Möbler och föremål av hotade träslag och hotade djurarter – CITES

Många tropiska trädarter är utrotningshotade eller utsatta för sådan omfattande handel att de riskerar att bli utrotningshotade. Det finns därför regler för att begränsa handeln med produkter av de här arterna. Det gäller till exempel möbler. Grundregeln är att produkter som ska förekomma i handel måste ha laglig bakgrund.

Många djur och växter hotas av utrotning. För att skydda de hotade arterna och den biologiska mångfalden har världens länder kommit överens om att begränsa handeln. Överenskommelsen kallas CITES.

Flera tropiska trädarter från Asien, Central- och Sydamerika och Afrika hotas av ökad handel och därför omfattas dessa arter av CITES-reglerna.

Här kan du läsa om reglerna för arter som vi ofta får frågor om. Om du inte hittar den art som är aktuell i ditt fall kan du läsa mer på sidan med allmän information.

Handel inom EU

Grundregeln är att inom hela EU gäller förbud mot alla kommersiella aktiviteter med alla A‑listade arter av djur och växter, både levande och produkter. Det gäller bland annat flera träslag. Förbudet omfattar möbler och andra föremål som helt eller delvis består av A-listade träslag eller A-listade djurarter. Förbudet gäller också möbler och föremål som helt eller delvis består av B-listade träslag eller djurarter som inte har laglig bakgrund.

Men om du ansöker om ett så kallat CITES-intyg så finns det möjlighet att du kan få handla med möbler och föremål som innehåller A-listade arter av växter och djur. Du söker intyget i vår e-tjänst.

Det här ska du ange och bifoga när du söker CITES-intyg

När du söker om CITES-intyg för möbler och andra träföremål behöver du tänka på det här.

Ett CITES-intyg omfattar bara en möbel eller ett föremål

En ansökan om CITES-intyg kan normalt bara omfatta en möbel eller ett föremål. Om du har möbler eller föremål som hör ihop som en grupp eller ett set och därför ska säljas tillsammans (till exempel en matsalsgrupp eller en bestickuppsättning), kan du ansöka om ett CITES-intyg som omfattar hela gruppen eller setet. Detta innebär att du måste sälja hela gruppen eller setet till en och samma köpare.

Om gruppen/setet någon gång ska delas och föremålen säljas till olika köpare måste den aktuella ägaren söka ett nytt intyg innan försäljning sker.

Vi prövar din ansökan och kan i vissa fall tillåta undantag, till exempel för

 • exemplar som importerats till EU enligt gällande regler
 • exemplar som förvärvats innan arten började omfattas av CITES-reglerna.

Fotografier av möbeln eller föremålet till CITES-intyget

Intyget ska ha fotografier av möbeln eller föremålet fasthäftade och stämplade på baksidan. Du måste därför bifoga bilder av möbeln eller föremålet när du ansöker om CITES-intyg, och antalet bilder du ska skicka med varierar beroende på vilka föremål du ska ansöka för.

Vi vill alltid ha minst en bild på hela föremålet och en bild på någon detalj, till exempel serienummer, stämpel eller bricka med företagsnamn, skador eller slitage. Om flera föremål i en grupp eller ett set har samma typ av märkning, stämpel eller bricka behövs bara en bild.

Om ett föremål innehåller lösa delar eller har tillbehör, till exempel matbord med iläggsskivor eller bokhyllor, ska så många delar som möjligt finnas med på bilderna.

Om du ansöker för flera föremål som hör ihop och ska säljas tillsammans som en grupp eller ett set behöver vi ha det här:

 • Soffgrupp: en bild på hela gruppen, en bild på soffan, en bild på fåtöljerna och en bild på bordet.
 • Matsalsgrupp: en bild på hela gruppen, en bild på bordet och en bild på någon av stolarna (förutsatt att stolarna är likadana – i annat fall behövs flera bilder på stolarna).
 • Bestickuppsättning: en bild som visar hela bestickuppsättningen med samtliga delar och en bild som visar ett bestick av varje del som ingår i uppsättningen. Även en närbild på stämpel om sådan finns.
 • Bokhylla eller vägg: en bild på hela bokhyllan och ett par bilder på enstaka delar.

Så här vill vi ha bilderna:

 • Bilderna ska vara i färg, tydliga och tagna på så nära håll som möjligt och hela föremålet eller möbeln ska finnas med på bilden.
 • Endast föremål eller möbler som ska vara med på CITES-intyget ska finnas med på bilden. Bakgrunden på bilden ska vara så neutral som möjligt och personliga ägodelar ska plockas bort innan bilden tas, till exempel från bokhyllor, vitrinskåp och sideboards.

Möbeln eller föremålet måste märkas

När du har fått CITES-intyget måste du märka din möbel eller ditt föremål så att det kan identifieras och kopplas ihop med CITES-intyget. Numret du ska använda vid märkningen framgår i CITES-intyget och börjar med bokstäverna SJV följt av ett antal siffror som är intygets diarienummer. Märkningen gör du med en permanent märkpenna på någon del av föremålet. Märkningen kan vara liten, bara den är tydlig och läsbar.

CITES-intyget är bara är giltigt om märkningen finns på föremålet. Ingen annonsering, försäljning eller annan kommersiell aktivitet får ske förrän du har fått intyget och märkt möbeln eller föremålet. Om flera föremål ingår i samma intyg behöver bara ett av föremålen märkas. Detta eftersom föremålen måste säljas tillsammans som en grupp, annars är inte intyget giltigt.

Exempel på A-listade trädarter som omfattas av förbudet

Här är exempel på A-listade arter som omfattas av förbudet mot handel inom EU.

 • Araucaria araucana – brödgran (Chile och Argentina)
 • Aquilaria spp. – örnträdssläktet
 • Abies guatemalensis – art i familjen tallväxter (Guatemala)
 • Balmea stormiae (Mexico, Guatemala, Honduras och El Salvador)
 • Chrysalidocarpus decipiens – art i familjen palmer
 • Dalbergia nigra – riopalisander, riojakaranda (Brasilien)
 • Fitzroya cupressoides – art i familjen cypressväxter (Chile och Argentina)
 • Pilgerodendron uviferum (Chile och Argentina)
 • Podocarpus parlatorei (Argentina, Bolivia och Peru)

Antikundantaget innebär att du kan få sälja föremål bearbetade före den 3 mars 1947

Föremål av A-listade träslag som bearbetats före den 3 mars 1947 får du i vissa fall sälja inom EU utan CITES-intyg. Det här undantaget kallas antikundantaget.

Böter eller fängelse för brott mot EU:s förbud

Det är straffbart att bryta mot EU:s förbud mot kommersiella aktiviteter med hotade arter. Om du annonserar olovligt om att till exempel köpa, sälja, förevisa eller skänka bort en A-listad art, kan du komma att åtalas för artskyddsbrott. Om du fälls i Sverige är straffet böter eller fängelse i upp till fyra år.

Ta med eller skicka träföremål till eller från länder utanför EU

Om du till exempel vill ta med dig eller skicka möbler eller andra träföremål som är CITES-listade, eller innehåller delar av CITES-listade djur, till eller från ett land utanför EU, kan du behöva ansöka om CITES-tillstånd. Du söker tillståndet i vår e‑tjänst.

Nedanstående produkter som innehåller bubinga (Guibourtia spp.) och rosenträ (Dalbergia spp) behöver inte CITES-tillstånd vid import och återexport till och från länder utanför EU:

 • Färdiga musikinstrument = musikinstrument som är spelklara eller som endast kräver montering av delar för att bli spelklara.
 • Färdiga delar till musikinstrument = delar som är färdiga att montera och som är särskilt avsedda eller utformade för att uttryckligen användas tillsammans med instrumentet för att göra det spelbart.
 • Färdiga tillbehör till musikinstrument = tillbehör till musikinstrument som är separerade från musikinstrumentet, som är särskilt avsedda eller utformade för att uttryckligen användas tillsammans med ett instrument och som inte kräver någon ytterligare ändring för att användas.
 • Färdiga träprodukter = produkter som transporteras var för sig eller i bulk som inte kräver någon ytterligare behandling och som paketerats och märkts för slutanvändning eller detaljhandel i ett tillstånd som innebär att de kan säljas till eller användas av allmänheten. Här gäller att en sändning, som inkluderar en eller flera färdiga träprodukter eller artiklar, får innehålla sammanlagt högst 10 kilo av de berörda arterna, oavsett sändningens totala vikt. Gränsen på 10 kilo per sändning bedöms alltså utifrån vikten av det trä som består av de berörda arterna. Om den sammanlagda vikten av de berörda arterna överstiger 10 kilo per sändning krävs alltid CITES-tillstånd för import och återexport till och från EU.

Alla ovanstående produkter som innehåller Dalbergia nigra (riopalisander, riojakaranda) och Dalbergia cochinchinensis (saknar svenskt artnamn) måste däremot alltid ha CITES-tillstånd.

Frågor och svar

Kan man ge bort ett föremål med ett hotat träslag som gåva?

Ett föremål som består av eller innehåller ett A-listat träslag kan du skänka bort som gåva men då bör du skriva ett gåvobrev. I gåvobrevet ska det framgå att föremålet skänks som gåva utan krav på motprestation, och att mottagaren inte får sälja eller använda det i kommersiellt syfte. Gåvobrevet ska vara daterat och undertecknat av dig och mottagaren.

Senast granskad: 2023-04-20

Till toppen