Transport av får och getter

För att får och getter ska ha det bra och för att inte sprida smittor under transporter finns det regler som du måste följa.

Regler för alla transporter

När du ska transportera dina djur gäller alltid det här:

 • Du får bara transportera dina djur när de är lämpliga att transportera.
 • Du får inte transportera djur som är sjuka eller skadade. Djur som är lindrigt sjuka eller skadade kan du transportera, om inte transporten riskerar att öka lidandet. Kontakta en veterinär om du är osäker på om ditt djur kan transporteras.
 • Om det behövs ska du kunna sköta om djuren under transporten.
 • Utrymmet där djuren transporteras ska vara utformat så att djuren både kan stå upp och ligga ner i naturlig ställning.
 • Om det behövs ska du kunna sätta in skiljeväggar som skyddar djuren i utrymmet.
 • Utrymmet där djuren transporteras ska ha god ventilation och temperaturreglering, och ska skydda djuren mot skador under transporten.
 • När du lastar i eller ur djuren ur fordonet ska du använda lämplig utrustning, till exempel lastramper. Om det finns behov ska rampen ha räcken och tvärgående ribbor som gör att djuren inte faller av rampen eller halkar. Rampen ska luta så lite som möjligt.

När det är brådskande får du transportera djur till veterinären även om du inte uppfyller kraven

Om det är brådskande får du transportera ett sjukt eller skadat djur till veterinären även om du inte uppfyller kraven. Det gäller under förutsättning att transporten inte riskerar att öka djurets lidande. Om du är osäker på om det är lämpligt att transportera djuret ska du kontakta en veterinär.

Rengöring av transporten

De fordon du använder för att transportera djur ska vara lätta att rengöra. Det är du som transporterar djuren som ska se till att fordonen är rengjorda och torra innan djuren lastas.

Fler regler för transporter längre än 50 kilometer

Om du transporterar dina djur längre än 50 kilometer har du fler bestämmelser att följa:

 • Du ska kunna se till djuren minst varannan timme under transporten.
 • Golvet ska vara halkfritt, slätt och täckt med lämpligt strö- eller bäddmaterial.
 • Vid transport av djur i olika åldrar ska vuxna djur hållas åtskilda från unga djur. Detta gäller inte tackor och getter som ska transporteras tillsammans med diande ungar.
 • Okastrerade baggar eller bockar ska transporteras åtskilda från hondjur.
 • Det ska finnas bra möjligheter att rädda djuren ur fordonet vid brand eller annan olycka.

Minsta utrymme i transporten

Minsta utrymme per får eller get

Kategori

Vikt

Yta i m²

Klippta får och lamm

26–55 kg

0,30 m²/djur


55–100 kg

0,40 m²/djur


över 100 kg

0,80 m²/djur

Oklippta får

under 55 kg

0,40 m²/djur


55–100 kg

0,50 m²/djur


över 100 kg

0,90 m²/djur

Högdräktiga tackor

under 55 kg

0,50 m²/djur


55–100 kg

0,60 m²/djur


över 100 kg

0,90 m²/djur

Getter

under 35 kg

0,30 m²/djur


35-55 kg

0,40 m²/djur


över 55 kg

0,50 m²/djur

Högdräktiga getter

under 55 kg

0,50 m²/djur


över 55 kg

0,60 m²/djur

Transporttid

Du får transportera dina djur upp till 8 timmar. Om transporten uppfyller vissa krav kan du få transportera djuren över 8 timmar. De kraven är att

 • det ska finnas tillräckligt mycket strö på golvet för att djuren ska ha det bra
 • djuren ska kunna ligga ner
 • det ska gå att nå djuren för inspektion
 • ventilationen ska vara tillräcklig och den ska kunna anpassas efter både den inre och yttre temperaturen
 • det ska finnas rörliga skiljeväggar så att det går att skapa olika avdelningar
 • det ska finnas bra anordningar för att utfordra djuren, det ska finnas lämpligt foder och mängden foder ska vara anpassad till djuren och transporttiden
 • det ska vara möjligt att ge djuren vatten på transporten.

Dräktiga tackor eller getter

Du får inte transportera en dräktig tacka eller get om det är mindre än 2 veckor kvar till den beräknade lamningen eller killningen. Du får heller inte transportera dem under den första veckan efter lamningen eller killningen.

Om transporten tar längre tid än ett dygn får du inte transportera tackor eller getter om det är mindre än 6 veckor kvar till lamningen eller killningen.

Lamm och killingar

Ett lamm eller en killing måste vara minst 7 dagar och naveln ska vara helt läkt innan du får transportera den.

Djur som ska till slakt

Om djuren ska till slakt får de transporteras i högst 8 timmar inom Sverige. Om det i enstaka fall tar längre tid att komma fram till det närmaste slakteriet får det ta högst 11 timmar om fordonet uppfyller kraven för långa transporter.

Skyltar på transporterna

Det ska finnas skyltar på motordrivna fordon och släpvagnar som djur transporteras i. Det behöver inte finnas skyltar på personbilar.

Det här gäller för svenskregistrerade fordon:

 • Det ska finnas skyltar både bak och fram.
 • Det ska vara tydligt att det är levande djur i fordonet.
 • Skyltarna ska vara lätta att läsa på långt avstånd.
 • Texten kan vara på svenska eller engelska.

Skyltarna bör kunna tas bort, fällas ned, släckas eller täckas över när du inte transporterar djur.

Fordon som är registrerade i något EU-land, Norge, Liechtenstein eller Island ska följa bestämmelserna som gäller i de länderna och ska tydligt visa att det är en transport av levande djur.

Rapportera dina djur när du flyttar dem

Kom ihåg att du alltid måste rapportera dina får och getter till Jordbruksverket när du flyttar dem.

Förflyttningsdokument

Varje gång du flyttar djur till en annan anläggning inom Sverige ska ett förflyttningsdokument följa med djuret/djuren. Dokumentet ska sparas på den mottagande anläggningen i 3 år och utgör en del av journalföringen. Du ska inte skicka in blanketten till Jordbruksverket.

Transporter utomlands

Om du transporterar dina egna eller någon annans djur utomlands behöver du också ta reda på vilka regler som gäller för transporter i det landet som du ska åka till. Reglerna skiljer sig åt mellan olika länder.

Det finns fler regler som du måste följa när du handlar med får och getter mellan länder, bland annat behöver du registrera dig som transportör och skaffa särskilda intyg. Läs mer om vad du behöver göra när du handlar med får och getter mellan länder.

Författningar

Söker efter 2019:7

Senast granskad: 2023-07-11

Till toppen