Föra ut hundsperma från Sverige

När du ska föra ut hundsperma till ett annat land finns det regler som du behöver ta hänsyn till. Reglerna är olika beroende på från vilket land du ska skicka sperman till.

Föra ut hundsperma till andra EU-länder

När du för ut sperma till andra EU-länder behöver de här kraven vara uppfyllda:

Du behöver ha tillstånd för seminverksamhet

För att få bedriva seminverksamhet krävs tillstånd från Jordbruksverket. Tillståndet kan omfatta ett eller flera av delmomenten samling, behandling, lagring och distribution samt seminering. Du behöver alltså ha tillstånd för att kunna samla och handla med hundsperma.

Anläggningen där hundsperman samlas, produceras, bearbetas eller lagras ska vara registrerad hos Jordbruksverket

Du registrerar din anläggning i e-tjänsten på vår webbplats.

Detta gäller även veterinärkliniker om sperman samlas på en veterinärklinik.

Donatorhunden ska vara född i och sedan födseln ha hållits i EU, eller ha förts in i EU i enlighet med införselkraven

Vilka krav som behöver vara uppfyllda för införsel beror på från vilket land hunden kom ifrån. Läs om vad som gäller för införsel av hundar.

Du kan be att få se hundens identitetshandling, alltså EU-sällskapsdjurspasset för djur som kommer från ett annat EU-land, veterinärintyg eller TRACES-intyget om hunden kommer från ett land utanför EU.

Du kan spara en kopia av hundens pass eller hälsointyg om du samlar sperma som ska skickas vid ett senare tillfälle för att kunna visa det för den officiella veterinären.

Donatorhunden ska vara id-märkt

Donatorhunden ska vara märkt med något av det här:

 • ett chip som uppfyller ISO-standarden 11784/11785
 • ett chip som är godkänt av den behöriga myndigheten i landet som djuret kommer ifrån
 • en klart läslig tatuering om den har utförts innan den 3 juli 2011.

Dessutom gäller det här:

 • Id-märkningen ska alltid göras innan hundens rabiesvaccination och innan sperman samlas.
 • Id-märkningen ska göras av en veterinär eller av en godkänd id-märkare.
 • Datum för id-märkning eller avläsning av id-märkning och id-numret ska stå i hundens sällskapsdjurpass, TRACES-intyget eller veterinärintyget.
 • Om hunden har märkts om och därför har två id-nummer, ska båda stå i passet och hälsointyget.

Donatorhunden ska ha en giltig vaccination mot rabies

Hunden ska ha en giltig vaccination mot rabies när sperman samlas.

Den första vaccinationen som bygger upp skyddet kallas grundvaccination och består av en eller två sprutor. Vaccinet ska vara godkänt i det land där vaccinationen sker.

Hunden måste vara id-märkt och minst 12 veckor gammal för att få en grundvaccination. Id-märkningen ska göras innan rabiesvaccinationen för att vaccinationen ska vara giltig. Om hunden är id-märkt sedan tidigare ska id-märkningen läsas av innan vaccinet ges. Att id-märkning har gjorts eller lästs av senast samma dag som vaccinet ges ska stå i hundens pass eller veterinärintyg. Även vaccinationen ska skrivas in i passet eller veterinärintyget.

Efter grundvaccinationen måste du vänta 21 dagar innan hunden får användas för samling av sperma.

Vaccinationen måste fyllas på

Vaccinets giltighetstid kan variera mellan länder. När hunden vaccineras fyller veterinären i hundens pass med den giltighetstid som gäller för vaccinet i det land hunden befinner sig. Om du vill fortsätta använda din hund för samling av sperma måste du se till att hunden omvaccineras senast det datum för sista giltighet som veterinären skrivit.

Om hunden har omvaccinerats inom angiven giltighetstid krävs ingen väntetid på 21 dagar innan du får använda hunden för samling av sperma.

Försenad omvaccination

Om en hund omvaccineras efter det att giltighetstiden för föregående vaccination har gått ut, räknas omvaccinationen som en ny grundvaccination. Då krävs också en ny väntetid på 21 dagar innan hunden får användas för spermasamling igen.

Donatorhunden behöver komma från en anläggning där infektion med rabiesvirus inte har bekräftats under minst 30 dagar före dagen för samlingen av sperman

Detta intygas av den officiella veterinären i hälsointyget utifrån hundägarens uppgifter och sjukdomsrapporteringen i landet. Du som hundägare kan skriva en försäkran om att det inte har förekommit någon rabies de senaste 30 dagar före spermasamlingen. Alternativt får veterinären som samlar sperman anteckna att den har frågat hundägaren om det i journalen eller skriva med det på sitt intyg om veterinärundersökningen.

Donatorhunden behöver vara frisk vid spermasamlingen

Veterinären som samlar sperman ska innan den börjar samla sperman

 • kontrollera hundens identitet
 • kontrollera att hunden är vaccinerad mot rabies
 • kontrollera om hunden har behandlats mot rävens dvärgbandmask om det behövs (kravet på avmaskning gäller endast om sperman ska skickas till Norge eller ett EU-land som är fritt från rävens dvärgbandmask, i dagsläget är det Irland, Nordirland, Malta och Finland)
 • göra en klinisk undersökning av hunden särskilt med hänsyn till sjukdomar som kan överföras med sperma och förtecknade sjukdomar
 • försäkra sig av hundägaren att hunden inte har använts i naturlig avel under de senaste 30 dagarna innan spermasamlingen och under samlingsperioden.

Veterinären kan antingen skriva ett intyg över undersökningen eller anteckna det i journalen. Intyget behöver inte följa någon särskild mall. Veterinären ska förpacka sperman och märka det med

 1. Datum för samling eller produktion av sperman
 2. Donatordjurets art, om nödvändig underart och identitetsuppgifter (id-nummer)
 3. Anläggningens unika registreringsnummer.

Veterinären ska sedan placera spermaförpackningen i en förseglad transportbehållare. Förseglingen får antingen göras av den samlande veterinären eller av den officiella veterinären när den utfärdar hälsointyget.

Donatorhunden får inte ha använts för naturlig avel under minst 30 dagar omedelbart före dagen för spermasamlingen och under samlingsperioden

Detta behöver försäkras av hundägaren. Du som hundägare kan skriva en försäkran om att hunden inte används i naturlig avel de senaste 30 dagar före spermasamlingen och under samlingsperioden. Alternativt får veterinären som samlar sperman anteckna att den har frågat hundägaren om det i journalen eller skriva med det på sitt intyg om veterinärundersökningen.

Sändningen med sperman behöver åtföljas av ett hälsointyg utfärdat av en officiell veterinär

Du behöver kontakta en officiell veterinär som ska utfärda ett hälsointyg enligt förlagan GP-CANIS-FELIS-INTRA som finns i systemet TRACES.NT. I intyget bekräftar den officiella veterinären att kraven för förflyttning av sperman är uppfyllda.

För att den officiella veterinären ska kunna utfärda hälsointyget behöver du visa att donatorhunden var frisk och hade en giltig rabiesvaccination vid samlingstillfället och att den är född och har hållits inom EU sedan födseln. Det kan du göra genom att visa hundens EU-pass för sällskapsdjur. Om den har förts in från ett land utanför EU behöver du kunna visa att den har förts in korrekt. Detta kan du göra genom att du visa veterinärintyget eller TRACES.NT-intyget som utfärdades när hunden fördes in till EU. Om hunden har förts till Sverige för mer än 6 månader sedan och hundägaren inte längre har hundens införselhandlingar kan du visa att hunden är rabiesvaccinerad med hjälp av ett EU-sällskapsdjurspass. Den officiella veterinären gör en visuell kontroll av behållarens märkning och en dokumentkontroll. I dokumentkontrollen ingår att

 • Hunden har undersökts och var frisk vid spermasamlingen (intyg eller journalutdrag från veterinären).
 • Hunden var vaccinerad mot rabies vid samlingstillfället (intygat i sällskapsdjurspasset, veterinärintyget eller TRACES-intyget som visas i original eller som kopia).
 • Hunden har behandlats mot rävens dvärgbandmask om detta behövs – gäller för sperma som ska skickas till Finland, Malta, Irland, Nordirland eller Norge (intygat i sällskapsdjurspasset, veterinärintyget eller TRACES-intyget som visas i original eller som kopia).
 • Hunden har inte använts för naturlig avel inom de senaste 30 dagarna före spermasamlingen och under samlingsperioden (utifrån en skriftlig egenförsäkran från hundägaren eller en anteckning av den samlande veterinären i journalen eller i dennes intyg över hälsoundersökningen).
 • Det har inte förekommit någon rabies de senaste 30 dagar före spermasamlingen på anläggningen där hunden hålls (utifrån den officiella veterinärens kännedom om sjukdomsrapportering i landet).

Om transportbehållaren inte är förseglad av veterinären som har samlat sperman ska den officiella veterinären försegla den. Den officiella veterinären får även öppna behållaren och kontrollera sperma­förpack­ningarna som finns i behållaren. Efter kontrollen behöver den officiella veterinären försegla den igen.

Hälsointyget får utfärdas tidigast 72 timmar före tidpunkten för avsändning av sperman.

Efter kontroll av transportbehållaren och dokumentkontrollen skriver den officiella veterinären ut, stämplar och signerar hälsointyget. Hälsointyget ska följa med sändningen.

Förflyttning av sperman behöver registreras i TRACES.NT

Alla förflyttningar av hundsperma ska läggas in i en databas för rapportering av internationell handel med djur och avelsmaterial. Databasen kallas TRACES.NT. Databasen är till för att informera EU-länderna om vilka sändningar som kommer in eller transiterar genom landet. Den officiella veterinären lägger in uppgifterna i TRACES.NT. I vissa fall kan den officiella veterinären begära att du som ska skicka sperman fyller i information om sändningen innan den slutför utfärdande av hälsointyget.

Om sperman har samlats av en hanhund från ett land utanför EU

Har sperman samlats från en hanhund i ett land utanför EU och förts till Sverige? Då får du inte skicka sperman till ett annat EU-land.

Om sperman har samlats innan den 21 april 2021

Du får skicka hundsperman som har samlats innan den 21 april 2021 till andra EU-länder under förutsättning att hundsperman uppfyller hälsokraven för donatordjur som anges i hälsointyget GP-CANIS-FELIS-INTRA. Det betyder att hunden när sperman samlades

 • var märkt med chip eller tatuering
 • var vaccinerat mot rabies
 • var behandlad mot rävens dvärgbandmask när detta krävs för landet sperman ska skickas till
 • hade genomgått en hälsoundersökning där hunden inte visade några tecken på sjukdom
 • kom från en anläggning där inte någon rabies har förekommit de senaste 30 dagar innan sperman samlades
 • inte hade använts i naturlig parning de senaste 30 dagarna innan sperman samlades och under samlingsperioden.

Föra ut hundsperma till länder utanför EU

Tänk på det här när du ska skicka sperma till ett land utanför EU:

 • Det är veterinärmyndigheten i landet du ska skicka sperman till som bestämmer vilka krav sperman måste uppfylla för att få komma in i landet. Jordbruksverket har oftast ingen kännedom om dessa.
 • Oftast behövs någon typ av djurhälsointyg som utfärdas av en officiell veterinär.
 • Det är ditt ansvar att se till att rätt intyg används, att alla dokument och intyg som krävs följer med sperman och att sändningen uppfyller de krav som ställs.
 • Det kan vara en tidskrävande process att ta reda på rätt intyg och se till att sperman uppfyller alla krav som landet ställer så det är viktigt att börja förbereda sändningen i mycket god tid.
 • Om en sändning av sperma blir nekad införsel i ett land och skickas tillbaka till Sverige måste sperman även uppfylla de svenska reglerna för det aktuella landet som sperman har skickats till för att den ska få komma tillbaka in i Sverige.

När du för ut sperma till länder utanför EU behöver du göra det här:

Ta reda på vilka regler som gäller i det land som du ska skicka sperman till

Reglerna för vad som gäller när du ska skicka sperma till ett land utanför EU är olika för alla länder. Du måste själv ta reda på vilka regler som gäller i det land som du ska skicka sperman till. Gör så här:

 • Kontakta i god tid veterinärmyndigheten i landet dit sperman ska skickas.
 • Be om skriftlig information om vad som krävs.
 • Ta reda på om landet dit sperman ska skickas till har några andra krav som till exempel särskilda intyg, provtagningar, avmaskning eller andra behandlingar.

Du kan också få hjälp av mottagarlandets ambassad i Sverige eller den svenska ambassaden i mottagarlandet.

Tänk på att Storbritannien, förutom Nordirland, numera ligger utanför EU.

Ta reda på om det finns exportrestriktioner

Innan du skickar sperma till länder utanför EU behöver du ta reda på om det finns restriktioner på grund av smittsamma djursjukdomar.

När du har tagit reda på vilka intyg som behövs ska du kontakta en officiell veterinär

När du har tagit reda på vilka intyg som du behöver ska du kontakta en officiell veterinär i ditt närområde för att få hjälp med att uppfylla villkoren och få intygen utfärdade.

Veterinären behöver få se intygen i mycket god tid innan avresan. Det beror på att veterinären behöver tid för att undersöka om de eventuella sjukdomar som nämns i intyget har funnits i Sverige och när de senaste utbrotten var. Veterinären kanske också behöver planera vaccinationer eller provtagning av donatorhunden som sperman ska samlas från för olika sjukdomar. Det innebär att du kan behöva besöka veterinären flera gånger innan avresan.

Observera att din hund eller sperman måste uppfylla alla kraven för att veterinären ska kunna stämpla och skriva under intyget. Om texten i intyget är oklar eller villkoren inte går att uppfylla, kan den officiella veterinären neka att utfärda intyget.

Ibland kan den officiella veterinären behöva ett dokument från dig där du som ägare skriftligt intygar sådant som veterinären inte själv kan kontrollera. Det kan till exempel handla om i vilka länder hunden har vistats det senaste året eller om hunden har använts i naturlig avel.

Det är bara officiella veterinärer som får utfärda intygen

Det är bara officiella veterinärer som får utfärda intygen och alla veterinärer i Sverige är inte officiella veterinärer. Officiella veterinär har fått ett förordnande av Jordbruksverket som innebär att de får utfärda intyg för djur. Det innebär att du inte kan anlita Livsmedelsverkets officiella veterinärer när du ska resa med din hund.

Om du behöver ett intyg som visar att Sverige är fritt från olika sjukdomar

Om landet dit sperman ska skickas kräver ett intyg där det står att Sverige är fritt från olika djursjukdomar, som till exempel rabies, kan du skriva ut ett sådant intyg här på vår webbplats. Det kallas för veterinärcertifikat.

Författningar

Söker efter 2009:91

Senast granskad: 2023-01-26