Det kan du få avdrag för

För att få fullt stöd måste du följa alla villkor. Om du inte gör det kan Jordbruksverket eller länsstyrelsen besluta om avdrag.

Det kan finnas olika anledningar till vi gör avdrag på ditt stöd. En del av dem är gemensamma för alla stöd och en del är specifika för vissa stöd. Följande orsaker till avdrag gäller för alla stöd som ingår i SAM‑ansökan:

  • Din ansökan kommer in för sent.
  • Du har inte följt tvärvillkoren. Det här gäller för alla stöd utom nationellt stöd.
  • Du har inte följt villkoren för stödet.
  • Du har angett för mycket areal i din ansökan.

Om du har lämnat oriktiga uppgifter, eller inte lämnat in de uppgifter som behövs för ansökan, kan hela din ansökan bli underkänd.

I de flesta fall beräknar vi eventuella avdrag innan vi betalar ut stöden. Om du däremot redan har fått dina stöd utbetalade när länsstyrelsen beslutar om avdrag kommer vi i första hand att dra av pengarna från de jordbrukarstöd som du får kommande år. I andra hand får du ett inbetalningskort så att du kan betala tillbaka det som du har fått för mycket. Du kommer i så fall att få ett beslut om återkrav.

Om din ansökan kommer in för sent

Om din ansökan kommer in efter den 13 april minskar vi din ersättning eller ditt stöd med 1 procent per arbetsdag som ansökan är försenad. Om ansökan kommer in efter den 9 maj får du inget stöd alls för 2022.

Detta gäller inte nationellt stöd för slaktsvins-, ägg- och mjölkproduktion.

Om du inte följt tvärvillkoren

Om en kontroll visar att du inte har följt ett tvärvillkor beslutar länsstyrelsen hur många procent som ska dras av från utbetalningen av ditt stöd. Första gången ett fel upptäcks blir avdraget normalt 3 procent, men det kan sänkas till 1 procent eller höjas till 5 procent beroende på hur stort felet är. Om samma sorts fel upptäcks mer än en gång blir avdraget större. I mycket allvarliga eller avsiktliga fall kan avdraget bli upp till 100 procent. I extrema fall kan du dessutom bli utesluten från möjligheten att söka stöd följande år.

Tvärvillkoren gäller alla stöd och ersättningar i SAM‑ansökan utom nationellt stöd.

Exempel

Lisa har sökt gårdsstöd, kompensationsstöd och två olika miljöersättningar som sammanlagt kommer att ge 500 000 kronor. Vid en kontroll har länsstyrelsen upptäckt att Lisa har glömt att i rätt tid efter slakt rapportera ut ett av sina 90 nötkreatur från CDB. Detta är ett tvärvillkorsfel som leder till 1 procents avdrag på alla de stöd Lisa har sökt. I stället för 500 000 kronor får hon därför ut 495 000 kronor. Lisa förlorar alltså 5 000 kronor på grund av att hon missat att rapportera ett djur till CDB.

Om du inte följt villkoren för stödet

Om du inte följer alla villkor för stödet du få avdrag.

Om du upprepar samma villkorsfel kommer det att bedömas hårdare. Det kan innebära ett större avdrag eller att Jordbruksverket eller länsstyrelsen häver ditt åtagande i de fall du har ett flerårigt åtagande.

Avdrag som är specifika för varje stöd:

Extra djuromsorg för får

Om du inte följt ett villkor kan du antingen få avdrag för alla får som du har i ditt åtagande, eller för de får som specifikt omfattas av felet. Oftast innebär fel för ett visst djur att ersättningen för det djuret minskar i förhållande till hur allvarligt felet är. Om du till exempel inte uppfyller villkoret för klippning av får blir avdraget 36 kronor per får som du inte klippt korrekt enligt villkoren.

Extra djuromsorg för suggor

Om du inte följt ett villkor kan du antingen få avdrag för alla suggor som du har i ditt åtagande eller för de suggor som specifikt omfattas av felet. Oftast innebär fel för ett visst djur att ersättningen för det djuret minskar i förhållande till hur allvarligt felet är. Om du till exempel inte uppfyller villkoret för hullbedömning får du 120 kronor i avdrag per sugga som du inte har hullbedömt enligt villkoren.

Utökad klövhälsovård för mjölkkor

Ett av villkoren är att det ska finnas en klövhälsoplan för alla de djur som ingår i åtagandet. Om du inte har en klövhälsoplan får du avdrag för alla djur i ditt åtagande. Om du vid nästa kontroll inte heller har en godkänd klövhälsoplan kan vi häva hela åtagandet.

Om du inte uppfyller villkoret för hur ofta du ska verka dina djur får du ingen ersättning för de djur som inte är verkade enligt villkoren. Om villkorsfelet gäller mer än 20 procent av djuren blir avdraget på ersättningen ännu högre.

Hotade husdjursraser

Ett villkorsfel för ett visst djur innebär oftast att det djuret inte ger någon ersättning.

Om du inte anslutit din besättning till aktuell härstamnings­kontroll för dina djur kommer avdraget att vara 1 000 kronor per missad anslutning till härstamnings­kontroll. Om du inte anslutit din besättning till aktuell härstamningskontroll andra året i ditt åtagande kommer ditt åtagande att hävas och vi kommer att kräva tillbaka pengar som du redan fått.

Om du inte följer något av de här villkoren blir avdraget ersättningen för djurets beräknade värde multiplicerat med 2:

  • betäckning
  • avel med olika raser på djuren och att djur inte får vara kastrerade.

Minskat kväveläckage

Fånggrödans etablering bedöms genom en helhetsbedömning av skiftet. Etableringen kan vara ojämn på skiftet men ändå totalt sett vara tillräcklig. Därför är avdragen för fånggrödor knutna till skiftet, förutom om du sått en gröda som inte är tillåten som fånggröda. För det villkorsfelet konstaterar man arealen där felet finns och gör avdrag för den arealen.

Syftet med ersättningen för minskat kväveläckage är att minska växtnäringsläckage. Därför är det allvarligare att gödsla än att sprida växtskyddsmedel. Att sprida växtskyddsmedel leder till 75 procent i avdrag för skiftet där felet finns och att gödsla leder till 100 procent i avdrag för skiftet där felet finns.

Skyddszoner

Om du inte följer villkoren minskas ersättningen för den areal där felet finns. Det gäller till exempel om du inte följer villkoret att du inte får skörda växtligheten på skyddszonen före den 1 juli. Om du skördar växtligheten innan detta datum minskas ersättningen för den skördade arealen med 50 procent. I vissa andra fall får du ingen ersättning alls för skiften där du inte har följt villkoren. Det gäller exempelvis om du gödslar en skyddszon eller använder växtskyddsmedel på en skyddszon.

Nötkreaturstöd

Om du har missat att följa villkoren för en stor andel av dina djur så kan du få hela din ansökan underkänd.

Om du har glömt att rapportera ut ett djur som du har sålt eller slaktat baseras avdraget på de djur som inte uppfyller kraven. Hur stort avdraget blir påverkas av förhållandet mellan djuren som inte uppfyller kraven och hur många djur du får nötkreatursstöd för.

Förgröningsstöd

Om en kontroll visar att din areal är mindre än vad du har sökt för får du förgröningsstöd för den areal som du får utbetalat gårdsstöd för.

Om du inte uppfyller kravet på ekologiska fokusarealer i förgröningsstödet

Det blir avdrag på förgröningsstödet om de ekologiska fokusarealerna täcker mindre än 5 procent av marken där det ska finnas ekologiska fokusarealer.

Skillnaden mellan hur mycket ekologiska fokusarealer du har och hur mycket ekologiska fokusarealer du måste ha avgör hur stort avdraget blir. Tänk på att olika typer av ekologisk fokusareal kan ge olika hektarvärden beroende på vilken omräkningsfaktor de har.

Så här räknar vi ut avdraget

Observera att lantbrukaren i exemplet inte har någon permanent gräsmark eller åkermark med permanenta grödor. Lantbrukaren har inte heller någon åkermark med certifierad ekologisk produktion eller någon åkermark för omställning till ekologisk produktion. Om det funnits sådan mark skulle det inte blivit avdrag för den marken, under förutsättning att lantbrukaren får gårdsstöd för marken.

Först räknar vi ut hur stor den areal är där du borde haft ekologiska fokusarealer men inte har det.

Exempel: Du har totalt 100 hektar åkermark och borde alltså ha ekologiska fokusarealer på minst 5 hektar. Du har ekologiska fokusarealer på 4,2 hektar.

5 hektar – 4,2 hektar = 0,8 hektar

Du får arealen som du skulle haft ekologiska fokusarealer på multiplicerat med 10 i avdrag. I vårt exempel blir det 0,8 hektar multiplicerat med 10. Avdraget blir 8 hektar.

Om du har haft avdrag för ekologiska fokusarealer under 3 år i rad dubbleras avdraget det tredje året.

Om du inte uppfyller kravet på odling av flera grödor i förgröningsstödet

Om du behöver ha minst 2 eller 3 olika grödor på din åkermark blir det avdrag på förgröningsstödet om den gröda som du har mest av täcker mer än 75 procent av åkermarken.

Om du behöver ha minst 3 olika grödor på din åkermark blir det avdrag om de 2 grödor som du har mest av täcker mer än 95 procent av åkermarken tillsammans.

Ju mer du överskrider 75 procents- eller 95 procentgränsen, var för sig eller tillsammans, desto större blir ditt avdrag.

Så här räknar vi ut avdraget

Observera att lantbrukarna i exemplen inte har någon permanent gräsmark eller åkermark med permanenta grödor. Lantbrukarna har inte heller någon åkermark med certifierad ekologisk produktion eller någon åkermark för omställning till ekologisk produktion. Om det funnits sådan mark skulle det inte blivit avdrag för den marken, under förutsättning att lantbrukarna får gårdsstöd för marken.

Om huvudgrödan, det vill säga den gröda du har mest av, täcker mer än 75 procent av åkermarken

Först tar vi reda på hur mycket av din huvudgröda som odlas på mer än 75 procent av din åkermark. Det räknar vi ut genom att ta den areal där du odlar din huvudgröda minus 75 procent av din åkermark.

Exempel: Du har totalt 100 hektar åkermark. Du odlar din huvudgröda på 83 hektar. Du får odla din huvudgröda på högst 75 hektar.

83 hektar - 75 hektar = 8 hektar

Om du har krav på att odla minst 3 grödor får du arealen som du skulle ha odlat med en annan gröda i avdrag. I vårt exempel blir det 8 hektar i avdrag.

Om du har krav på att odla minst 2 grödor får du arealen som du skulle ha odlat med en annan gröda multiplicerat med 2 i avdrag. I vårt exempel blir det 8 hektar multiplicerat med 2. Avdraget blir 16 hektar.

Om du fått detta avdrag 3 år i rad dubbleras avdraget det tredje året.

Om huvudgrödan och den näst största grödan täcker mer än 95 procent av åkermarken

Först tar vi reda på hur mycket av dina två största grödor som odlas på mer än 95 procent av åkermarken. Det räknar vi ut genom att ta den areal som du odlar dina två största grödor på minus 95 procent av din åkermark.

Exempel: Du har totalt 100 hektar åkermark. Du odlar din huvudgröda på 74 hektar och din näst största gröda på 23 hektar. Du får odla din huvudgröda och din näst största gröda på högst 95 hektar.

74 hektar + 23 hektar = 97 hektar

97 hektar – 95 hektar = 2 hektar

Du får arealen som du skulle ha odlat med en annan gröda multiplicerat med 5 i avdrag. I vårt exempel blir det 2 hektar multiplicerat med 5. Avdraget blir 10 hektar.

Om du fått detta avdrag 3 år i rad dubbleras avdraget det tredje året.

Om huvudgrödan är vall eller träda och täcker mer än 75 procent av åkermarken och din näst största gröda är för stor

I det här exemplet är det huvudgrödan vall som täcker mer än 75 procent av åkermarken.

Exempel: Du har totalt 200 hektar åkermark. Du odlar vall på 160 hektar och havre på 35 hektar.

Du odlar vall på 80 procent av din åkermark. Då får den näst största grödan på din åkermark odlas på maximalt 75 procent av resten av åkermarken.

Först räknar vi ut hur mycket du får odla av din näst största gröda. Det räknar vi ut genom att ta 75 procent av den åkermark där du inte odlar vall.

0,75 x 40 hektar = 30 hektar

Sedan tar vi den areal där du odlar din näst största gröda minus den areal där du som mest får odla din näst största gröda.

35 hektar – 30 hektar = 5 hektar

Du får arealen som du skulle ha odlat med en annan gröda multiplicerat med 2 i avdrag. I vårt exempel blir det 5 hektar multiplicerat med 2. Avdraget blir 10 hektar.

Om du fått detta avdrag 3 år i rad dubbleras avdraget det tredje året.

Extra avdrag vid stora fel

Om avdraget för att du inte följt villkoren för stödet är större än 2 hektar eller mer än 3 procent, men mindre eller lika mycket som 20 procent, av det som finns kvar att betala ut efter att avdragen har genomförts gör vi ett extra avdrag. Det extra avdraget räknas ut genom att multiplicera det ursprungliga avdraget med 2. Det extra avdraget minskas till 25 procent av det framräknade beloppet.

Om avdraget är större än 20 procent av det som finns kvar att betala ut efter att avdragen har genomförts får du inget stöd utbetalat alls.

Om avdraget är större än 50 procent av det som finns kvar att betala ut efter att avdragen har genomförts får du inget stöd utbetalat alls. Du får också ett extra avdrag som kommer att dras av från framtida utbetalningar. Det extra avdraget är på samma belopp som det ursprungliga avdraget.

Ersättningar för ekologisk produktion

Du som får ersättning för ekologisk produktion kan få avdrag för ofullständig dokumentation. Du ska bland annat notera när du sår och vilket foder djuren får. Du ska också spara fakturor och andra verifikationer som gäller den ekologiska produktionen. Din dokumentation behövs för att länsstyrelsen säkert ska kunna kontrollera alla villkor. Om det till exempel saknas mer än två uppgifter, så att länsstyrelsen har svårare att utföra kontroll, kan avdraget bli 5 procent av ersättningen.

 

Avdrag vid villkorsfel som kan gälla flera stöd:

Betesmarken är inte tillräckligt betad

Gäller för kompensationsstödet och miljöersättning för betesmarker och slåtterängar

Du får avdrag på din utbetalning om du har mark som inte är tillräckligt avbetad senast den 31 oktober. Hur mycket avdrag du får beror på hur stor arealen är och om det är första gången som du har mark som inte är tillräckligt väl avbetad eller om du haft det vid tidigare kontroller. Om det är första gången som en kontroll visar att du har mark som inte är tillräckligt väl avbetad kommer avdraget att motsvara hela ersättningen för den arealen som inte är tillräckligt väl avbetad. Om en kontroll senare år visar att du har mark som inte är tillräckligt väl avbetad kommer avdraget att motsvara den dubbla ersättningen för den arealen.

Om du till exempel inte får tag på betesdjur är det viktigt att kontakta länsstyrelsen för att meddela dem att du inte kan uppfylla villkoren och diskutera hur problemen kan lösas. Samma sak gäller om det skulle bli extremt väder som påverkar din möjlighet att sköta marken enligt villkoren.

Marken är inte tillräckligt skördad

Gäller för miljöersättning för vallodling, ersättningar för ekologisk produktion och kompensationsstöd

Ett vanligt fel är att grödan är kvar när länsstyrelsen kommer ut på kontroll under hösten. Har du inte tagit någon skörd under året får du ett avdrag på din utbetalning för marken som inte är skördad. Avdragets storlek påverkas av hur stor arealen är samt om det är första gången som du har mark som inte är skördad eller om du haft det vid tidigare kontroller. Om det är första gången som en kontroll visar att du har mark som inte är skördad kommer avdraget att motsvara halva ersättningen för den arealen som inte är skördad i miljöersättningen för vallodling samt ersättningarna för ekologisk produktion. I kompensationsstödet kommer det att motsvara hela ersättningen för arealen som inte är skördad.

Om en kontroll senare år visar att du har mark som inte är skördad kommer avdraget att motsvara hela ersättningen för den arealen som inte är skördad i miljöersättningen för vallodling och ersättningar för ekologisk produktion. I kompensationsstödet kommer det att motsvara den dubbla ersättningen för arealen som inte är skördad.

Igenväxning

Gäller för miljöersättning för betesmarker och slåtterängar

Du får ett avdrag på din utbetalning om du har mark med igenväxning. Hur stort avdrag du får påverkas av hur stor arealen är och om det är första gången som du har mark med igenväxning eller om du haft det vid tidigare kontroller. Om det är första gången som en kontroll visar att du har igenväxning på din mark kommer avdraget att motsvara halva ersättningen för den arealen där igenväxningen finns. Om en kontroll senare år visar att du har igenväxning kommer avdraget att motsvara hela ersättningen för den arealen där igenväxningen finns.

I de fall du har igenväxning på mer än 30 procent av ett skifte ska åtagandet för det skiftet hävas. Återkravet motsvarar då ersättningen som du har fått ut för det skiftet under åtagandeperioden.

Du kan undvika igenväxning genom att se över dina marker och ta bort igenväxning. Du kan läsa om hur du ska ta bort igenväxning i informationen om miljöersättning för betesmarker och slåtterängar. Om du har marker med särskild skötsel har du fått en åtagandeplan av länsstyrelsen där det finns en mer detaljerat beskrivning om hur du ska sköta varje mark. Om du inte fått något förslag till åtagandeplan ännu, ska du följa villkoren i din gamla åtagandeplan.

Otillåtna gödselmedel och växtskyddsmedel

Gäller för miljöersättningarna betesmarker och slåtterängar, restaurering av betesmarker och slåtterängar, fäbodar, vallodling, minskat kväveläckage, skyddszoner, skötsel av våtmarker och dammar samt ersättningar för ekologisk produktion

Det är inte tillåtet att använda gödselmedel och växtskyddsmedel på marken. För miljöersättning för minskat kväveläckage är det bara otillåtet under vissa perioder. För miljöersättning för vallodling är det tillåtet att använda gödselmedel men du får endast använda växtskyddsmedel när du bryter vallen.

Om du har använt gödselmedel eller växtskyddsmedel på mark som ingår i åtagandet kan det leda till hävning av hela åtagandet. En sådan hävning leder oftast till att du måste betala tillbaka den ersättning som du tidigare har fått.

Om du angett för mycket areal i din ansökan

Vi granskar regelbundet nya flygfoton och uppdaterar uppgifterna om jordbruksmarken. Om de nya uppgifterna visar att en del av marken som du har angett i din SAM‑ansökan inte var godkänd för stöd kan du behöva betala tillbaka den felaktiga delen. Hur stort avdraget blir beror på hur stor skillnaden är mellan den verkliga arealen och den areal du har i din SAM‑ansökan. Det brukar vi kalla arealfel. Ett fel på en viss areal innebär oftast att den arealen inte ger någon ersättning.

Om länsstyrelsen vid en kontroll på din gård upptäcker att du inte har använt din mark till någon godkänd jordbruksaktivitet räknar vi bort den areal som du inte använt på ett godkänt sätt. Du får en extra kontroll året därpå om du har fått avdrag för att marken inte har använts till någon jordbruksaktivitet.

Storleken på avdraget beror på vilken typ av stöd det gäller.

Gårdsstöd, kompensationsstöd och stöd till unga jordbrukare

Det finns tre olika nivåer för avdrag.

Bild som visar de olika avdragsnivåerna

Om felet är högst 2 hektar och högst 3 procent

Om skillnaden mellan den areal du redovisat i SAM‑ansökan och den godkända arealen är högst 2 hektar och högst 3 procent av den godkända arealen får du inte något avdrag på dina stöd. Du får utbetalt för den areal som länsstyrelsen har godkänt.

Exempel:
Du har sökt stöd för 19 hektar men länsstyrelsen godkänner 18,5 hektar.
Ditt arealfel är 0,5 hektar eller 2,7 procent (0,5 hektar/18,5 hektar).
Du får utbetalt för 18,5 hektar men felet är så litet att du slipper extra avdrag.

Lägre avdrag första året

Om skillnaden mellan den areal du redovisat i SAM‑ansökan och den godkända arealen är större än 2 hektar eller större än 3 procent, men högst 10 procent, av den godkända arealen, är grundregeln att avdraget blir 1,5 multiplicerat med arealfelet. Om det är första året du har ett arealfel blir avdraget i stället 0,75 multiplicerat med arealfelet. Detta kallas ibland för varning eller gult kort.

Om du nästa år har ett arealfel igen händer följande:

Det blir ett avdrag enligt grundregeln för år 2, det vill säga 1,5 multiplicerat med arealfelet.

  • Dessutom blir det ett avdrag som motsvarar den del som du inte betalade år 1, det vill säga 0,75 multiplicerat med arealfelet år 1.
  • Om felet är större blir avdraget 1,5 multiplicerat med arealfelet direkt.

Exempel:
Du har sökt stöd för 32 hektar men länsstyrelsen godkänner 29,6 hektar.
Ditt arealfel är 2,4 hektar eller 8,1 procent (2,4 hektar/29,6 hektar).
Avdraget blir i år 0,75 multiplicerat med 2,4 hektar, det vill säga 1,8 hektar.
Du får i år utbetalt för 27,8 hektar (29,6 hektar – 1,8 hektar).

Om du har ett fel även nästa år blir avdraget då 1,5 multiplicerat med arealfelet som du har år 2 plus 0,75 multiplicerat med arealfelet som du hade år 1.

Om felet är större än 10 procent

Om skillnaden mellan den areal du redovisat i SAM‑ansökan och den godkända arealen är större än 10 procent av den godkända arealen blir avdraget 1,5 multiplicerat med arealfelet.

Exempel:
Du har sökt stöd för 24 hektar men länsstyrelsen godkänner 20 hektar.
Ditt arealfel är 20 procent (4 hektar/20 hektar).
Avdraget blir 1,5 multiplicerat med 4 hektar, det vill säga 6 hektar.
Du får utbetalt för 14 hektar (20 hektar – 6 hektar).

Du kan få extra kontroll året därpå

En del av de lantbrukare som ”får ett gult kort”, det vill säga de lantbrukare som har ett arealfel som är större än 2 hektar eller 3 procent, men högst 10 procent, får en kontroll året därpå.

Ersättningar för ekologisk produktion, betesmarker och slåtterängar, fäbodar, skyddszoner, minskat kväveläckage, hotade husdjursraser, vallodling och våtmarker och dammar

Om skillnaden mellan den areal som kontrollanten mätt upp vid en kontroll och den areal du redovisat i SAM‑ansökan är högst 2 hektar och högst 3 procent blir det inget avdrag. Du får betalt för den areal som länsstyrelsen mätt upp.

Om skillnaden mellan den areal som kontrollanten mätt upp vid en kontroll och den areal du redovisat i SAM‑ansökan är större än 2 hektar eller större än 3 procent, dock maximalt 20 procent, räknar vi ut avdraget så här:

  1. Länsstyrelsen räknar ut hur många hektar som skiljer mellan den areal som kontrollanten mätt upp vid en kontroll och den areal som du redovisat i SAM‑ansökan.
  2. Länsstyrelsen tar skillnaden i hektar multiplicerat med 2 och drar av värdet av den arealen från din ersättning.

Om skillnaden mellan den areal som kontrollanten mätt upp vid en kontroll och den areal du redovisat i SAM‑ansökan är större än 20 procent av den areal som mätts upp får du ingen ersättning alls.

Allvarliga fel kan leda till att ditt åtagande hävs

Ifall vi upptäcker allvarliga fel och om du har ett åtagande kan vi besluta om att åtagandet ska hävas.

Om ersättningen redan har betalats ut kan du behöva betala tillbaka pengar. Du kan också behöva betala tillbaka ersättningen för tidigare år i åtagandet.

Det gäller fel på uppenbara villkor, till exempel att växtskyddsmedel inte får användas på betesmarker eller ekologisk odling. Det gäller också om länsstyrelsen vid en kontroll konstaterar att du inte har följt villkoren för mer än 30 procent eller mer av arealen eller de djur som ingår i ansökan om utbetalning. Antalet djur som berörs ska vara fler än 3 stycken. De kommer då häva ditt åtagande och utreda om du ska betala tillbaka tidigare utbetald ersättning. Året därpå kan du även bli avstängd från att söka ett nytt åtagande.

Det är ovanligt att länsstyrelsen vid två olika kontroller hittar samma fel på mer än 20 procent av arealen eller antalet djur, men skulle det hända kan åtagandet hävas och du kan bli tvungen att betala tillbaka tidigare utbetald ersättning. Om du en gång skulle ha fel på mer än 20 procent av arealen får du information om det i länsstyrelsens eller Jordbruksverkets meddelande om beslut. Då kan du undvika att göra samma fel igen.

Meddela om du inte kan uppfylla alla villkor

Om du inte kan uppfylla ett villkor ska du alltid meddela Jordbruksverket eller din länsstyrelse. I vissa enskilda fall kan eventuella avdrag bli mindre. Det kan också hända att du har möjlighet att hitta andra lösningar än att ditt åtagande hävs och att du måste betala tillbaka din tidigare ersättning.

Om du slutar med din jordbruksverksamhet kan länsstyrelsen eller Jordbruksverket besluta om att du inte behöver betala tillbaka ersättning som du redan har fått.

Därför behövs kontroller och avdrag

Villkorsfel är ofta inte rent avsiktliga utan kan bero på att den som söker ersättningen inte har läst reglerna tillräckligt noga eller har missat att göra något.

För att minska antalet fel vill vi därför i första hand förbättra informationen och förenkla reglerna, men avdragen behövs också. Har du inte följt ett villkor har du inte heller haft hela den merkostnad vi betalar ut ersättningarna för.

Kontroller och avdrag vid fel är nödvändiga av två anledningar. Jordbrukarstöden finansieras med skattemedel. Medborgarna i EU och Sverige vill därför att vi och länsstyrelserna ser till att villkoren följs. Hittar en länsstyrelse många fel måste länsstyrelsen kontrollera fler lantbrukare i länet.

Den andra anledningen är att de företag som följer reglerna och har kostnader för det, inte ska drabbas av en konkurrensnackdel jämfört med de företag som inte följer villkoren och därmed har lägre produktionskostnader.

Om vi misstänker brott, alltså att någon medvetet fuskat för att få del av stöd och ersättningar, ska vi anmäla ärendet till Ekobrottsmyndigheten.

Frågor och svar

Hur kan jag se hur stort avdraget blir i kronor?

I utbetalningsbeslutet för varje jordbrukarstöd ser du hur mycket pengar vi har dragit av för respektive år. Om du redan har fått dina jordbrukarstöd för det aktuella stödåret kommer beloppet i stället att visas i ett återkravsbeslut.

Kontakta oss om du har frågor

Du kan ställa frågor till oss på vår webbplats och också se svaren på frågor som andra har ställt.

Du kan också ringa din länsstyrelse som svarar på frågor om stöd.

Du som bor i Västernorrlands län ska i stället ringa det här numret:

Senast granskad: 2022-01-24