Information till veterinärer om djur från Ukraina

Här kan du som är veterinär läsa om vad som gäller för djur från Ukraina och hur du ska hantera dem som kommer till din mottagning. Det finns blanketter på flera språk som du kan använda för att samla information om djuren från djurägaren. Det finns också informationsmaterial på flera språk att lämna till djurägaren. Sidan uppdateras löpande.

Du kan prenumerera på den här sidan genom att skriva in din mejladress i formuläret längst ner. Då får du ett mejl när vi lägger upp ny information.

Djur från Ukraina ska passera tullfiltret. I Tullen kontrolleras djurens dokumentation och beslut tas om eventuella smittskyddsmässiga åtgärder. Vi vet dock att människor och djur kan komma att passera obemannade tullstationer, och på grund av risken för rabies så försöker vi på alla sätt fånga upp dessa djur för eventuell åtgärd. Längre ner på sidan hittar du information om hur du som veterinär ska agera om djur från Ukraina kommer till din mottagning.

Hantering av ukrainska hundar och katter på din mottagning

Vi behöver din hjälp med att fånga upp djur som har kommit in till Sverige utan att ha genomgått en kontroll vid gränsen. Punktlistan och tabellen nedan beskriver hur du ska hantera hundar och katter som har rest med sin ägare från Ukraina när de besöker din mottagning.

Gör så här

 1. Kontrollera djurets id-märkning och handlingar.
 2. Be ägaren fylla i frågeformuläret "Djurägarintyg om dokumentation och vaccinationsstatus" som finns under rubriken Blanketter och informationsblad. Där finns också informationsblad på ukrainska och ryska som du kan ge till djurägaren. Detta formulär ska du bifoga i e-tjänsten.
 3. Fyll i uppgifterna i e-tjänsten Anmälan från veterinär av sällskapsdjur från Ukraina. När du är klar i e‑tjänsten får du ett diarienummer i ett autosvar. Diarienumret ska du använda i all kontakt med Jordbruksverket, till exempel när du fakturerar Jordbruksverket eller mejlar till oss. I samband med att du fyller i uppgifterna i e-tjänsten ska du lämna dokumentet Behandling av personuppgifter Pdf, 230.2 kB. till djurägaren.
  Tänk på att inte lämna hela bekräftelsen du får i e-tjänsten till djurägaren, det räcker med diarienumret och att de kan använda det i kontakten med Jordbruksverket. Har djurägaren frågor i ärendet kan de maila till: petukraine@jordbruksverket.se
 4. Kontrollera var i tabellen nedan djuret hamnar och vad du behöver göra.
 5. Om tabellen visar att djuret ska hållas i hemisolering ska du ska du bifoga det ifyllda djurägarintyget i e-tjänsten. Informera djurägaren om hemisoleringen och att beslut kommer på mejl eller post från Jordbruksverket. Ge djurägaren informationsbladet om hemisolering som finns under rubriken Blanketter och informationsblad.
 6. Om ett djur inte kan hållas i hemisolering ska du kontakta Jordbruksverket via telefon. Djuret kommer då att få sitta i isolering under officiell tillsyn (IOT). I så fall ser Jordbruksverket till att djuret transporteras till isoleringen.

Förutsättningar för hemisolering

En förutsättning för att Jordbruksverket ska kunna besluta om att hemisolera ett eller flera djur är att djurägaren som har tagit med djuret eller djuren från Ukraina har en adress i Sverige. Det ska också vara möjligt att på den adressen isolera djuret eller djuren från andra djur som inte hör till familjens djur, samt från andra människor än de som hör till den närmaste familjen och de som bor i samma hushåll. Om det finns flera djur i familjen så måste alla familjens djur isoleras från andra djur och människor under samma tidsperiod.

Om djurägare flyttar djuret till en annan adress under tiden för hemisoleringen ska djurägaren mejla till Jordbruksverket och ange diarienumret för ärendet och den nya adressen.

I Jordbruksverkets beslut om hemisolering står att djurägaren omedelbart ska kontakta veterinär om djuret under hemisoleringsperioden visar symptom på rabies, biter någon (djur eller människa) eller måste avlivas. Om du som veterinär blir kontaktad av en djurägare angående detta ska du följa den ordinarie processen för epizootimisstankar och kontakta Jordbruksverkets tjänsteman i beredskap (TiB) via 036-12 72 55. Det är då viktigt att du talar om att det handlar om ett sällskapsdjur från Ukraina.

Jordbruksverket står för kostnaderna

Jordbruksverket betalar för alla åtgärder som hör till tabellen nedan. Det är alltså besöksavgift (även om det bara är besöksavgiften utan vidare åtgärder), eventuellt blodprov, eventuell chipmärkning, eventuell isolering under officiell tillsyn (IOT).

Övriga åtgärder betalar djurägaren för. Mer information om fakturering finns under tabellen.

SVA fakturerar kostnaderna för analysen direkt till Jordbruksverket.

Hantering av hundar och katter från Ukraina som kommit tillsammans med sin ägare

Rad

Förutsättningar

Det här ska du göra samt mer information


1

Djuret uppfyller smitt­skyddsmässiga införsel­krav (chip, godkänd rabies­vaccination, titerkoll med 3 mån väntetid)

Enligt pass, vaccinations­intyg eller liknande kopplat till djurets chip­nummer.

Ingen åtgärd krävs


2

Uppgift finns om att djuret är vaccinerat mer än en gång mot rabies i Ukraina

Enligt dokument eller djurägarintyg.

Chipmärkning om chip saknas eller inte går att avläsa


Jordbruksverket beslutar om hemisolering i 4 månader.
Titerkollen är valfri för djurägaren

Om det görs en titerkoll som visar på >0,5 IE avbryter Jordbruksverket hemisoleringen.


Om du gör en titerkoll ska du märka blodprovet med diarienumret som du har från Jordbruksverket och djurets id-nummer.

3

Uppgift finns om att djuret INTE är vaccinerat mer än en gång mot rabies i Ukraina


Djuret kan ha vaccinerats på resan till Sverige, t.ex. i Polen eller inte vaccinerats alls.

Chipmärkning om chip saknas eller inte går att avläsa


Jordbruksverket beslutar om hemisolering i 4 månader.4

Djur som borde hem­isoleras men saknar lämpligt boende

Chipmärkning om chip saknas eller inte går att avläsa


Jordbruksverket beslutar om isolering under officiell tillsyn (IOT).


Om nytt boende inte går att ordna eller om djuret inte klarar av eller är lämpligt att placeras på IOT: individuell hantering.


Avlivning kan vara sista utväg.

Förtydligande av tabellen

 • Flera hundar och katter får sin första rabiesvaccination i exempelvis Polen, innan de kommer till Sverige. Blodprov för titerkoll ska inte tas på dessa. Se rad 3 i tabellen.
 • Du ska inte göra titerkoll på ett djur som uppfyller kriterierna om det finns fler djur på samma adress och dessa inte uppfyller kriterierna för titerkoll. Beslut om hemisolering i 4 månader gäller för samtliga djur på adressen (även svenska djur).
 • Om djurägaren vill vaccinera sitt djur mot rabies när de är på kliniken får de själva stå för den kostnaden. Rabiesvaccinationen påverkar inte beslutet om hemisolering och de ska inte bryta hemisoleringen för en titerkoll. I passet bör du uppge om djuret kommit till Sverige under undantag från ordinarie införselvillkor.

Så fakturerar du Jordbruksverket

Du får till Jordbruksverket endast fakturera följande (exkl. moms):

 • grundavgift: max 1 724 kronor
 • chipmärkning: max 496 kronor
 • blodprovstagning inkl. utrustning och porto: max 480 kronor
 • eventuell sedering om det är nödvändigt: max 952 kronor.

Om det kommer till övriga kostnader och/eller behandlingar får djurägaren stå för dessa.

Alla prover ska skickas till SVA. Analyskostnaden faktureras direkt till Jordbruksverket från SVA.

Märk fakturan med referens 14005

Skicka fakturan som e-faktura till Jordbruksverket. Instruktioner för e-faktureringen finns här:

Som fakturareferens anger du 14005. I fakturan ska du även ange diarienummer och djurets id‑nummer och en tydlig specifikation om vad fakturan gäller.

Fakturan behöver inkomma senast 3 månader efter denna du har registrerat besöket i e‑tjänsten Anmälan från veterinär av sällskapsdjur från Ukraina, annars anses den inte giltig.

Blanketter och informationsblad

När ägaren kommer med djuret till kliniken ska du lämna ut de här dokumenten

Blankett med frågor om djuret som ska fyllas i av djurägaren. Används som underlag för Jordbruksverkets bedömning.

Om Jordbruksverket beslutar om hemisolering ska du lämna ut de här dokumenten

Informationsblad till djurägare om rabies.

Informationsblad till djurägare om hemisolering.

Bakgrund

Kriget i Ukraina medför en ökad ström till Sverige av ukrainska flyktingar. Många av dem har sällskapsdjur med sig, men djurens resedokumentation är av förklarliga skäl ofta bristande. EU-kommissionen har dock uppmanat medlemsländerna att vara flexibla i sin hantering av sällskapsdjur som kommer med ukrainska flyktingar.

Ukraina är enligt SVA:s bedömning ett högriskland för rabies med fall hos vilt, tamdjur och också hos människor. Men man har ett nationellt vaccinationskrav för hundar.

Jordbruksverket och SVA jobbar tillsammans och i samråd med Folkhälsomyndigheten för att ta fram en hantering som ökar möjligheten för flyktingarna att behålla sina djur utan risk för spridning av rabies Sverige:

 • Utgångspunkten är att säkra djurens identitet och kontrollera om de är rabiesvaccinerade. Omärkta djur id-märks och vid behov kontrolleras deras antikroppstiter.
 • De djur som inte uppfyller införselkraven blir satta i hemisolering, som längst i fyra månader eller tills att eventuellt titersvar visar att de har tillräckligt med antikroppar. Det finns tydliga instruktioner för hur detta ska fungera, och informationen finns tillgänglig på flera språk.
 • Om djurägarens boendesituation inte gör hemisolering möjlig så placeras djuren i så kallad isolering under officiell tillsyn (ett EU-begrepp) i lokaler som Jordbruksverket har godkänt för ändamålet.
 • Det kan finnas djur där boendesituationen inte möjliggör hemisolering och som därför skulle behöva sitta i isolering under officiell tillsyn, men som av olika anledningar inte klarar det. Dessa djur kan det vara nödvändigt att avliva.

Det är Jordbruksverket som beslutar om vilka åtgärder som ska vidtas.

Kontakt

Jordbruksverket nås i fall om djur från Ukraina på

Akuta fall hänvisas till det telefonnummer som veterinärkliniker har tillgängligt för fall om illegal införsel. Observera att detta nummer inte får spridas.

Senast uppdaterad: 2022-05-16