Mått i stall och andra utrymmen för fjäderfän

Fjäderfän behöver olika stora utrymmen beroende på vilken sort det är och hur gamla de är. Om det inte står något annat är måtten minsta tillåtna mått och centrummått för normal inredning. Det är oftast bättre för djuren att ha större mått än de angivna minsta tillåtna måtten. De flesta mått är skrivna för stora besättningar med många djur. Om du har få djur behöver du oftast mer plats per fjäderfä, så att inte den totala ytan blir för liten.

Har du ekologiska fjäderfän eller funderar på att ställa om till ekologisk djurhållning? Då ska du även följa EU:s regler för ekologisk produktion.

Frigående värphöns

Antal hönor per kvadratmeter

Om du har ett envåningssystem får du som mest ha 9 hönor per kvadratmeter tillgänglig yta om hönorna väger mindre än 2,4 kilo och 7,5 hönor per kvadratmeter tillgänglig yta om de väger 2,4 kilo eller mer.

Om du har ett system med flera våningar får du som mest ha 7 hönor per kvadratmeter tillgänglig yta men maximalt 20 hönor per kvadratmeter golvarea.

Om du uppfyller ett antal krav, till exempel är ansluten till hälsoprogram, har relevant utbildning eller kompetens, har dokumenterade rutiner och åtgärdsplaner för att hantera eventuella problem och värphönsens välfärd och kondition är god, får du som äggproducent med ett flervåningssystem ha upp till 9 hönor per kvadratmeter tillgänglig yta. Du får dock aldrig ha mer än 20 hönor per kvadratmeter golvyta.

Tillgänglig yta är den yta som hönorna alltid har tillgång till med minst 0,3 meters bredd och minst 0,45 meters fri höjd.

Utrymmen i reden

I fackreden ska varje höna ha minst 0,0125 kvadratmeter. Redesytan ska vara minst 0,075 kvadratmeter med kortaste sidan minst 24 centimeter.

Har du kollektivreden ska varje höna ha minst 0,010 kvadratmeter och den minsta ytan ska vara minst 0,140 kvadratmeter med kortaste sidan minst 35 centimeter.

Golvet ska vara täckt av strö och vara ganska plant

Minst en tredjedel av golvet ska vara täckt av strö, dock minst 0,025 kvadratmeter per höna. Golvet får luta högst 12 procent.

Hönorna ska få plats på sittpinnen

Om du har fler än 350 värphöns får du inte placera sittpinnen direkt över ströet eftersom det mesta av gödseln hamnar direkt under sittpinnarna. Varje höna ska ha minst 15 centimeter utrymme på sittpinne. För att hönorna ska kunna sitta naturligt ska pinnarna sitta en bit ifrån väggen och inte för nära varandra. Avståndet mellan pinnarna ska minst vara 30 centimeter och avståndet till väggen minst 20 centimeter.

Om du har avelsdjur inom slaktkyckling­­produktionen får upphöjd sittyta användas i stället för sittpinne. Sittytan för avelsdjur mellan 1,6–3,0 kilo bör inte understiga 160 kvadratcentimeter per kilo, och för avelsdjur mellan 3–5 kilo bör den inte understiga 115 kvadratcentimeter per kilo.

Avstånd mellan våningar

Du får inte ha fler än 4 våningar i ett flervåningssystem. Avståndet mellan våningarna måste vara minst 0,45 meter.

Flera öppningar till utomhusytorna

Höns är sociala djur med rangordning. För att alla djur ska ha möjlighet att komma ut och inte hindras av djur med högre rang ska öppningarna till utomhusytorna vara utspridda längs hela byggnaden. Öppningarna ska vara minst 0,40 meter breda och 0,35 meter höga. Observera att för avelsdjur inom slaktkycklingproduktionen ska höjden på öppningarna vara minst 0,45 meter. För varje tusental hönor som du har ska du minst ha öppningar som sammanlagt är 2,0 meter breda.

Värphöns i burar

  • Trådtjockleken på nätgolvet ska vara minst 2 millimeter och maskstorleken anpassad så att golvet kan bära hönsen utan att deras fötter skadas.
  • Golvet får luta högst 12 procent.
  • Varje höna ska ha minst 150 millimeter plats på en sittpinne.
  • Inspektionsgångar ska vara minst 0,90 meter breda.
  • Avståndet från golvet ner till den nedersta burraden ska vara minst 0,35 meter.
  • Du får som mest ha 3 våningar med burar.
  • I varje bur får du som mest ha 16 hönor.
Minsta utrymme för värphöns i burar


Area

Tillgänglig area

Höjd

Kortaste sida

Bur¹


0,060 m²/djur

0,45 ² m


Rede

0,015 m²/djur


0,20 m

0,24 m

Ströbädd

0,015 m²/djur


0,20 m

0,24 m


¹ En bur får inte vara mindre än 0,2 kvadratmeter I minimiarea får du inte räkna in ytan under gödseldeflektorn om den inkräktar mer än 0,07 meter in i buren. Du ska räkna vinkelrätt från burens framsida.
² Avser tillgänglig area.

Frigående unghöns


Utrymmen för frigående unghöns

Ålder

Envånings­­­system, tillgänglig area, högsta antal djur

Flervånings­­­system³, tillgänglig area, högsta antal djur

Minsta strö­area

Minsta sittpinne­­­längd

0‑3 veckor

55  djur/m²

55 djur/m²

1/3 av golv­­­arean

20 mm/djur
(10 mm/djur²)

4‑6 veckor

25  djur/m²

25 djur/m²

1/3 av golv­arean

40 mm/djur
(20 mm/djur²)

7‑15 veckor

15  djur/m²

10 ¹ djur/m²

1/3 av golvarean

65 mm/djur

(33 mm/djur²)

16‑18 veckor

10  djur/m²

10 ¹ djur/m²

1/3 av golvarean

100 mm/djur
(50 mm/djur²)

19‑21 veckor

9  djur/m²

7 djur/m²

1/3 av golvarean

120 mm/djur
(60 mm/djur²)

¹ Du får dock inte ha mer än 20 unghöns per kvadratmeter golvarea.

² Gäller unghöns som är avsedda som föräldradjur för slaktkycklingproduktionen.

³ Antalet våningar får högst vara 4 stycken.

Om du är unghönsuppfödare med flervåningssystem och är med i och uppfyller villkoren i ett godkänt kontrollprogram får du ha så många djur per kvadratmeter som kontrollprogrammet bestämmer. Du får dock aldrig ha fler unghöns än vad som är föreskrivet om detta. Till exempel får du inte ha fler än 18 unghöns per kvadratmeter tillgänglig area från det att de är 18 veckor gamla.

Unghöns i burar


Utrymmen för unghöns i burar

Ålder

Burarea¹,

högsta antal djur

Burhöjd²

Högsta antal burvåningar

0–3 veckor

90 djur/m²

0,25 m

4 våningar

4–6 veckor

60  djur/m

0,38 m

3 våningar

7–15 veckor

30 djur/m²

0,38 m

3 våningar

16–18 veckor

25 djur/m²

0,38 m

3 våningar


¹ I minimiarean får du inte räkna in yta under gödseldeflektorn som inkräktar mer än 0,07 meter in i buren. Räkna vinkelrätt från burens framsida.
² Lägsta höjd inom den golvarean som du måste ha.

Slaktkycklingar


Utrymmen för slaktkycklingar

Ålder

Golvarea

0–10 veckor

20 kg/m²


Om du har slaktkycklinguppfödning och är med i ett godkänt kontrollprogram får du ha så många djur per kvadratmeter som kontrollprogrammet bestämmer. Du får dock aldrig ha mer än 36 kilo per kvadratmeter golvarea och högst 25 djur per kvadratmeter golvarea.

Kalkoner

Du får som mest ha 2,5 avelsdjur per kvadratmeter golv. Har du slaktdjur får du som mest ha 30 kilo per kvadratmeter golv.

Som mest får du ha 4,5 djur per värprede. Redena måste minst vara 0,35 meter breda, 0,5 meter djupa och 0,45 meter höga.

Om du är slaktkalkonuppfödare och är med i ett godkänt kontrollprogram får du ha så många djur per kvadratmeter som kontrollprogrammet bestämmer. Du får dock aldrig ha mer än 40 kilo per kvadratmeter om du har djur som väger mindre än 7 kilo och aldrig mer än 45 kilo per kvadratmeter om du har djur som väger 7 kilo eller mer.

Ankor och gäss


Golvarea för avelsdjur och slaktdjur


Enbart inomhus, högsta antal djur

Enbart inomhus, högsta antal kg

Vid möjlighet att gå ut, högsta antal djur

Vid möjlighet att gå ut, högsta antal kg

Avelsdjur, ankor

2 djur/m²

4 djur/m²

Avelsdjur, gäss¹

1 djur/m²

2 djur/m²

Slaktdjur, ankor

16 kg/m²

20 kg/m²

Slaktdjur, gäss¹ ²

14 kg/m²

18 kg/m²


¹ Under första veckan av uppfödningen, får du ha högst 15 djur per kvadratmeter. Därefter ska du sänka beläggningen vartefter. Efter 4 veckor gäller värdena i tabellen ovan.

² Om djuren föds upp i ligg- och utfodringshall med rastgård, får du ha högst 32 kilo per kvadratmeter i ligghallen och rastgården ska vara minst 10 gånger så stor som ligghallsarean. Vid utfodring i runt fodertråg, ska djuren ha minst 7 millimeter per djur (fri utfodring) och vid rakt vattentråg minst 9 millimeter per djur.

Om du har ankor som är avelsdjur ska deras värpreden vara minst 0,4 meter breda, 0,4 meter djupa och 0,5 meter höga.

Om du har gäss som avelsdjur ska deras värpreden vara minst 0,6 meter breda, 0,6 meter djupa och 0,6 meter höga.

Vaktlar

För vaktlar som du håller för att producera ägg eller kött gäller utöver djurskyddslagen och djurskyddsförordningen de gemensamma bestämmelserna för fjäderfähållning inom lantbruket, det vill säga första kapitlet i Jordbruksverket föreskrifter och allmänna råd om fjäderfähållning inom lantbruket m.m. (SJVFS 2019:23). Några specifika regler om hur stora utrymmena ska vara för sådana vaktlar finns dock inte i dessa föreskrifter.

Behov av skydd och utrymme

Vaktlar är marklevande fåglar och har behov av att kunna söka skydd. Du behöver därför se till så att det finns skydd i marknivå som vaktlarna lätt kan ta sig in under. I utrymmet där du håller vaktlarna bör det finnas tillräckligt många skydd som är utformade så att samtliga vaktlar ryms under skydden. Utrymmets övriga ytor behöver också vara tillräckligt stora så att skydden inte tar upp en allt för stor del av utrymmet och gör det svårt för vaktlarna att röra sig fritt när de vistas på ytor utanför skydden. Vägledande storlek för sådana ytor kan vara de mått som gäller för vaktlar som hålls för sällskap och hobby. Utrymmet kan dock i många fall, beroende på bland annat flocksammansättning, behöva vara större för att hållningen i sin helhet ska fungera på ett bra sätt.

Om du har vaktlar för sällskap och hobby gäller särskilda regler. Mer information om det hittar du på sidan Sällskapsfåglar.

Författningar

Söker efter 2019:23

Senast granskad: 2023-08-31

Till toppen