Ekologisk animalieproduktion 2020

Publiceringsdatum: 2021-08-19

Referensår: 2020 Produktkod: JO0609 Ämnesord: Animalieproduktion, Ekologiskt

Ulf Svensson 036-15 50 74 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Ökad invägning av ekologisk mjölk 2020

År 2020 uppgick invägningen av ekologisk mjölk till 481 200 ton, en ökning med 17 000 ton eller 4 % jämfört med 2019. Drygt 17 % av den totala mjölkinvägningen bestod av ekologisk mjölk 2020.

Mejeriproduktionen minskade

Den sammanlagda produktionen av ekologisk konsumtionsmjölk och syrade produkter minskade med 6 % under 2020 jämfört med 2019 och uppgick till 155 000 ton. Drygt 18 % av den producerade konsumtionsmjölken och knappt 12 % av de syrade produkterna var ekologisk 2020.

Minskad slakt av ekologiskt hållna nötkreatur

Slakten av ekologiskt hållna nötkreatur minskade med 2 % under 2020 jämfört med 2019 och uppgick till 21 900 ton. Det innebär att 15 % av den totala slakten av nötkreatur bestod av ekologiskt hållna djur.

Även slakten av ekologiska får och lamm minskade 2020. Jämfört med 2019 minskade slakten med närmare 7 % och uppgick till 1 000 ton. Drygt 20 % av den totala slakten av får och lamm bestod av ekologiskt hållna djur.

Under 2020 ökade slakten av ekologiskt hållna grisar och slaktkycklingar. Både den ekologiska grisproduktionen och slaktkycklingproduktionen är dock liten i förhållande till den totala produktionen. År 2020 var knappt 3 % av grisproduktionen och cirka 1 % av slaktkycklingproduktionen baserad på ekologiska produktionsmetoder.

Syfte

Statistiken syftar till att beskriva den animalieproduktion som följer EU:s regelverk för ekologisk produ­k­tion. I praktiken innebär det att produkterna får märkas och säljas med EU:s logotyp för ekologisk produktion. Produkterna kan även märkas med KRAV:s eller Demeters respektive logotyp om produktionen uppfyller antingen KRAV:s eller Demeters villkor för märkning.

Mer information om begrepp, definitioner, metoder och statistikens kvalitet finns i avsnittet ”Kort om statistiken” samt i dokumenten ”Kvalitetsdeklaration” och ”Statistikens framställning” under avsnittet "Dokumentation".

Ekologisk mjölkproduktion

Invägningen av ekologisk mjölk uppgick 2020 till 481 200 ton, en ökning med knappt 4 % jämfört med 2019. I figur A visas andelen ekologisk mjölk av den totala mängden invägd mjölk. Andelen ekologisk mjölk var drygt 17 % år 2020.

Figur A. Andel invägd ekologisk mjölk 2000–2020, procent

Figur A. Andel invägd ekologisk mjölk 2000–2020, procent

Figur B visar hur stor andel av produktionen av olika mjölkprodukter som var ekologisk åren 2009–2020.

Den sammanlagda produktionen av ekologisk konsumtionsmjölk och syrade produkter minskade med drygt 6 % under 2020 jämfört med 2019 och uppgick till 155 000 ton. Produktionen bestod av 127 900 ton konsumtionsmjölk och 27 000 ton syrade produkter. Det innebär att drygt 18 % av den producerade konsumtionsmjölken och knappt 12 % av de syrade produkterna var ekologiska 2020.

Produktionen av ekologisk grädde står för betydligt lägre andel av den totala produktionen, knappt 4 % . Produktionen av ekologisk grädde ökade dock med 3 % jämfört med 2019 och uppgick till 2 700 ton.

Figur B. Andel ekologiska mjölkprodukter producerade vid mejeri per produktkategori 2009–2020, procent

Figur B. Andel ekologiska mjölkprodukter producerade vid mejeri per produktkategori 2009–2020, procent

Anm. Andel ost kan inte redovisas av sekretesskäl.

Slakt av ekologiskt hållna djur

I figur C redovisar vi slakten av ekologiskt hållna djur i förhåll­ande till den totala slakten av respektive djurslag. I förhållande till den totala slakten är det egentligen bara för nötkreatur samt får och lamm som slakten av ekologiskt hållna djur når upp till några väsentliga andelar. Andelen för gris har legat på ungefär 2 % de senaste åren men ligger nu närmare 3 %. Motsvarande andel för slaktkycklingproduktionen är 1 %.

Figur C. Slakt av ekologiskt hållna djur i förhållande till total slakt av respektive djurslag 2009–2020, procent

Figur C. Slakt av ekologiskt hållna djur i förhållande till total slakt av respektive djurslag 2009–2020, procent

Nötkreatur

I figur D redovisas slakten av ekologiskt hållna nötkreatur. Den slaktade vikten av ekologiskt hållna nötkreatur var 21 900 ton 2020, en minskning med 2 % jämfört med 2019. Mellan 2009 och 2014 ökade slakten med 45 % och var sedan relativt stabil under åren 2015–2017. Under åren 2018 och 2019 ökade slakten med sammanlagt 16 % jämfört med 2017. Den minskade slakten under 2020 innbar att den slaktade kvantiteten var tillbaka på 2018 års nivå.

Figur D. Slakt av ekologiskt hållna nötkreatur 2009–2020, ton

Figur D. Slakt av ekologiskt hållna nötkreatur 2009–2020, ton

De ekologiskt hållna nötkreaturen stod för drygt 15 % av den totala slakten av nötkreatur 2020. Andelen skiljer sig dock mellan de olika kategorierna av nötkreatur. I figur E visar vi hur stor andel av den totala slakten som utgjordes av ekologiskt hållna djur för några av dessa kategorier.

Andelen slaktade ekologiskt hållna djur är högre för stutar, kvigor och kor än tjurar. Stutar, kvigor och kor är lämpliga i system med betesdrift och grovfoderdominerad foderstat. För tjurar är den ekologiska andelen lägre. Förklaringen är sannolikt att denna kategori av djur är mindre lämpade i betesdrift samtidigt som det är vanligt med ett större beroende av kraftfoder i utfodringen.

Figur E. Andel slaktade ekologiskt hållna nötkreatur av total slakt per kategori 2009–2020, procent

Figur E. Andel slaktade ekologiskt hållna nötkreatur av total slakt per kategori 2009–2020, procent

Gris, får och lamm samt slaktkyckling

I figur F redovisas slakten av ekologiskt hållna grisar, får och lamm samt slaktkycklingar. Slakten av får och lamm ökade kontinuerligt mellan 2009 och 2014. Åren 2015 till 2017 minskade slakten något för att återigen öka 2018. Under 2019 och 2020 minskade slakten. År 2020 uppgick slakten till 1 000 ton vilken var en minskning med 7 % jämfört med 2019.

Slakten av ekologiskt hållna grisar har ökat i stort sett kontinuerligt sedan 2012. Mellan 2019 och 2020 ökade slakten med närmare 7 % och uppgick till 6 600 ton 2020. Slakten av ekologiskt hållna grisar utgjorde knappt 3 % av den totala slakten av grisar 2020.

Den ekologiska slaktkycklinguppfödningen kännetecknas av ett litet antal uppfödare och en mycket låg andel av den totala slakten. År 2016 ökade dock slakten, i vikt mätt, med 193 % och 2017 ökade den med ytterligare 9 % för att sedan minska med 27 % under 2018. Därefter har slakten ökat och under 2020 uppskattas slakten ha ökat med knappt 7 % jämfört med 2019 och uppgick till 1 400 ton.

Figur F. Slakt av ekologiskt hållna grisar, får och lamm samt slaktkycklingar 2009–2020, ton

Figur F. Slakt av ekologiskt hållna grisar, får och lamm samt slaktkycklingar 2009–2020, ton

Ekologisk äggproduktion

Invägningen av ekologiska ägg i partihandeln ökade stadigt fram till och med 2016. Därefter har invägningen minskat. Figur G visar invägningen av ekologiska ägg i partihandeln i förhållande till den totala invägningen av ägg. Andelen ökade stadigt från 2006 till 2011. År 2012 och 2013 låg andelarna på en något lägre nivå. Invägningen av ekologiska ägg ökade dock även 2012 och 2013. Anledningen till att andelen ekologiska ägg var lägre dessa två år, jämfört med 2011, är att den konventionella äggproduktionen ökade i ännu högre utsträckning.

År 2017 minskade invägningen av ekologiska ägg och sedan dess har invägningen uppgått till cirka 20 500 ton årligen. Andelen invägda ekologiska ägg har dock minskat på grund av att den totala invägningen av ägg ökat. År 2020 kom knappt 16 % av den totala invägningen av ägg från ekologiskt hållna värphöns.

Figur G. Andel invägda ekologiska ägg i partihandeln 2006–2020, procent

Figur G. Andel invägda ekologiska ägg i partihandeln 2006–2020, procent

Kort om statistiken

Här följer en kortfattad beskrivning av statistikens omfattning, hur den tas fram och dess kvalitet. Mer detaljerad information finns i dokumenten "Statistikens framställning" och "Kvalitetsdeklaration" som du hittar under avsnittet "Metod och kvalitet".

Det här beskriver statistiken

Statistiken omfattar produktion som följer EU:s regelverk för ekologisk produktion. Det betyder att produktionen uppfyller kraven enligt Rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91.

Produktionen ska dessutom vara helt omställd till ekologisk produktion. Produk­tion under omställning till ekologisk produktion ingår inte i den redovisade statist­iken. I praktiken innebär det att produkterna får märkas och säljas med EU:s logotyp för ekologisk produktion. Produkterna kan även märkas med KRAV:s eller Demeters respektive logotyp om produktionen uppfyller antingen KRAV:s eller Demeters villkor för märkning.

Det är viktigt att påpeka att slaktstatistiken avser djur som är uppfödda med ekologiska produktionsmetoder och är levererade till slakt från en producent som är omställd till ekologisk produktion. Den säger inget om antal djur som slut­ligen slaktas som ekologiska eller mängden kött som säljs med ekologisk märkning i butik utan ger snarare information om mängden tillgänglig ekologisk svensk köttråvara.

Så tar vi fram statistiken

Mjölk, mjölkprodukter och ägg

Statistiken över ekologisk mjölk och mjölkprodukter hämtades från LRF Mjölk fram till och med 2017, därefter baseras den på Jordbruksverkets månatliga insamling av data från mejerierna. Uppgifterna om ägg baseras på information om invägning från branschorganisationen Svenska Äggs medlemmar.

Slakt av ekologiskt hållna djur

Statistiken över slakten tas fram genom en sambearbetning av Jordbruksverkets lantbruksregister (LBR) och slaktdatabas samt uppgifter från de kontrollorgan som kontrollerar efter­levn­aden av regelverket för ekologisk produktion hos primärproducenter inom jordbruksområdet. Om ett företag, enligt kontrollorganens uppgifter, har omställd produktion av ett djurslag betraktas samtliga djur av det djurslaget som omställda i LBR. Därefter sambearbetas LBR med Jordbruksverkets slaktdatabas och uppgifter om antal slaktade djur och slaktvikt tas fram för de företag som har omställd produktion av respektive djurslag.

I Jordbruksverkets slaktdatabas finns inga uppgifter om slakt av fjäderfä. Däremot lämnar de ekologiska slaktkycklingproducenterna uppgifter till kontrollorganen om uppskattat antal slaktkycklingar som föds upp under året. Dessa uppgifter används sedan för den officiella statistiken över antalet slaktade slaktkycklingar. För att få kvantiteten slakt i ton multi­pliceras det uppskattade antalet slaktade kycklingar med en medelslaktvikt för respektive år (1,97 kg 2020).

Statistikens tillförlitlighet

Kvaliteten på statistiken över invägningen av ekologisk mjölk och invägningen av ägg bedöms som god. När det gäller ekologisk äggproduktion så är det viktigt att notera att partihandelns invägning inte motsvarar den totala produktionen av ekologiska ägg. Partihandelns invägning uppskattades 2018 stå för cirka 87 % av den totala produktionen av ekologiska ägg. Den totala produktionen av ekologiska ägg är alltså större än vad som redovisas i tabeller och figurer.

För de djurslag där ekologiska produktionsmetoder är mer frekvent använda, det vill säga för nötkreatur och får och lamm, bedöms kvaliteten i statistiken över slakten vara god. Uppgifterna över slakten av grisar är mer känsliga för problem med koppl­ingar mellan register vilket kan påverka statistikens tillför­lit­lighet.

Bra att veta

Jordbruksverkets officiella statistik om ekologisk produktion avseende år 2020 innefattar följande rapporter:

  • Statistik om ekologisk mjölkproduktion samt invägning av ekologiska ägg redovisas även månadsvis i rapporterna om den totala animalieproduktionen. Data uppdateras månadsvis i vår statistikdatabas.

Statistik om ekologisk produktion i andra EU-länder finns i Eurostats statistikdatabas.

Summary in English

In 2020 the amount of organic milk delivered to dairies was 481 200 tonnes, an increase by almost 4 % compared with 2019. About 17 % of the total milk production in Sweden was organic in 2020.

The total production of organic drinking milk and acidified milk decreased by 6 % during 2020 compared with 2019. The total production was estimated to 155 000 tonnes.

The slaughter of organic cattle decreased by 2 % to 21 900 tonnes in 2020. About 15 % of the total slaughtered cattle were reared using organic production methods.

In total, the slaughter of organic sheep and lambs was 1 000 tonnes in 2020, a decrease by almost 7 % compared with 2019. About 20 % of the sheep and lambs slaughtered were reared using organic production methods.

The slaughter of organic pigs was estimated to 6 600 tonnes in 2020, an increase by 7 % compared with 2019. For chickens the production increased in 2020. However, the number of organic pigs and chickens is low in Sweden and as a consequence slaughter of organic pigs and broilers is also low. In 2020, almost 3 % of the total slaughter of pigs and 1 % of the slaughter of broilers came from animals reared on holdings applying organic production methods.

Organic eggs delivered to wholesalers constituted 16 % of the total egg production in 2020 and were estimated to 20 500 tonnes in 2020, which was the same quantity as in 2019 and 2018.

Hitta på sidan

Till toppen