Informationsinsats kring kulturarv kopplat till mat, dryck och måltider

Denna information gäller dig som har fått beslut om stöd för utlysningen Informationsinsats kring kulturarv kopplat till mat, dryck och måltider. Läs om hur du söker utbetalning av stödet och hur du ska hantera olika underlag.

Vem kan få stöd?

Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra organisationer och företag kan få stödet.

Detta prioriterar vi

Vi kommer att prioritera projekt som omfattar hela landet eller utgör ett kluster som främjar traditionell mat och matkultur i flera regioner.

Det kan du få stöd för

Projektet ska synliggöra information om traditionell matkultur och därigenom skapa intresse samt sprida kunskap kring materiellt och immateriellt kulturarv kopplat till mat, dryck och måltider i Sverige. Projektet kan även handla om utredning eller analys av ett specifikt område kopplat till mat, dryck och måltider i Sverige som tidigare inte har genomförts och/eller där behov finns.

Den här utlysningen ligger inom landsbygdsprogrammet, delåtgärd 1.2 demonstration/information och fokusområde 6b, lokal utveckling/matkultur.

Utgifter du kan få stöd för

Du kan bara få stöd för utgifter som har fakturadatum och betalningsdatum från och med den dag då du skickade in din ansökan till Jordbruksverket. De utgiftstyper du kan få stöd för är utgifter för personal, indirekta kostnader och övriga utgifter.

Utgifter för personal

Löner som du och din personal fått utbetalda när man arbetat i projektet. Om du äger ett aktiebolag måste du alltså ta ut lön för att kunna söka utbetalning för din löneutgift.

Indirekta kostnader

Om du får stöd för utgifter för personal kan du även få stöd för indirekta kostnader. Indirekta kostnader, även kallade OH-kostnader, är utgifter som inte är direkt kopplade till någon speciell aktivitet i projektet men de är nödvändiga för att du ska kunna genomföra det. Det kan till exempel vara lokalkostnader, rekrytering av personal, intern utbildning, intern representation, kontorsmaterial och telefoni.

Övriga kostnader

Övriga utgifter är till exempel mat, fika, resor, traktamenten, konsultarvoden och andra utgifter med koppling till projektet.

Du som äger en enskild firma, ett handelsbolag eller kommanditbolag och arbetat i projektet kan få stöd med 220 kronor per timme. I de fallen redovisar du det som en övrig utgift.

Du kan få stöd för köp av tjänst i projektet. Det kan vara för exempelvis föreläsningsarvoden eller annan experthjälp. Köp av tjänst redovisas under övriga utgifter.

Du kan få stöd för immateriella investeringar i form av inköp eller utveckling av programvara. Du kan inte få stöd för utgifter för fysiska investeringar som byggnationer eller skyltning.

Så mycket stöd kan du få

Du kan få stöd för upp till 100 procent av utgifterna som ger rätt till stöd. Utgifterna måste vara 100 000 kronor eller mer för att du ska kunna få stöd. Jordbruksverket prioriterar projekt som omfattar minst 500 000 kronor.

Du har möjlighet att påbörja din verksamhet när din ansökan kommit in till Jordbruksverket, men då gör du det på egen risk. Det är inte förrän du har fått ett beslut som du vet om du får pengar eller inte.

Villkor för stödet

Du kan söka stödet mellan den 11 oktober och den 22 november. Du måste slutföra ditt projekt och ansöka om slututbetalning senast den 15 december 2024.

Vi beviljar inte stöd till sådant som myndigheter, staten, regioner och kommuner ska ansvara för enligt lag eller annan författning.

De villkor som gäller för just ditt projekt kommer att stå i ditt beslut om stöd.

Planera din budget

Du ska fylla i en budgetmall och bifoga till ansökan. I budgetmallen ska du ange de utgifter som du tror projektet kommer att ha och som det finns exempel på under rubriken Utgifter du kan få stöd för ovan. Du måste beskriva din utgift och vad den omfattar. Du kan inte budgetera poster för till exempel oförutsedda utgifter.

Om du söker stöd för utgifter för personal som du och dina samarbetsparter har när ni arbetar i projektet ska du bifoga underlag till ansökan som visar att lönenivåerna för personalen är rimlig. Exempel på sådant underlag är CV, lönespecifikationer eller en tydlig beskrivning av personalens roll i projektet.

Om du söker stöd för indirekta kostnader för din eller några av samarbetsparternas organisationer anger du stödet du söker som en procentsats av timlönerna eller som kronor per arbetstimme. När du söker stöd för indirekta kostnader ska det du söker för baseras på ett genomsnitt av det totala utfallet på organisationens konton för indirekta kostnader de tre senaste bokslutsåren. Personalkostnaderna eller personaltimmarna beräknas också som ett genomsnitt för de tre åren. Du behöver också bifoga underlag som visar hur du beräknat de indirekta kostnaderna, vilka konton du räknat in och resultatrapporter för de bokslutsår som beräkningen baseras på.

Om du söker stöd för övriga utgifter behöver du visa att prisnivån för det du planerar köpa in är rimlig. Det kan du göra genom att bifoga jämförbara prisuppgifter eller offerter.

Så söker du stödet

Du söker stödet i vår e-tjänst. Ansökan är öppen 11 oktober till och med 22 november.

 • Logga in med BankID
 • Välj Stöd i landsbygdsprogrammet
 • Välj Projektstöd inom landsbygdsprogrammet
 • Starta tjänsten
 • Under flik 3, ”Välj stöd”, väljer du ”Kompetensutveckling och rådgivning”. Därefter, under flik 4, väljer du inriktning ”Demonstrationer och information”, ”Matkultur” och sedan ”Demonstrationer och information” på nytt.

Observera att du ska välja ”Hela landet” på frågan ”Var ska du genomföra ditt projekt?” under flik 4, Om projektet. Detta ska du göra även om du genomför projektet regionalt.

Du får ändra i din ansökan ända fram till sista ansökningsdag.

Du kan behöva en fullmakt för att söka stöd och utbetalning åt en organisation eller ett företag. Du kan också ge fullmakt så att någon annan kan söka åt dig.

Så bedömer vi din ansökan

Vi kommer att bedöma ansökningarna utifrån följande kriterier:

 • Projektet bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder (innovation)
 • Genomföraren har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet för projektet
 • Projektets metod bidrar till kunskapsspridning
 • Det finns ett identifierat behov av projektet
 • Projektet har tydliga och mätbara mål

Du ska bifoga en projektplan och en detaljerad budget med aktivitetsplan till din ansökan. Det ska även finnas en tydlig plan för hur de förvärvade kunskaperna ska kunna leva vidare efter projektets slut.

Personalen ska ha relevant akademisk utbildning eller motsvarande kompetens för det aktuella området. Den sökande ska ha en plan för personalens fortbildning inom det aktuella området.

Du kan läsa mer om kriterierna och om hur vi viktar dem på sidan 36-37 i den Nationella handlingsplanen för landsbygdsprogrammet. I handlingsplanen kan du även läsa om bedömningsgrunderna för den här utlysningen, det gör du på sidan 37-39.

När du har skickat in din ansökan

I ditt beslut om stöd står allt du behöver göra. Men här är några saker som är bra att tänka på direkt efter att du skickat in din ansökan om stöd.

Du är inte garanterad att få stöd bara för att du har sökt stödet. Om du inte blir beviljad stöd kan det bland annat bero på att vi har prioriterat andra projekt eller att pengarna har tagit slut.

Om du påbörjar ditt projekt innan du fått ditt beslut om stöd är det viktigt att du ändå följer de regler som gäller för stödet. Annars kan det hända att ditt stöd minskar eller att du inte får något stöd alls.

Redovisa utgifterna för projektet separat i din bokföring

Det är viktigt att du i din bokföring redovisar de utgifter och intäkter som hör till projektet separat från utgifter och intäkter som hör till annan verksamhet. Om du inte har redovisat separat kommer det att bli ett avdrag på ditt stöd.

Se till att fakturor och betalningsbevis uppfyller kraven

Det är viktigt att du sparar alla underlag så som fakturor, betalningsbevis, avtal, offerter, följesedlar och andra handlingar som underlagen hänvisar till.

Förutom den information som en faktura alltid ska innehålla så gäller det här:

 • Utgiften på fakturan ska gå att koppla till ditt projekt.
 • Fakturan ska vara adresserad till, och betald av, den som sökt stödet.

Du ska ha betalningsbevis för alla fakturor. Av betalningsbevisen ska det framgå att det är du som är stödmottagare som har betalat. Fakturorna ska vara betalda senast den dag ansökan om utbetalning kommer in till den myndighet som har beslutat om ditt stöd. Det räcker inte med konteringsstämpel för din egen bokföring.

Kontantbetalningar eller Swishbetalningar över 1 000 kronor godkänns inte.

Exempel på betalningsbevis

Det här är olika typer av betalningsbevis:

 • utskrift av betalning via internetbank
 • betalorder för bank- och plusgiro i kombination med kontoutdrag
 • kvitto från banken
 • kontoutdrag som visar en betalning via autogiro
 • lönespecifikation
 • kvitto vid kontant-, betalkorts- och Swishbetalning. Kombineras med kontoutdrag eller utdrag ur bokföringen om det inte framgår på kvittot vem som betalat.

Ta reda på om du är upphandlingsskyldig

Du ska ta reda på om du är upphandlingsskyldig.

Statliga myndigheter, kommuner, regioner och länsstyrelser är alltid upphandlingsskyldiga, men även andra juridiska personer som aktiebolag, stiftelser och ideella föreningar kan vara det.

Om du är upphandlingsskyldig ska du upphandla inköpen i projektet. Du ska spara alla underlag som är kopplade till de upphandlingar som är relevanta för projektet.

Om den myndighet som handlägger din ansökan begär det kan du behöva skicka in underlag för att visa om din organisation är upphandlingsskyldig eller inte.

Kontakta oss

Det är Jordbruksverket som ansvarar för stödet och handlägger din ansökan.

Om du har frågor om utlysningen eller temainriktningen kan du vända dig till

Om du har administrativa frågor kan du vända dig till

Föreskrifter

Söker efter 2016:19

Senast granskad: 2022-10-06

Till toppen