Miljöinvestering för att anlägga och restaurera våtmarker och dammar

Du kan få stöd för att anlägga eller restaurera våtmarker och dammar för biologisk mångfald eller förbättrad vattenkvalitet, en så kallad miljöinvestering. Du söker både stöd och utbetalning i vår e-tjänst.

Vem kan få stöd?

Myndigheter, kommuner, regioner, föreningar, organisationer, företag och enskilda personer kan få stödet. Du som söker måste vara markägare eller ha markägarens tillstånd.

Ta kontakt med din länsstyrelse för att få ett skriftligt startbesked om du vill börja med ditt arbete innan du får ditt beslut om stöd.

Det kan du få stöd för

Anlägga och restaurera våtmarker och dammar för biologisk mångfald

Syftet är att skapa förutsättningar för att bevara och förstärka biologisk mångfald. Det kan till exempel vara för att gynna rödlistade fåglar eller groddjur som har våtmarker eller dammar som livsmiljö. Vilka möjligheter en våtmark eller damm har för att gynna biologisk mångfald beror bland annat på utformning och placering.

Anlägga och restaurera våtmarker och dammar för förbättrad vattenkvalitet

Syftet är att minska transporten av kväve och fosfor från odlingslandskapet till sjöar, vattendrag och hav. Detta innebär att övergödningen minskar. En våtmark eller damm renar vattnet genom att samla ihop jordpartiklar som innehåller fosfor och genom att det finns bakterier som omvandlar kvävet i vattnet till kvävgas. Hur stor renande effekt en våtmark eller damm kommer att få beror bland annat på placering, utformning och mängden kväve eller fosfor som finns i vattnet.

Det kan finnas regionala begränsningar för vad du kan få stöd för

Kontakta din länsstyrelse för att få reda på vad som gäller i ditt län.

Det här är en inspirationsfilm om att anlägga våtmark på din gård.

Utgifter du kan få stöd för

Du kan bara få stöd för utgifter som har fakturadatum och betalningsdatum från och med den dag då du fått ett skriftligt startbesked eller förhandsbesked, eller din ansökan om stöd har beslutats av myndigheten.

Du kan få stöd för de här utgifterna kopplat till din investering:

 • tjänster du behöver köpa för att anlägga eller restaurera en våtmark eller damm, till exempel kostnader för entreprenadmaskiner och utrustning för att reglera vattennivå
 • tjänster du behöver köpa i samband med planering av våtmarken, till exempel för att göra projektering och underlag som behövs för att få eventuella tillstånd för anläggningen
 • material du behöver köpa in för att genomföra miljöinvesteringen.

Om du gör en förstudie inför din ansökan kan du få stöd för vissa utgifter. Då ska du kontakta din länsstyrelse och få ett skriftligt förhandsbesked om att du kan få stöd för att genomföra förstudien.

Skatteverket bedömer möjligheten för dig att göra avdrag för momsen för de utgifter du har för miljöinvesteringen. Kontakta ditt skattekontor i samband med att du gör din ansökan om stöd för mer information.

Det kan du inte få stöd för

Du kan inte få stöd för lön till anställda i ditt företag och inte heller till eget arbete för att genomföra miljöinvesteringen.

Du kan inte få stöd för det du har köpt eller gjort innan din ansökan har kommit in till länsstyrelsen och du har fått ett skriftligt besked om att du kan påbörja arbetet. Vill du påbörja arbetet innan du fått beslut om stöd måste du kontakta din länsstyrelse och begära ett skriftligt startbesked.

Så mycket stöd kan du få

Du kan få stöd för 50, 90 eller 100 procent av de utgifter som ger rätt till stöd beroende på var din våtmark eller damm är placerad och vilken effekt de förväntas få. För att få 100 procent måste våtmarken eller dammen vara placerad i ett nitratkänsligt område.

Utgifterna måste vara 30 000 kronor eller mer för att du ska få stöd.

Villkor för stödet

Här är villkoren som gäller för stödet. Du kan också se villkoren i ditt beslut om stöd.

 • Du ska genomföra arbetet i odlingslandskapet. Med det menar vi åkermark, betesmark eller annan mark som tar emot vatten från jordbruk eller som ligger i anslutning till odlad mark. Det arbete du gör för biologisk mångfald eller för att förbättra vattenkvaliteten ska gå att koppla till påverkan från jordbruk. Du kan få hjälp från länsstyrelsen med att bedöma om platsen du föreslår är lämplig.
 • Du måste genomföra miljöinvesteringen med hänsyn till de natur- och kulturmiljövärden som finns på platsen.
 • Du ska äga marken eller ha tillstånd av markägaren att genomföra miljöinvesteringen.
 • Du måste ha de tillstånd som krävs enligt svensk lagstiftning som reglerar miljö, natur- och kulturvärden.
 • Du behöver söka ett 5-årigt åtagande för miljöersättningen för skötsel av våtmarker och dammar för marken senast året efter att länsstyrelsen har godkänt miljöinvesteringen vid slutbesiktning. Detta är under förutsättning att miljöersättning går att söka det året.

Du som söker får inte

 • plantera in fisk, kräftor eller andra djur i våtmarken eller dammen utan godkännande från länsstyrelsen.
 • utfodra fisk, kräftor eller andra djur i våtmarken eller dammen utan godkännande från länsstyrelsen.

Investeringen ska finnas kvar i minst 5 år

Din miljöinvestering måste finnas kvar i minst 5 år, räknat från året efter slutbesiktning. Du måste alltså sköta miljöinvesteringen på ett sådant sätt att den inte försvinner eller förlorar sin funktion. Det kan finnas särskilda villkor i ditt beslut om stöd för hur du ska bevara den. Du får inte aktivt förstöra delar av marken. Du får inte heller till exempel passivt låta marken växa igen.

Om verksamheten byter ägare måste den nya ägaren fortsätta sköta miljöinvesteringen. Annars finns det risk för att du blir tvungen att betala tillbaka hela eller delar av stödet.

Så söker du stödet

Du söker stödet i vår e-tjänst.

I ansökan kommer du bland annat att behöva besvara de här frågorna:

 • om ansökan gäller en våtmark eller damm för biologisk mångfald eller för förbättrad vattenkvalitet
 • om du ska anlägga eller restaurera en våtmark eller damm
 • hur stort område du söker för, angett i hektar
 • vilken slags mark det är på området i dag
 • om du tänkt genomföra särskilda åtgärder för rekreation och tillgänglighet. Det kan till exempel vara stigar, parkering, spänger, fågeltorn, rastplats eller skyltar om investeringen utöver de som krävs
 • om miljöinvesteringen medför några andra positiva effekter
 • hur många invånare som får tillgång till förbättrad natur- och kulturmiljö
 • om du har tänkt låta beta eller slåttra marken runt våtmarken efter slutbesiktning
 • om du söker miljöersättning för skötsel av våtmarker och dammar
 • om du är momsredovisningsskyldig. Kontakta ditt skattekontor om du har frågor om momsavdrag
 • hur du ska genomföra miljöinvesteringen och vad du har för tidsplan
 • vad du har för budget och finansiering.

I ansökan ska du bifoga följande underlag:

 • karta över området
 • ritning över hur våtmarken ska se ut
 • dokument från rådgivning om du haft det
 • eventuella tillstånd
 • tidplan för genomförandet.

Du kan behöva en fullmakt för att söka stöd och utbetalning åt en organisation eller ett företag. Du kan också ge fullmakt så att någon annan kan söka åt dig.

Om någon annan offentlig aktör medfinansierar miljöinvesteringen ska du kontakta din länsstyrelse innan du gör din ansökan om stöd. Annan offentlig aktör kan till exempel vara kommunen, regionen eller länsstyrelsen.

Planera din budget

Det finns en budgetmall som du kan fylla i och bifoga till ansökan. Mallen underlättar när du ska planera din budget. Du ska också bifoga underlag till ansökan som visar hur du kommit fram till din budget. Exempel på underlag är offerter och prisuppgifter från mer än en leverantör.

När du har skickat in din ansökan om stöd

Du är inte garanterad att få stöd bara för att du har sökt stödet. Om du inte blir beviljad stöd kan det bland annat bero på att vi har prioriterat andra investeringar eller att pengarna har tagit slut.

Läs ditt beslut – där står det du behöver veta!

Beslutet är anpassat efter din investering. Det innehåller viktig information om vad just du behöver göra när du genomför din investering. Läs även bilagan till beslutet, Övriga upplysningar.

Redovisa utgifterna för investeringen separat i din bokföring

Det är viktigt att du i din bokföring redovisar de utgifter och intäkter som hör till investeringen separat från utgifter och intäkter som hör till annan verksamhet. Om du inte har redovisat separat kommer det att bli ett avdrag på ditt stöd.

Se till att fakturor och betalningsbevis uppfyller kraven

Det är viktigt att du sparar alla underlag så som fakturor, betalningsbevis, avtal, offerter, följesedlar och andra handlingar som underlagen hänvisar till.

Förutom den information som en faktura alltid ska innehålla så gäller det här:

 • Fakturan ska gå att koppla till din investering.
 • Fakturan ska vara adresserad till, och betald av, den som sökt stödet.

Du ska ha betalningsbevis för alla fakturor. Av betalningsbevisen ska det framgå att det är du som är stödmottagare som har betalat. Fakturorna ska vara betalda senast den dag ansökan om utbetalning kommer in till den myndighet som har beslutat om ditt stöd. Det räcker inte med konteringsstämpel för din egen bokföring.

Kontantbetalningar eller Swishbetalningar över 1 000 kronor godkänns inte.

Exempel på betalningsbevis

Det här är olika typer av betalningsbevis:

 • utskrift av betalning via internetbank
 • betalorder för bank- och plusgiro i kombination med kontoutdrag
 • kvitto från banken
 • kontoutdrag som visar en betalning via autogiro
 • lönespecifikation
 • kvitto vid kontant-, betalkorts- och Swishbetalning. Kombineras med kontoutdrag eller utdrag ur bokföringen om det inte framgår på kvittot vem som betalat.

Ta reda på om du är upphandlingsskyldig

Du ska ta reda på om du och eventuell samarbetspartner är upphandlingsskyldiga.

Statliga myndigheter, kommuner, regioner och länsstyrelser är alltid upphandlingsskyldiga men även andra juridiska personer som aktiebolag, stiftelser och ideella föreningar kan vara det.

Om du är upphandlingsskyldig ska du upphandla inköpen för investeringen. Du ska spara alla underlag som är kopplade till de upphandlingar som är relevanta för investeringen.

Om den myndighet som handlägger din ansökan begär det kan du behöva skicka in underlag för att visa om din organisation är upphandlingsskyldig eller inte.

Avbetalningsköp – spara handlingar

För att få stöd för något du köpt på avbetalning ska du bifoga detta när du söker utbetalning:

 • kopia på avbetalningsavtalet där det står vad du har köpt och vad det kostar både med och utan moms
 • fakturor för kreditinstitutets köp
 • kopior på fakturor och betalningsbevis för din första avbetalning
 • utdrag från anläggningsregistret eller utdrag från bokföringen som visar att varan ingår i företagets tillgångar.

Ansök om ändring av ditt beslut om något ändras

Det är viktigt att du ansöker om ändring av ditt beslut om stöd om till exempel slutdatum, tidsplan, budget, finansieringsplan eller något annat väsentligt behöver ändras jämfört med vad som står i ditt beslut om stöd. Om du redovisar utgifter som inte ingår i ditt beslut om stöd kan det innebära att du inte får stöd för de utgifterna.

Kontakta myndigheten som beslutade om ditt stöd om du är osäker på om du behöver göra en ansökan om ändring eller inte. Du ska skicka din ansökan om ändring till myndigheten som beslutade om ditt stöd.

Om det inte står något annat i beslutet om ändring så gäller ändringen från och med den dag då ansökan om ändring kom in till myndigheten.

Ta reda på om du behöver ansöka om ändring

Kontakta myndigheten som beslutade om ditt stöd om du är osäker på om du behöver göra en ansökan om ändring eller inte.

Du ska alltid ansöka om ändring av ditt beslut om stöd när:

 • Du inte kommer att bli klar i tid och behöver flytta fram ditt slutdatum.
 • Finansieringen har ändrats och du har exempelvis fått in mer offentlig medfinansiering än vad som står i ditt beslut.
 • Du vill söka utbetalning för utgifter som inte är kopplade till någon av aktiviteterna i ditt beslut och vill därför lägga till en ny aktivitet .
 • Du inte kan genomföra en aktivitet som behövs för att uppfylla syfte och mål men ändå vill fortsätta att genomföra investeringen.

Du behöver inte ansöka om ändring av ditt beslut om stöd om:

 • Du får in mer offentliga resurser. Offentliga resurser är att du får tillgång till arbete, material eller lokaler från en offentlig aktör.
 • Du genomför mer av en aktivitet och det gynnar målet och syftet med din investering.
 • Du byter ut en aktivitet eller utgift mot en annan likvärdig aktivitet eller utgift, till exempel om du väljer att göra ett digitalt nyhetsbrev i stället för att trycka broschyrer eller väljer att anställa en person istället för att köpa tjänsten.

När du söker utbetalning

Du söker utbetalning i vår e-tjänst.

Du ska betala utgifterna innan du söker utbetalning för dem. Det är bara de utgifter som ingår i ditt beslut om stöd som du kan få utbetalning för. Du kan söka utbetalning av hela stödet på en gång eller söka flera delutbetalningar.

Du kan inte göra ändringar i din ansökan om utbetalning när myndigheten börjat handlägga den.

Läs guiden om hur du söker utbetalning och hanterar underlag

Redovisa utgifter och finansiering

I e-tjänsten redovisar du de utgifter som du haft för din investering. Du ska också skicka in underlag som styrker dina utgifter. Underlagen ska vara sorterade och tydligt kopplade till utgifterna. Underlagen laddar du upp i e-tjänsten.

Du ska också redovisa den privata och offentliga finansiering som du har fått in. I ditt beslut om stöd står det vilken finansiering du behöver redovisa.

Om du har fått in mer finansiering än vad som står i beslutet ska du även redovisa den finansieringen. Då justeras automatiskt det belopp som du kan få utbetalt från oss.

Om du inte har fått tillräckligt med offentlig medfinansiering när du söker utbetalning kan det innebära att vi håller inne delar av stödet tills du har fått in medfinansieringen.

Om du är upphandlingsskyldig ska du redovisa uppgifter om upphandlingen i e-tjänsten.

Vissa behöver inte skicka in betalningsbevis

Om du som beviljats stöd är en kommun, region, myndighet eller organisation med en central ekonomifunktion kan du ansöka om undantag från kravet på betalningsbevis.

Med central ekonomifunktion menar vi en ekonomifunktion som samlat hanterar bokföring och betalningar för en organisation med flera kontor som är lokaliserade på olika postorter och där organisationen och alla kontor har samma organisationsnummer.

För att få undantag krävs det bland annat att organisationen i en beskrivning kan visa hur organisationen kan garantera att de fakturor som organisationen redovisar i en ansökan om utbetalning är betalda.

Om undantaget beviljas är det kopplat till organisationen, inte till ett specifikt projekt.

Om du söker delutbetalning

Sök gärna delutbetalning i ett tidigt skede. Du kan till exempel söka varje kvartal eller efter en period då du haft många eller stora utgifter. Alla underlag från perioden du söker delutbetalning för ska vara med i ansökan och du ska ha betalt alla utgifter. Om du glömmer någon utgift kan du ta med den nästa gång du söker utbetalning och skriva en förklaring.

När du söker delutbetalning ska du beskriva vad som har hänt i investeringen och som har en koppling till de utgifter som du söker utbetalning för. Du kan söka delutbetalning för upp till 80 procent av beloppet som ingår i ditt beslut om stöd.

Sök slututbetalning i tid

Du ska söka slututbetalning senast det slutdatum som står i ditt beslut om stöd. Då ska du vara klar med din investering och ha betalat alla dina utgifter. Om du söker slututbetalning för sent minskar ditt stöd med 1 procent av utbetalningsbeloppet för varje dag som ansökan är försenad. Om din ansökan kommer in mer än 25 dagar för sent får du inga pengar alls.

När du söker slututbetalning ska du göra en slutredovisning i e-tjänsten där du beskriver vad du har gjort och svarar på frågor om bland annat mål och resultat.

Du kan få din slututbetalning av stödet först när länsstyrelsen har gjort en slutbesiktning och godkänt din miljöinvestering. Vid slutbesiktningen kontrollerar länsstyrelsen att du gjort den investering du sagt att du ska göra.

Din miljöinvestering kan komma att kontrolleras

Det är oftast länsstyrelsen och Jordbruksverket som kontrollerar. Kontrollerna görs både vid handläggningen av din ansökan om utbetalning och vid en eventuell kontroll på plats. Du får oftast veta i förväg att du ska få besök av en kontrollant. Du måste ge kontrollanten den hjälp som är nödvändig för att hen ska kunna genomföra kontrollen.

Om du inte följer villkoren i ditt beslut om stöd riskerar du att få mindre stöd, förlora hela stödet eller bli tvungen att betala tillbaka de pengar du fått tidigare. Om vi misstänker brott ska vi anmäla ärendet till Ekobrottsmyndigheten.

Exempel på när det kan bli avdrag på ditt stöd

Det finns olika anledningar till att det kan bli avdrag, till exempel:

 • Du har sökt utbetalning för utgifter som inte ingår i ditt beslut om stöd.
 • Du har sökt utbetalning för utgifter som inte ger rätt till stöd. Det kan till exempel vara utgifter som du har haft innan din ansökan om stöd kom in.
 • Du har inte följt de villkor som finns för ditt stöd.
 • Du har skickat in din ansökan om utbetalning efter det slutdatum som står i ditt beslut.
 • Du har inte följt din projekt- eller affärsplan vilket kan leda till att du inte uppnår syftet med stödet.
 • Du är upphandlingsskyldig men har inte följt upphandlingsreglerna.
 • Du har i din bokföring inte redovisat investeringens utgifter och intäkter separat från andra utgifter och intäkter i din verksamhet.
 • Du har inte informerat om din investering på det sätt som står i ditt beslut.

Kontakta länsstyrelsen om du har frågor

Det är länsstyrelsen som ansvarar för stödet och handlägger din ansökan. Om du har frågor om stödet ska du vända dig direkt till din länsstyrelse.

Om du behöver skicka något per post

I samband med ansökan om utbetalning, eller om du behöver ändra något i ditt beslut om stöd, kan du behöva skicka in underlag till länsstyrelsen på blankett eller annat papper.

Författningar

Söker efter 2016:19

Senast uppdaterad: 2021-10-01