Registrering, godkännande och tillstånd för verksamhet med vattenlevande djur

Du som har vattenlevande djur ska registrera anläggningen där du håller djuren och i vissa fall även ha ett godkännande. Syftet med registreringen är att vi ska kunna utföra djurhälsokontroll och hälsoövervakning vid din anläggning, samt att vi ska kunna spåra djuren om det blir ett sjukdomsutbrott.

Vad är en vattenbruksanläggning?

Alla anläggningar där vattenlevande djur hålls är så kallade vattenbruks­anläggningar. Du som har en vattenbruks­anläggning omfattas av bestämmelser i EU:s djurhälso­förordning. Detta gäller till exempel dig som håller laxar som ska växa upp för att bli livsmedel eller för att sättas ut i naturen, eller som har en djurpark eller grossistverksamhet med akvariefiskar.

Sällskapsdjur/prydnadsdjur som hålls för privata ändamål utan kommersiellt syfte omfattas inte av dessa bestämmelser.

Definition av vattenbruk i djurhälsolagstiftningen

Vattenlevande djur: djur i alla levnadsstadier, inklusive ägg, mjölke och könsceller, av

a) fisk som tillhör överklassen Agnatha och klasserna Chondrichthyes, Sarcopterygii och Actinopterygii,

b) vattenlevande blötdjur som tillhör stammen Mollusca,

c) vattenlevande kräftdjur som tillhör understammen Crustacea

Vattenbruksdjur: alla vattenlevande djur som är föremål för vattenbruk.

Vattenbruk: Hållning av vattenlevande djur, där djuren förblir en eller flera fysiska eller juridiska personers egendom under uppfödningen eller odlingen och fram till och med upptagningen. Det räknas inte som vattenbruk om en aktör själv tar upp eller fångar vilda vattenlevande djur som ska användas som livsmedel, och djuren hålls tillfälligt utan utfodring i väntan på slakt.

Registrering av vattenbruks­anläggningar

Du som driver en vattenbruks­anläggning ska registrera din anläggning hos oss. Om din anläggning behöver ett godkännande kommer den att registreras i samband med att vi beslutar om godkännande.

Du ska göra registreringen senast 15 dagar innan du planerar att starta din verksamhet eller, om det krävs godkännande av verksamheten, minst 3 månader i förväg.

Om du inte beräknar att påbörja din verksamhet inom ett år bör du avvakta med att skicka in ansökan.

Du måste registrera anläggning med zebrafisk

Sedan den 5 juli 2022 är zebrafisk en förtecknad art enligt EU:s djurhälso­förordning. Det innebär att du måste registrera din anläggning om du håller zebrafisk.

Vissa vattenbruks­anläggningar är undantagna från kravet

Din vattenbruks­anläggning är undantagen från registrering om den stämmer in på alla tre av dessa punkter:

 1. en sluten anläggning eller är en anläggning som varken släpper ut vatten direkt i naturliga vatten,
 2. inte flyttar vattenbruksdjur till andra vattenbruks­anläggningar eller sätter ut dem i naturen, och dessutom
 3. är en av följande typer av anläggning:
 • anläggningar där vattenlevande djur hålls för uppvisning i akvarier eller dammar, till exempel i hotell, restauranger eller väntrum
 • restauranger där vattenlevande djur hålls för uppvisning i akvarier eller dammar i väntan på konsumtion
 • anläggningar med så kallad doktorsfisk (hälso- och sjukvård) och liknande användning
 • zoobutiker, eller andra återförsäljare, där vattenlevande djur för prydnadsändamål som kommer direkt från en godkänd anläggning hålls i väntan på att säljas direkt till slutkund
 • fritidsanläggningar utomhus, t.ex. offentliga parker, där vattenlevande djur hålls i dammar för prydnads- eller vattenkvalitets­ändamål och där djuren kommer direkt från en godkänd anläggning
 • privata hem där vattenlevande djur hålls utomhus i dammar eller i tankar i väntan på konsumtion inom det egna hushållet och där djuren kommer direkt från en godkänd anläggning.

Även vattenbruks­anläggningar som består av nätburar eller andra strukturer där tidigare vilda vattenlevande djur tillfälligt hålls i naturligt vatten, är undantagna från registreringskravet. Det gäller när de hålls i samma epidemiologiska enhet som de har fångats i, medan de väntar på skörd för livsmedel.

Du som håller vattenlevande djur för prydnadsändamål i en sluten anläggning är dessutom undantagen från kravet på att registrera verksamheten om du inte håller någon art som är mottaglig eller smittbärande för förtecknade sjukdomar i EU:s djurhälso­förordning (s.k. förtecknade arter).

De arter av prydnadsdjur som du behöver registrering och i vissa fall även godkännande för, eftersom de är så kallade förtecknade arter, är bland annat guldfisk, koikarp, zebrafisk och många räkor.

Vad är en godkänd anläggning?

Med godkända anläggningar avses anläggningar som är godkända enligt artikel 176-177 i EU:s djurhälso­förordning (AHL). De kan vara godkända av Jordbruksverket eller om de är i annat EU-land av deras motsvarande myndighet.

Vad är en förtecknad art?

Förtecknade arter är de arter eller grupper arter av djur som är mottagliga eller smittbärande för vissa sjukdomar som finns angivna i EU:s djurhälso­förordning. För att veta om de arter du har är förtecknade ska du titta i tabellen i bilagan till EU:s förordning 2018/1882. Förordningen ändrades den 1 februari 2024, genom förordning 2024/216. Öppnar du den konsoliderade versionen av förordning (EU) 2018/1882 så finns dessa ändringar med där.

Arterna finns i kolumn 3 och 4 i tabellen.

Arterna av vattenlevande djur finns i slutet av tabellen. Du kan även använda sökfunktionen (tryck Ctrl+F) och skriva namnet på en art för att se om den finns i tabellen.

Registrering för zoobutiker

Tabell över när registrering krävs eller inte krävs

Anläggningstyp

Typ av arter

Inleverans från

Krav på registrering

Prydnadsdjur i zoobutik
(vidareförsäljning endast till slutkund)Förtecknade arter

Från icke godkända anläggningar

Registrering krävs

Förtecknade arter

Från godkända anläggningar

Registrering krävs ej, såvida inte hälsointyg krävs på grund av införsel från annat land eller utförsel till annat land

Icke förtecknade arter


Registrering krävs ej

Godkännande av vattenbruks­anläggningar

Vissa verksamheter behöver godkännas av Jordbruksverket. Om godkännande krävs eller inte beror på hur stor risken är för spridning av smitta.

Grundregeln är att du måste ha ett godkännande när du driver en vattenbruks­anläggning som förflyttar vattenbruksdjur mellan länder inom EU, eller som flyttar djur in eller ut ur EU.

Verksamheter där godkännande krävs:

Vattenbruks­anläggningar som kräver godkännande

Typ av anläggning

Förklaring­/exempel

Undergrupp som är undantagen från kravet på godkännande

Anläggning där djur flyttas in eller ut ur Sverige, oberoende av anläggningstyp

Djur flyttas in eller ut ur Sverige

Slutna anläggningar där det endast hålls prydnadsdjur av icke förtecknade arter.


Blötdjur avsedda för direkt­användning som livsmedel.


Vissa slutna anläggningar där förtecknade arter av djur för prydnads­ändamål hålls, se nedan.

Sluten anläggning där djur för prydnads­ändamål hålls och där mönstren för förflyttning utgör en betydande risk för att djuren ska bli sjuka (främst flytt mellan olika länder)

Anläggning där utgående vatten genomgår en behandling som kan inaktivera smitta som orsakar förtecknade sjukdomar eller nya sjukdomar innan det släpps ut i öppet vatten. Exempelvis odlare, grossister och vissa djurparker.

Anläggningar där djur varken flyttas mellan länder, tas in från eller sätts ut i naturen, eller flyttas vidare till en öppen anläggning.


Anläggningar som tar in djur från andra länder men endast säljer prydnadsdjur till slutkunder.


Anläggningar som enbart håller icke förtecknade arter.

Anläggning där djur hålls i syfte att flyttas därifrån levande eller som livsmedel

Exempelvis matfiskodling, sättfiskodling, kompensations­odling samt odling av blötdjur eller kräftdjur. Prydnads­djur ingår inte.

Anläggningar där djur hålls tillfälligt innan utsättning i samma vatten. Detta kan exempelvis vara sportfiske­föreningar som köper djur som de håller på sin anläggning för att lite senare sätta ut i sina sportfiske­dammar.


Anläggningar där djur och deras avkomma sätts ut i samma vatten som de kom från, till exempel efter uppvisning, i beteende­studier eller annan forskning.

Extensiva dammar (endast naturlig födokälla) där vattenbruks­djur hålls för att direkt användas som livsmedel eller för att sättas ut i naturen.


Anläggningar som har en kapacitet på upp till och med 0,5 ton och levererar direkt för konsumtion, samt lever upp till vissa andra villkor.

Öppen anläggning där djur för prydnads­ändamål hålls

Anläggning där utgående vatten släpps ut direkt i öppet vatten utan en behandling som inaktiverar eventuell smitta som kan orsaka smittsam sjukdom.Exempelvis vissa djurparker.

-

Renings­anläggning (blötdjur)

Anläggning med tank, försörjd med rent havsvatten, i vilken blötdjur placeras under den tid som krävs för att minska kontaminering av smittor och andra föroreningar så att blötdjuren blir tjänliga som livsmedel.

Anläggningar som är godkända i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 853/2004 och tar emot blötdjur endast från det epidemio­logiska område som anläggningen ligger i.

Leverans­central (blötdjur)

Anläggning, på land eller på kusten, avsedd för mottagning, konditionering, tvättning, rening, storleks­sortering och förpackning av blötdjur avsedda att användas som livsmedel.

Anläggningar som är godkända i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 853/2004 och tar emot blötdjur endast från det epidemio­logiska område som anläggningen ligger i.

Återutläggnings­område (blötdjur)

Område av sötvatten, hav, flodmynning eller lagun med klart markerade gränser, angivna med bojar, stolpar eller annan fast anordning, och som används uteslutande för naturlig rening av blötdjur.

Anläggningar som är godkända i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 853/2004 och tar emot blötdjur endast från det epidemiologiska område som anläggningen ligger i.

Karantäns­­anläggning

Anläggning med hög biosäkerhet där vattenbruks­djur hålls vid misstänkt smitta eller för att testas om de är smittsamma.

-

Isolerings­anläggning där vektorarter hålls

Anläggning där vattenbruks­djur hålls så att de inte kommer i kontakt med några andra arter av vattenlevande djur, vare sig direkt genom samma livsmiljö eller indirekt genom vattenförsörj­ningen.

-

Fartyg eller mobil lokal

Fartyg eller annan mobil lokal där vattenbruks­djur hålls tillfälligt för att behandlas eller genomgå andra förfaranden som används i djurhållningen.

-

Livsmedels­anläggning för sjukdoms­kontroll

Livsmedels­anläggning där vattenbruks­djur, som är föremål för sjukdoms­bekämpnings­­åtgärder, slaktas och bearbetas, utan risk för att sjukdom sprids.

-


Djurparker och försöksdjurs­anläggningar kan på frivillig basis dessutom ansöka om status som avgränsad vattenbruks­anläggning. Ett sådant godkännande ger förenklingar vid förflyttningar av djur mellan anläggningarna.

Ansök om godkännande

Du ska skicka in ansökan om godkännande senast 3 månader och tidigast ett år innan verksamheten är planerad att starta.

När du ansöker om godkännande ska du även lämna uppgifter som visar att kraven för biosäkerhet­såtgärder, lokaler och utrustning är uppfyllda. Du kan lämna uppgifterna som bilagor när du skickar in din ansökan.

Om du söker godkännande för en grupp anläggningar

Om du ska ansöka om godkännande för en grupp av vattenbruks­anläggningar så ska anläggningarna

 • vara belägna i ett epidemiologiskt enhetligt område och alla aktörer i det området ska följa samma system för biosäkerhet

eller

 • drivas av samma aktör som följer samma system för biosäkerhet och vattenbruks­djuren i anläggningarna ska tillhöra samma epidemiologiska enhet.

Krav på registrerade och godkända anläggningar

Du som driver en registrerad eller godkänd vattenbruks­anläggning har krav på dig att följa de regler som finns inom djurhälsa, smittskydd och djurskydd. Du som har en godkänd anläggning behöver bland annat ha en biosäkerhets­plan. Läs om kraven på våra sidor om fiskar, kräftdjur och blötdjur.

Avgift för att registrera anläggning och ansöka om godkännande

Du ska betala en årlig registreringsavgift på 80 kronor per anläggning eller grupp av anläggningar.

Du som ansöker om godkännande av en anläggning eller en grupp av anläggningar ska betala en engångsavgift på 12 200 kronor för godkännandeprövningen. Om avgiften inte betalas tas ärendet inte upp till prövning.

Du kommer att få information om hur du ska betala efter att vi gjort en första bedömning av din ansökan.

Sök efter vattenbruk som är registrerade eller godkända

Alla vattenbruks­företag med registrerade eller godkända anläggningar finns i Jordbruksverkets vattenbruks­­register. Du kan söka efter vattenbruks­anläggningar i registret.

Du måste ha tillstånd för odlingar

Förutom att din anläggning behöver vara registrerad och i många fall ha ett godkännande så behöver du som odlar vattenlevande djur för exempelvis konsumtion eller utsättning även ett odlingstillstånd enligt fiskeri­lagstiftningen. Ett så kallat odlingstillstånd söker du hos din länsstyrelse. Länsstyrelsen kommer då att göra en prövning om sådana fiskarter eller fiskstammar som du planerar att ha är lämpliga med hänsyn till vattenområdets särart. Beroende på hur stor odling du planerar att ha så kan kraven på din ansökan se olika ut. Om du vill odla arter som inte finns naturligt i Sverige så finns specifika krav på hur din odling ska vara utformad. Har du frågor om odlingstillstånd kan du kontakta din länsstyrelse.

Webbplats för vattenbruks­företag

Svensktvattenbruk.se är Jordbruksverkets webbplats för Sveriges vattenbruks­företagare och allmänhet. Där har vi samlat information från olika myndigheter som du som håller vattenlevande djur för exempelvis konsumtion eller utsättning behöver för att driva din verksamhet. På webbplatsen finns information om exempelvis

 • vilka tillstånd vattenbruks­företagare behöver
 • vilka myndigheter som ansvarar för dessa tillstånd
 • vilken lagstiftning som är tillämplig
 • nyheter och reportage inom området.

Fördjupning i lagstiftningen

För att underlätta tillämpningen av lagstiftningen har vi tagit fram två dokument med exempel och rekommendationer som ger råd och stöd till den som vill veta mer eller hitta lagstödet för de olika kraven.

Författningar

Söker efter 2021:10

Söker efter 2021:13

Senast granskad: 2024-03-08

Till toppen