Landsbygdsprogrammet 2021–2022

Hitta på sidan

I april 2021 godkände EU-kommissionen en programändring som innebär att nuvarande landsbygdsprogram förlängs under åren 2021–2022 och att nya pengar har tillförts.

Ytterligare förstärkning av landsbygdsprogrammet

I ett nu aktuellt förslag om ändring av landsbygdsprogrammet har regeringen beslutat om förstärkning av programmet med 417 miljoner kronor under åren 2021–2022. Inga nya stöd kommer att tillkomma, utan förslaget innebär förstärkning av redan befintliga stöd.

Programförslaget har skickats till EU-kommissionen för granskning och godkännande. Pengarna blir troligtvis tillgängliga att söka under hösten.

Förslag till fördelning
Typ av stödMiljoner kronor

Investeringsstöd jordbruk – energi och klimat

68

Investeringsstöd jordbruk – täckdikning120
Miljöinvestering – kalkfilterdiken20
Investeringsstöd för nya jobb – besöksnäring, diversifiering m.m.30
Investeringsstöd för nya jobb – underlätta vildsvinsköttets väg till konsument30
Samarbetsstöd för att skapa förutsättningar för effektiv vildsvinsförvaltning22
Samarbetsstöd för utveckling av digital dataplattform för jordbruks- och livsmedelssektorn50
Leader45
Teknisk assistans (TA-medel)32
Summa417

Investeringsstöd jordbruk – energi och klimat

Regeringen föreslår att nya pengar tillförs till investeringsstöd för energi och klimat, istället för att omfördela från investeringar i ökad konkurrenskraft som tidigare föreslagits. Anledningen är att ansökningsgraden är högre för investeringsstöd till energi och klimat.

För åren 2021–2022 föreslår Regeringen att 27 miljoner fördelas till energiområdet och att 41 miljoner fördelas till klimatområdet.

Investeringsstöd jordbruk – täckdikning, samt miljöinvestering för kalkfilterdiken

Förstärkningen av investeringsstödet jordbruk och miljöinvestering bör i första hand användas till täckdikning och kalkfilterdiken. Båda dessa åtgärder är möjliga att söka stöd för idag men prioriteras bara i enstaka län.

Syftet med förstärkningen är att förbättra konkurrenskraften för jordbruksföretag samt bidra till livsmedelsstrategins mål, prioriteringar och en hållbar produktion. Stödet till kalkfilterdiken syftar till att förbättra vattenkvaliteten.

Investeringsstöd för nya jobb – besöksnäring, diversifiering m.m.

Förslaget innebär ökade möjligheter för investeringar utanför jordbrukssektorn för att exempelvis främja återhämtning efter coronapandemin.

Denna förstärkning av budgeten har ingen särskild öronmärkning. Berörda stödmyndigheter får avgöra vilka investeringar man anser vara mest prioriterade att genomföra.

Investeringsstöd för nya jobb – underlätta vildsvinsköttets väg till konsument

Jordbruksverket har redovisat ett behov av satsningar för vilthantering kopplat till vildsvin. Det kan handla om investeringar i vilthanteringsanläggningar, uppsamlingscentraler samt investeringar i detaljhandel och restaurang för att kunna hantera slaktkroppar av vildsvin.

Ingen öronmärkning föreslås för dessa pengar. Berörda stödmyndigheter avgör vilka investeringar man anser vara mest prioriterade att genomföra.

Samarbetsstöd – skapa förutsättningar för effektiv vildsvinsförvaltning

Inom samarbetsstödet är det möjligt att genomföra projekt för att på olika sätt främja samverkan mellan markägare och andra intressenter i form av nationella och regionala projekt för att skapa förutsättningar för en effektiv vildsvinsförvaltning samt utveckla jakträttsavtal.

Samarbetsstöd – digital dataplattform för jordbruks- och livsmedelssektorn

Digitaliseringen av jordbruket har stor potential till att förbättra, förenkla och effektivisera jordbruks- och livsmedelssystemet. Grundläggande för att kunna nyttja fördelarna med digitaliseringen är tillgången till data, som sedan kan användas som underlag för bättre beslut eller styrning och innovationer, skapa nya produkter och tjänster. Detta görs då genom att skapa en nationell digital infrastruktur.

Leader

Genomförandet av lokala utvecklingsstrategier inom Leader förstärks med 45 miljoner kronor för åren 2021–2022.

Omfördelning av pengar för ekologisk produktion

I programändringen som godkändes i april 2021 beslutades om 100 miljoner kronor till ekologisk produktion. I den nu aktuella programändringen föreslår regeringen att dessa pengar ska fördelas så att 50 miljoner kronor används till att förstärka ersättningarna för ekologisk produktion och omställning till ekologisk produktion genom bland annat en höjning av ersättningsnivåer för ekologisk djurhållning. Det innebär, en höjning med 100 kr/ha för stödår 2022 av ersättningsnivån för ekologisk djurhållning baserad på åkermark. Resterande 50 miljoner kronor omfördelas till andra åtgärder som på olika sätt främjar ekologisk produktion enligt följande.

Förslag till fördelning för ekologisk produktion
Typ av stödMiljoner kronor

Kompetensutveckling - stötta småskaliga livsmedelsproducenter att bli ekologiska

10

Samarbetsstöd med inriktning på primärproduktion för att främja ekologisk produktion10
Samarbetsstöd för att främja ekologisk produktion och efterfrågan30
Summa50

En annan ändring som berör ekologisk produktion är att åtaganden för omställning till ekologisk produktion blir ettåriga från och med stödår 2022.

I den nu aktuella programändringen föreslår regeringen att programkursen ändras från 9,30 kr/euro till 10,00 kr/euro.

Du kanske också är intresserad av det här

Senast uppdaterad: