Ta in katter från länder utanför EU där rabiessituationen inte är under kontroll

Hitta på sidan

Reglerna gäller till exempel om du har varit på semester utomlands med din egen katt, om du köper en katt till dig själv utomlands eller om du köper en katt utomlands för att sedan sälja vidare i Sverige.

Reglerna för att ta in djur till Sverige skiljer sig åt beroende på vilket land du ska ta in djur ifrån. Det är framför allt rabiessituationen i landet som styr vilka regler som gäller.

Länderna på den här sidan ligger utanför EU. I vissa av de här länderna förekommer rabies eller så finns det inga fungerande rutiner för att upptäcka rabies, vilket gör det svårt att bedöma rabiessituationen. Om du tar in ett djur från något av de här länderna finns det därför en större risk att djuret för med sig rabies. Exempel på länder i den här gruppen är Brasilien, Egypten, Georgien, Iran, Peru, Kenya, Kina, Sydafrika, Thailand och Turkiet.

Tänk på att det är bara från vissa länder i den här gruppen som du får ta in djur för att sälja vidare, omplacera eller adoptera bort, eller ta in djur som utan sin ägare, eller djur som reser i en grupp på fler än 5 djur. Det är de länder som har handelsavtal med EU. Vilka länder det är kan du se under rubriken Katter som ska byta ägare, reser utan sin ägare eller reser i en grupp på fler än 5 katter.

Din katt kan avlivas om kraven inte är uppfyllda

Om din katt reser med felaktig eller ofullständig dokumentation så kan katten nekas inträde i Sverige eller i värsta fall avlivas direkt. Det finns ingen karantän för katter i Sverige.

Det är alltid ditt ansvar som djurägare eller importör att se till att alla krav är uppfyllda. Därför är det viktigt att du i mycket god tid före resan tar reda på vad som gäller.

Tänk på att väntetiden efter rabiesvaccinationen och andra väntetider kan göra att det i vissa fall tar upp till 4 månader innan du kan ta in katten till Sverige.

Regler för alla katter

Det här gäller för alla katter som tas in till Sverige från ett land i den här gruppen.

Katten ska vara id-märkt

Ditt djur ska vara id-märkt med ett ISO-mikrochip.

 • Id-märkningen ska alltid göras innan djurets rabiesvaccination.
 • Id-märkningen ska göras av en veterinär.
 • Datum för id-märkning eller avläsning av id-märkning och id-numret ska stå i djurets veterinärintyg.
 • Om djuret har märkts om och därför har två id-nummer, ska båda skrivas in i veterinärintyget.

Om djuret kontrolleras vid gränsen och mikrochipet inte är läsligt kan djuret bli avvisat till det land som det kom ifrån, eventuellt satt i karantän eller i värsta fall avlivas. Eftersom det alltid finns en risk för att mikrochipet inte är läsligt kan du för säkerhets skull ta med en egen chipavläsare.

Om ditt djur har en läslig tatuering som enligt intyg är gjord före den 3 juli 2011 behöver ditt djur inte märkas med mikrochip.

Katten ska ha en giltig vaccination mot rabies

Djuret ska vara vaccinerat mot rabies. Den första vaccinationen som bygger upp skyddet kallas grundvaccination och består av en eller två sprutor. Vaccinet ska vara godkänt i det land där vaccinationen sker.

Djuret måste vara id-märkt och minst 12 veckor gammalt för att få en grundvaccination. Id-märkningen ska göras innan rabiesvaccinationen för att vaccinationen ska vara giltig. Om djuret är id-märkt sedan tidigare ska id-märkningen läsas av innan vaccinet ges. Att id-märkning har gjorts eller lästs av senast samma dag som vaccinet ges ska stå i djurets pass eller veterinärintyg. Även vaccinationen ska skrivas in i passet eller veterinärintyget.

Efter grundvaccinationen måste du vänta 21 dagar innan du reser med djuret.

Exempel 1: Vaccination med en spruta den 1 januari = resa tidigast den 22 januari.

Exempel 2: Vaccination med två sprutor den 1 januari och den 1 februari = resa tidigast den 22 februari.

Vaccinationen måste fyllas på

Vaccinets giltighetstid kan variera mellan länder. När djuret vaccineras fyller veterinären i djurets veterinärintyg med den giltighetstid som gäller för vaccinet i det land djuret befinner sig. Om du vill fortsätta resa med ditt djur måste du se till att djuret omvaccineras senast det datum för sista giltighet som veterinären skrivit.

Försenad omvaccination

Om ett djur omvaccineras efter det att giltighetstiden för föregående vaccination gått ut, räknas omvaccinationen som en ny grundvaccination. Då krävs också en ny väntetid på 21 dagar innan djuret får resa igen.

Katten ska ha en godkänd mängd antikroppar mot rabies (titertest)

Du ska beställa tid hos en veterinär för att ta ett blodprov för att kontrollera att djuret har en tillräcklig mängd antikroppar mot rabies. Provet kallas titertest. Provet får tas tidigast då det har gått minst 30 dagar efter den senaste rabiesvaccinationen. Ett prov som tas tidigare är inte giltigt och du kan inte få dispens. Om det behövs två vaccinationer för grundvaccinationen så måste du vänta minst 30 dagar efter den andra vaccinationen innan blodprovet får tas.

Exempel: Grundvaccination togs den 1 mars och den 1 april = blodprov kan tidigast tas den 1 maj. Provet får också tas senare, men vaccinationen måste fortfarande vara giltig.

Blodprovet ska analyseras av ett EU-godkänt laboratorium och måste visa minst 0,5 IU/ml. Laboratoriet måste vara godkänt för antikroppstest av rabies.

Om djuret har omvaccinerats korrekt efter godkänt blodprov så krävs inget nytt blodprov för att djuret ska få resa till Sverige.

3 månaders väntetid innan veterinärintyg får utfärdas

Det veterinärintyg som krävs för inresa i EU får inte utfärdas förrän det har gått minst 3 månader efter det datum då blodprovet för antikroppskontrollen togs. Kontrollera så att inte rabiesvaccinationen går ut under väntetiden. Om djuret inte omvaccineras innan giltighetstiden går ut måste ett nytt blodprov tas, vilket gör att väntetiden på 3 månader börjar gälla efter det nya blodprovet.

I de fall då det har gått mer än 30 dagar mellan vaccinationen och blodprovet så minskar inte väntetiden mellan blodprovet och intygsgivningen. Den är alltid minst 3 månader och det kan vi inte ge dispens från.

Resultatet av antikroppstestet ska skrivas in i veterinärintyget innan avresan till Sverige. Djurets id-nummer ska stå i testsvaret. Om djuret har märkts om och därför har två id-nummer, ska båda skrivas in i testsvaret.

Undantag från kravet på 3 månaders väntetid

Ska du resa från EU med ett djur som har ett EU-pass till ett land utanför EU där rabies förekommer? Då ska du låta rabiesvaccinera djuret och ta blodprov för antikroppskontroll redan innan djuret lämnar EU. Om vaccinationen och blodprovet är inskrivna i EU-passet innan djuret lämnar EU så kan du resa tillbaka till EU med djuret vid valfri tidpunkt under rabiesvaccinationens giltighetstid utan att vänta 3 månader. Om rabiesvaccinationen hinner gå ut medan djuret befinner sig utanför EU så måste du dock skaffa ett veterinärintyg för att få föra tillbaka djuret till EU. Veterinärer i ett land utanför EU får nämligen inte föra in uppgifter i ett EU-pass, då blir denna behandling ogiltig. Titertestet och rabiesvaccinationen behåller då bara sin giltighet om du fyller på rabiesvaccinationen i utlandet innan den går ut. Eftersom denna vaccination inte kan skrivas i EU-passet behöver du ett veterinärintyg i stället.

Katten ska ha ett veterinärintyg eller i vissa fall ett EU-pass

Djur som tas in till Sverige från ett land utanför EU ska ha ett veterinärintyg som fylls i och stämplas av en officiell veterinär eller den centrala veterinärmyndigheten i det aktuella landet.

I vissa fall går det att använda EU-passet

Om du reser ut från Sverige eller ett annat EU-land kan du använda djurets EU-pass för resan tillbaka till Sverige, under förutsättning att vaccinationen mot rabies och antikroppstestet av rabies (titertest) har gjorts och skrivits in i passet innan du lämnade EU. Se därför till att vaccinationen gäller under hela vistelsen utanför EU. Genom att göra titertestet i Sverige innan avresan slipper du väntetiden på 3 månader som annars är ett krav för att få komma tillbaka till Sverige.

Om vaccinationen går ut under resan behöver du dock skaffa ett veterinärintyg där den nya vaccinationen skrivs in, och göra om titertestet. Titertestet och rabiesvaccinationen behåller sin giltighet om du fyller på rabiesvaccinationen i utlandet innan den går ut. Eftersom denna vaccination inte kan skrivas i EU-passet behöver du då ett veterinärintyg i stället.

För säkerhets skull, beställ blanketten för veterinärintyget hos Jordbruksverket innan du lämnar Sverige. Intyget skickar vi per post till din hemadress i Sverige inom cirka en vecka. Ta med dig blanketten på resan så att en officiell veterinär i det aktuella landet utanför EU kan fylla i den.

Det finns två olika veterinärintyg

Det finns två veterinärintyg. Djuret behöver veterinärintyget E9.209 i de här fallen:

 • Djuret ska byta ägare efter att det förts in i Sverige, till exempel genom försäljning, omplacering eller adoption.
 • Djuret reser inte med ägaren, utan med en annan person (ombud). Ägaren gör samma resa, mer än 5 dagar före eller efter djuret.
 • Djuret reser i en grupp på fler än 5 djur.

I övriga fall behöver djuret veterinärintyget E9.207.

Om landet som ditt djur ska resa från inte accepterar andra länders blanketter, så kan landet skapa ett eget intyg utifrån den mall som finns i bilaga IV Del 1 i EU:s genomförandeförordning (EU) nr 577/2013.

Tänk på att det bara är vissa länder i den här gruppen som har handelsavtal med EU och som därför får utfärda veterinärintyg E9.209. Vilka länder det är kan du se under rubriken om djur som ska byta ägare, reser utan sin ägare eller reser i en grupp på fler än 5 djur. Från övriga länder i den här gruppen är det inte tillåtet att ta in djur till Sverige i de fall som kräver veterinärintyg E9.209.

Det här är en officiell veterinär

En officiell veterinär är en veterinär med ett speciellt förordnande som har en central roll i arbetet med att förebygga och förhindra spridningen av smittsamma sjukdomar. En officiell veterinär kallas ”official veterinarian” på engelska, men kan ha olika titlar i olika länder.

Officiella veterinärer finns inte i alla länder. Om landet saknar officiella veterinärer ska du i stället anlita en legitimerad veterinär och sedan få intyget stämplat av den centrala veterinärmyndigheten i landet. Kontakta myndigheten i god tid och be om skriftlig information om hur detta ska gå till.

Veterinärintyget E9.209 behöver dock alltid utfärdas av en officiell veterinär.

Det här ska du visa upp för veterinären

För att veterinären ska kunna fylla i veterinärintyget måste du visa upp de här dokumenten:

 • intyg om id-märkning
 • intyg om rabiesvaccination
 • intyg om antikroppstest för rabies (titertest)
 • en djurägareförsäkran.

Dessa papper ska sedan fästas ihop med veterinärintyget till ett enda häfte. Alla sidor ska numreras (till exempel 1 av 6 eller 1(6), det vill säga sidan 1 av totalt 6 sidor), och referensnumret som står längst upp till höger på veterinärintyget ska skrivas på alla sidor. Veterinären ska slutligen stämpla och signera alla sidor.

Djurets id-nummer ska stå i veterinärintyget och det ska stämma överens med id-märkningen. Om djuret har märkts om och därför har två id-nummer, ska båda skrivas in i veterinärintyget.

Giltighetstid

När veterinärintyget har stämplats av den officiella veterinären eller av den centrala veterinärmyndigheten har du 10 dagar på dig att resa med ditt djur till en så kallad Entry Point i EU. Med detta menas särskilt utsedda inreseorter där sällskapsdjur som förs in från ett land utanför EU kan kontrolleras. I Sverige finns sådana Entry Points på flygplatserna Arlanda och Landvetter.

Veterinärintyget E9.207 är giltigt för resa inom EU i 4 månader från ditt djurs inresedatum i EU, eller tills den rabiesvaccination som anges i intyget upphör att gälla, beroende på vilket som inträffar först.

När du behöver använda dig av veterinärintyg E9.209 är intyget giltigt i 10 dagar från utfärdandet till ankomst till gränskontrollen i första EU-landet.

Intyget måste vara rätt gjort för att det ska vara giltigt

För att veterinärintyget ska vara giltigt måste det innehålla rätt information och intyg om id-märkning, rabiesvaccination och antikroppstest för rabies (titertest) i original eller bestyrkt kopia. Alla dokument måste sitta ihop med intyget på ett sådant sätt att det inte går att byta ut något dokument. De kan till exempel vara hophäftade. Numreringen måste vara gjord på rätt sätt och referensnummer, stämpel och veterinärens underskrift ska finnas med på alla sidor av intyget.

Om katten reser inom 5 dagar före eller efter sin ägare

Om du och ditt djur ska resa till samma plats men inte kan åka ihop, så bör du boka djurets resa inom 5 dagar före eller efter din egen resa. Djuret ska då ha de här dokumenten med sig:

 • En djurägareförsäkran för sällskapsdjur där du anger att ditt djur (id-nummer och veterinärintygets nummer eller passnumret om djuret reser med EU-pass för sällskapsdjur) får transporteras av det ombud eller den fraktfirma som du ska anlita och att djuret inte ska säljas. Kom ihåg att fylla i rutan för fullmakt längst ner på blanketten.
 • Kopior på din egen biljett eller bokning, så man kan se när du åker och vart.

Om djuret reser mer än 5 dagar före eller efter din egen resa, eller utan att du själv åker samma väg, ska du läsa mer under rubriken om djur som ska byta ägare, reser utan sin ägare eller reser i en grupp på fler än 5 djur.

Om katten inte ska byta ägare och reser med sin ägare, eller inom 5 dagar före eller efter sin ägare, ska den komma in till EU via en Entry Point

Ett djur som tas in i EU kan bara tas in genom en så kallad Entry Point. Med det menas särskilt utsedda inreseorter för sällskapsdjur där djurens identitet och medföljande dokument kan kontrolleras. Djuret ska tas in genom en Entry Point i det första EU-landet det kommer till. Där kontrollerar tullen djuret och stämplar i veterinärintyget i rutan längst ner på sista sidan. Detta kallas för ”styrkt passage genom Entry Point”. Om du till exempel har köpt ett djur i Serbien och har tagit djuret med på landresa via Ungern till Sverige, så är Ungern så kallad Entry Point i ditt fall.

Endast om veterinärintyget har stämplats vid Entry Point är det giltigt för resa inom EU i 4 månader från stämpelns datum eller tills den rabiesvaccination som anges i intyget upphör att gälla, beroende på vilket som inträffar först.

Djuret reser in via ett annat EU-land

Om djuret reser in i EU via en Entry Point i ett annat EU-land ska djuret alltså kontrolleras där innan det får resa vidare till Sverige. Då ska även veterinärintyget stämplas. Om stämpel saknas kan det hända att djuret nekas inträde i Sverige.

Djuret kan sedan föras in i Sverige via en valfri tullplats, där du ska anmäla vid en så kallad röd fil eller gång, att du tar in ett djur. Läs mer på Tullverkets webbplats. Om djuret inte anmäls hos tullen kan det hända att djuret nekas inträde i Sverige eller i värsta fall avlivas direkt.

Djuret kommer direkt till Sverige från ett land utanför EU

För djur som kommer direkt till Sverige från ett land utanför EU ska du planera din ankomst endast via Arlanda flygplats i Stockholm eller Landvetters flygplats i Göteborg.

Om katten inte ska byta ägare ska den ha en djurägareförsäkran för sällskapsdjur

Du ska fylla i blanketten Djurägareförsäkran sällskapsdjur. Du intygar därmed att djuret är ditt och att det inte flyttas för att säljas. Rutan för fullmakt längst ned på blanketten behöver du inte fylla i om du själv reser med ditt djur.

Om katten ska flyga

Om ditt djur ska flyga kan flygbolagen ha egna regler för resan som också måste vara uppfyllda. Kontakta flygbolaget för att få information om vad som gäller för din resa.

Du kan också läsa på International Air Transport Associations webbplats (IATA). IATA är en branschorganisation för världens flygbolag och sätter de regler som ligger till grund för flygbolagens regler. IATA har bland annat regler om burmått.

Om katten reser i en grupp på fler än 5 katter som ska tävla eller träna

När du ska resa med en grupp på fler än 5 djur över 6 månaders ålder som ska delta i en utställning eller tävling, eller ska tränas inför ett sådant evenemang, ska du förutom veterinärintyget E9.207 ha med dig ett skriftligt bevis på att djuren har registrerats med id-nummer för att delta i evenemanget eller att de är registrerade i en organisation som arrangerar sådana evenemang.

Om du reser i grupp med fler än 5 djur som inte ska delta i något evenemang så gäller andra regler som du kan läsa om under nästa rubrik.

Exempel på giltiga dokument är den aktuella utställnings- eller tävlingskatalogen eller stamtavlor från till exempel SVERAK, Svenska kattklubbars riksförbund, förutsatt att kattens id-nummer finns med.

Fler regler för katter som ska byta ägare, reser utan sin ägare eller reser i en grupp på fler än 5 katter

Tänk på att även läsa om reglerna som gäller alla katter längre upp på sidan

Där kan du till exempel läsa om id-märkning och vaccination mot rabies och titertest.

Det är bara från de här länderna som det är möjligt att ta in djur som ska byta ägare, reser utan sin ägare eller reser i en grupp på fler än 5 djur:

Albanien, Algeriet, Barbados, Belize, Bolivia, Botswana, Brasilien, Colombia, Costa Rica, Egypten, El Salvador, Etiopien, Guatemala, Honduras, Indien, Israel, Jordanien, Kenya, Kina, Kirgizistan, Kuba, Kuwait, Libanon, Libyen, Macao, Madagaskar, Marocko, Montenegro, Namibia, Nicaragua, Oman, Panama, Paraguay, Peru, Qatar, Republiken Korea (Sydkorea), Saudiarabien, Serbien, Swaziland, Sydafrika, Syrien, Thailand, Tunisien, Turkiet, Turkmenistan, Ukraina, Uruguay och Zimbabwe.

Med veterinärintyg som utfärdas från och med den 15 januari 2022 får du bara föra in djur från de här länderna:

Albanien, Algeriet, Belize, Botswana, Brasilien, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Eswatini (Swaziland), Etiopien, Guatemala, Honduras, Indien, Israel, Kenya, Kina, Kuba, Madagaskar, Marocko, Montenegro, Namibia, Nicaragua, Panama, Paraguay, Serbien, Sydafrika, Thailand, Tunisien, Turkiet, Ukraina, Uruguay och Zimbabwe.

Om det land du vill ta in ett djur ifrån inte finns med i denna lista så är det bara möjligt att ta in djuret till Sverige om du själv som djurägare reser med ditt djur, eller om djuret skickas med ett ombud och du reser inom 5 dagar före eller efter ditt djur.

Reglerna i det här stycket gäller i de här fallen:

 • Du eller någon annan tar in djur som sedan ska tas över av en annan ägare, till exempel om du ska omplacera, ge bort, adoptera bort eller sälja djuren. Så länge djuret flyttas för att komma till sin nya ägare gäller reglerna, oavsett om köpet är formellt genomfört.
 • Djuret reser utan att ägaren själv reser. Det gäller oavsett om djuret åker med ett ombud eller som fraktgods.
 • Fler än 5 djur reser i grupp med sin ägare. Undantag görs för djur som ska delta i en utställning eller tävling, eller tränas för ett sådant evenemang, under förutsättning att djuren är äldre än 6 månader.

Om du inte ska resa med ditt djur, men reser samma väg inom 5 dagar före eller efter djuret, så ska du i stället läsa under rubriken om djur som reser inom 5 dagar före eller efter sin ägare.

Om du köper ett djur utomlands och gör hela hemresan tillsammans med djuret

Om du åker utomlands för att köpa ett djur till dig själv och sedan reser hem tillsammans med ditt djur, så gäller inte de här extra reglerna. Då räcker det att du följer reglerna under rubriken om vad som gäller för alla djur som tas in till Sverige. Men om du däremot inte gör hela resan tillsammans med djuret så gäller de här extra reglerna. Till exempel gäller reglerna om du ska köpa ett djur från Thailand men säljaren möter upp dig i Danmark för att överlämna djuret.

Katten ska besiktigas och ha veterinärintyget E9.209

Djuret ska besiktigas av en veterinär inom 48 timmar före avresan till Sverige.

Du ska också anlita en officiell veterinär som kontrollerar att djuret uppfyller kraven genom att kontrollera djurets id-nummer, rabiesvaccination, antikroppstest för rabies (titertest) och besiktning. Den officiella veterinären behöver sedan utfärda ett veterinärintyg där detta framgår.

Om veterinärintyget utfärdas från och med den 15 januari 2022 behöver denna besiktning göras av en officiell veterinär i avsändarlandet. Då behöver även en ny blankett användas.

Det här är en officiell veterinär

En officiell veterinär är en veterinär med ett speciellt förordnande som har en central roll i arbetet med att förebygga och förhindra spridningen av smittsamma sjukdomar. En officiell veterinär kallas ”official veterinarian” på engelska, men kan ha olika titlar i olika länder.

Intyget måste vara rätt gjort för att det ska vara giltigt

Den officiella veterinären utfärdar sedan ett veterinärintyg på blanketten E9.209 och häftar samman det med id-märkningsintyget, rabiesvaccinationsintyget och provsvaret från antikroppstestet (titertestet). Alla de sammanhäftade sidorna ska numreras (till exempel 1 av (6) eller 1(6), det vill säga sidan 1 av totalt 6 sidor) och referensnumret som står längst upp till höger på veterinärintyget ska skrivas på alla sidor. Den officiella veterinären ska slutligen stämpla och signera alla sidor.

Enklast är det om du ringer i god tid före resan och bokar tid hos en officiell veterinär inom 48 timmar före avresan. Den officiella veterinären kan då göra besiktningen och utfärda veterinärintyget samtidigt.

Veterinärintyget är giltigt i 10 dagar för transporten till Sverige räknat från det datum då det utfärdades.

I vissa länder är det en vanlig veterinär som gör besiktningen

I vissa länder gör de officiella veterinärerna bara dokumentkontroller och inget kliniskt arbete. Om djuren ska resa från ett sådant land så måste du först få det besiktigat inom 48 timmar hos en vanlig veterinär, och sedan boka tid hos en officiell veterinär för att få dokumenten kontrollerade och veterinärintyget utfärdat. Ta reda på hur du ska göra i god tid innan du ska ta in ett djur till Sverige genom att kontakta veterinärmyndigheten i det land där djuret befinner sig.

Om veterinärintyget utfärdas från och med den 15 januari 2022 behöver denna besiktning göras av en officiell veterinär i avsändarlandet. Då behöver även en ny blankett användas.

Katten ska komma från en registrerad anläggning eller en godkänd uppsamlingsplats

Djuret behöver antingen komma direkt från en registrerad anläggning eller en så kallad uppsamlingsplats. Sverige kommer att kräva detta för intyg som utfärdas från och med den 15 januari 2022.

Katten ska föras in via en gränskontrollstation

Djuret måste föras in i EU via en gränskontrollstation där det ska besiktigas av en gränskontrollveterinär. Du betalar en avgift för att få djuret besiktigat. Avgiften är lägre under ordinarie arbetstid på vardagar. Under övrig tid tas en extra jouravgift.

Du måste kontakta gränskontrollstationen och boka tid för besiktningen senast klockan 13 en arbetsdag före planerad ankomst.

Om djuret inte besiktigas vid en gränskontrollstation

Det är mycket viktigt att djuret besiktigas vid en gränskontrollstation. Annars kan det hända att djuret måste skickas tillbaka till det land som djuret kom ifrån.

Se till att du får med alla nödvändiga dokument

Om du köper en katt som förts in från ett land som tas upp på den här sidan ska de här dokumenten följa med katten:

 • veterinärintyg
 • dokument som behövs om katten reser utan sin ägare eller om den reser i en grupp med fler än 5 katter.

Du ska alltså få dessa handlingar av säljaren i original samtidigt som du tar över ansvaret för katten. Detta är bland annat viktigt för att kunna visa att katten har förts in enligt de regler som gäller.

Kontakta oss om du har frågor

Du kan ställa frågor till oss på vår webbplats och också se svaren på frågor som andra har ställt.

Du kan också ringa eller mejla till vår kundtjänst om du har frågor.

Författningar

Söker efter 2021:13

Senast uppdaterad: