Hovslagare

Du får arbeta som hovslagare både med och utan godkännande. Det finns dock flera skillnader mellan en godkänd hovslagare och en hovslagare utan godkännande. En väsentlig skillnad är att en godkänd hovslagare tillhör gruppen djurhälsopersonal.

Att arbeta inom djurens hälso- och sjukvård

Det finns djurhälsopersonal och det finns övrig personal som arbetar inom djurens hälso- och sjukvård. Några av yrkena tillhör gruppen djurhälsopersonal. Om ditt yrke inte ingår i gruppen djurhälsopersonal tillhör du gruppen övrig personal. Då begränsas du i vad du får göra enligt det så kallade behandlingsförbudet.

Djurhälsopersonal

Du tillhör gruppen djurhälsopersonal om du är legitimerad veterinär eller djursjukskötare, godkänd hovslagare, godkänd och legitimerad fysioterapeut, sjukgymnast, tandläkare eller sjuksköterska.

Att tillhöra gruppen djurhälsopersonal

Att tillhöra gruppen djurhälsopersonal innebär att

 • allmänheten vet att du har en specifik kompetens
 • du ska utöva yrket enligt vetenskap och beprövad erfarenhet
 • du ska följa bestämmelserna om bland annat journalföring, intygsskrivande, tystnadsplikt och anmälningsskyldighet
 • du står under statlig tillsyn och kan anmälas till och prövas av Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård.

Vetenskap och beprövad erfarenhet

Vetenskap och beprövad erfarenhet betyder att du ska använda behandlingsmetoder som har stöd i vetenskapen och att du är skyldig att hålla dig uppdaterad om den vetenskapliga utvecklingen inom ditt yrkesområde.

Formell och reell kompetens

Med formell kompetens menas de kunskaper du har fått genom din utbildning som ligger till grund för din legitimation eller ditt godkännande inom yrket.

Reell kompetens är det som du har lärt dig att utföra praktiskt och som du kan utföra självständigt på ett säkert sätt.

Meddela oss när du byter arbetsplats

Du som tillhör djurhälsopersonalen ska meddela Jordbruksverket när du byter arbetsplats. Meddela oss också när du byter namn, adress och telefonnummer.

Övrig personal

Du kan arbeta yrkesmässigt inom djurens hälso- och sjukvård utan att tillhöra djurhälso­personalen. Exempel på sådana yrken är djurvårdare, hovslagare utan godkännande, fysioterapeuter, hästtandvårdare, massörer, equiterapeuter och biomedicinska analytiker.

Behandlingsförbud, undantag och tystnadsplikt

Det finns bestämmelser som begränsar vad du får göra när du tillhör gruppen övrig personal. Detta kallas för behandlingsförbudet och innebär att du inte får utföra vissa behandlingar som att

 • utföra operativa ingrepp eller ge injektioner
 • utföra behandlingar som kan orsaka ett lidande som inte kan anses obetydligt
 • behandla djur som har fått lugnande medel, är sövda eller är lokalbedövade genom injektion
 • behandla djur som kan misstänkas ha en epizooti eller en zoonos.
Undantag från behandlingsförbud

Det finns ett generellt undantag från behandlingsförbudet. Du får utföra brådskande åtgärder för att rädda ett djurs liv eller för att lindra ett djurs lidande. Det finns också specifika undantag för den som arbetar som djurvårdare eller hovslagare utan godkännande. En djurvårdare på nivå 1 får utföra enklare skötselåtgärder och enklare sårvård på djur som är påverkade av lokal eller allmän bedövning. En icke godkänd hovslagare får verka och sko sederade hästar.

Skada och annat lidande

Du får inte utföra behandlingar som kan orsaka ett lidande som inte kan anses obetydligt. Det finns ingen definition på vad ett sådant lidande innebär utan det är något som måste avgöras i varje enskilt fall.

Detta innebär att varken själva behandlingen får vara olämplig eller att djuret genom din behandling inte får den veterinärvård som det behöver.

I slutänden är det en domstol som avgör om ett specifikt fall verkligen var så brådskande att det var motiverat att bryta mot behandlingsförbudet. Den som döms för brott mot behandlingsförbudet eller för att ha fördröjt att ett djur som behöver veterinär vård får det, kan dömas till böter eller fängelse i max ett år.

Tystnadsplikt

När du arbetar tillsammans med någon som tillhör djurhälsopersonalen omfattas du av samma tystnadsplikt som annars bara gäller för dem.

När du omfattas av tystnadsplikten får du inte berätta om eller använda dig av information som rör kundernas drifts- och affärsförhållanden.

Givetvis får du diskutera behandlingen med den djurhälsopersonal som är direkt involverad i vården av djuret och du bryter inte mot tystnadsplikten om du lämnar uppgifter som du är skyldig att lämna enligt lagen.

Veterinära författningshandboken

I veterinära författningshandboken som finns alla bestämmelser som du som arbetar inom djurens hälso- och sjukvård behöver känna till. I första hand omfattas du av bestämmelserna under avsnitten C och D i författningshandboken.

Godkänd hovslagare

Som godkänd hovslagare får du självständigt och utan delegering utföra sådana arbetsuppgifter där du har både formell och reell kompetens.

Den formella kompetensen är den teoretiska kunskap du har fått under utbildningen och som leder fram till att du kan bli godkänd hovslagare. Den reella kompetensen är det som du rent praktiskt behärskar och kan utföra på ett självständigt och säkert sätt.

Vissa arbetsuppgifter får du göra även om du saknar den formella kompetensen. Förut­sättningen är dock att du har den reella kompetensen och att en veterinär har delegerat uppgiften till dig. Som godkänd hovslagare är du alltså inte bunden av behandlingsförbudet. Det innebär att du på delegering bland annat får arbeta på sövda och sederade hästar och utföra vissa operativa ingrepp.

Lista över godkända hovslagare

Det finns en lista på vilka hovslagare som i dag är godkända. Listan är uppdelad på län och bostadsort. Om du är godkänd hovslagare och inte finns med på listan kan du kontakta oss.

Formell kompetens samt vetenskap och erfarenhet

En godkänd hovslagare ska ha både formell kompetens samt agera enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. För att få utföra de behandlingar där du har formell kompetens behöver du också ha reell kompetens.

Formell kompetens

Som godkänd hovslagare har du formell kompetens att utföra följande moment

 • hantera hästar på ett säkert sätt, inklusive sederade eller smärtpåverkade hästar
 • kunna bedöma när fall ska remitteras till veterinär eller veterinär på annat sätt ska konsulteras
 • föra journal, hantera remisser och skriva intyg
 • kontrollera ID-märkning
 • fysiologisk hovvård, verkning och skoning med beaktande av ålder och användningsområde inklusive verkning för barfotagång och enklare fölortopedi
 • fysiologisk hovvård under konvalescens, arbete, träning och tävling
 • korrigerings, felbelastnings- och balanseringåtgärder vid hovvård, verkning och skoning med beaktande av tillväxt, konvalescens, arbete, träning och tävling
 • hovvård, verkning och skoning i samråd med veterinär, tränare eller andra beställare
 • kunskap om och kunna hantera skruvhakar, sulor och snöklampningsskydd.
 • tillverka stämpelskor och falsskor ur plattjärn
 • modifiering av fabrikstillverkade skor till vanligen förekommande hovsjukdomar och hovskador, korrigering och balanseringsåtgärder
 • borra och gänga beslag
 • svetsning för att modifiera beslag
 • tillverka sjukbeslag för vanligt förekommande tillstånd i samverkan med veterinär.
 • åtgärda och reparera skador och defekter i hornkapseln, samt förstå uppkomsten av och kunna förebygga sådana skador.

En hovslagare utan godkännande får utföra de av momenten ovan som inte bryter mot behandlingsförbudet.

Agera enligt vetenskap och beprövad erfarenhet

Som godkänd hovslagare ska du alltid agera enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Det innebär att du inte bara ska veta hur du ska utföra en viss uppgift utan också veta varför du ska göra den. Du ska dessutom kunna motivera varför du gör en uppgift på ett visst sätt. Därför ingår följande kurser i hovslagarutbildningen som ger grundläggande teoretisk och vetenskaplig bakgrund till de moment som ingår i den formella kompetensen.

 • Hästens anatomi, fysiologi, biomekanik och exteriör inklusive hovars och benställningars normala utveckling.
 • Hästhållning och hästhantering samt grundläggande etologi utifrån hovslagarens yrkesroll.
 • Grundläggande medicinsk terminologi.
 • Djurskydd och etik.
 • Författningskunskap.
 • Smittskydd och zoonoser.
 • Grundläggande vårdhygien.
 • Smittskyddssanering av egen person, utrustning och fordon.
 • Certifiering för heta arbeten.
 • Ergonomi, arbetsmiljö och hjärt- lungräddning.
 • Beslags- och materiallära.
 • Sjukdomslära – hovsjukdomar och ortopediska sjukdomar inklusive orsak symptom, diagnos, behandling och prognos.

Så blir du godkänd hovslagare

Det finns olika vägar för att bli godkänd hovslagare. Förutom de som nämns här kan du i vissa fall bli godkänd hovslagare om du har en utländsk hovslagarutbildning.

Nya krav från och med 2026 – 3-årig yrkeshögskoleutbildning

Från och med den 1 januari 2026 kommer det att krävas en 3-årig utbildning till hovslagare som är på högskole-, universitets- eller yrkeshögskolenivå för att bli godkänd hovslagare. Utbildningen ska innehålla de moment och de kurser som ingår i den formella kompetensen, se under denna rubrik.

Det här gäller fram till och med den 31 december 2025

De gamla reglerna gäller fram till den 31 december 2025. Det finns tre alternativa sätt att bli godkänd enligt de reglerna. Du kan också i vissa fall bli godkänd hovslagare utbildning från ett annat land än Sverige.

Grundutbildning och tilläggsutbildning

Du kan söka om du har minst 1-års yrkeserfarenhet som hovslagare på minst halvtid. Förutom yrkeserfarenhet ska du ha en grundutbildning och en tilläggsutbildning som är godkänd av Jordbruksverket. Det finns flera organisationer som håller i sådana utbildningar.

Lång yrkeserfarenhet och tilläggsutbildning

Du kan söka om du har motsvarande minst 5 års yrkeserfarenhet som hovslagare på heltid. Förutom yrkeserfarenheten ska du ha en godkänd tilläggsutbildning och ett intyg på att du kan de moment som ingår i grundutbildningen.

Intyget kan du få från antingen en veterinär med specialist­kompe­tens inom hästens sjukdomar och en godkänd hovslagare eller från den som håller i tilläggsutbildningen. Tilläggsutbildningen ska vara godkänd av Jordbruksverket. Det finns flera organisationer som håller i sådana utbildningar.

Gesällbrev och tilläggsutbildning

Du kan söka om du har ett gesällbrev i hovslageri från Hantverksrådet och har en tilläggsutbildning som är godkänd av Jordbruksverket. Det finns flera organisationer som håller i sådana utbildningar. Vad som ingår i grund- och tilläggsutbildningarna hittar du i Jordbruksverkets beslut om godkända kursplaner.

Om du har en utbildning från ett annat land än Sverige

I många andra länder finns inte uppdelningen mellan godkända hovslagare och hovslagare utan godkännande. Därför är det svårt att på förhand säga om specifika utbildningar till hovslagare från andra länder kan leda till godkännande i Sverige eller inte.

Du kan jämföra utbildningens innehåll med den formella kompetensen för godkända hovslagare och då få en uppfattning om din utbildning kan leda till att du kan bli en godkänd hovslagare

Så ansöker du om att bli godkänd hovslagare

Du gör din ansökan i vår e-tjänst. När du gör din ansökan sparas inte uppgifterna. Det innebär att om du inte gör klart ansökan vid ett tillfälle får du vara beredd på att på nytt fylla i samtliga uppgifter och ladda upp de dokument som krävs.

Beroende på vilket land du har din utbildning från behöver du skicka in lite olika dokument tillsammans med ansökan:

Svenska utbildningar till hovslagare

Grundutbildning och tilläggsutbildning

Du som har gått en godkänd grundutbildning och en godkänd tilläggsutbildning måste skicka in följande i samband med ansökan:

 • En kopia på examensbeviset från grundutbildningen.
 • En kopia på examensbeviset från tilläggsutbildningen.

Lång yrkeserfarenhet och tilläggsutbildning

Du som har lång yrkeserfarenhet som hovslagare och har gått en tilläggsutbildning skicka in följande i samband med ansökan:

 • En kopia på examensbeviset från tilläggsutbildningen.
 • Ett intyg från utbildningssamordnaren av tilläggsutbildningen som visar att du har kunskaper som motsvarar grundutbildningen.
 • Ett intyg på att du har motsvarande minst 5 års yrkeserfarenhet som hovslagare på heltid. Detta kan du styrka genom anställningsintyg eller, om du är egen företagare, genom intyg om näringsverksamhet från Skatteverket eller Bolagsverket. Du kan även använda blanketten Arbetsintyg.

Gesällbrev och tilläggsutbildning

Du som har ett gesällbrev i hovslageri från Hantverksrådet och har gått en tilläggs­utbildning måste i samband med ansökan skicka in följande:

 • En kopia på examensbeviset från tilläggsutbildningen.
 • En kopia på ditt gesällbrev.

En 3-årig yrkeshögskoleutbildning

Du som har en ny 3-årig hovslagarutbildning på universitets-, högskole- eller yrkeshögskolenivå måste i samband med ansökan skicka in en kopia på ditt examensbevis.

Hovslagarutbildning från ett EU/EES-land eller Schweiz

Du som har en hovslagarutbildning från ett EU/EES-land eller Schweiz måste i samband med ansökan skicka in följande:

 • En kopia på ditt behörighetsbevis (examensbevis) inklusive ett dokument där det framgår vilka kurser som har ingått i utbildningen, det vill säga en officiellt utfärdad personlig ämnesförteckning. Det kan till exempel vara ett Diploma Supplement.
 • Översatta kopior av behörighetsbeviset och ditt ”Diploma supplement” till svenska eller engelska. Översättningen ska vara gjord av en auktoriserad översättare.
 • Eventuellt intyg på yrkesverksamhet som hovslagare i landet där du studerade inklusive vilka arbetsuppgifter du utförde där.
 • Eventuellt intyg på yrkesverksamhet som hovslagare utan godkännande i Sverige.
 • En kopia på ditt pass eller annat bevis på nationalitet om du inte är folkbokförd i Sverige.
 • Ett bevis på att du kan svenska språket. Tänk på att norska och danska likställs med svenska språket.

Bevis på kunskap i svenska språket

Det finns inte några krav på vad ett bevis ska innehålla. Vi gör en bedömning för varje enskilt ärende. Detta gäller även om du har en svensk gymnasieutbildning samt en hovslagarutbildning från ett annat land än Sverige.

Det här är exempel på vad ett sådant bevis kan vara:

 • En kopia av ett intyg från SFI eller liknande utbildning.
 • En kopia av ett kursintyg från en utbildning som har omfattat minst ett år och som har hållits på svenska. Det finns inga krav på vilket ämne utbildningen ska ha omfattat.
 • En kopia av betyg i svenska från en svensk gymnasieutbildning.
 • Ett bevis på minst ett års tidigare yrkeserfarenhet i Sverige där arbetsspråket har varit svenska. Du behöver inte ha arbetat inom djurens hälso- och sjukvård utan även annat arbete räknas.

Det här gäller även om du är svensk medborgare och har läst din utbildning till hovslagare i något annat land än i Sverige.

Du kan ansöka om undantag från kravet på kunskaper i svenska språket

Om du anser att du har särskilda skäl till varför du inte behöver ha tillräckliga språkkunskaper i svenska språket har du möjlighet att ansöka om undantag från kravet. Tänk på att de särskilda skälen är personliga och ska förklara varför just du behöver ett undantag.

Du skriver själv en ansökan som du skickar in tillsammans med din ansökan om svenskt godkännande. Vi prövar om de särskilda skäl som du har angett är tillräckliga för att ge dig undantag från språkkravet.

Ansökan ska innehålla

 • en beskrivning av vilka särskilda skäl du anser att du har för att inte behöva kunna kommunicera med djurägaren på svenska, läsa och skriva journaler på svenska samt läsa och förstå svenska författningar som rör djurens hälso- och sjukvård
 • en beskrivning av hur du och din arbetsgivare gemensamt kommer att lösa kommunikationen med djurägare
 • en beskrivning av hur du och din arbetsgivare gemensamt kommer att se till att dina journaler kommer att skrivas på svenska
 • en beskrivning om hur du får kunskap om de svenska bestämmelserna inom djurens hälso- och sjukvård.

Det är viktigt att din arbetsgivare kan intyga att det som du anger i din ansökan kommer att ske.

När du har skickat in din ansökan

När du har skickat in din ansökan gör vi en bedömning av din utbildning. Vi skickar också din ansökan till Universitets- och högskolerådet för bedömning.

Den första bedömningen vi gör är att titta på om din utbildning har innehållit de moment som ingår i den formella kompetensen för godkänd hovslagare. Vi kommer även att titta på om utbildningen har gett de grundläggande kunskaper som krävs för att du ska kunna agera enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Vid vår bedömning kommer vi dessutom att ta hänsyn till vilka arbetsuppgifter du får utföra i ditt hemland.

Godkännande direkt

Om vi bedömer att du genom din utbildning eller på andra sätt kan alla de moment som ingår i den formella kompetensen kommer du att få ditt godkännande direkt. Detta gäller under förutsättning att du dessutom uppfyller kraven i svenska språket.

Kompensationsåtgärder

Om vi gör bedömningen att din utbildning skiljer sig väsentligt från den svenska utbildningen kan vi besluta att du måste komplettera din utbildning genom praktik inom olika områden. Detta gäller under förutsättning att du uppfyller kraven för kunskaper i svenska språket.

Avslag

Vi avslår din ansökan om du inte alls har den kompetens som motsvarar den formella kompetensen för hovslagare.

Hovslagarutbildning från ett land utanför EU/EES

För att du ska kunna få godkännande som hovslagare efter en utbildning från tredjeland (det vill säga ett land utanför EU/EES eller Schweiz) krävs att utbildningen är på yrkeshögskole-, universitets- eller högskolenivå. Den ska också motsvara den svenska utbildningen i längd och innehåll.
Du som har en hovslagarutbildning från tredjeland måste i samband med ansökan skicka in följande:

 • En kopia på ditt behörighetsbevis (examensbevis) inklusive ett dokument där det framgår vilka kurser som har ingått i utbildningen, det vill säga en officiellt utfärdad personlig ämnesförteckning. Det kan till exempel vara ett Diploma Supplement.
 • Översatta kopior av behörighetsbeviset och ditt ”Diploma supplement” till svenska eller engelska. Översättningen ska vara gjord av en auktoriserad översättare.
 • Eventuellt intyg på yrkesverksamhet som hovslagare i landet där du studerade inklusive vilka arbetsuppgifter du utförde där.
 • Eventuellt intyg på yrkesverksamhet som hovslagare utan godkännande i Sverige.
 • En kopia på ditt pass eller annat bevis på nationalitet om du inte är folkbokförd i Sverige.
 • Ett bevis på att du kan svenska språket. Observera att med svenska språket likställs även danska och norska språket.

Bevis på kunskap i svenska språket

Det finns inte några krav på vad ett bevis ska innehålla. Vi gör en bedömning för varje enskilt ärende. Detta gäller även om du har en svensk gymnasieutbildning samt en veterinärutbildning från ett annat land än Sverige.

Det här är exempel på vad ett sådant bevis kan vara:

 • En kopia av ett intyg från SFI eller liknande utbildning.
 • En kopia av ett kursintyg från en utbildning som har omfattat minst ett år och som har hållits på svenska. Det finns inga krav på vilket ämne utbildningen ska ha omfattat.
 • En kopia av betyg i svenska från en svensk gymnasieutbildning.
 • Ett bevis på minst ett års tidigare yrkeserfarenhet i Sverige där arbetsspråket har varit svenska. Du behöver inte ha arbetat inom djurens hälso- och sjukvård utan även annat arbete räknas.

Det här gäller även om du är svensk medborgare och har läst din utbildning till hovslagare i något annat land än i Sverige.

Du kan ansöka om undantag från kravet på kunskaper i svenska språket

Om du anser att du har särskilda skäl till varför du inte behöver ha tillräckliga språkkunskaper i svenska språket har du möjlighet att ansöka om undantag från kravet. Tänk på att de särskilda skälen är personliga och ska förklara varför just du behöver ett undantag.

Du skriver själv en ansökan som du skickar in tillsammans med din ansökan om svenskt godkännande. Vi prövar om de särskilda skäl som du har angett är tillräckliga för att ge dig undantag från språkkravet.

Ansökan ska innehålla

 • en beskrivning av vilka särskilda skäl du anser att du har för att inte behöva kunna kommunicera med djurägaren på svenska, läsa och skriva journaler på svenska samt läsa och förstå svenska författningar som rör djurens hälso- och sjukvård
 • en beskrivning av hur du och din arbetsgivare gemensamt kommer att lösa kommunikationen med djurägare
 • en beskrivning av hur du och din arbetsgivare gemensamt kommer att se till att dina journaler kommer att skrivas på svenska
 • en beskrivning om hur du får kunskap om de svenska bestämmelserna inom djurens hälso- och sjukvård.

Det är viktigt att din arbetsgivare kan intyga att det som du anger i din ansökan kommer att ske.

Godkännande direkt

Om din utbildning motsvarar den svenska utbildningen i nivå, längd och innehåll kommer du att få ditt godkännande direkt. Detta gäller under förutsättning att du dessutom uppfyller kraven i svenska språket.

Avslag

I följande fall kommer vi att avslå din ansökan:

 • din utbildning är inte på yrkeshögskole-, universitets- eller högskolenivå
 • din utbildning är kortare än 3 år
 • din utbildning ger inte kunskap i de moment som ingår i den formella kompetensen
 • din utbildning saknar någon eller några av de grundläggande kurser som ingår i den svenska utbildningen.

När du har skickat in din ansökan

När du har skickat in din ansökan gör vi en bedömning av din utbildning. Efter vår bedömning kommer vi att fatta beslut.

Handläggningstider för ansökan om godkännande

Hur lång tid det tar att handlägga ditt ärende beror på vilket land du har din examen från. Vår ambition är att klara handläggningen inom de angivna tiderna. För att vi ska lyckas ska du till exempel se till att din ansökan är rätt ifylld och att alla uppgifter vi behöver finns med.

Handläggningstider för att bli godkänd hovslagare

När vi har räknat på hur lång tid det tar har vi utgått från när din ansökan är komplett, det vill säga när alla uppgifter har kommit in till oss.

Listan visar både en uppskattning av nuvarande handläggningstider som kan variera mellan olika ärenden och juridiska tidsfrister i de fall det finns sådana.

Med juridiska tidsfrister menas hur lång tid en ansökan får ta enligt de regler som finns. Det innebär att om du vill veta när du garanterat kommer att ha fått ett beslut från oss är det de juridiska tidsfristerna du ska utgå från. Om det inte finns någon juridisk tidsfrist kan en ansökan ta längre tid, men vår ambition är att den ska ta så kort tid som möjligt.

I de fall vår verksamhet påverkas av något som vi inte kan styra över, till exempel utbrott av djursjukdom, kommer dessa tider inte längre att vara aktuella.

Handläggningstider för godkänd hovslagare
Typ av
ansökan
Utbildning frånJuridisk tidsfristHandlägg­ningstidKommentar

Godkännande som hovslagare

Sverige


4 veckorEU-/EES-land eller Schweiz

3 månader

13 veckorAnnat land än ovanstående


22 veckorHovslagare utan godkännande

För att arbeta som hovslagare utan godkännande krävs ingen specifik utbildning. Du tillhör då gruppen övrig personal. Du får dock inte göra allt som en godkänd hovslagare får göra.

Du får utföra de moment som ingår i en godkänd hovslagares formella kompetens, det vill säga det som ingår i hens utbildning och som inte innebär att du bryter mot behandlingsförbudet.

Undantag från behandlingsförbudet för icke godkända hovslagare

När du inte är en godkänd hovslagare omfattas du av det så kallade behandlingsförbudet. Det finns dock några generella undantag som innebär att du får:

 • verka och sko hästar som har fått lugnande medel.
 • utföra brådskande åtgärder som du gör för att rädda ett djurs liv eller för att lindra dess lidande.

Under rubriken Att arbeta inom djurens hälso och sjukvård, kan du läsa mer om vad som gäller för djurhälsopersonal och övrig personal.

Författningar

Söker efter 2023:19

Söker efter 2023:20

Söker efter 2023:21

Söker efter 2016:9

Söker efter 2023:7

Förordningar

Du kanske också är intresserad av det här

Senast granskad: 2021-12-08

Till toppen