Ny teknik för uppföljning av jordbruksmark

Från och med 2023 kommer Jordbruksverket att använda en ny teknik för uppföljning av jordbruksmark med hjälp av satellitbilder. Uppföljningen gäller ansökningar om jordbrukarstöd. Om vi upptäcker att resultatet från uppföljningen skiljer sig från de uppgifter som du lämnat i din ansökan kommer vi att informera dig så du får möjlighet att vidta åtgärder för att undvika avdrag på stöden.

Så går uppföljningen till

Analysen av satellitbilderna kommer att ske automatiserat med hjälp av algoritmer. Det innebär att en programvara jämför bilder på samma mark från olika tidpunkter och analyserar om det är någon skillnad på bilderna som kan indikera att till exempel en skörd har skett. Manuell granskning av bilderna kommer endast att göras i undantagsfall.

Satellitbilderna kommer inte att användas till något annat än att följa upp de skiften du har sökt stöd för. Bilderna från satelliterna har stora pixlar, 10 x 10 meter, vilket gör att det inte går att se detaljer som människor, djur, fordon eller mindre byggnader på bilderna.

Exempel på hur en bild tagen av en Sentinel-satellit kan se ut. Källa: Europeiska rymdstyrelsen (ESA)

Tekniken som kommer att utgöra grunden för uppföljning av jordbruksmark är densamma som vi på Jordbruksverket tillsammans med länsstyrelserna har använt sedan 2020 för att göra efterkontroller av aktivitetskravet.

Uppföljningen gäller grundläggande krav och stödvillkor

I början av varje sommar kommer Jordbruksverket med hjälp av den nya tekniken att genomföra en första markvalidering som innebär att vi med hjälp av satellitanalys säkerställer att marken i din ansökan uppfyller vissa grundläggande krav för att ge rätt till stöd.

Den första markvalideringen innebär att vi exempelvis tittar på att marken

  • är fri från till exempel byggnader eller tillfälliga och permanenta upplag
  • inte används till annat än stödberättigat jordbruk, till exempel granplanteringar eller marknadsplats.

När markvalideringen är klar kommer de skiften som ger rätt till stöd att gå vidare till uppföljning av stödvillkor. I Sverige kommer aktivitetskravet att vara det enda stödvillkor som vi följer upp med den nya tekniken under 2023. Detta innebär att alla skiften där det finns en ansökan om gårdsstöd eller kompensationsstöd kommer att omfattas av uppföljningen.

Aktivitetskravet innebär att du senast den 31 oktober varje år ska ha gjort något av följande på varje skifte:

  • odlat
  • låtit beta
  • putsat
  • slagit av
  • jordbearbetat.

På sikt kommer uppföljningen av jordbruksmark att utökas och omfatta fler stödvillkor än aktivitetskravet. Arbetet med att inkludera så många villkor som möjligt i uppföljningen kommer att ta flera år.

De villkor som inte ingår i den nya uppföljningen kommer precis som tidigare att kontrolleras genom att länsstyrelsen kontrollerar i fält.

Hur påverkar uppföljningen dig som lantbrukare?

Om resultaten från uppföljningen visar att marken ger rätt till stöd och att aktivitetskravet är uppfyllt kommer du som lantbrukare inte att påverkas på något sätt.

Om resultatet från uppföljningen däremot visar att marken inte ger rätt till stöd eller inte stämmer överens med uppgifterna i din ansökan om stöd kommer du att få ett brev som beskriver vilka alternativ du har för att undvika avdrag på stöden.

Du får möjlighet att

  • ändra eller dra tillbaka hela eller delar av din ansökan, till exempel om dina förutsättningar har ändrats sedan ansökan skickades in och du inte har haft möjlighet att sköta marken på det sätt som du hade tänkt dig
  • skicka in ett geotaggat foto som visar att du har åtgärdat avvikelsen eller om du anser att satellitanalysen av dina skiften har gett ett felaktigt resultat. Du kan läsa om vad geotaggade foton är längre ner på sidan.

Beroende på vid vilka tillfällen vi hittar avvikelser kan du komma att få brev flera gånger under året. Det är för att du alltid ska få informationen i tillräckligt god tid för att ha möjlighet att vidta åtgärder.

Meddelande om resultat

Avvikelser som innebär att du måste vidta åtgärder för att undvika att du får avdrag på dina stöd kommer alltid att meddelas via brev.

Information om godkända skiften kommer inte att finnas med i breven, men om du vill följa uppföljningsstatusen för alla dina skiften så kommer det att finnas möjlighet att göra det i SAM Internet. Där kan du se resultat från både markvalideringen och uppföljningen av stödvillkor.

Ändra eller dra tillbaka din ansökan

Om du vill ändra eller dra tillbaka hela eller delar av din ansökan gör du det i SAM Internet. Sista datum då du får ändra eller dra tillbaka din ansökan kan variera beroende på vad det är du vill göra och vilken uppföljning det gäller. Information om vilka datum som du behöver förhålla dig till finns i brevet med meddelande om resultat från uppföljningen.

Geotaggade foton

Ett geotaggat foto är ett foto med tillhörande data som gps‑koordinater och tidpunkt för när fotot togs. Eftersom fotot innehåller den här informationen har handläggaren möjlighet göra en rättssäker bedömning av hur det ser ut på marken utan att behöva genomföra ett besök i fält.

I brevet med meddelande om resultat från markuppföljningen kommer du att få information om hur du går tillväga för att skicka in ett geotaggat foto.

För att handläggaren ska kunna säkerställa att alla uppgifter som är kopplade till fotot är korrekta och inte har kunnat ändras på något sätt behöver du ta fotot och skicka in det via en mobilapplikation som Jordbruksverket ska ta fram under 2022. Om du själv inte vill eller kan använda mobilapplikationen kan du ta hjälp av någon annan, till exempel en anhörig eller en konsult, som skickar in fotot för din räkning.

Om du inte åtgärdar avvikelsen riskerar du avdrag

Om du inte skickar in ett svar i form av en ändrad ansökan eller ett geotaggat foto kvarstår resultatet från uppföljningen och du riskerar att få avdrag på utbetalningen av stöd.

Om det finns ett kvarstående resultat från markvalideringen som visar att ett skifte inte ger rätt till stöd kommer du inte få några pengar för det skiftet, för något stöd.

Satelliter ger oss nya möjligheter

Satelliter används i dag inom många olika områden. Till exempel för att vi ska kunna titta på tv och använda internet, för att navigera med hjälp av gps och för att göra väderprognoser. Kanske använder du verktyg som med hjälp av satellitteknik till exempel kan hjälpa dig att övervaka tillväxt eller anpassa gödning på dina åkrar.

På Jordbruksverket och länsstyrelserna började vi redan på 1990-talet använda oss av satellitbilder för att mäta skiftesarealer.

Vi använder bilder från Sentinel-satelliterna

EU har tillsammans med sina medlemsländer skickat upp egna satelliter, de så kallade Sentinel-satelliterna. Bilderna från satelliterna har stora pixlar, 10 x 10 meter, vilket gör att det inte går att se detaljer på bilderna.

Satelliterna tar bilder ofta, flera gånger i veckan, vilket gör det möjligt att se förändringar i landskapet genom att titta på bildserier. På så sätt kan vi använda satellitbilderna för att avgöra om det har varit aktivitet på ett skifte utan att behöva besöka marken.

Vi har haft tillgång till satellitbilder sedan 1990-talet, men Sentinel-satelliterna tar bilder betydligt oftare än vi har haft tillgång till tidigare. Nu kan vi få bilder varannan dag i stället för en eller två gånger per år.

Att använda den nya tekniken för uppföljning av jordbruksmark är ett krav som EU‑kommissionen ställer på alla medlemsländer.

Om du har frågor

Kontakta Jordbruksverket eller din länsstyrelse om du har frågor.

Senast granskad: 2022-04-28