Ta in hundsperma till Sverige

När du ska ta in hundsperma till Sverige finns det regler som du behöver ta hänsyn till. Reglerna är olika beroende på från vilket land du ska ta in sperman ifrån.

Sperma från EU-länder och Norge

När du tar in sperma från EU-länder och Norge ska följande krav vara uppfyllda:

Krav på anläggningen som hunden eller sperman kommer från

 • Anläggningen där hundsperman samlas, produceras, bearbetas eller lagras ska vara registrerad hos den behöriga myndigheten i avsändarlandet. Anläggningen får ett unikt registreringsnummer av myndigheten.
 • Donatorhunden ska komma från en anläggning där infektion med rabiesvirus inte har bekräftats under minst 30 dagar före dagen för samlingen av sperman. Detta intygas av den officiella veterinären i hälsointyget.

Donatorhunden ska vara id-märkt

Det här gäller för att donatorhunden ska uppfylla kravet på märkning:

 • Id-märkningen ska alltid göras innan djurets rabiesvaccination och innan sperman samlas.
 • Id-märkningen ska göras av en veterinär eller av en godkänd id-märkare.
 • Donatorhunden ska vara märkt med något av följande:
  • Ett chip som uppfyller ISO-standarden 11784/11785.
  • Ett chip som är godkänt av den behöriga myndigheten i landet som djuret kommer ifrån.
  • En klart läslig tatuering om den har utförts innan den 3 juli 2011.
 • Datum för id-märkning eller avläsning av id-märkning och id-numret ska stå i djurets sällskapsdjurpass, TRACES-intyget eller veterinärintyget.
 • Om djuret har märkts om och därför har två id-nummer, ska båda stå i passet och hälsointyget.

Donatorhunden ska ha en giltig vaccination mot rabies

Djuret ska ha en giltig vaccination mot rabies när sperman samlas.

Den första vaccinationen som bygger upp skyddet kallas grundvaccination och består av en eller två sprutor. Vaccinet ska vara godkänt i det land där vaccinationen sker.

Djuret måste vara id-märkt och minst 12 veckor gammalt för att få en grundvaccination. Id-märkningen ska göras innan rabiesvaccinationen för att vaccinationen ska vara giltig. Om djuret är id-märkt sedan tidigare ska id-märkningen läsas av innan vaccinet ges. Att id-märkning har gjorts eller lästs av senast samma dag som vaccinet ges ska stå i djurets pass eller veterinärintyg. Även vaccinationen ska skrivas in i passet eller veterinärintyget.

Efter grundvaccinationen måste du vänta 21 dagar innan hunden får användas för samling av sperma.

Vaccinationen måste fyllas på

Vaccinets giltighetstid kan variera mellan länder. När djuret vaccineras fyller veterinären i djurets pass med den giltighetstid som gäller för vaccinet i det land djuret befinner sig. Om du vill fortsätta använda ditt djur för samling av sperma måste du se till att djuret omvaccineras senast det datum för sista giltighet som veterinären skrivit.

Om djuret har omvaccinerats inom angiven giltighetstid krävs ingen väntetid på 21 dagar innan du får använda hunden för samling av sperma.

Försenad omvaccination

Om ett djur omvaccineras efter det att giltighetstiden för föregående vaccination gått ut, räknas omvaccinationen som en ny grundvaccination. Då krävs en ny väntetid på 21 dagar innan djuret får användas för samling av sperma igen

Övriga krav på donatorhunden

 • Donatorhunden ska antingen ha fötts i och sedan födseln hållits i ett EU-land eller har förts in i EU i enlighet med införselkraven. Vilka krav som behöver vara uppfyllda för införsel beror på från vilket land hunden kom ifrån. Det ska kontrolleras av veterinären när den fyller i hälsointyget.
 • Donatorhunden ska vara frisk vid spermasamlingen.
 • Donatorhunden får inte ha använts för naturlig avel de senaste 30 dagarna före dagen för spermasamlingen.

Sändningen med sperman ska åtföljas av ett hälsointyg utfärdat av en officiell veterinär

En officiell veterinär ska utfärda ett hälsointyg enligt förlagan GP-CANIS-FELIS-INTRA som finns i systemet TRACES.NT. I intyget bekräftar veterinären att kraven för förflyttning av sperman är uppfyllda. Hälsointyget behöver utfärdas inom 72 timmar före tidpunkten för avsändningen av sperman.

Hälsointyget ska skrivas ut, stämplas och signeras av den officiella veterinären och följa med sändningen.

Förflyttningen av sperman ska registreras i TRACES.NT

Alla förflyttningar av hundsperma ska läggas in i en databas för rapportering av internationell handel med djur och avelsmaterial. Databasen kallas TRACES.NT. Databasen är till för att informera EU-länderna om vilka sändningar som kommer in eller transiterar genom landet. Den officiella veterinären lägger in uppgifterna i TRACES.NT.

Hantering av sperman efter ankomst

Den som hanterar sperman i Sverige ska ha ett tillstånd för verksamheten (semintillstånd)

För att få bedriva seminverksamhet krävs tillstånd från Jordbruksverket. Tillståndet kan omfatta ett eller flera av delmomenten samling, behandling, lagring och distribution samt seminering. Du behöver alltså ha tillstånd för att kunna handla med hundsperma.

När du har köpt sperma i ett annat land behöver du visa upp hälsointyget för den veterinär som utför inseminationen så att den vet att införselkraven är uppfyllda innan den använder sperman.

Den som tar emot sperman ska kontrollera sändningen och anmäla avvikelser

Du som bedriver seminverksamhet och tar emot avelsmaterial från en anläggning i ett annat EU-land ska kontrollera om sändningen uppfyller införselkraven. Det betyder att du behöver kontrollera om förpackningen är korrekt märkt och att sändningen åtföljs av rätt hälsointyg.

Om du efter denna kontroll upptäcker några avvikelser avseende sperman i sig, märkning av förpackningen eller hälsointyget ska du anmäla dessa avvikelser till Jordbruksverket. Vi kommer då fatta beslut om vad som ska ske med sändningen.

I avvaktan på vårt beslut ska du lagra sperman åtskilt från övrigt avelsmaterial.

Om sperman har samlats från en hanhund från ett land utanför EU i ett annat EU-land

Om sperman har samlats från en hanhund i ett land utanför EU och förts till ett annat EU-land innan du tar in den i Sverige måste du ha ett införseltillstånd. Läs mer om det under rubriken Sperma från länder utanför EU.

Sperma från länder utanför EU

För att få ta in sperma från länder utanför EU behöver följande krav vara uppfyllda:

Du ska ha ett införseltillstånd

Det är bara tillåtet att föra in hundsperma från vissa länder

Det är bara tillåtet att föra in hundsperma från länder som är listade för införsel av hundsperma. Då en sådan lista inte finns får Jordbruksverket besluta från vilka länder det är tillåtet att föra in hundsperma från. Vi avgör detta i samband med din ansökan om införseltillstånd.

Har du frågor om vilka länder du får föra in hundsperma från, kontakta djurinförselenheten via e-post:

Du måste ansöka om tillstånd för införsel

För att du ska få ta in sperma och embryo måste du först ansöka om tillstånd för införsel. Du ansöker om införseltillstånd via vår e-tjänst.

Observera att hanen måste vara identitetsmärkt redan vid spermasamling och vaccination, samt att du ska ange id-numret i ansökan.

Tillståndet gäller för ett obegränsat antal införseltillfällen under ett år. Du kan ansöka för sperma från flera hanar som du sedan för in vid olika tillfällen under den period tillståndet är giltigt.

Det kan ta upp till 30 dagar att handlägga din ansökan innan tillståndet är klart.

Krav på anläggningen som hunden eller sperman kommer från

 • Anläggningen där hundsperman samlas, produceras, bearbetas eller lagras ska vara registrerad hos den behöriga myndigheten i avsändarlandet. Anläggningen får ett unikt registreringsnummer av myndigheten. Detta kontrolleras av veterinären när den fyller i hälsointyget.
 • Donatorhunden ska komma från en anläggning där infektion med rabiesvirus inte har bekräftats under minst 30 dagar före dagen för samlingen av sperman. Detta intygas av den officiella veterinären i hälsointyget.

Donatorhunden ska vara id-märkt vid samlingen

Hunden ska vara märkt med ett chip eller en klart läslig tatuering som har utförts innan den 3 juli 2011. Id-märkningen ska vara utförd innan djuret vaccineras mot rabies och innan sperman samlas. Id-märkningen ska göras av en veterinär.

Donatorhunden ska ha en giltig vaccination mot rabies

Djuret ska ha en giltig vaccination mot rabies när sperman samlas.

Vaccinet ska vara godkänt i det land där vaccinationen sker.

Djuret måste vara id-märkt och minst 12 veckor gammalt för att få en grundvaccination. Id-märkningen ska göras innan rabiesvaccinationen för att vaccinationen ska vara giltig. Om djuret är id-märkt sedan tidigare ska id-märkningen läsas av innan vaccinet ges.

Efter grundvaccinationen måste du vänta 21 dagar innan hunden får användas för samling av sperma.

Vaccinationen måste fyllas på

Vaccinets giltighetstid kan variera mellan länder. När djuret vaccineras fyller veterinären i det i ett vaccinationsintyg eller en journal med den giltighetstid som gäller för vaccinet i det land djuret befinner sig. Om djuret ska kunna användas för samling av sperma behöver djuret omvaccineras senast det datum för sista giltighet som veterinären skrivit.

Om djuret har omvaccinerats inom angiven giltighetstid krävs ingen väntetid på 21 dagar innan hunden får användas för spermasamling.

Försenad omvaccination

Om ett djur omvaccineras efter det att giltighetstiden för föregående vaccination gått ut, räknas omvaccinationen som en ny grundvaccination. Då krävs också en ny väntetid på 21 dagar innan djuret får användas för spermasamling igen.

Övriga krav på donatorhunden

 • Donatorhunden ska vara frisk vid spermasamlingen. Hunden ska inför spermainsamlingen undersökas av en förordnad veterinär. Hunden ska vara frisk och inte misstänkas kunna överföra någon smittsam sjukdom. Veterinären utfärdar sedan ett intyg över hälsoundersökningen samt att djuret är märkt och vaccinerat mot rabies. Detta intyg ska tillsammans med sperman lämnas till en officiell veterinär så att den kan utfärda det officiella hälsointyget. Intyget som den förordnade veterinären utfärdar behöver inte följa någon särskild form men behöver vara i enlighet med vad som krävs för sådana intyg i landet där sperman samlas.
 • Donatorhunden får inte ha använts för naturlig avel de senaste 30 dagarna före dagen för spermasamlingen.

Sperman ska förpackas av veterinär

Spermaförpackningen ska vara försluten av veterinären som samlade in sperman och vara märkt med

 • datum för samling eller produktion av sperman
 • donatordjurets art och identitetsuppgifter (id-nummer)
 • anläggningens unika registreringsnummer.

Spermaförpackningen ska sedan placeras i en förseglad transportbehållare. Förseglingen får antingen göras av den samlande veterinären eller av den officiella veterinären när den utfärdar hälsointyget.

Sändningen med sperman ska åtföljas av ett hälsointyg utfärdat av en officiell veterinär

En officiell veterinär ska utfärda ett hälsointyg som ska följa med sperman i original och visas vid gränsen till gränskontrollveterinären.

Hälsointyget behöver följa en viss förlaga och ska innehålla följande uppgifter:

 • Namn och adress till ursprungsanläggningen för sperman.
 • Namn och adress till destinationsanläggningen eller destinationen.
 • En beskrivning av avelsmaterialet.
 • Antal eller volym av avelsmaterialet.
 • Uppgifter om hanhundens id-nummer och förseglingsnumret av transportbehållaren för sperman.
 • Bekräftelse på att hanhunden inte misstänks överföra smittsamma sjukdomar vid samlingstillfället.
 • Uppgift om att sperman är avsedd att användas för artificiell reproduktion.
 • Bekräftelse på att sperman kommer från den angivna hunden och att spermaförpackningen har förslutits av veterinären och märkts med hanhundens id‑nummer samt datum för spermasamlingen.

Hälsointyget ska kompletteras med en kopia av intyget om märkning och vaccination som den förordnade veterinären har utfärdat.

Innan den officiella veterinären utfärdar intyget behöver den genom en visuell kontroll av behållaren och en dokumentkontroll bedöma om kraven är uppfyllda. Om behållaren inte är förseglad av veterinären som har samlat sperman ska den officiella veterinären försegla den.

Den officiella veterinären får intyga djurets hälsa och vaccination med hjälp av intyget som den förordnade veterinären skrivit. Kravet på rabiesfrihet och att hunden inte används i naturlig avel kan intygas med hjälp av journaler från anläggningen, den officiella veterinärens kännedom om sjukdomsrapporteringar i landet samt med hjälp av djurägarens uppgifter.

Rekommendation om övriga smittförebyggande åtgärder

Det finns flera smittämnen som kan finnas i hundsperma. Det finns åtgärder som du kan vidta för att minska smittrisken.

Leptospiros

Du som importerar sperma bör ställa krav på att hanhunden är vaccinerad mot leptospiros eftersom det finns en risk för smittöverföring av leptospiros från sperma. För att hunden ha skydd mot leptospiros när den lämnar sperma måste den ha blivit vaccinerad minst 14 dagar innan sperman lämnas samt inom ett år före spermasamlingen.

Om hanhunden inte hinner bli vaccinerad går det istället att ta ett blodprov för att kontrollera att den inte är smittad av leptospiros.

Brucella canis

Det är lämpligt att begära provtagning för Brucella canis innan import av hundsperma från länder där sjukdomen är mer vanligt förekommande. Prata med din klinikveterinär om vilka prover som är lämpligt att ta för att minska smittrisken.

Importera via en godkänd gränskontrollstation

Du får bara importera hundsperma från länder utanför EU via en godkänd gränskontrollstation. Du ska senast en arbetsdag i förväg anmäla införseln till gränskontrollveterinären på gränskontrollstationen genom att fylla i den relevanta delen i hälsodokumentet CHED (Common Health Entry Document). Du ska också ange de uppgifter som krävs för omedelbar och fullständig identifiering av sändningen och dess destination. Detta görs via systemet TRACES.NT (Trade Control and Expert System).

Författningar

Söker efter 2021:13

Söker efter 2009:91

Senast granskad: 2023-02-07