Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Registrering och godkännande

Hitta på sidan

Du måste registrera platsen där du håller fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap. Syftet med registreringen är att vi ska kunna spåra djuren om det blir ett sjukdomsutbrott. Vissa typer av anläggningar med fjäderfän och kläckerier måste också vara godkända för att kunna handla med andra länder.

Nya regler för registrering av fjäderfän och andra fåglar i fångenskap

Den 21 april började nya regler gälla för registrering av fjäderfän och andra fåglar i fångenskap.

De nya reglerna innebär att du som har fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap, oavsett hur många eller syftet med djurhållningen, ska registrera din anläggning hos oss. Kravet gäller alltså även dig som har fåglar som hobby, till exempel om du har hobbyhöns.

Du som har 350 värphöns eller fler ska ange värphöns som art vid registreringen.

Du ska registrera anläggningen senast den 1 oktober. Du kan redan nu göra det i e‑tjänsten Registrera anläggning.

Nya regler för godkännande av anläggning

Du som har en anläggning med fjäderfän som är avsedda för att sättas ut för att bevara stammen av fjäderfävilt måste också, för att få föra ut dina fjäderfän och kläckägg från Sverige till ett annat EU-land, ansöka om godkännande.

Registrera anläggning

Du som har fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap ska registrera din anläggning hos oss, det vill säga platsen där du håller dina fåglar. Det gäller oavsett hur många djur du har och oavsett syftet med djurhållningen. Det gäller alla fåglar med undantag för fåglar som du har som sällskapsdjur privat i hushållet utan kommersiellt syfte, till exempel kanariefåglar.

Du ska alltid registrera din anläggning om du har höns, kalkoner, pärlhöns, ankor (inklusive gräsänder), gäss, vaktlar, duvor, fasaner, rapphöns och strutsfåglar, Ratitaes.

Om du har 350 värphöns eller fler ska du förutom registrera anläggningen även registrera fler uppgifter. Det gör du i samma e-tjänst. I dessa fall väljs värphöns som djurart.

Om du har värphöns som bara används som avelsdjur behöver du inte registrera dessa extra uppgifter.

Registrering av anläggning där du håller fåglar har samma krav som gäller för registrering av anläggningar som håller andra djurslag.

Register över anläggningar är inte ett förflyttningsregister. Du behöver alltså inte rapportera så snart du flyttar dina djur. Men när din anläggning byter inriktning eller väsentligt förändrar antal djur ska du registrera ändringen.

Registrera direkt

Du som har anläggningar med fjäderfän i kommersiellt syfte, alternativt 350 värphöns eller fler har sedan tidigare haft krav på att registrera din anläggning. Du kan inte vänta tills den 1 oktober utan måsta registrera din anläggning innan du startar din verksamhet.

Om du inte har någon produktionsplats sedan tidigare

Om du inte har haft någon anläggning tidigare ska du registrera en ny anläggning i e-tjänsten. Det måste du göra innan du börjar med din verksamhet.

Om du ska ta över en tidigare produktionsplats eller anläggning

Om du ska ta över en befintlig anläggning som redan har ett produktionsplatsnummer ska du anmäla att du tar över anläggningen till Jordbruksverket. Detta gör du i e-tjänsten. Om det finns djur kvar på platsen som du tar över, kan du också ange det i e-tjänsten.

Du tar över det nummer som den tidigare registrerade aktören haft på platsen, du ska alltså inte skaffa ett nytt nummer.

Tänk på att om du ändrar registrerad aktör från privatperson till ett företag så behöver du även skicka in en fullmakt för att kunna komma åt alla e-tjänster i bolagets namn som privatperson.

Om du har en produktionsplats sedan tidigare

Du som redan har en produktionsplats ska inte skapa en ny anläggning. Du behåller ditt tidigare produktionsplatsnummer, men det heter numer anläggningens registreringsnummer. Du behöver dock komplettera dina uppgifter om din anläggning och lägga till andra djurarter om du har andra djur, till exempel hästar. Det ska du göra senast den 1 oktober i e-tjänsten Registrera anläggning.

Komplettera med bland annat följande uppgifter:

 • antal djur som du avser att hålla på anläggningen och maxkapacitet per art
 • beskrivning av anläggningen i form av areal eller antal byggnader
 • arter.

När du fyller i vilka arter du har på anläggningen ska du också fylla i från vilket datum du har djuren. Har du drivit anläggningen i många år kan du ange dagens datum, eftersom det inte går att registrera ett datum som är äldre än 1 år. Du kan heller inte välja ett datum som är mer än 60 dagar framåt i tiden.

Årlig kostnad för registrering

Efter att du har registrerat dig kommer du att få betala en årlig avgift på 50 kronor per anläggning. En faktura skickas hem till dig. Det är samma kostnad för alla anläggningar oavsett djurslag. Tänk på att gå in och avregistrera dig om du inte längre driver en anläggning som håller djur eller avelsmaterial.

Anmäl ändringar

Det är viktigt att du anmäler ändringar på anläggningen i tid. Aktuella register underlättar smittspårningen vid eventuella sjukdomsutbrott.

Se och ändra registrerade uppgifter för din anläggning

Om du vill veta vilka uppgifter som finns registrerade för din anläggning kan du se dem i e-tjänsten Registrera anläggning för djur och avelsmaterial. Där kan du också ändra om någon uppgift är fel.

Du kan också se de flesta uppgifterna om din anläggning på Mina sidor. Du hittar dem under rubriken Min verksamhet – Djur.

Godkännande av kläckerier och anläggningar med fjäderfän vid handel med andra länder

Vissa typer av anläggningar med fjäderfän och kläckerier måste vara godkända av Jordbruksverket för att du ska få föra ut fjäderfän och kläckägg till ett annat EU-land. Om din anläggning behöver godkännas eller inte beror på vilken typ av anläggning du har.

För att få din anläggning godkänd måste den uppfylla krav som bland annat gäller biosäkerhet, lokaler och utrustning.

Anläggningar som måste vara godkända

De här anläggningarna måste vara godkända:

 • kläckerier där kläckägg eller fjäderfän flyttas till ett annat EU-land
 • anläggningar med fjäderfän där kläckägg eller fjäderfän som inte är avsedda för slakt flyttas till ett annat EU-land
 • anläggningar för uppsamling av fjäderfän, från vilka djuren flyttas till eller från ett annat EU-land.

Anläggningar som inte behöver vara godkända

I vissa fall behöver du inte ha din anläggning godkänd för att föra ut fjäderfän och kläckägg. Det gäller följande anläggningar:

 • kläckerier med fåglar i fångenskap
 • kläckerier där färre än 20 kläckägg eller färre än 20 fjäderfän flyttas till ett annat EU-land
 • anläggningar med fjäderfän där färre än 20 kläckägg eller färre än 20 fjäderfän som inte är avsedda för slakt flyttas till ett annat EU-land.

Du som redan har en godkänd anläggning

Om du har en anläggning som är godkänd enligt hönshälsokontrollprogrammet, det vill säga att den är godkänd innan djurhälsoförordningen (AHL) trädde i kraft den 21 april 2021, är den fortfarande godkänd. Men det är de nya reglerna i djurhälsoförordningen som gäller för anläggningen. Du som driver en sådan anläggning behöver alltså inte ansöka om ett godkännande.

Alla godkända anläggningar finns i en lista som Jordbruksverket ansvarar för.

Du som inte har en godkänd anläggning

Du som har en anläggning som inte är godkänd ska ansöka om godkännande hos Jordbruksverket. Du ska skicka in din ansökan senast 3 månader innan verksamheten är planerad att starta.

Fjäderfävilt till annat EU-land

Du som har en anläggning med fjäderfän som är avsedda för att sättas ut för att bevara stammen av fjäderfävilt måste också, för att få föra ut dina fjäderfän och kläckägg från Sverige till ett annat EU-land, ansöka om godkännande.

Kravet gäller från och med den 1 oktober. För att du ska hinna få godkännandet i tid behöver du som har en sådan anläggning skicka in din ansökan senast den 18 juni 2021.

Så här söker du godkännande

Du som driver och ansvarar för anläggningen ska fylla i en blankett. Du ska bland annat

 • fylla i anläggningens registreringsnummer som du fick när du registrerade din anläggning. Det är det nummer som tidigare kallades produktionsplatsnummer (PPN).
 • lämna uppgifter som visar att kraven som finns för din anläggning är uppfyllda. Det gäller för bland annat biosäkerhet, lokaler och utrustning
 • sända med en planskiss över din anläggning.

De här kraven ska du uppfylla

Det är viktigt att du som aktör känner till vilka krav som ställs på din anläggning. Kraven hittar du under rubriken författningar. Se framförallt bilaga I (del 3 och 4) och bilaga II i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2035 av den 28 juni 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser om anläggningar som håller landlevande djur och kläckerier samt om spårbarhet för vissa hållna landlevande djur och kläckägg.

Kontakta Jordbruksverkets djurhälsoenhet om du vill veta mer.

Avgift för att ansöka om godkännande

Du som ansöker om godkännande av en anläggning ska betala en engångsavgift på 12 200 kronor. Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket besluta att du ska betala en lägre avgift. Du kommer att få information om hur du ska betala när din ansökan har kommit in och vi har gjort en första granskning.

När du har betalat din avgift

När du har betalat avgiften går vi vidare med din ansökan. Ibland behöver vi ta kontakt med dig för att ställa kompletterande frågor.

När vi har gjort den första bedömningen av din ansökan kommer du att få ett besök av en distriktsveterinär. Du kommer att få mer information om hur detta går till i ett brev som vi skickar till dig.

Efter besöket gör vi en sista bedömning och du kommer att få besked om din anläggning blivit godkänd. Alla anläggningar som godkänts får ett unikt godkännandenummer som ska skrivas in i hälsointyget vid handel.

När din anläggning är godkänd

Alla anläggningar som är godkända ska kontrolleras minst en gång per år. Det sker genom en offentlig kontroll. Syftet med den offentliga kontrollen är att se till att alla regler följs.

Om din verksamhet ändras eller upphör

Du ska meddela Jordbruksverket om det sker betydande förändring av din anläggning och det påverkar de uppgifter som du har lämnat till oss. Du ska även meddela om din verksamhet upphör. Det gör du genom att kontakta Jordbruksverkets djurhälsoenhet.

Anmälan och tillstånd

Om du har fler än 100 djurenheter

Om du har mer än 100 djurenheter ska du anmäla din djurhållning till kommunen. Om du har mer än 40 000 platser för fjäderfän behöver du dessutom tillstånd från läns­styrelsen. På sidan Skötsel och stallmiljö för fjäderfän kan du läsa mer om tillstånd för stor djurhållning. Där finns också information om djurenheter.

Om du har höns i detaljplanerat område

Om du har höns i detaljplanerat område så behöver du vanligtvis ett tillstånd från kommunen. Det gäller redan om du har en höna. Kontakta kommunen där du bor för mer information om vad som gäller just där.

Författningar

Söker efter 2021:13

Söker efter 2003:20

Senast uppdaterad: 2021-07-01

Denna modul visas endast online