Utlysning: Delta i standardiserings­kommitté för jordbruksdata

Jordbruksverket utlyser 5 miljoner kronor till aktörer för att delta i arbetet med att ta fram standarder för jordbruks- och livsmedelsdata i standardiserings­kommittén Datadrivna jordbruks- och livsmedels­system, som leds av Svenska institutet för standarder (SIS). Vi kommer att bevilja max 500 000 kronor per aktör till max 10 aktörer.

Du söker stödet mellan den 25 juni och den 15 september. Du söker både stödet och utbetalning i vår e‑tjänst.

Digitaliseringen inom alla sektorer går fort och data finns mer eller mindre överallt. Och ju fler produkter och tjänster som digitaliseras desto mer data skapas. Stora data­mängder och AI kan hjälpa oss att göra analyser och dra slut­satser som tidigare varit omöjliga. Det finns stora möjligheter med data­delning och gällande jordbruket så lyfts det fram att konkurrens­kraft och innovation kan öka.

Genom att koppla ihop källor som inte tidigare pratat med varandra, förädla datan och även återanvända datan – skapar det mer överblick, ger bättre och nya typer av besluts­stöd för lantbrukare och rådgivare om till exempel avkastning, påverkan på klimatet, förenklar och minskar den administrativ börda för lantbrukare och myndigheter och skapa förut­sättningar för nya, innovativa produkter och tjänster.

Att ta fram standarder för datan inom jordbruks- och livsmedels­området är en viktig del i att effektivisera data­delningen. Svenska institutet för standarder, SIS, har nyligen beslutat att starta standardiserings­arbete inom området datadrivna jordbruks- och livsmedelssystem. En kommitté bestående av svenska experter är under uppstart. Den blivande svenska kommittén kommer att arbeta direkt med den internationella kommittén ISO/TC 347 "Data-driven Agrifood systems" och därigenom bevaka svenska intressen och påverka internationella standarder inom området.

Mål och syfte med kommitténs arbete är att

 • ta fram nationella eller inter­nationella standarder, väg­ledningar eller tekniska specifikationer
 • skapa förankring och acceptans genom breda överens­kommelser
 • skapa möjlighet för informations­utbyte och tillgång till nätverk.

Syfte och mål med utlysningen

Syftet med utlysningen inom samarbets­åtgärden är att skapa förut­sättningar, ge projektstöd till aktörer, för att flertalet aktörer inom olika områden inom jordbruks­sektorn ska ha möjlighet att kunna delta i arbetet med att ta fram standarder i SIS:s kommitté­arbete som ska pågå under cirka tre år.

I framtagandet av standarder, och i förläningen användningen av dem, är det viktigt att flera olika typer av aktörer som är viktiga för svensk livsmedels­produktion är representerade. Detta för att täcka in så stor mängd olika typer av data som möjligt och bidra till en bred samsyn.

Målet med utlysningen är att relevanta aktörer ska delta och aktivt arbeta för att ta fram standarder för jordbruks- och livsmedels­data i standardiserings­kommittén Data­drivna jordbruks- och livsmedels­system.

Den långsiktiga effekten med detta förväntas vara att datan som delas ska använda samma språk så att det går att dela data på ett effektivt sätt.

Så kommer uppdraget att gå till

SIS driver standardiserings­arbete för Sveriges räkning, och är utsedd av Sveriges regering som nationellt standardiserings­organ. Arbetet sker i kommittéer hos SIS och för närvarande finns cirka 300 aktiva kommittéer. En kommitté leds av en ordförande som nomineras av leda­möterna och SIS sköter projekt­ledning och administration.

En kommitté på SIS organiseras utifrån mål och syfte med standarden. Kommitté­deltagarna bestämmer tillsammans innehåll och omfattning av arbetet. Många kommittéer organiseras för att effektivt kunna påverka europeiskt och globalt standardiserings­arbete. Andra kommittéer arbetar uteslutande nationellt. Allt standardiserings­arbete präglas av konsensus, öppenhet, frivillighet och är intressent­styrt.

En typisk kommitté har 2‑4 nationella möten under året, antingen på plats hos SIS, som webb- eller telefon­möten eller hos någon av de deltagande organisationerna. För att underlätta för mindre starka ekonomiska grupper erbjuds alltid möjligheten att delta via webb­möten. Utöver det kan internationella möten förekomma.

För att få en fördjupad förståelse för hur arbetet går till, läs gärna mer på SIS:s webbplats.

För att läsa mer om den specifika kommittén som utlysningen gå gärna in på kommitténs webbsida.

Inför uppstarten av kommittén kommer SIS att skicka ut ett avtal om att officiellt ingå i kommittén.

Vem kan få stöd?

Myndigheter, kommuner, regioner, föreningar, forskningsinstitut, andra organisationer och företag kan söka stödet. Privat­personer kan inte söka.

Det kan du få stöd för

Du kan få stöd för insatser som är relevanta för projektet, det vill säga som är kopplat till att delta och arbeta i standardiserings­kommittén Data­drivna jordbruks- och livsmedels­system och att förankra och sprida vidare resultat i den egna organisationen. Till exempel avgiften på 150 000 kronor per aktör som ska betalas till SIS för att kunna delta i kommittén.

I den här utlysningen finns det ett maxtak gällande följande utgifter:

 • arbetstid för personal och/eller konsult får vara max 100 timmar per år under 3 år
 • kostnad för konsultarvode får vara max 1 000 kronor per timme.

Utgifter du kan få stöd för

De utgiftstyper du kan få stöd för är utgifter för personal, indirekta kostnader och övriga utgifter. Du kan inte få stöd för investeringar, marknads­föring eller forskning.

Du kan bara få stöd för utgifter som har faktura­datum och betalnings­datum från och med den dag då du skickade in din ansökan till Jordbruksverket.

Utgifter för personal

Löner som du, din personal, dina samarbetsparter och deras personal fått utbetalda när de arbetat i projektet. Om du äger ett aktiebolag måste du alltså ta ut lön för att kunna söka utbetalning för din löneutgift.

Du eller eventuell samarbetspart som äger en enskild firma, ett handelsbolag eller kommanditbolag och arbetat i projektet kan få stöd med 340 kronor per timme. I de fallen redovisar du det som en övrig utgift.

Indirekta kostnader

Om du får stöd för utgifter för personal kan du även få stöd för indirekta kostnader. Indirekta kostnader, även kallade OH-kostnader, är utgifter som inte är direkt kopplade till någon speciell aktivitet i projektet men de är nödvändiga för att du ska kunna genomföra det. Det kan till exempel vara lokalkostnader, rekrytering av personal, intern utbildning, intern representation, kontorsmaterial och telefoni.

Stöd för indirekta kostnader lämnas i form av en schablon. Vid beräkningen ska en schablonsats på 15 procent av de sammanlagda utgifterna för personal och arvoden användas.

Övriga utgifter

Övriga utgifter är till exempel mat, fika, resor, traktamenten, eget arbete, konsultarvoden och andra utgifter med koppling till projektet.

SIS tar ut en avgift för alla som deltar i kommittén. Du kan ta upp och få stöd för hela utgiften 150 000 kronor, fördelat på 50 000 kronor per år under 3 år, i din budget.

Så mycket stöd kan du få

Du får stöd för 100 procent av utgifterna som ger rätt till stöd.

Du har möjlighet att påbörja din verksamhet när din ansökan kommit in till Jordbruksverket, men då gör du det på egen risk. Det är inte förrän du har fått ett beslut som du vet om du får pengar eller inte.

Villkor för stödet

De villkor som gäller för stödet står i ditt beslut om stöd. Men det finns några villkor som kan vara bra att känna till redan innan du söker stödet.

Stöd­mottagaren ska ha minst en samarbets­partner för att genomföra insatsen. En samarbetspart ska:

 • tillhöra en annan myndighet, kommun, region, förening eller organisation eller ett annat företag än stödmottagaren
 • ha bekräftat samarbetet skriftligt
 • bidra till att uppnå projektets uppsatta mål.

Projekten ska ha en viss innovationshöjd. Det kan handla om ett nytt samarbete, nya metoder eller nya arbetssätt. Vi ger endast stöd till nya samarbetsprojekt eller för nya aktiviteter i pågående samarbeten.

Du måste slutföra ditt projekt och ansöka om slututbetalning senast den 30 april 2028.

Vi beviljar inte stöd till sådant som myndigheter, staten, regioner och kommuner ska ansvara för enligt lag eller annan författning.

Så söker du stödet

Du kan söka stödet till och med den 15 september 2024.

Du söker stödet i två steg:

 • Ansök om stödet.
 • Ansök om utbetalning av stödet.

När du har fått beslutet om att du får stödet kan du söka utbetalning.

Du söker både stödet och utbetalning i vår e‑tjänst.

 • Logga in med BankID.
 • Gå till ”E-tjänster inom Mina sidor”.
 • Välj ”Projekt-, investerings- och företagsstöd”.
 • Starta tjänsten.
 • Under punkt 3, ”Välj stöd”, ska du välja ”Samarbete”.
 • Under punkt 4, ”Välj inriktning” ska du välja ”Samarbete” och därefter klickar du på Konkurrenskraft och djurvälfärd » Konkurrenskraft » Digitalisering och ny teknik.
 • Under punkt 5, ”Genomförande” ska du ange var projektet kommer att genomföras. Välj ”Hela landet” även om du genomför projektet regionalt. Detta är en nationell utlysning som handläggs av Jordbruksverket. Om du inte väljer ”Hela landet” kommer ansökan inte in till Jordbruksverket utan till din länsstyrelse.

Du kan ändra i din ansökan ända fram till sista ansökningsdag.

Fullmakt behövs i vissa fall

Du kan behöva en fullmakt för att söka stöd och utbetalning åt en organisation eller ett företag. Du kan också ge fullmakt så att någon annan kan söka åt dig.

Planera din budget

Eftersom kommitténs arbete ska pågå under cirka tre år bör du inkludera aktiviteter och utgifter för samtliga tre år.

Du ska fylla i en budgetmall och bifoga till ansökan. Du ska också bifoga underlag till ansökan som visar hur du kommit fram till din budget. Exempel på underlag är offerter och prisuppgifter från mer än en leverantör. Du behöver också bifoga underlag för beräkning av timlön om du har utgifter för personal.

Om du söker stöd för utgifter för personal som du och dina samarbetsparter har när ni arbetar i projektet ska du bifoga underlag till ansökan som visar att lönenivåerna för personalen är rimlig. Exempel på sådant underlag är CV, löne­specifikationer eller en tydlig beskrivning av personalens roll i projektet.

Om du söker stöd för övriga utgifter behöver du visa att prisnivån för det du planerar köpa in är rimlig. Det kan du göra genom att bifoga jämförbara prisuppgifter eller offerter.

När du har skickat in din ansökan

Här är några saker som är bra att tänka på direkt efter att du skickat in din ansökan om stöd.

 • Du är inte garanterad att få stöd bara för att du har sökt stödet. Om du inte blir beviljad stöd kan det bland annat bero på att andra ansökningar har prioriterats eller att pengarna har tagit slut.
 • Om du påbörjar ditt projekt innan du har fått ditt beslut om stöd är det viktigt att du ändå följer de villkor som gäller för stödet. Annars kan det hända att ditt stöd minskar eller att du inte får något stöd alls.

Redovisa utgifterna separat i din bokföring

I din bokföring ska du redovisa de utgifter och intäkter som hör till investeringen eller projektet separat från utgifter och intäkter som hör till annan verksamhet. Om du inte har redovisat separat kommer det att bli ett avdrag på ditt stöd.

Ta reda på om du är upphandlingsskyldig

Statliga myndigheter, kommuner, regioner och länsstyrelser är alltid upphandlingsskyldiga men även andra juridiska personer som aktiebolag, stiftelser och ideella föreningar kan vara det.

Om du är upphandlingsskyldig ska du upphandla inköpen för investeringen eller projektet. Du ska spara alla underlag som är kopplade till de upphandlingar som är relevanta.

Om den myndighet som handlägger din ansökan begär det kan du behöva skicka in underlag för att visa om din organisation är upphandlingsskyldig eller inte.

Så bedömer vi din ansökan

Vi kommer bedöma ansökningarna utifrån bland annat följande kriterier:

 • Det finns samlat en lämplig kompetens i projektet.
  • Gedigen kunskap och erfarenhet om svenskt lantbruk och livsmedels­produktion och/eller har erfarenhet av storskalig data­delning oavsett sektor.
 • Projektet skapar nytta genom resultat­spridning till målgruppen.
  • Genom att förankra och sprida vidare resultat i den egna organisationen.
 • Projektet har tydliga mål med en relevant budget.
  • Delta och aktivt arbeta för att ta fram standarder för jordbruks- och livsmedels­data i standardiserings­kommittén Datadrivna jordbruks- och livsmedelssystem.

Poängsättning av din ansökan

Alla ansökningar poängsätts utifrån olika poängkrav. Du som söker stöd får vägledning i e‑tjänsten om vilka svar och underlag som du behöver lämna. I e‑tjänsten kan du också se hur dessa efterfrågade uppgifter kommer att bedömas och vilka krav som gäller för att få poäng.

Vi bedömer hur väl dina lämnade uppgifter uppfyller poäng­kraven och sedan poäng­sätter vi din ansökan. Din ansökan kan få 1 000 poäng som mest.

För att du ska kunna få stöd måste din ansökan nå upp till en minimi­poäng. Minimi­poäng för prioritering är 600 poäng i den här utlysningen.

Kontakta oss

Det är Jordbruksverket som ansvarar för stödet och handlägger din ansökan.

Om du har frågor om utlysningen eller temainriktningen kan du vända dig till Frida Sporre.

Om du har frågor om administration och handläggning kan du kontakta landsbygdsstöds­enheten på Jordbruksverket.

Författningar

Söker efter 2022:27

Senast granskad: 2024-06-25

Till toppen