Registrering och märkning av hästar samt hästpass

Alla hästar i EU ska vara id-märkta och ha ett häst­pass. Alla som är ansvariga för en plats med hästar ska registrera den hos Jordbruksverket. Det här behöver du göra för att vi ska kunna spåra djuren om det blir ett sjukdomsutbrott. 

Registrera din anläggning och hästarna som hålls där

Registrera din anläggning

Du som är ansvarig för en plats med hästar ska registrera den hos Jordbruksverket. Syftet med registreringen är att vi ska kunna spåra djuren om det blir ett sjukdomsutbrott.

Platsen med hästar kallar vi för anläggning. Du ska registrera anläggningen innan du tar djur dit. Om du redan håller djur utan att ha registrerat anläggningen behöver du registrera den snarast. Det gäller små och stora stall, ridskolor, beten med mera. Det gäller även dig som har hästar i hobbysyfte.

Om du har hästar på flera olika platser och platserna ligger mer än 500 meter från varandra, till exempel ett sommarbete någon kilometer bort, ska de olika platserna registreras som separata anläggningar.

Du som hyr stallplats behöver inte registrera något utan det är den som driver anläggningen som ska göra det.

Du registrerar anläggningen i vår e-tjänst.

Därför ska du registrera din anläggning

Du ska registrera anläggningen och hålla uppgifterna aktuella för att du i rätt tid och på rätt sätt ska få hjälp vid eventuella sjukdomsutbrott och andra händelser som kan påverka både dig och andra djurhållare.

Om du inte registrerar din anläggning riskerar du att försvåra både smittspårning och sjukdomsbekämpning.

Du behöver registrera din anläggning för att de djur som finns hos dig ska få flytta till en annan anläggning. Du får inte heller ta emot djur som inte kommer från en registrerad anläggning. Ska en häst flytta till eller från andra länder är registreringen en förutsättning för att hästen ska kunna få ett hälsointyg.

Om du redan har ett produktionsplatsnummer

Om du till exempel även har nötkreatur och grisar och sedan tidigare har ett produktionsplatsnummer/PPN/SE-nummer (heter numera registreringsnummer) ska du inte skapa en ny plats utan komplettera uppgifterna vi redan har om din plats.

I undantagsfall kan du ha ett registreringsnummer för flera anläggningar

En och samma anläggning ska sitta ihop. Om du håller dina djur på platser som inte sitter ihop kan du ändå registrera de olika delarna som ligger högst 500 meter från varandra, som en och samma anläggning.

I andra fall där du önskar att dina olika anläggningar ska ha samma registreringsnummer ska du mejla till oss för en bedömning.

Om flera håller hästar på en och samma gård eller travbana

Om flera håller hästar på en och samma gård eller travbana finns två valmöjligheter:

Alternativ A

Ni kan välja att registrera allt som en och samma anläggning. Det gäller under förutsättning att det inte är mer än 500 meter mellan separata delar eller områden av anläggningen. Om ni väljer det här alternativet ska ni komma överens om vem av er som ska ansvara för att sköta registreringen av anläggningen, registreringen av hästarna och se till så att reglerna följs på platsen.

Alternativ B

Ni kan välja att registrera var sin anläggning under förutsättning att anläggningarna inte överlappar varandra, till exempel att djur delar beten. Tänk på att ni inte kan registrera olika boxar eller olika delar av en byggnad som separata anläggningar.

Väljer ni det här alternativ behöver var och en sköta er egen registrering av både anläggningen och de hästar som finns där och i övrigt uppfylla de regler som gäller för separata anläggningar.

Ni betalar en avgift på 80 kronor per år för varje anläggning.

Registrera hästar på din anläggning

Du ska registrera de hästindivider som du planerar att ha på anläggningen i 30 dagar eller mer.

Du behöver inte registrera

 • hästar som besöker din anläggning kortare tid än 30 dagar
 • hästar som vistas i Sverige för träning, tävling eller avel under maximalt 90 dagar
 • hingstar som vistas i Sverige för en avelssäsong.

Om en häst flyttas till en annan anläggning och stannar där i 30 dagar eller mer ska den registreras på den nya anläggningen. Då tas den automatiskt bort ur registret på den gamla anläggningen.

Du registrerar hästarna i vår e-tjänst.

För att du ska kunna registrera en häst måste den ha hästpass

För att kunna registrera en häst på en anläggning måste den ha hästpass och vara registrerad i den centrala hästdatabasen av den förening eller organisation som hästen tillhör.

Om hästen har hästpass men du ändå inte kan registrera den på din anläggning ska du kontakta den organisation eller förening som utfärdat hästens pass eller tilläggsregistrerat den.

Finns hästen inte i databasen kan det bero på att den inte är registrerad hos någon av de avelsorganisationer eller registerförande föreningar som för över dessa uppgifter till Jordbruksverket. Då ska du kontakta en avelsorganisation eller registerförande förening för att registrera din häst.

Alla hästar ska id-märkas med chip

Hästar som har identifierats och fått hästpass efter den 1 juli 2009 ska vara id-märkta med exempelvis chip. Hästar som identifieras från den 21 april 2021 ska vara märkta med chip som har godkänts av Jordbruksverket och som bland annat visar födelselandets landskod. Hästar som redan är märkta eller har hästpass sedan innan den 21 april 2021 behöver inte märkas om.

Hästen ska märkas i samband med att övriga ansökningshandlingar som krävs för hästpasset (till exempel konturdiagrammet) fylls i. Om märkningen behövs för att fölet ska flyttas tillfälligt till ett annat land måste hästen märkas så att den officiella veterinären ska kunna fylla i hälsointyget.

Godkända chip


Godkända chip
TillverkareICAR:s produktkodNummerserie

AEG Identifikationssysteme GmbH

968003 och 968004

752 0 968 0000 0000–
752 0 968 9999 9999

Bartmed

932001

752 0 932 0000 0000–752 0 932 9999 9999

Datamars981011752 0 981 0000 0000–752 0 981 9999 9999
Datamars Iberica, S.L.U.941013752 0 941 0000 0000– 752 0 941 9999 9999
Destron Fearing985022752 0 982 0000 0000– 752 0 982 9999 9999
RF Holding (Beheer) BV967003 och
967004

752 0 967 0000 0000–
752 0 967 9999 9999

Trovan LTD

956003

752 0 956 0000 0000–
752 0 956 9999 9999

Yangzhou Ruifu Intelligent Technology Co., Ltd

900237

752 0 900 0000 0000– 752 0 900 0099 9999


Vad innebär det att ett chip är godkänt?

Ett godkänt chip uppfyller de krav som finns i EU:s djurhälsoförordning. I Sverige är det Jordbruksverket som godkänner chip. När vi godkänner chip tar vi inte ställning till chippens prestanda och egenskaper i övrigt. För frågor om prestanda och egenskaper får du kontakta tillverkaren, din veterinär eller godkänd chipmärkare.

Kontrollera att chippen är godkända

Du som är veterinär eller godkänd chipmärkare ska kontrollera med din leverantör om de chip som de säljer är godkända av Jordbruksverket.

Vill du få dina chip godkända?

Du som är tillverkare eller tillverkares ombud och vill få chip godkända kan kontakta oss för mer information.

Alla hästar ska ha hästpass

Alla hästar ska ha hästpass. För att få hästpasset måste hästen vara id-märkt. När hästarna får sitt hästpass får den också ett identitetsnummer, ett så kallat UELN-nummer.

Du som driver en anläggning för hästar är ansvarig för att samtliga hästar på din anläggning har hästpass.

Det är länsstyrelsen som kontrollerar hästpassen. Du ska alltid kunna visa upp hästpasset vid en kontroll.

Ansökan om hästpass

Du ansöker om hästpass hos någon av de organisationer som har fått i uppgift att utfärda hästpass. De kan svara på hur det går till, vad du behöver skicka till dem och hur mycket det kostar.

Vill du att hästen ska föras in i en stambok ska du vända dig till din avelsorganisation.

Du kan även stambokföra och ansöka om hästpass hos en avelsorganisation från ett annat EU‑land som har utökat sitt geografiska område till Sverige.

Då måste du senast ansöka om pass till ditt föl

Fölet ska ha fått sitt hästpass innan det blivit 12 månader, alternativt innan den lämnar födelseanläggningen i 30 dagar eller mer.

Om fölet är fött mellan den 1 januari och 30 juni ska du ansöka om pass senast den 31 december samma år.

Om fölet är fött mellan den 1 juli och 31 december ska du ansöka om pass senast då fölet är 6 månader gammalt.

Om du föder upp hästar som registreras i en stambok i ett annat land

Om du vill att din häst i samband med utfärdandet av hästpasset ska registreras i en stambok som har sitt säte i ett annat land, men som har verksamhet i Sverige, ska den utfärdande organisationen inte skicka passet direkt till dig. Hästpasset ska skickas via ett utfärdande organ, det vill säga en avelsorganisation eller en registerförande förening i Sverige. Detta säkerställer att hästen registreras i Sverige och förs in i den centrala hästdatabasen.

Behandlingar med vissa läkemedel måste skrivas in i passet

Hästar räknas som livsmedelsproducerande djur som kan gå till slakt och bli livsmedel, om inte hästpasset visar något annat. Därför måste veterinären skriva in i passet om hästen har behandlats med läkemedel som inte får komma in i livsmedelskedjan. Om du inte kan visa upp passet får veterinären inte behandla hästen med dessa läkemedel.

De flesta läkemedel som används till hästar har en kortare karenstid för slakt, alltså hur lång tid det minst måste gå mellan behandling och slakt. Behandlingarna behöver då inte skrivas in i passet, utan veterinären skriver karenstiden på behandlingsbeviset. När karenstiden har gått ut får hästen slaktas för att bli livsmedel.

En del läkemedel har 6 månaders karenstid för slakt och då ska veterinären skriva in behandlingarna i hästens pass.

Ett fåtal läkemedel får bara användas om det finns en notering i hästpasset som säger att hästen aldrig kommer att bli livsmedel. Veterinären ska skriva in detta innan hästen behandlas med den typen av läkemedel. Därefter får hästen aldrig slaktas på slakteri. Ett exempel på ett sådant läkemedel är Fenylbutazon.

Föl som inte har hunnit få pass ännu ska identifieras i samband med behandlingen om det behöver behandlas med något läkemedel som kräver att något noteras i hästpasset. Ansökan ska då visa att hästen antingen ska tas ur livsmedelskedjan eller inte får slaktas förrän tidigast sex månader efter sista dagen för behandling.

När du behandlar en häst som inte är tagen ur livsmedelskedjan ska du dokumentera vilka läkemedel du behandlat hästen med och vilken veterinär som skrivit ut läkemedlet. Läkemedelsjournalen ska du spara i 5 år.

Det här ska du dokumentera i din läkemedelsjournal

När du behandlar dina djur med läkemedel ska du dokumentera följande uppgifter:

 • djurets identitet
 • diagnos eller orsak till behandlingen
 • läkemedlets namn, dosering, behandlingstidens längd och karenstid
 • namn på förskrivande veterinär
 • varifrån du har fått läkemedlet, det vill säga från vilket apotek eller vilken veterinär (om det gäller jourdos)
 • datum för behandlingen samt klockslag om karenstiden är kortare än 24 timmar

Om veterinärens besöksjournal eller hästpasset innehåller alla dessa uppgifter kan du använda den som dokumentation. Du ska även kunna visa hur du har fått tag på läkemedlet. Dokumentationen och bevisen för hur du har fått tag på läkemedlen ska du spara i minst 5 år.

Uppdatera uppgifter i passet

Exempel på när du behöver uppdatera hästpasset är

 • om du ska chipmärka en häst som inte är märkt
 • när din häst har kastrerats
 • när din häst har tagits ut ur livsmedelskedjan för att den behandlats med ett läkemedel som inte är tillåtet för livsmedelsproducerande djur.

Om du behöver uppdatera något i hästpasset ska du kontakta din avelsorganisation eller en registerförande förening. Du har 30 dagar på dig att skicka in passet för uppdatering.

Om din häst har blivit behandlad av en veterinär med ett preparat som gör att den inte längre får slaktas och bli livsmedel har du bara 14 dagar på dig att skicka in passet för uppdatering. Om din häst är registrerad hos Svensk Travsport kan du anmäla på deras webbplats att hästens status som livsmedelsproducerande djur ska ändras.

Du kan be att få en provisorisk handling från organisationen när passet är inlämnat. Den ersätter passet under tiden som det är inne för uppdatering och gäller som längst 45 dagar. Den provisoriska handlingen kan vara tillräcklig vid tävling tillsammans med kopior på till exempel vaccinationsintyg. Ta kontakt med tävlingsarrangören innan tävling, så att du vet vad de har för regler.

Du måste inte ange eller uppdatera ägaruppgifter i hästpasset. Passet räknas inte som ägarbevis. Om du ändå vill ha uppdaterade ägaruppgifter i passet ska du kontakta din avelsorganisation eller registerförande förening.

Tilläggsregistrera hästar med pass från andra EU-länder

Om din häst har ett pass som är utfärdat i ett annat EU-land måste du tilläggsregistrera den här i Sverige. Det gör du hos en godkänd avelsorganisation eller registerförande förening. Du ska ansöka om tilläggsregistrering inom 30 dagar om hästen ska stanna i Sverige längre än 90 dagar. Du måste skicka in passet vid en tilläggsregistrering, eftersom tilläggsregistreringen skrivs in i passet.

Om en häst i Sverige får sitt pass utfärdat av en organisation i ett annat EU-land ska du ansöka om tilläggsregistrering inom 30 dagar efter att hästen har fått sitt pass.

Även hästar som har fått ett pass utfärdat av en svensk organisation som inte längre är verksam behöver tilläggsregistreras.

Om du är osäker på om din häst behöver tilläggsregistreras kan du söka i den centrala hästdatabasen. Om den inte är registrerad där behöver du göra en tilläggsregistrering.

Avelshingstar som tas in i Sverige för en avelssäsong behöver inte tilläggsregistreras.

Om du köpt en häst från ett land utanför EU kan du behöva ansöka om nytt pass

Om du har importerat en häst från ett land utanför EU och hästens pass inte uppfyller alla de krav som gäller inom EU måste du ansöka om ett nytt pass inom 30 dagar från att hästen har kommit till Sverige.

Om hästpasset uppfyller alla krav räcker det med att du registrerar hästen på samma sätt som om den kom från ett annat land inom EU. Organisationen kan informera dig om vad som gäller för just din häst.

Beroende på vilket land hästen kommer från kan den tas ur livsmedelskedjan i samband med att den får hästpass i EU.

Om du tappar bort passet

Om du tappar bort hästpasset kan du få ett duplikat, alltså en kopia på passet, eller ett ersättningspass. Du kan få ett duplikat om det är möjligt att säkerställa vilken häst det är, till exempel genom avläsning av chip eller DNA‑analys. Annars får hästen ett ersättande hästpass. Du måste kontakta en avelsorganisation för att få ett duplikat eller en registerförande förening för att få ett ersättningspass. Det kan dock vara både dyrt och komplicerat, till exempel om hästen kommer från ett annat land. En häst med ett duplikat eller ersättningspass får aldrig slaktas för att användas som livsmedel.

Skicka in passet för makulering när din häst dör

När din häst avlivas, eller dör på annat sätt, ska du skicka passet till den organisation som utfärdat det eller som gjort den senaste registreringen, så att de kan makulera passet och registrera i sin databas att hästen är död. Det ska du göra senast 30 dagar efter att hästen dött. Om hästen slaktas på ett slakteri sköter slakteriet oftast passhanteringen.

Centrala hästdatabasen samlar alla hästar i Sverige

Alla hästar som är i Sverige längre än 90 dagar ska vara registrerade i den centrala hästdatabasen. En häst registreras automatiskt i hästdatabasen när den får ett hästpass.

Författningar

Söker efter 2021:13

Senast granskad: 2022-01-31