När du behöver ett hälsointyg för djur eller produkter från djur

När djur ska förflyttas från Sverige till ett annat land måste de ha ett hälsointyg. Det gäller även produkter av djur som ska exporteras till ett land utanför EU. Hälsointyget ska utfärdas av en officiell veterinär.

Det här är ett hälsointyg

Ett hälsointyg är ett officiellt intyg som visar att djur som ska resa från Sverige till ett annat land uppfyller mottagarlandets hälsovillkor för det djurslaget. Hälsointyg används också för produkter från djur som ska exporteras till ett land utanför EU. Till exempel kan intyget innehålla uppgifter om djurets hälsostatus, eller att produkten behandlats på ett sätt som gör att den inte kan sprida någon smittsam sjukdom.

EU-harmoniserade intyg och bilaterala intyg

Inom EU finns det gemensamma regler som alla medlemsländer ska följa. Vid förflyttningar av djur inom EU ska en officiell veterinär utfärda ett hälsointyg som finns i det EU-gemensamma systemet TRACES.NT. Om du ska handla med eller resa till ett land utanför EU är det alltid mottagarlandets regler som gäller.

För en del djur och varor har EU-kommissionen förhandlat intyg för export från EU till länder utanför EU. Intyg som förhandlats av EU måste alltid användas, även om Sverige eller enskilda exportörer tidigare kommit överens med det andra landet om vilket intyg som ska användas eller villkor som ska uppfyllas.

Dessa intyg finns publicerade i TRACES.NT och kallas för EU-harmoniserade intyg. Sverige förhandlar också direkt med länder utanför EU och kommer överens om hur intyget ska se ut mellan de två länderna. Dessa intyg kallas för bilaterala intyg.

Du kan kontakta en officiell veterinär för att få hjälp med att ta reda på om det finns ett EU-harmoniserat eller bilateralt förhandlat intyg för den förflyttning du vill göra. Om det inte finns något intyg så måste du som exportör själv kontakta mottagarlandet för att ta reda på vilket intyg du ska använda. Så snart du vet vilket intyg som ska användas behöver du skicka detta till den officiella veterinären i god tid innan det inplanerade besöket, så att det finns tillräckligt med tid att granska intyget och villkoren som ska uppfyllas.

Det är alltid ditt eget ansvar att ta reda på vad som krävs för att handla med djur eller produkter av djur, eller för att resa med ett djur till ett annat land.

TRACES.NT

TRACES.NT (Trade Control and Expert System) är ett datasystem som är gemensamt för hela EU. Sändningar med djur, djurprodukter, livsmedel och foder av icke-animaliskt ursprung, och växter som flyttas mellan EU-länder eller importeras från länder utanför EU, ska registreras i TRACES.NT. Systemet används för att på ett effektivt och enkelt sätt säkerställa spårbarhet för sändningar, enkelt informationsutbyte mellan länder, samt riskhantering vid eventuella hälsohot.

Kontakta en officiell veterinär i god tid

Det är viktigt att du kontaktar en officiell veterinär i god tid innan djuret ska resa eller sändningen ska skickas. Den officiella veterinären behöver tillräckligt med tid att kunna planera in besöket, granska det aktuella hälsointyget och ta reda på om villkoren kan uppfyllas.

All tid för besöket, inklusive eventuella förberedelser och efterarbete, bekostas av dig som gjort beställningen. Se därför till att vara förberedd inför besöket. Läs mer längre ner på sidan om hur du kan förbereda dig.

I de flesta fall behöver veterinären undersöka djuren i deras hemanläggning. Det beror på att veterinären måste kunna intyga att inga tecken på sjukdom finns på den anläggning djuren kommer ifrån. Hundar, katter och illrar undersöks däremot på veterinärkliniken.

Vid sändningar av produkter från djur ska intygandet göras på den anläggning som sändningen går ifrån.

Den avsändande anläggningen måste vara registrerad i förväg för att hälsointyget ska kunna utfärdas i systemet TRACES.NT. Det gäller både anläggningar för djur och djurprodukter.

Veterinären har rätt att neka eller senarelägga uppdraget om förutsättningarna saknas för att utfärda hälsointyget. Till exempel om sändningen inte uppfyller kraven som står i intyget, om det inte finns tillräckligt med tid för att utreda och utfärda det, eller om veterinären behöver prioritera andra uppdrag med akut sjuka djur.

Kontakta därför den officiella veterinären i god tid. Var också beredd på att veterinären kan göra bedömningen att djuret eller djurprodukterna inte uppfyller kraven som finns i hälsointyget.

Du kan hitta kontaktuppgifter till en officiell veterinär här:

Förberedelser du som djurägare eller exportör ska göra

På våra webbsidor om olika djurslag och produkter från djur hittar du information om hur du ska förbereda dig inför resan eller sändningen. Exempel på förberedelser är att ta kontakt med en officiell veterinär i god tid, registrera din anläggning i anläggningsregistret, och registrera transportör. När du har registrerat din anläggning, eller registrerat dig som transportör i våra e-tjänster, lägger vi in uppgifterna i TRACES.NT. Det är bara Jordbruksverket som kan registrera anläggningar i TRACES.NT, inte den officiella veterinären.

Även den mottagande anläggningen bör vara registrerad i TRACES.NT när hälsointyget utfärdas. Detta ska göras av motsvarande myndighet till Jordbruksverket i mottagarlandet på uppmaning av mottagaren. Jordbruksverket kan inte registrera anläggningar i andra länder. Om en sådan registrering inte är möjlig krävs minst att ett unikt registreringsnummer för anläggningen ska kunna anges i hälsointyget.

Om djuren eller produkterna ska sändas till ett land utanför EU är det du som exportör som har ansvar att ta reda på vilka villkor som måste uppfyllas och vilka dokument som krävs.

Det här kostar det

Du som beställare av intyget betalar för veterinärbesöket samt det förberedande och uppföljande administrativa arbetet. Det spelar ingen roll vem som utför uppdraget eftersom alla officiella veterinärer debiterar samma pris i enlighet med föreskrift. Avgiften omfattar veterinärens arbetskostnad, resa och en administrativ avgift för hälsointyget.

Avgifterna hittar du i föreskriften SJVFS 2018:45.

En avgift ska debiteras för varje påbörjad 30-minutersperiod med 610 kronor under 2023. En fast avgift ska även tas ut för resan. Kostnaden för det är 1500 kronor per kund och besök. En administrativ avgift tillkommer med 150 kronor per hälsointyg, men om du behöver fem eller flera hälsointyg vid samma besök kostar det inte mer än 750 kronor.

Exempel på kostnad

Till exempel: Du kontaktar en officiell veterinär eftersom din häst ska resa till ett annat EU-land. Veterinären behöver ta reda på vilka krav som ställs i hälsointyget och spenderar 15 minuter på att läsa igenom hälsointyget noggrant. Därefter besöker veterinären hästen och undersöker både hästen som ska resa och miljön i stallet för att försäkra sig om att det inte finns några tecken på en smittsam sjukdom hos andra hästar i närheten. Efter besöket lägger veterinären in alla uppgifter i TRACES.NT och utfärdar hälsointyget. Allt arbete tar sammanlagt 70 minuter och den totala kostnaden blir 3 480 kronor.

Extra avgifter

Tänk på att det kostar extra om uppdraget utförs under obekväm arbetstid. Du måste även betala en akutavgift om du anmäler ett uppdrag som kräver åtgärd samma dag.

Författningar

Söker efter 2018:45

Senast granskad: 2022-11-09

Till toppen