Innesluten användning av GMO

Du måste ha tillstånd för innesluten användning av genetiskt modifierade växter (till exempel i laboratorium eller växthus). Du ska dels söka tillstånd för att hantera växterna i lokalerna, dels anmäla innesluten användning av varje art. Det gör du genom att skicka in blanketter till Jordbruksverket.

Ladda ner blanketter för ansökan och anmälan innesluten användning

Det här är innesluten användning

Innesluten användning betyder att genetiskt modifierade organismer (GMO) hanteras i en innesluten miljö, till exempel ett laboratorium, ett växthus eller en odlingskammare.

Jordbruksverket är ansvarig myndighet för innesluten användning av genetiskt modifierade

 • växter och storsvampar
 • djur.

Vi är dock inte ansvarig myndighet för genetiskt modifierade vattenlevande organismer och cellkulturer.

Den här sidan handlar om tillstånd för innesluten användning av växter och storsvampar.

Du behöver både söka tillstånd för lokaler och anmäla växtarter

För att få driva en verksamhet med innesluten användning av genetiskt modifierade växter behöver du göra två saker:

 1. söka tillstånd för att få hantera och lagra genetiskt modifierade växter och frön i lokalerna
 2. anmäla de växtarter och de genetiskt modifierade egenskaper som du tänker arbeta med.

Du söker tillstånd och anmäler innesluten användning genom att fylla i blanketterna för det och skicka dem till oss. Om du redan har tillstånd för lokalerna behöver du bara anmäla växtarterna för innesluten användning.

Här kan du läsa om hur ansökan går till, steg för steg.

Så söker du tillstånd för lokalerna

Du måste söka tillstånd för alla lokaler där genetiskt modifierade växter och frön kommer att hanteras eller lagras. Ansökan ska alltså omfatta både lokalerna där växterna odlas och övriga lokaler där du hanterar eller lagrar levande växter, frön och andra reproduktiva växtdelar.

Tillståndet gäller i fem år. Se till att ansöka om förnyat tillstånd i god tid innan tillståndet löper ut om du vill fortsätta med din verksamhet.

Steg 1. Ladda ner blanketten för ansökan om tillstånd för anläggningen

Steg 2. Fyll i blanketten

I ansökan ska du ange lämpliga skyddsåtgärder för att hindra spridning av exempelvis pollen eller frön utanför anläggningen. Det står i förordningen om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer.

Skyddsåtgärderna kan till exempel handla om att ha pollenfilter i ventilationen, skydd för fröspill i avlopp eller insektsnät i växthus. Vilka skyddsåtgärder som behövs i din anläggning beror på vilken verksamhet som ska bedrivas där.

Steg 3. Skicka blanketten till Jordbruksverket

Skicka blanketten genom att mejla den till oss:

Steg 4. Betala avgiften för ansökan

Det kostar 3 000 kronor att söka tillstånd för att använda en anläggning för innesluten användning av genetiskt modifierade växter. Vi skickar en faktura efter att ansökan har kommit in till oss.

Om du söker tillstånd för ytterligare lokaler i efterhand kostar det 1 000 kronor per ansökan.

Steg 5. Invänta beslut från Jordbruksverket

Vi kontrollerar att ansökan är komplett. Sedan har vi 90 dagar på oss att fatta beslut i ärendet.

Så anmäler du växtarter för innesluten användning

Du ska anmäla alla genetiskt modifierade växtarter och alla modifierade egenskaper som du arbetar med till Jordbruksverket. För varje ny växtart du vill börja arbeta med måste du göra en ny anmälan.

Tänk på att du måste göra anmälan av växterna senast 45 dagar innan du tänker påbörja en ny verksamhet. Du får alltså inte börja arbeta med eller förvara växterna i lokalerna förrän du har fått din anmälan godkänd eller efter 45 dagar.

Steg 1. Ladda ner blanketten för anmälan av innesluten användning

Steg 2. Fyll i blanketten

I blanketten ska du fylla i uppgifter om arterna du vill arbeta med.

För vissa arter behöver du inte fylla i fälten 7–15, eftersom arterna är tillräckligt kända av Jordbruksverket. Det gäller backtrav, potatis, raps, sockerbeta och vete. I pdf-filerna ser du vilka uppgifter vi har om dessa arter.

Om det verkar som att våra uppgifter inte stämmer så kan du ange dina egna uppgifter i blanketten.

Steg 3. Skicka blanketten till Jordbruksverket

Skicka blanketten genom att mejla den till oss:

Steg 4. Betala avgiften för ansökan

Att anmäla innesluten användning kostar

 • 5 000 kr per art
 • 2 000 kr per genetiskt modifierad egenskap.

Vi skickar en faktura efter att ansökan har kommit in till oss.

Steg 5. Invänta beslut från Jordbruksverket

Vi kontrollerar att ansökan är komplett. Sedan har vi 45 dagar på oss att fatta beslut i ärendet.

Jordbruksverket bedömer din ansökan och anmälan

Vi använder din ansökan och anmälan för att avgöra om de skyddsåtgärder som du har föreslagit är tillräckliga. Det gör vi genom att själva bedöma riskerna. Då väger vi samman

 • hur lokalerna ser ut
 • vilken växtart och egenskap som du har anmält
 • vilka rutiner som används vid till exempel blomning, fröhantering, destruktion av växtmaterial och städning.

Om vi bedömer att åtgärderna inte räcker så kan vi ställa krav på ytterligare skyddsåtgärder.

Vi kontrollerar att verksamheten uppfyller kraven

Jordbruksverket gör kontroller av din verksamhet. Då kontrollerar vi

 • att verksamheten bara arbetar med växter och egenskaper som är anmälda
 • att lokalerna överensstämmer med vad du har angett
 • att verksamheten följer de skyddsåtgärder och rutiner som finns.

Avgift för kontrollen

Kontrollen kostar 5 300 kronor per år och anläggning.

Om vi behöver göra extra kontroller för att exempelvis följa upp avvikelser från en tidigare tillsyn, så kommer vi att debitera dig en ytterligare avgift.

Meddela oss om något ändras

Du ska alltid meddela oss när du vill ändra något i verksamheten, till exempel hanteringen av avfall eller andra rutiner. Du behöver inte använda någon särskild blankett, utan det räcker att mejla till oss.

Kontakta oss om du har frågor

Vill du veta mer om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer? Hör av dig till oss.

Författningar

Söker efter 2007:29

Söker efter 2019:75

Senast granskad: 2024-03-13

Till toppen