Handel med får och getter mellan länder

Hitta på sidan

När du ska handla med får och getter, och med sperma, ägg och embryon från får och getter, finns det regler som du behöver följa. Reglerna är olika beroende på om du ska handla med EU‑länder eller med länder utanför EU. Det är också olika regler för att ta in till Sverige och för att föra ut från Sverige.

Som får räknas alla får i släktet Ovis, till exempel alla raser av får och även mufflon och andra vilda får. Som getter räknas alla getter i släktet Capra.

Nya regler för handel med får och getter mellan länder

Den 21 april 2021 började nya regler gälla i alla EU-länder. De nya reglerna innebär bland annat det här:

 • Du som driver en anläggning med får och getter eller avelsmaterial (sperma, ägg eller embryon) ska ha en registrerad anläggning.
 • När du tar in får och getter till Sverige finns det inte längre något krav på karantän och på provtagning i karantänen. Sverige har fortsatt försumbar risk status för sjukdomen scrapie vilket innebär att det finns stora begränsningar varifrån djur kan köpas in till svenska besättningar.
 • Du ska vara registrerad för införsel minst 30 dagar innan djuren tas in till Sverige. Tidigare var det 7 dagar.
 • Du som transporterar får och getter mellan länder ska vara registrerad som transportör.

Syftet med de nya reglerna är att förbättra djurhälsan och förhindra spridning av sjukdomar.

Vi håller på att uppdatera webbplatsen med detaljer om de nya reglerna, men denna sida är ännu inte helt uppdaterad. De nya reglerna finns i föreskrift SJVFS 2021:13.

Ta in får och getter från andra länder

Får och getter från EU‑länder, Norge, Andorra, Färöarna och Schweiz

De här reglerna gäller alla EU-länder och Norge, Andorra, Färöarna och Schweiz. Tänk på att Storbritannien numera räknas som ett land utanför EU.

Kontakta oss för mer information

Här på sidan kan du läsa övergripande information om vad som gäller. Inom kort kommer vi att lägga ut ett informationsblad med mer detaljer. Tills dess kan du kontakta oss för mer information.

Anläggningen måste vara registrerad

Anläggningar där det finns får och getter ska vara registrerade. Om får och getter ska flyttas till anläggningen från andra länder inom EU samt Norge, Island, Nordirland, Schweiz, Andorra, Färöarna, Gibraltar, Grönland, Liechtenstein, Monaco och San Marino är det viktigt att anläggningen är registrerad i god tid innan flytten.

Anledningen är att Jordbruksverket måste lägga in uppgifter om anläggningen i det EU-gemensamma datasystemet TRACES.NT som används i samband med förflyttningar av djur.

Du måste vara registrerad för införsel

För att få ta in djur till Sverige måste du vara registrerad för införsel hos Jordbruksverket. Du ska registrera dig i vår e-tjänst minst 30 arbetsdagar före beräknat datum för första införseltillfället.

Registreringen gäller under 2 år från den dag du blir registrerad. Registreringen kostar 150 kronor.

Hälsointyg och sjukdomar

EU:s gemensamma hälsointyg som måste användas vid all förflyttning inom EU visar att djuren inte bär på mycket allvarliga sjukdomar eller sjukdomar som finns inom EU i olika grad. Det är den officiella veterinären i avsändarlandet som ska se till att djuren uppfyller kraven i intyget.

Sverige har fortsatt en mycket god status för sjukdomen scrapie inom EU. Kontrollera att säljarbesättningen uppfyller garantierna för denna sjukdom. Detta gör du genom att kontakta avsändarlandets myndighet som kan kontrollera att besättningen är med i ett officiellt register för besättningar men försumbar risk. Ett intyg från registret måste följa med djuren.

Får med genotyp ARR/ARR kan tas in från länder med lägre status för scrapie eftersom de anses vara resistenta mot sjukdomen.

Det kan vara svårt att kontrollera att kraven för sjukdomen scrapie uppfylls. Vid tveksamhet gällande landets eller besättningens scrapiestatus kontakta Jordbruksverket.

För närvarande är det endast Finland och Österrike som har samma status för hela landet.

Märkning och rapportering

Djuren ska vara märkta med godkänd id‑märkning i det land djuren kommer ifrån.

Får och getter som har förts in till Sverige ska rapporteras till förflyttningsregistret för får och getter senast 20 dagar efter att de kommit till den första svenska produktionsplatsen.

Planera transporten noga

Det kan finnas områden med restriktioner för transporter av får och getter på grund av smittsamma djursjukdomar. I ett sådant område kan det finnas särskilda regler för transporter av får och getter. Det måste du ta reda på i förväg så att djuren inte stoppas någonstans på vägen.

Registrering av transportör för flytt av djur mellan länder

Du som transporterar djur till eller från Sverige ska vara registrerad som transportör. Du registrerar dig i vår e-tjänst. Tänk på att registrering av transportörer inte är detsamma som transportörstillstånd för att transportera djur som är en del av din ekonomiska verksamhet.

Ta in djuren över en tullstation

När du tar in får och getter från EU‑länder, Norge, Andorra, Schweiz och Färöarna får djuren bara tas in över en tullstation. När djuren passerar gränsen ska du anmäla importen till den aktuella tullstationen. Vi rekommenderar att du förvarnar tullstationen i god tid att transporten är på väg och när transporten förväntas komma till gränsen.

Får och getter från länder utanför EU

EU tillåter bara import av får och getter från ett fåtal länder utanför EU. Sveriges status för sjukdomen scrapie begränsar möjligheterna ytterligare. Kontakta vår smittbekämpnings­enhet för att få veta vilka länder som är godkända.

Kontakta oss för mer information

Här på sidan kan du läsa övergripande information om vad som gäller. Inom kort kommer vi att lägga ut ett informationsblad med mer detaljer. Tills dess kan du kontakta oss för mer information.

Anläggningen måste vara registrerad

Anläggningar där det finns får och getter ska vara registrerade. Om får och getter ska tas emot på anläggningen från länder utanför EU är det viktigt att anläggningen är registrerad i god tid innan djuren tas emot.

Anledningen är att Jordbruksverket måste lägga in uppgifter om anläggningen i det EU-gemensamma datasystemet TRACES.NT som används i samband med förflyttningar av djur.

Du måste vara registrerad för införsel

För att få ta in djur till Sverige måste du vara registrerad för införsel hos Jordbruksverket. Du ska registrera dig i vår e-tjänst minst 30 arbetsdagar före beräknat datum för första införseltillfället.

Registreringen gäller under 2 år från den dag du blir registrerad. Registreringen kostar 150 kronor.

Hälsointyg och sjukdomar

EU:s gemensamma hälsointyg som måste användas vid all förflyttning till EU visar att djuren inte bär på mycket allvarliga sjukdomar eller sjukdomar som finns inom EU i olika grad. Det är den officiella veterinären i avsändarlandet som ska se till att djuren uppfyller kraven i intyget.

Generellt sett är det svårt för ett land utanför EU att intyga att man uppfyller Sveriges krav för sjukdomen scrapie. Kontakta Jordbruksverket för mer information.

Får med genotyp ARR/ARR kan tas in från länder med lägre status för scrapie eftersom de anses vara resistenta mot sjukdomen.

För närvarande är det endast Finland och Österrike som har samma status för hela landet.

Märkning och rapportering

Djuren ska vara märkta med godkänd id‑märkning i det land djuren kommer ifrån.

Vid ankomst till mottagarbesättningen i Sverige ska djuren kompletterings­märkas med svenska öronbrickor.

Får och getter som har förts in till Sverige från ett land utanför EU ska rapporteras till förflyttningsregistret för får och getter senast 20 dagar efter att de kommit till den första svenska produktionsplatsen.

Planera transporten noga

Det kan finnas områden med restriktioner för transporter av får och getter på grund av smittsamma djursjukdomar. I ett sådant område kan det finnas särskilda regler för transporter av får och getter. Det måste du ta reda på i förväg så att djuren inte stoppas någonstans på vägen.

Registrering av transportör för flytt av djur mellan länder

Du som transporterar djur till eller från Sverige ska vara registrerad som transportör. Du registrerar dig i vår e-tjänst. Tänk på att registrering av transportörer inte är detsamma som transportörstillstånd för att transportera djur som är en del av din ekonomiska verksamhet.

Ta in djuren via en godkänd gränskontrollstation

Djur från godkända länder utanför EU förutom Norge, Andorra, Färöarna och Schweiz, får bara tas in via en godkänd gränskontroll­station.

Införseln ska anmälas senast en arbetsdag i förväg till gränskontroll­veterinären vid gränskontroll­stationen. Det finns i dagsläget ingen gränskontroll­station i Sverige som är godkänd för att ta emot får och getter. Därför måste du ta in djuren via en godkänd gränskontroll­station i annat land. Transporten kommer därefter hanteras som en import från ett annat EU‑land.

Om importen sker via ett annat EU‑land ska den anmälas till den gränskontroll­station där djuren kommer in i EU.

När djuren passerar gränsen till Sverige ska du anmäla införseln till tullen.

Ta in djuren via en tullstation

När djuren passerar gränsen till Sverige ska du dessutom anmäla införseln till tullen. Vi rekommenderar att du förvarnar tullstationen i god tid att transporten är på väg och när den förväntas komma till gränsen.

Föra ut får och getter till andra länder

Får och getter till EU-länder, Norge och Schweiz

Tänk på att Storbritannien numera räknas som ett land utanför EU.

Kontakta oss för mer information

Här på sidan kan du läsa övergripande information om vad som gäller. Inom kort kommer vi att lägga ut ett informationsblad med mer detaljer. Tills dess kan du kontakta oss för mer information.

Anläggningen måste vara registrerad

Anläggningar där det finns får och getter ska vara registrerade. Om får och getter ska flyttas från anläggningen till andra länder inom EU samt Norge, Island, Nordirland, Schweiz, Andorra, Färöarna, Gibraltar, Grönland, Liechtenstein, Monaco och San Marino är det viktigt att anläggningen är registrerad i god tid innan flytten.

Anledningen är att Jordbruksverket måste lägga in uppgifter om anläggningen i det EU-gemensamma datasystemet TRACES.NT som används i samband med förflyttningar av djur.

Hälsointyg

Du måste i god tid ha kontaktat en officiell veterinär som måste inspektera djuren samt utfärda ett hälsointyg inom 24 timmar före utförseln. Veterinären ska också kunna intyga att djuren uppfyllt alla kraven i hälsointyget. Ett original i form av en papperskopia ska medfölja djuren. Hälsointyget skickas även elektroniskt mellan länderna genom EU:s gemensamma databas TRACES.

Det finns två hälsointyg för får och getter: avel eller direkt till slakt. För alla djur som inte ska gå direkt till slakt ska intyget för avel användas. Även för eventuella kastrerade djur.

Djuren måste ha befunnit sig i avsändaranläggningen i 30 dagar innan de kan skickas till ett annat EU land. Detta ska den officiella veterinären intyga i intyget. Om djuren inte varit isolerade får det inte ha tillkommit nya djur till besättningen under den perioden.

Baggar ska ha provtagits för Brucella ovis med negativt provresultat tidigast 30 dagar innan utförseln.

För djur som ska användas för avel ska det medfölja ett härstamnings­bevis.

Färdplan

Djuren ska medföljas av en färdplan vid transporter som överstiger 8 timmar som ska upprättas av den officiella veterinären, godkännas av Jordbruksverket och medfölja djuren.

Märkning

Djuren måste vara korrekt märkta och förflyttningen ska rapporteras till får- och getregistret.

Uppsamlingsanläggning

Om du ska skicka djur från flera besättningar till ett annat land så kan du behöva göra en uppsamling av djuren. Uppsamling kan ske via godkända uppsamlingsanläggning eller via uppsamling på transport enligt särskilda regler. Sverige har just nu ingen godkänd uppsamlingsanläggning för får och getter.

Planera transporten noga

Det kan finnas områden med restriktioner för transporter av får och getter på grund av smittsamma djursjukdomar. I ett sådant område kan det finnas särskilda regler för transporter av får och getter. Det måste du ta reda på i förväg så att djuren inte stoppas någonstans på vägen.

Registrering av transportör för flytt av djur mellan länder

Du som transporterar djur till eller från Sverige ska vara registrerad som transportör. Du registrerar dig i vår e-tjänst. Tänk på att registrering av transportörer inte är detsamma som transportörstillstånd för att transportera djur som är en del av din ekonomiska verksamhet.

Får och getter till länder utanför EU

Här kan du läsa om vad som gäller när du ska exportera får och getter till länder utanför EU.

Om djuren ska till Schweiz Norge, Andorra och Färöarna gäller samma regler som för att föra ut djur till ett annat EU‑land. Läs mer under rubriken Får och getter till EU‑länder, Schweiz, Norge, Andorra och Färöarna.

Ta reda på reglerna i mottagarlandet

För att kunna exportera eller ta med dig djur till ett land utanför EU (andra länder än Norge, Andorra, Färöarna och Schweiz), måste du ta reda på vilka krav som gäller i mottagarlandet. Ta i god tid kontakt med mottagarlandets ambassad eller veterinär­myndighet för att ta reda på det här:

 • Är det möjligt att resa med djuren eller exportera dem till mottagarlandet?
 • Vilka regler gäller i landet dit djuren ska?
 • Behöver du ansöka om något särskilt, till exempel import­tillstånd?
 • Ska djuren vara i karantän eller vaccineras innan transporten?
 • Vilket hälsointyg behövs?
 • Behövs det något särskild godkännande?

Skaffa ett hälsointyg

Ta i god tid kontakt med en officiell veterinär för att se om det finns ett förhandlat hälsointyg som gäller i det landet dit du ska resa eller sälja dina djur till. Om det finns ett förhandlat intyg ska veterinären utfärda det hälsointyget som visar att djuren är friska.

Om det inte finns ett förhandlat hälsointyg ska du ta kontakt med mottagarlandet och ta reda på vilket intyg de godkänner. Om de bara godkänner det egna landets intyg ska du se till att din officiella veterinär får det.

Gör eventuellt en exportansökan

Om det krävs en förhandling med mottagar­landet för att kunna exportera djur ska du göra en exportansökan i vår e-tjänst. När exportansökan har kommit in är det vi på Jordbruksverket som sköter förhandlingen med landet. Tänk på att det kan ta lång tid innan förhandlingarna är klara.

Ta reda på om det finns exportrestriktioner

Innan du reser med djur eller exporterar dem till länder utanför EU behöver du ta reda på om det finns export­restriktioner på grund av smittsamma djursjukdomar.

Ta reda på vilka regler som gäller för transporten

Det är också viktigt att du tar reda på vilka regler och krav som gäller för transporten.

Lämna en tulldeklaration

Om du säljer djur till ett land utanför EU ska du lämna en elektronisk tulldeklaration till Tullverket.

Om djuren ska tillbaka till Sverige senare

Om du ska ta tillbaka djur som du tidigare har rest med eller exporterat till ett land utanför EU behöver du ta reda på vad som gäller.

Kontakta oss om du har frågor

Du är välkommen att mejla till oss om du har frågor.

Ta in sperma, ägg och embryon från får och getter från andra länder

Sperma, ägg och embryon från EU‑länder, Andorra, Färöarna, Norge och Schweiz

Det är tillåtet att köpa sperma, ägg och embryon från får och getter från länder inom EU, Andorra, Färöarna, Norge och Schweiz.

Din anläggning måste vara godkänd för handel inom EU med sperma, ägg eller embryon.

Du behöver tillstånd för semin- och embryoverksamhet

För att få handla med sperma, ägg och embryo måste du ha tillstånd för semin- och embryoverksamhet.

Sperman och embryon måste ha lagrats på en godkänd seminstation eller embryosamlingslagsgrupp innan den importeras till Sverige.

Hälsointyg och härstamningsbevis

Det ska finnas ett officiellt hälsointyg som i original följer med försändelsen. Hälso­intyget ska vara utfärdat av en officiell veterinär i landet det kommer ifrån inom 24 timmar före lastning.

Om du importerar sperma ska även ett härstamningsbevis följa med sperman.

Sperma, ägg och embryon från länder utanför EU

Du får bara importera sperma, ägg och embryon från länder och anläggningar som ligger utanför EU som är godkända för import. På EU:s webbplats finns en lista över anläggningar i länder som är godkända för införsel till EU.

När du ska importera till Sverige från länder utanför EU, förutom Norge, Färöarna, Andorra och Schweiz ska importen ske via en godkänd gränskontroll­station. Du ska anmäla införseln senast en arbetsdag i förväg till veterinären vid gränskontroll­stationen.

Om importen till Sverige från ett land utanför EU sker via ett annat EU‑land ska anmälan om gränskontroll göras till den gränskontroll­station där sändningen kommer in i EU.

Föra ut sperma, ägg och embryon från får och getter till andra länder

Sperma, ägg och embryon till EU‑länder, Andorra, Färöarna, Norge och Schweiz

Din anläggning måste vara godkänd för handel inom EU med sperma, ägg eller embryon.

Du behöver tillstånd för semin- och embryoverksamhet

För att få handla med sperma, ägg och embryo måste du ha tillstånd för semin- och embryoverksamhet.

Sperma, ägg och embryon till länder utanför EU

För att få exportera sperma, ägg och embryon till länder utanför EU krävs att samling och lagring skett på stationer som är godkända för det. Din anläggning måste vara godkänd för handel inom EU med sperma, ägg eller embryon. Du måste också ha tillstånd för semin- eller embryoverksamhet. Sperman måste komma från seminstationer som har fått ett EU‑godkännande utfärdat av Jordbruksverket.

Ta kontakt med landet dit du ska exportera

Tänk på att export av djur kräver noggranna förberedelser. Ta i god tid kontakt med landets ambassad eller veterinärmyndighet för att ta reda på det här:

 • Är det möjligt att exportera till landet?
 • Vilka regler gäller i landet?
 • Behövs det något särskild godkännande?
 • Behöver du ansöka om något särskilt, till exempel importtillstånd?
 • Vilket hälsointyg behövs?

Författningar

Söker efter 2021:13

Söker efter 2019:7

Söker efter 2007:1

Senast uppdaterad: