Ta in hundsperma till Sverige

När du ska ta in hundsperma till Sverige finns det regler som du behöver ta hänsyn till. Reglerna är olika beroende på från vilket land du ska ta in sperman ifrån.

Sperma från EU-länder och Norge

När du tar in sperma från EU-länder och Norge ska följande krav vara uppfyllda:

 • Anläggningen där hundsperman samlas, produceras, bearbetas eller lagras ska vara registrerad hos den behöriga myndigheten i avsändarlandet. Anläggningen får ett unikt registreringsnummer av myndigheten.
 • Donatorhunden ska vara märkt med antingen chip eller tatuering.
 • Donatorhunden ska inte visa några tecken eller symtom på smittsam sjukdom vid spermasamlingen

Spermaförpackningen ska vara märkt på ett särskilt sätt

Spermaförpackningen ska vara märkt med

 • datum för samling eller produktion av sperman
 • donatordjurets art och vid behov underart (hund, Canis lupus familiaris)
 • donatordjurets chipnummer eller tatueringsnummer
 • avsändaranläggningens registreringsnummer.

Om sperman är fryst i flera doser från samma hund och transporteras i en gemensam bägare räcker det att märka den bägare som innehåller sperman, i stället för att märka varje enskild dos i bägaren.

Sperma som har samlats före den 21 april 2021 får vara märkt på annat sätt men i så fall ska uppgifterna ovan finnas på ett intyg från den anläggningen där sperman har samlats eller lagrats. Intyget ska följa med sändningen och ska hänvisa till den faktiska märkningen på förpackningen.

Hantering av sperman efter ankomst

För att få bedriva seminverksamhet krävs tillstånd från Jordbruksverket. Tillståndet kan omfatta ett eller flera av delmomenten samling, behandling, lagring och distribution samt seminering. Du behöver alltså ha tillstånd för att kunna handla med hundsperma.

Den som tar emot sperman ska kontrollera sändningen och anmäla avvikelser

Du som bedriver seminverksamhet och tar emot avelsmaterial från en anläggning i ett annat EU-land ska kontrollera om sändningen uppfyller införselkraven. Det betyder att du behöver kontrollera om förpackningen är korrekt märkt eller om det finns något som tyder på något fel med sändningen.

Om du efter denna kontroll upptäcker några avvikelser avseende sperman i sig eller märkningen av förpackningen ska du anmäla dessa avvikelser till Jordbruksverket. Vi kommer då fatta beslut om vad som ska ske med sändningen.

I avvaktan på vårt beslut ska du lagra sperman åtskilt från övrigt avelsmaterial.

Sperma från länder utanför EU

Det är bara tillåtet att föra in hundsperma från länder som antingen är

 • medlem av Världsorganisationen för djurhälsa (WOAH) eller
 • finns i bilaga VIII i kommissionens förordning om att föra in djur till EU.

För att få ta in sperma från länder utanför EU behöver också följande krav vara uppfyllda:

Du ska ha ett tillstånd för införsel

För att du ska få ta in sperma och embryo måste du först ansöka om tillstånd för införsel. Du ansöker om tillstånd för införsel via vår e-tjänst.

Observera att hanen måste vara identitetsmärkt redan vid spermasamlingen.

Tillståndet gäller för ett obegränsat antal införseltillfällen under ett år. Du kan ansöka för sperma från flera hanar som du sedan för in vid olika tillfällen under den period tillståndet är giltigt.

Det kan ta upp till 30 dagar att handlägga din ansökan innan tillståndet är klart.

Krav på anläggningen som hunden eller sperman kommer från

 • Anläggningen där hundsperman samlas, produceras, bearbetas eller lagras ska stå under tillsyn av den behöriga myndigheten i avsändarlandet. Landet får avgöra utifrån landets egen riskvärdering hur mycket tillsyn som behövs på en anläggning som samlar hundsperma, till exempel en veterinärklinik. Det räcker om tillsynen genomförs i samband med att den officiella veterinären kontrollerar journalföringen när den utfärdar hälsointyget.
 • I hushållet eller anläggningen där donatorhunden hålls får det inte ha bekräftats någon infektion med rabiesvirus under minst 30 dagar före dagen för samlingen av sperman. Detta intygas av den officiella veterinären i hälsointyget.
 • Sperma som har samlats före den 21 april 2021 behöver inte uppfylla kravet på rabiesfrihet i 30 dagar innan spermasamlingen.

Donatorhunden ska vara id-märkt vid samlingen

Hunden ska vara märkt med ett chip eller en klart läslig tatuering som har utförts innan den 3 juli 2011. Id-märkningen ska vara utförd innan sperman samlas. Id-märkningen ska göras av en veterinär.

Övriga krav på donatorhunden

Donatorhunden ska vara frisk vid spermasamlingen. Hunden ska inför spermainsamlingen undersökas av en förordnad veterinär. Hunden ska vara frisk och inte misstänkas kunna överföra någon smittsam sjukdom. Veterinären ska anteckna hälsoundersökningen i journalen. När den officiella veterinären utfärdar hälsointyget ska den kontrollera i journalen att hälsoundersökningen har gjorts och att donatorhunden var frisk.

Sperman ska förpackas av veterinär och märkas på ett särskilt sätt

Spermaförpackningen ska vara försluten av veterinären som samlade in sperman och vara märkt med

 • datum för samling eller produktion av sperman
 • donatordjurets art, underart (hund eller Canis lupus familiaris) och chipnummer eller tatueringsnummer
 • namn och adress till anläggningen vilket samlade eller producerade avelsmaterialet.

Informationen får anges direkt på förpackningen eller lämnas i form av en unik kod som går att koppla till journalföringen på anläggningen. Om märkningen anges i form av en kod ska informationen om datum, donatordjurets art och identifiering samt anläggningens adress bifogas som bilaga till djurhälsointyget med hänvisning till den faktiska märkningen på förpackningen.

Spermaförpackningen ska sedan placeras i en transportbehållare som har rengjorts och antingen desinficerats eller steriliserats före användning, eller är en engångsbehållare. Det kylmedium som används får inte tidigare ha använts för andra produkter. Därefter ska transportbehållaren förseglas antingen av den samlande veterinären eller av den officiella veterinären när den utfärdar hälsointyget.

Kraven på rengöring, desinfektion och kylmedium får den officiella veterinären intyga utifrån den samlande veterinärens uppgifter.

Sändningen med sperman ska åtföljas av ett hälsointyg utfärdat av en officiell veterinär

En officiell veterinär ska utfärda ett hälsointyg som ska följa med sperman i original och visas tillsammans med införseltillståndet vid gränsen till gränskontrollveterinären.

Hälsointyget behöver följa en viss förlaga och ska innehålla följande uppgifter:

 • Namn och adress till ursprungsanläggningen för sperman (djurkliniken där sperman har samlats eller lagrats).
 • Namn och adress till destinationsanläggningen eller destinationen (djurkliniken där sperman ska användas eller lagras).
 • En beskrivning av avelsmaterialet.
 • Antal eller volym av avelsmaterialet.
 • Uppgifter om hanhundens id-nummer och förseglingsnumret av transportbehållaren för sperman.
 • Bekräftelse på att hanhunden inte misstänks överföra smittsamma sjukdomar vid samlingstillfället.
 • Uppgift om att sperman är avsedd att användas för artificiell reproduktion.
 • Bekräftelse på att sperman kommer från den angivna hunden och att spermaförpackningen har förslutits av veterinären och märkts med hanhundens id‑nummer samt datum för spermasamlingen och anläggningens namn och adress.
 • Bekräftelse på att anläggningen där sperman samlats eller lagrats står under tillsyn av den behöriga myndigheten och att det finns ett system för journalföring.
 • Märkning av spermaförpackningen och förseglingsnumret
 • Information om transportbehållaren

Innan den officiella veterinären utfärdar intyget behöver den genom en visuell kontroll av behållaren och en dokumentkontroll bedöma om kraven är uppfyllda. Om behållaren inte är förseglad av veterinären som har samlat sperman ska den officiella veterinären försegla den.

Den officiella veterinären får intyga djurets hälsa med hjälp av journalföringen på anläggningen. Kravet på rabiesfrihet kan intygas med hjälp av journaler från anläggningen, den officiella veterinärens kännedom om sjukdomsrapporteringar i landet samt med hjälp av djurägarens uppgifter.

Landet får ta fram en egen förlaga på hälsointyget eller så kan du beställa en tvåspråkig förlaga på svenska och engelska av oss via mejl.

Rekommendation om övriga smittförebyggande åtgärder

Det finns flera smittämnen som kan finnas i hundsperma. Det finns åtgärder som du kan vidta för att minska smittrisken.

Leptospiros

Du som importerar sperma bör ställa krav på att hanhunden är vaccinerad mot leptospiros eftersom det finns en risk för smittöverföring av leptospiros från sperma. För att hunden ha skydd mot leptospiros när den lämnar sperma måste den ha blivit vaccinerad minst 14 dagar innan sperman lämnas samt inom ett år före spermasamlingen.

Om hanhunden inte hinner bli vaccinerad går det istället att ta ett blodprov för att kontrollera att den inte är smittad av leptospiros.

Brucella canis

Det är lämpligt att begära provtagning för Brucella canis innan import av hundsperma från länder där sjukdomen är mer vanligt förekommande. Prata med din klinikveterinär om vilka prover som är lämpligt att ta för att minska smittrisken.

Importera via en godkänd gränskontrollstation

Du får bara importera hundsperma från länder utanför EU via en godkänd gränskontrollstation. Du ska senast en arbetsdag i förväg anmäla införseln till gränskontrollveterinären på gränskontrollstationen genom att fylla i den relevanta delen i hälsodokumentet CHED (Common Health Entry Document). Du ska också ange de uppgifter som krävs för omedelbar och fullständig identifiering av sändningen och dess destination. Detta görs via systemet TRACES.NT (Trade Control and Expert System).

Författningar

Söker efter 2021:13

Söker efter 2009:91

Senast granskad: 2023-07-11

Till toppen