadmium­ackumulering i de ätliga delarna såsom odlingsplats, odlings­åtgärder och årsmåns­variation beaktas. I studier där låg-kadmium-sorter identifierats ingår sällan analys av essentiella näringsämnen trots att upptag av kadmium och dessa ämnen ofta regleras av samma gener.

Projekt om betydelsen av gröd- och sortval för kadmium­innehållet i ätbara delar av grödor är prioriterade. Fokus är på grödor som odlas i större omfattning i Sverige.

Åtgärder för att minska kadmium­upptag i gröda

Mekanismer som styr hur stor andel av den totala kadmium­mängden som finns tillgängligt i marken är främst adsorption till markpartiklar samt komplexbildning och interaktion med andra ämnen. Dessa påverkas av mark­egenskaper samt förekomst eller tillförsel av andra ämnen. Ett höjt pH-värde, ökad mullhalt och tillförsel av biokol kan potentiellt leda till en ökad adsorption av kadmium i marken. Att kalkning leder till ett minskat kadmium­upptag finns belagt från ett stort antal studier, men effekter av mullhalt och biokol är mer osäkra och variabla. Tillförsel av kisel och selen har i ett flertal studier visats kunna minska kadmium­upptaget. Effekten är varierande beroende på mängd och form som tillförts samt gröda och verknings­mekanismer inte helt klarlagda. Tillförsel av selen kan potentiellt både minska kadmiumhalterna och öka de i Sverige låga selenhalterna.

Projekt om odlingsåtgärder för att minska kadmiuminnehåll i ätbara delar av grödor är prioriterade.

Prioriteringar inom Ekologisk produktion

Odlingsstrategier i ekologisk spannmåls­odling baserat på kvarn- och foderkvalitet

Ekologisk produktion baseras på lokala kretslopp. Därmed är hög självförsörjning av inhemska foder- och livsmedels­grödor av hög näringsmässig kvalitet ett viktigt mål. Fodergrödornas närings­innehåll behöver vara anpassade till olika djurslags behov, vilket ger ett minskat beroende av importerade fodermedel. Det är inte tillåtet att tillsätta syntetiska aminosyror i ekologisk foder­tillverkning, vilket ytterligare bidrar till ett högt krav på anpassade fodermedel till enkelmagade djur. Därför är det viktigt att få mer kunskap om olika ekologiska produktions­faktorers inverkan på råvarans närings­mässiga kvalitet.

Villkor

  • Du söker i vår e-tjänst senast den 21 november 2023.
  • Din ansökan för nya projekt ska ligga inom de prioriteringar vi anger. Vi beviljar inte bidrag till informations­kampanjer eller till alltför lokala projekt.
  • Din ansökan kan gälla ett projekt som är 1 till 3 år långt. Vi kan endast bevilja bidrag 1 år i taget men du måste ange en budget för de kommande åren också i ansökan om ditt projekt är flerårigt.
  • Du ska ange en detaljerad budget för de beräknade kostnaderna för 2024 i e-tjänsten. Du ska bifoga filer. Vi kräver inte medfinansiering men du ska ange i ansökan om du har andra finansiärer till ditt projekt.
  • Du får skriva ansökan på engelska men projektets titel måste alltid vara på svenska.
  • Vid bedömningen tas hänsyn till projektets genomförbarhet och det är viktigt att ansökan innehåller en tydligt beskriven metod.
  • Det är viktigt att projekten och resultaten redovisas och synliggörs så att de kan bli till nytta för rådgivare och lantbrukare. Det ska därför ingå en plan i ansökan för hur resultaten ska spridas.
  • När du söker måste du samtycka till att resultatet av projektet blir offentligt och får användas fritt. När projektresultatet eller delar av det publiceras ska det framgå att projektet genomförts med hjälp av bidrag från Jordbruksverket. Det ska inte vara någon logotyp.
  • När du söker måste du intyga att företaget inte har ekonomiska svårigheter.
  • Du måste se till att resultatet går att använda inom en snar framtid dock senast 5 år efter att du har startat projektet.

Så mycket stöd kan du få

Du får ersättning upp till 100 procent av dina kostnader. Jordbruksverket kan besluta att bevilja ett lägre stöd än det du sökt efter dialog med dig.

Stödet är ett näringsbidrag och innehåller ingen mervärdesskatt (moms).

Observera att för projekt som finansieras via flera källor ska du i ansökan ange den totala kostnaden för projektet, det belopp som söks från Jordbruksverket, hur mycket som kommer från någon annan finansiär samt eventuell egen finansiering.

I den detaljerade budgeten ska du endast beskriva den del som du söker stöd för i samband med denna utlysning.

Det är viktigt att du anger vilka andra bidrag du har sökt för ditt projekt.

Tidsperiod för projektet och kostnader

Besluten gäller för kalenderåret 2024. Om du söker för ett flerårigt projekt ska det framgå av din ansökan.

Kostnaderna för projektet ska uppstå under 2024. Kostnaderna ersätts normalt i efterhand för perioden januari–september/oktober 2024 och i förskott för oktober/november–december 2024.

Projekten ska redovisas senast den 1 mars 2025, vilket gör att du kan disponera pengarna fram till dess.

Om du får avslag på din ansökan ersätter vi inga kostnader.

Så här söker du

Du ska göra ansökan i vår e-tjänst för FOU-ansökningar (inte Mina Sidor).

Du ska bara använda e-tjänsten, och inte skicka in något med vanlig post eller mejl till oss. Du ska bifoga filer till ansökan i e-tjänsten. Vi diarieför din ansökan via e‑tjänsten.

Sista dag för ansökan

Du ska ansöka i e-tjänsten senast tisdagen den 21 november 2023.

Du får ett beslut

Vi planerar att fatta beslut om vilka projekt som beviljas stöd senast februari 2024. Besluten kan inte överklagas.

Kontakta oss

Om du har frågor om ansökan, handläggning och teknisk support kan du kontakta Eva Dahlberg.

Senast granskad: 2023-10-17

Till toppen