Ta in hundar från länder utanför EU där rabiessituationen inte är under kontroll

Reglerna gäller till exempel om du har varit på semester utomlands med din egen hund, om du köper en hund till dig själv utomlands eller om du köper en hund utomlands för att sedan sälja vidare i Sverige.

Reglerna för att ta in hundar till Sverige skiljer sig åt beroende på vilket land du ska ta in hundar ifrån. Det är framför allt rabiessituationen i landet som styr vilka regler som gäller.

Länderna på den här sidan ligger utanför EU. I vissa av de här länderna förekommer rabies eller så finns det inga fungerande rutiner för att upptäcka rabies, vilket gör det svårt att bedöma rabiessituationen. Om du tar in en hund från något av de här länderna finns det därför en större risk att hunden för med sig rabies. Exempel på länder i den här gruppen är Brasilien, Egypten, Georgien, Iran, Peru, Kenya, Kina, Serbien, Sydafrika, Thailand, Turkiet och Ukraina.

Det är bara från vissa länder i den här gruppen som du får ta in hundar för att sälja vidare, omplacera eller adoptera bort, eller ta in hundar som reser utan sin ägare, eller hundar som reser i en grupp med fler än 5 hundar. Det är de länder som har handelsavtal med EU. Vilka länder det är kan du se under rubriken Fler regler för hundar som ska byta ägare, reser utan sin ägare eller reser i en grupp på fler än 5 hundar.

Regler för alla hundar

Det här gäller för alla hundar som tas in till Sverige från ett land i den här gruppen.

Hunden ska vara id-märkt

Ditt djur ska vara id-märkt med ett ISO-mikrochip.

 • Id-märkningen ska alltid göras innan djurets rabiesvaccination.
 • Id-märkningen ska göras av en veterinär eller av en godkänd id-märkare.
 • Datum för id-märkning eller avläsning av id-märkning och id-numret ska stå i djurets hälsointyg.
 • Om djuret har märkts om och därför har två id-nummer, ska båda skrivas in i hälsointyget.

Om djuret kontrolleras vid gränsen och mikrochipet inte är läsligt kan djuret bli avvisat till det land som det kom ifrån, eventuellt satt i karantän eller i värsta fall avlivas. Eftersom det alltid finns en risk för att mikrochipet inte är läsligt kan du för säkerhets skull ta med en egen chipavläsare. Det behöver du också göra om djuret inte är märkt med ett ISO-mikrochip.

Om ditt djur har en läslig tatuering som enligt intyg är gjord före den 3 juli 2011 behöver ditt djur inte vara märkt med mikrochip.

Vilka chip som Jordbruksverket har godkänt kan du se i stycket om märkning på vår sida om att föra ut hundar.

Hunden ska ha en giltig vaccination mot rabies

Djuret ska vara vaccinerat mot rabies. Den första vaccinationen som bygger upp skyddet kallas grundvaccination och består av en eller två sprutor. Vaccinet ska vara godkänt i det land där vaccinationen sker.

Djuret måste vara id-märkt och minst 12 veckor gammalt för att få en grundvaccination. Id‑märkningen ska göras innan rabiesvaccinationen för att vaccinationen ska vara giltig. Om djuret är id-märkt sedan tidigare ska id-märkningen läsas av innan vaccinet ges. Att id‑märkning har gjorts eller lästs av senast samma dag som vaccinet ges ska stå i djurets pass eller hälsointyg. Även vaccinationen ska skrivas in i passet eller hälsointyget.

Grundvaccinationen mot rabies blir giltig efter 21 dagar, men observera att när djuret reser till Sverige från ett land där rabiessituationen inte är under kontroll krävs också ett titertest. Det innebär att ett blodprov ska tas för att kontrollera att djuret har godkänd mängd antikroppar. Blodprovet får tas tidigast 30 dagar efter rabiesvaccinationen.

Vaccinationen måste fyllas på

Vaccinets giltighetstid kan variera mellan länder. När djuret vaccineras fyller veterinären i djurets hälsointyg med den giltighetstid som gäller för vaccinet i det land djuret befinner sig. Om du vill fortsätta resa med ditt djur måste du se till att djuret omvaccineras senast det datum för sista giltighet som veterinären skrivit.

Försenad omvaccination

Om ett djur omvaccineras efter det att giltighetstiden för föregående vaccination gått ut, räknas omvaccinationen som en ny grundvaccination. Då krävs också ett nytt titertest.

Hunden ska ha en godkänd mängd antikroppar mot rabies (titertest)

Du ska beställa tid hos en veterinär för att ta ett blodprov för att kontrollera att djuret har en tillräcklig mängd antikroppar mot rabies. Provet kallas titertest. Provet får tas tidigast då det har gått minst 30 dagar efter den senaste rabiesvaccinationen. Ett prov som tas tidigare är inte giltigt och du kan inte få dispens. Om det behövs två vaccinationer för grundvaccinationen så måste du vänta minst 30 dagar efter den andra vaccinationen innan blodprovet får tas.

Exempel: Grundvaccination togs den 1 mars och den 1 april = blodprov kan tidigast tas den 1 maj. Provet får också tas senare, men vaccinationen måste fortfarande vara giltig.

Blodprovet ska analyseras av ett EU-godkänt laboratorium och måste visa minst 0,5 IU/ml. Laboratoriet måste vara godkänt för antikroppstest av rabies.

Om djuret har omvaccinerats korrekt efter godkänt blodprov så krävs inget nytt blodprov för att djuret ska få resa till Sverige.

3 månaders väntetid innan hälsointyget får utfärdas

Det hälsointyg som krävs för inresa i EU får inte utfärdas förrän det har gått minst 3 månader efter det datum då blodprovet för antikroppskontrollen togs. Kontrollera så att inte rabiesvaccinationen går ut under väntetiden. Om djuret inte omvaccineras innan giltighetstiden går ut måste ett nytt blodprov tas, vilket gör att väntetiden på 3 månader börjar gälla efter det nya blodprovet.

I de fall då det har gått mer än 30 dagar mellan vaccinationen och blodprovet så minskar inte väntetiden mellan blodprovet och intygsgivningen. Den är alltid minst 3 månader och det kan vi inte ge dispens från.

Resultatet av antikroppstestet ska skrivas in i hälsointyget innan avresan till Sverige. Djurets id-nummer ska stå i testsvaret. Om djuret har märkts om och därför har två id-nummer, ska båda skrivas in i testsvaret.

Undantag från kravet på 3 månaders väntetid

Ska du resa från EU med ett djur som har ett EU-pass till ett land utanför EU där rabies förekommer? Då ska du låta rabiesvaccinera djuret och ta blodprov för antikroppskontroll redan innan djuret lämnar EU. Om vaccinationen och blodprovet är inskrivna i EU-passet innan djuret lämnar EU så kan du resa tillbaka till EU med djuret vid valfri tidpunkt under rabiesvaccinationens giltighetstid utan att vänta 3 månader. Om rabiesvaccinationen hinner gå ut medan djuret befinner sig utanför EU så måste du dock skaffa ett hälsointyg för att få föra tillbaka djuret till EU. Veterinärer i ett land utanför EU får nämligen inte föra in uppgifter i ett EU-pass, då blir denna behandling ogiltig. Titertestet och rabiesvaccinationen behåller då bara sin giltighet om du fyller på rabiesvaccinationen i utlandet innan den går ut. Eftersom denna vaccination inte kan skrivas i EU-passet behöver du ett hälsointyg i stället.

Hunden ska ha ett hälsointyg eller i vissa fall ett EU-pass

Djur som tas in till Sverige från ett land utanför EU ska ha ett hälsointyg som fylls i och stämplas av en officiell veterinär eller den centrala veterinärmyndigheten i det aktuella landet.

Om du reser ut från Sverige eller ett annat EU-land kan du använda djurets EU-pass för resan tillbaka till Sverige, under förutsättning att vaccinationen mot rabies och antikroppstestet av rabies (titertest) har gjorts och skrivits in i passet innan du lämnade EU. Se därför till att vaccinationen gäller under hela vistelsen utanför EU. Genom att göra titertestet i Sverige innan avresan slipper du väntetiden på 3 månader som annars är ett krav för att få komma tillbaka till Sverige.

Om vaccinationen går ut under resan behöver du dock skaffa ett hälsointyg där den nya vaccinationen skrivs in, och göra om titertestet. Titertestet och rabiesvaccinationen behåller sin giltighet om du fyller på rabiesvaccinationen i utlandet innan den går ut. Eftersom denna vaccination inte kan skrivas i EU-passet behöver du då ett hälsointyg i stället.

Om du reser tillsammans med ditt djur kan du beställa hälsointyget hos Jordbruksverket innan du lämnar Sverige. Intyget skickar vi per post till din hemadress i Sverige inom cirka en vecka. Ta med dig intyget på resan så att en officiell veterinär i det aktuella landet utanför EU kan fylla i den.

Om djuret inte reser tillsammans med dig eller inte reser inom 5 dagar före eller efter din resa, eller om det reser för att byta ägare, kan du inte beställa intyget. Du kan läsa mer om det under stycket nedan.

Det finns två olika hälsointyg

Det finns två hälsointyg. Djuret behöver hälsointyget CANIS-FELIS-FERRETS i de här fallen:

 • Djuret ska byta ägare efter att det förts in i Sverige, till exempel genom försäljning, omplacering eller adoption.
 • Djuret reser inte med ägaren, utan med en annan person (ombud). Ägaren gör samma resa, mer än 5 dagar före eller efter djuret.
 • Djuret reser i en grupp på fler än 5 djur.

Förlagan till hälsointyget CANIS-FELIS-FERRETS finns i kapitel 38 i bilaga II i EU:s genomförandeförordning 2021/403. Förlagan är också tillgänglig för den officiella veterinären i systemet Traces.

Om landet du reser till inte har tillgång till intyget via Traces får landet skapa ett eget intyg utifrån mallen i förordning 2021/403. Om landet inte har ett eget intyg kan du skriva ut förlagan direkt från bilagan i förordningen.

I övriga fall behöver djuret hälsointyget E9.207.

Om landet som ditt djur ska resa från inte accepterar andra länders intyg, så kan landet skapa ett eget intyg utifrån den mall som finns i bilaga IV Del 1 i EU:s genomförandeförordning (EU) nr 577/2013.

Det bara är vissa länder i den här gruppen som har handelsavtal med EU och som därför får utfärda hälsointyg CANIS-FELIS-FERRETS. Vilka länder det är kan du se under rubriken om djur som ska byta ägare, reser utan sin ägare eller reser i en grupp på fler än 5 djur. Från övriga länder i den här gruppen är det inte tillåtet att ta in djur till Sverige i de fall som kräver hälsointyg CANIS-FELIS-FERRETS.

Det här är en officiell veterinär

En officiell veterinär är en veterinär med ett speciellt förordnande som har en central roll i arbetet med att förebygga och förhindra spridningen av smittsamma sjukdomar. En officiell veterinär kallas ”official veterinarian” på engelska, men kan ha olika titlar i olika länder.

Officiella veterinärer finns inte i alla länder. Om landet saknar officiella veterinärer ska du i stället anlita en legitimerad veterinär och sedan få intyget stämplat av den centrala veterinärmyndigheten i landet. Kontakta myndigheten i god tid och be om skriftlig information om hur detta ska gå till.

Hälsointyget CANIS-FELIS-FERRETS behöver dock alltid utfärdas av en officiell veterinär.

Det här ska du visa upp för veterinären

För att veterinären ska kunna fylla i hälsointyget måste du visa upp de här dokumenten:

 • intyg om id-märkning
 • intyg om rabiesvaccination
 • intyg om antikroppstest för rabies (titertest)
 • en djurägareförsäkran.

Dessa papper ska sedan fästas ihop med hälsointyget till ett enda häfte. Alla sidor ska numreras (till exempel 1 av 6 eller 1(6), det vill säga sidan 1 av totalt 6 sidor), och referensnumret som står längst upp till höger på hälsointyget ska skrivas på alla sidor. Veterinären ska slutligen stämpla och signera alla sidor.

Djurets id-nummer ska stå i hälsointyget och det ska stämma överens med id-märkningen. Om djuret har märkts om och därför har två id-nummer, ska båda skrivas in i hälsointyget.

Giltighetstid

När hälsointyget har stämplats av den officiella veterinären eller av den centrala veterinärmyndigheten har du 10 dagar på dig att resa med ditt djur till en så kallad Entry Point i EU. Med detta menas särskilt utsedda inreseorter där sällskapsdjur som förs in från ett land utanför EU kan kontrolleras. I Sverige finns sådana Entry Points på flygplatserna Arlanda och Landvetter.

Hälsointyget E9.207 är giltigt för resa inom EU i 4 månader från ditt djurs inresedatum i EU, eller tills den rabiesvaccination som anges i intyget upphör att gälla, beroende på vilket som inträffar först.

När du behöver använda dig av hälsointyg CANIS-FELIS-FERRETS är intyget giltigt i 10 dagar från utfärdandet till ankomst till gränskontrollen i första EU-landet. I detta fall behöver djuret föras in via en gränskontrollstation.

Om hunden reser inom 5 dagar före eller efter sin ägare

Om du och ditt djur ska resa till samma plats men inte kan åka ihop, så bör du boka djurets resa inom 5 dagar före eller efter din egen resa. Djuret ska då ha de här dokumenten med sig:

 • En djurägareförsäkran för sällskapsdjur där du anger att ditt djur (id-nummer och hälsointygets nummer eller passnumret om djuret reser med EU-pass för sällskapsdjur) får transporteras av det ombud eller den fraktfirma som du ska anlita och att djuret inte ska säljas. Kom ihåg att fylla i rutan för fullmakt längst ner på blanketten.
 • Kopior på din egen biljett eller bokning, så man kan se när du åker och vart.

Om djuret reser mer än 5 dagar före eller efter din egen resa, eller utan att du själv åker samma väg, ska du läsa mer under rubriken om djur som ska byta ägare, reser utan sin ägare eller reser i en grupp på fler än 5 djur.

Om hunden inte ska byta ägare och reser med sin ägare, eller inom 5 dagar före eller efter sin ägare, ska den komma in till EU via en Entry Point

Ett djur som tas in i EU kan bara tas in genom en så kallad Entry Point. Med det menas särskilt utsedda inreseorter för sällskapsdjur där djurens identitet och medföljande dokument kan kontrolleras. Djuret ska tas in genom en Entry Point i det första EU-landet det kommer till. Där kontrollerar tullen djuret och stämplar i hälsointyget i rutan längst ner på sista sidan. Detta kallas för ”styrkt passage genom Entry Point”. Om du till exempel har köpt ett djur i Serbien och har tagit djuret med på landresa via Ungern till Sverige, så är Ungern så kallad Entry Point i ditt fall.

Endast om hälsointyget har stämplats vid Entry Point är det giltigt för resa inom EU i 4 månader från stämpelns datum eller tills den rabiesvaccination som anges i intyget upphör att gälla, beroende på vilket som inträffar först.

Djuret reser in via ett annat EU-land

Om djuret reser in i EU via en Entry Point i ett annat EU-land ska djuret alltså kontrolleras där innan det får resa vidare till Sverige. Då ska även hälsointyget stämplas. Om stämpel saknas kan det hända att djuret nekas inträde i Sverige.

Djuret kan sedan föras in i Sverige via en valfri tullplats, där du ska anmäla vid en så kallad röd fil eller gång, att du tar in ett djur. Läs mer på Tullverkets webbplats. Om djuret inte anmäls hos tullen kan det hända att djuret nekas inträde i Sverige eller i värsta fall avlivas direkt.

Djuret kommer direkt till Sverige från ett land utanför EU

För djur som kommer direkt till Sverige från ett land utanför EU ska du planera din ankomst endast via Arlanda flygplats i Stockholm eller Landvetters flygplats i Göteborg.

Om hunden inte ska byta ägare ska den ha en djurägareförsäkran för sällskapsdjur

Du ska fylla i blanketten Djurägareförsäkran sällskapsdjur. Du intygar därmed att djuret är ditt och att det inte flyttas för att säljas. Rutan för fullmakt längst ned på blanketten behöver du inte fylla i om du själv reser med ditt djur.

Om hunden ska flyga

Om ditt djur ska flyga kan flygbolagen ha egna regler för resan som också måste vara uppfyllda. Kontakta flygbolaget för att få information om vad som gäller för din resa.

Du kan också läsa på International Air Transport Associations webbplats (IATA). IATA är en branschorganisation för världens flygbolag och sätter de regler som ligger till grund för flygbolagens regler. IATA har bland annat regler om burmått.

Om hunden reser i en grupp på fler än 5 hundar som ska tävla eller träna

När du ska resa med en grupp på fler än 5 djur över 6 månaders ålder som ska delta i en utställning eller tävling, eller ska tränas inför ett sådant evenemang, ska du förutom hälsointyget E9.207 ha med dig ett skriftligt bevis på att djuren har registrerats med id-nummer för att delta i evenemanget eller att de är registrerade i en organisation som arrangerar sådana evenemang.

Om du reser i grupp med fler än 5 djur som inte ska delta i något evenemang så gäller andra regler som du kan läsa om under nästa rubrik.

Exempel på giltiga dokument är den aktuella utställnings- eller tävlingskatalogen eller stamtavlor från till exempel Svenska kennelklubben, förutsatt att djurens id-nummer finns med.

Fler regler för hundar som ska byta ägare, reser utan sin ägare eller reser i en grupp på fler än 5 hundar

Det är bara från de här länderna som det är möjligt att ta in djur som ska byta ägare, reser utan sin ägare eller reser i en grupp på fler än 5 djur:

Albanien, Algeriet, Belize, Bolivia, Botswana, Brasilien, Colombia, Costa Rica, Egypten, El Salvador, Eswatini (Swaziland), Etiopien, Guatemala, Honduras, Indien, Israel, Jordanien, Kenya, Kina, Kirgizistan, Kuba, Kuwait, Libanon, Macao, Madagaskar, Marocko, Montenegro, Namibia, Nicaragua, Oman, Panama, Paraguay, Peru, Qatar, Republiken Korea (Sydkorea), Saudiarabien, Serbien, Sydafrika, Thailand, Tunisien, Turkiet, Ukraina, Uruguay och Zimbabwe.

Om det land du vill ta in ett djur ifrån inte finns med i denna lista så är det bara möjligt att ta in djuret till Sverige om du själv som djurägare reser med ditt djur, eller om djuret skickas med ett ombud och du reser inom 5 dagar före eller efter ditt djur.

Reglerna i det här stycket gäller i de här fallen:

 • Du eller någon annan tar in djur som sedan ska tas över av en annan ägare, till exempel om du ska omplacera, ge bort, adoptera bort eller sälja djuren. Så länge djuret flyttas för att komma till sin nya ägare gäller reglerna, oavsett om köpet är formellt genomfört.
 • Djuret reser utan att ägaren själv reser. Det gäller oavsett om djuret åker med ett ombud eller som fraktgods.
 • Fler än 5 djur reser i grupp med sin ägare. Undantag görs för djur som ska delta i en utställning eller tävling, eller tränas för ett sådant evenemang, under förutsättning att djuren är äldre än 6 månader.

Om du inte ska resa med ditt djur, men reser samma väg inom 5 dagar före eller efter djuret, så ska du i stället läsa under rubriken om djur som reser inom 5 dagar före eller efter sin ägare.

Hunden ska besiktigas och ha hälsointyget CANIS-FELIS-FERRETS

Du ska anlita en officiell veterinär som kontrollerar att djuret uppfyller kraven. Veterinären kontrollerar då djurets id-nummer, rabiesvaccination och antikroppstest. Veterinären ska också utföra en besiktning av djuret inom 48 timmar före avresan till Sverige. Den officiella veterinären behöver sedan utfärda hälsointyget CANIS-FELIS-FERRETS.

Förlagan till hälsointyget CANIS-FELIS-FERRETS finns i kapitel 38 i bilaga II i EU:s genomförandeförordning 2021/403. Förlagan är också tillgänglig för den officiella veterinären i systemet Traces. Avsändarlandet får även ta fram ett eget intyg som dock behöver följa denna förlaga.

Det här är en officiell veterinär

En officiell veterinär är en veterinär med ett speciellt förordnande som har en central roll i arbetet med att förebygga och förhindra spridningen av smittsamma sjukdomar. En officiell veterinär kallas ”official veterinarian” på engelska, men kan ha olika titlar i olika länder.

Intyget måste vara rätt gjort för att det ska vara giltigt

Den officiella veterinären utfärdar sedan ett hälsointyget CANIS-FELIS-FERRETS och häftar samman det med id-märkningsintyget, rabiesvaccinationsintyget och provsvaret från antikroppstestet (titertestet). Alla de sammanhäftade sidorna ska numreras (till exempel 1 av (6) eller 1(6), det vill säga sidan 1 av totalt 6 sidor) och referensnumret som står längst upp till höger på hälsointyget ska skrivas på alla sidor. Den officiella veterinären ska slutligen stämpla och signera alla sidor.

Om landet utanför EU utfärdar intyget och överför det via Traces och tillåter elektroniskt signering är det möjligt att intyget utfärdas elektroniskt i Traces. För att intyget ska kunna användas för resan så behöver det vara tillgängligt i systemet Traces.

Enklast är det om du ringer i god tid före resan och bokar tid hos en officiell veterinär inom 48 timmar före avresan. Den officiella veterinären kan då göra besiktningen och utfärda hälsointyget samtidigt.

Hälsointyget är giltigt i 10 dagar för transporten till Sverige räknat från det datum då det utfärdades.

Hunden ska komma från en registrerad anläggning eller en godkänd uppsamlingsplats

Hunden behöver antingen komma direkt från en registrerad anläggning eller en så kallad uppsamlingsplats.

Anläggningen behöver registreras hos den behöriga myndigheten i avsändarlandet. Om du vill ta in hundar från flera uppfödare eller anläggningar samtidigt behöver hundarna samlas på en anläggning innan de får skickas. En sådan anläggning där hundar samlas från olika anläggningar kallas uppsamlingsplats. Hundarna behöver vara märkta, ha en giltig vaccination mot rabies och en giltig blodtitertest för rabiesantikroppar samt att väntetiden på 3 månader har förflutit efter testet innan de får tas in till uppsamlingsplatsen. Hundarna får inte vistas där längre än 6 dagar. Uppsamlingsplatsen behöver vara godkänd av behörig myndighet i avsändarlandet och upptagen på en förteckning över godkända anläggningar.

Även anläggningen där hunden tas emot behöver vara registrerad

Om du har en anläggning som kräver registrering som du tar emot hundar på, så behöver din anläggning vara registrerad för att veterinären i avsändarlandet ska kunna utfärda Traces-intyget. Du kan redan nu registrera anläggningen i vår e-tjänst.

Om landet eller veterinären i utlandet kräver att anläggningen ska finnas i Traces ska du svara ja på någon av frågorna om förflyttning i e-tjänsten, även om den inte beskriver din situation.

Transportören ska vara registrerad

Du som transporterar hundar mellan länder ska registrera dig om syftet är att hundarna ska byta ägare eller användas i verksamhet där syftet är att tjäna pengar.

Registrering av transportörer är inte detsamma som transportörstillstånd för att transportera hundar som är en del av din ekonomiska verksamhet. Det kan alltså hända att du behöver registrera dig både för flytt mellan länder och ha ett transportörs­tillstånd.

Du behöver inte registrera dig om du reser med din eget hund.

Hunden ska föras in via en gränskontrollstation

Djuret måste föras in i EU via en gränskontrollstation där det ska besiktigas av en gränskontrollveterinär. Du betalar en avgift för att få djuret besiktigat. Avgiften är lägre under ordinarie arbetstid på vardagar. Under övrig tid tas en extra jouravgift.

Du måste kontakta gränskontrollstationen och boka tid för besiktningen senast klockan 13 en arbetsdag före planerad ankomst.

När du tar in djur måste du anmäla det i Traces via ett CHED (Common Health Entry Document) innan avsändandet till unionen. Den som anmäler kan vara en privatperson, ett företag eller speditör.

När hunden har kommit till Sverige ska den registreras i hundregistret

Om du köper en hund utomlands, ska du registrera hunden i Jordbruksverkets hundregister senast 4 veckor efter att du har tagit in hunden i Sverige.

Se till att du får med alla nödvändiga dokument

Om du köper ett djur som förts in från ett land som tas upp på den här sidan ska de här dokumenten följa med hunden:

 • hälsointyg
 • dokument som behövs om hunden reser utan sin ägare eller om hunden reser i en grupp med fler än 5 hundar.

Du ska alltså få dessa handlingar av säljaren i original samtidigt som du tar över ansvaret för hunden. Detta är bland annat viktigt för att kunna visa att hunden har förts in enligt de regler som gäller.

Kontakta oss om du har frågor

Du kan ställa frågor till oss på vår webbplats och också se svaren på frågor som andra har ställt.

Du kan också ringa eller mejla till vår kundtjänst om du har frågor.

Författningar

Söker efter grundforeskrifter:
2021:13

Senast granskad: 2023-02-22

Till toppen