Försöks- och utvecklingsprojekt för att främja produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel

Jordbruksverket utlyser 1,3 miljoner kronor för nya försöks- och utvecklingsprojekt under 2023. Du kunde söka fram till och med den 23 februari 2023.

Utlysningen är kopplad till Jordbruksverkets regeringsuppdrag att främja ekologiska livsmedel inom ramen för livsmedelsstrategin.

Det genomfördes samtidigt en utlysning av cirka 6,5 miljoner kronor till försöks- och utvecklingsprojekt inom miljöförbättrande åtgärder. Även där var sista ansökningsdag den 23 februari 2023.

Vem kunde söka?

Du som är forskare eller rådgivare vid universitet, högskolor, forskningsinstitut, organisationer eller företag kunde söka.

Områden du kunde söka stöd för i utlysningen

Utlysningen till FOU-projekt syftar till att utveckla produktionssystem inom ekologisk djurhållning, växtodling och trädgårdsodling. Vi prioriterar tillämpade FOU-projekt (inte grundforskning). Stöd beviljas för projekt som löper som längst till och med den 31 december 2023 och slutredovisas senast den 1 februari 2024.

Vi prioriterar i första hand ansökningar om projekt som leder till att utveckla ekologisk fjäderfä- och grisproduktion. I andra hand prioriteras övriga projekt inom ekologisk djurhållning, växtodling och trädgårdsodling.

Vi hänvisar till SLU:s Forskningsagenda för ekologiskt lantbruk och ekologisk mat.

Grundläggande underlag för prioritering

Tre underlag ligger till grund för åtgärder som kan beviljas stöd.

1. Regeringens uppdrag inom handlingsplan 1 i livsmedelsstrategin

Enligt regeringsuppdraget från 2018 ska Jordbruksverket vid genomförande av uppdraget utgå från Jordbruksverkets rapport 2018:16 – Åtgärdsplan för att främja ekologisk produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel. De åtgärder som ger mest effekt för att nå regeringens inriktningsmål ska prioriteras.

2. Regeringens uppdrag inom handlingsplan 3 i livsmedelsstrategin

Enligt regeringsuppdraget för 2021–2023 ska arbetet utgå från uppdraget från 2018, men också utvecklas för att i ökad utsträckning bidra till

 • utbyte av erfarenheter
 • dialog mellan berörda aktörer
 • utredning av marknadsutvecklingen
 • kunskapsuppbyggnad
 • kunskapsförmedling
 • innovation
 • rådgivning.

3. Workshop om behov av främjandeaktiviteter

Den 26 november 2020 genomförde Jordbruksverket en digital workshop tillsammans med ett femtiotal bransch- och myndighetsaktörer. Workshopen identifierade behovet av främjandeinsatser i ljuset av aktuell marknadssituation och slutsatserna påverkar prioriteringen av vilka projekt som beviljas stöd.

Så mycket stöd kan du få

Du får ersättning upp till 100 procent av dina kostnader. Jordbruksverket kan besluta att bevilja ett lägre stöd än det du sökt efter dialog med dig.

Stödet är ett näringsbidrag och innehåller ingen mervärdesskatt (moms).

Observera att för projekt som finansieras via flera källor ska du i ansökan ange den totala kostnaden för projektet, det belopp som söks från Jordbruksverket, hur mycket som kommer från någon annan finansiär samt eventuell egen finansiering.

I den detaljerade budgeten ska du endast beskriva den del som du söker stöd för i samband med denna utlysning.

Det är viktigt att du anger vilka andra bidrag du har sökt för ditt projekt.

Tidsperiod för ersättning för kostnader och redovisning

Kostnaderna ersätts normalt i efterhand under respektive kalenderår för perioden januari–september/oktober och som förskott för oktober/november–december. Projekten ska slutredovisas senast den senast den 1 februari 2024.

Om du får avslag på din ansökan ersätter vi inga kostnader.

Villkor

 • Du kunde söka i vår e-tjänst fram till den 23 februari 2023.
 • Din ansökan måste gälla ett projekt som är ettårigt. Du ska specificera kostnaderna för varje budgetår i din ansökan.
 • Du ska ange en detaljerad budget för de beräknade kostnaderna för 2023 i e-tjänsten. Du ska bifoga filer. Vi kräver inte medfinansiering men du ska ange i ansökan om du har andra finansiärer till ditt projekt.
 • Det är viktigt att du beskriver projektets relevans för målgruppen.
 • Din ansökan får inte avse ett alltför lokalt projekt och inte heller vara ett rent informationsprojekt.
 • Du får skriva ansökan på engelska men projektets titel måste alltid vara på svenska.
 • Vid bedömningen tas hänsyn till projektets genomförbarhet och det är viktigt att ansökan innehåller en tydligt beskriven metod.
 • Det är viktigt att projekten och resultaten redovisas och synliggörs så att de kan bli till nytta för rådgivare och lantbrukare. Det ska därför ingå en plan i ansökan för hur resultaten ska spridas.
 • När du söker måste du samtycka till att resultatet av projektet blir offentligt och får användas fritt. När projektresultatet eller delar av det publiceras ska det framgå att projektet genomförts med hjälp av bidrag från Jordbruksverket. Det ska inte vara någon logotyp.
 • När du söker måste du intyga att företaget inte har ekonomiska svårigheter.
 • Du måste se till att resultatet går att använda inom en snar framtid, dock senast 5 år efter att du har startat projektet.

Sista dag för ansökan har passerat

Sista ansökningsdag var torsdagen den 23 februari 2023.

Du får ett beslut

Vi planerar att fatta beslut om vilka projekt som beviljas stöd under andra halvan av mars 2023. Besluten kan inte överklagas.

Kontakta oss om du har frågor

Om du har frågor om utlysningen kan du mejla till Jordbruksverket.

Har du frågor om villkor och e-tjänsten kan du kontakta Eva Dahlberg.

Har du frågor om projektets ämne eller innehåll kan du kontakta Birgitta Johansson.

Senast granskad: 2023-01-30

Till toppen