Nationell plattform för delning av jordbruksdata – steg 1

Jordbruksverket har utlyst 50 miljoner kronor för ett samarbets- och utvecklingsprojekt som ska bygga och etablera en dataplattform för jordbruket. Jordbruksverket kommer endast att bevilja ett projekt. Du kunde söka stödet mellan den 27 december 2021 och den 28 februari 2022. Du söker utbetalning i vår e-tjänst.

Vem kan få stöd?

Myndigheter, kommuner, regioner, föreningar, andra organisationer och företag kan söka stödet. Privatpersoner kan inte söka.

Det kan du få stöd för

Bakgrund

Utlysningen är ett resultat av regeringsuppdraget ”Databas­infrastruktur för lantbruket” som Jordbruksverket genomförde. Utifrån uppdraget finns det flera rekommendationer, bland annat att utlysa medel till en nationell satsning för att bygga och etablera en dataplattform för delning av jordbruksdata. Dataplattformen ska på sikt skapa nytta för primär­produktionen genom ökad delning av data som bidrar till lantbrukets utveckling och klimatomställning.

Mål

Målet med projektet är att bygga en dataplattform för delning av jordbruks­data och påbörja marknads­introduktionen av den. En fullständig plattform förväntas vara på plats efter att steg 2 har genomförts.

Framtagandet av plattformen ska ske med öppenhet utan inlåsningar där olika svenska organisationer är välkomna.

Hantering och delning av data ska ske på ett korrekt och säkert sätt utifrån gällande rätt avseende bland annat äganderätt av data, dataskydd och personlig integritet, offentlighet och sekretess, ramverk för datadelning, upphovsrätt samt ur informations­säkerhets­perspektiv.

För att nå målet att bygga en dataplattform ska projekt­organisationen uppföras på ett sådant sätt att långsiktig kompetens byggs upp. Detta för att säkerställa att kunskap och erfarenhet finns tillgänglig för den långsiktiga förvaltningen.

Särskilda villkor

För att beviljas stöd krävs att projektägaren följer de särskilda villkor som anges nedan. Villkoren är delvis hämtade från de rekommendationer som angavs i svaret på regerings­uppdraget. Genom att söka stödet godkänner du villkoren. Läs igenom villkoren noga då beskrivningar och bilagor till dessa krävs i din ansökan.

Teknik

Ur säkerhets­perspektiv ska plattformen byggas med container­teknik. Det ska finnas en flyttbarhet mellan leverantörer då det är viktig utifrån exempelvis ägarbyten, konkurs och andra större händelser. Container­tekniken värnar även för hög moduläritet och portabilitet, vilket i sin tur minskar inlåsnings­effekten till samarbets­partner.

Du ska beskriva hur ni uppfyller detta villkor i din ansökan.

Delmål och rapportering

Vid ansökan ska en projektplan bifogas. I planen ska det finnas tydliga delmål för varje halvår samt en beskrivning för vad som ska vara uppnått vid slutet av projektet (steg 1). I planen ska det även framgå vad som planeras ingå i en fortsatt utveckling (steg 2).

Vid varje halvårsskifte kommer Jordbruksverket att skicka frågor som projektägaren ska besvara skriftligt. Dessa frågor kommer exempelvis att handla om hur delmålen är uppnådda och om transparens, öppenhet och informations­säkerhet. Svaren kommer att stämmas av med en uppföljningsgrupp bestående av representanter från Jordbruksverket, förstärkt med experter inom området. Jordbruksverket har möjlighet att avsluta projektet i förtid om projektägaren kraftigt avviker från planen och delmålen eller utvecklar plattformen utan tillräcklig transparens, öppenhet och på ett icke informationssäkert sätt.

Revisionsfunktion datadelning

Gällande rättsliga aspekter ska plattformsägaren och projektägaren följa gällande rätt avseende bland annat äganderätt av data, dataskydd och personlig integritet, offentlighet och sekretess, ramverk för datadelning samt upphovsrätt. Projektägaren ska se till att detta granskas av en oberoende revisionsfunktion med hög kompetens och gedigen erfarenhet av området.

Jordbruksverket ska löpande få ta del av resultaten från revisions­funktionen genom halvårs­rapporteringarna.

Ägande och förvaltning

Plattformen ska präglas av öppenhet där olika svenska organisationer kan använda den. Det ska även finnas ambition att inkludera fler ägare. Plattformen ska vara självförsörjande på lång sikt, utan statliga stöd. Till projektansökan ska ett utkast på minst ett förslag av affärsmodell bifogas. En aktivitet i projektet ska avse att arbeta vidare med affärsmodellen och ta fram en långsiktig hållbar affärsmodell. Arbetet med affärsmodellen ska beskrivas i halvårs­rapporteringarna.

Du ska bifoga ett utkast på minst ett förslag av affärsmodell i din ansökan.

Samverkan

Projektet ska genomföras som ett samarbetsprojekt med aktörer (såsom forskning, näringsliv och offentliga aktörer) inom den gröna näringen. Det bör finnas minst tio samarbetspartner. Samarbetspartner kan exempelvis genomföra kritiska delar av projektet där spetskompetens krävs eller ingå i referensgrupper. Genom en bred samverkan vill Jordbruksverket att branschen engageras, får ta del av och bidra till, satsningen.

I din projektansökan ska du beskriva dina samarbetspartner och vilken funktion de fyller i projektet. De kostnader och det arbete som utförs av samarbetsparterna ska framgå i budgetbilagan.

Kunskap och erfarenhet

Samarbetsgruppen som ska genomföra projektet ska ha gedigen kunskap och erfarenhet om svenskt lantbruk. Inom gruppen ska det finnas god förståelse och insikt i lantbruksföretagens utmaningar och förutsättningar på gårdsnivå. Gruppen ska också ha erfarenhet av att bedriva utvecklingsprojekt.

I din projektansökan ska du beskriva hur gruppen uppnår villkoret om kunskap och erfarenhet.

Kunskapsnav för digitalisering

Jordbruksverket kommer att undersöka behov och möjlighet att etablera ett kunskapsnav för digitalisering. Kunskapsnavet skulle delvis kunna verka som en länk mellan plattformen och praktisk verksamhet. Om kunskapsnavet realiseras ska projektägaren vara beredd att samverka med navet. Genom samverkan mellan plattformen och kunskapsnavet kan plattformens potential stärkas ytterligare.

Utgifter du kan få stöd för

De utgiftstyper du kan få stöd för är utgifter för personal, indirekta kostnader och övriga utgifter. Du kan inte få stöd för investeringar, marknadsföring eller forskning.

Du kan bara få stöd för utgifter som har fakturadatum och betalningsdatum från och med den dag då du skickade in din ansökan till Jordbruksverket.

Utgifter för personal

Löner som du, din personal, dina samarbetsparter och deras personal fått utbetalda när de arbetat i projektet. Om du äger ett aktiebolag måste du alltså ta ut lön för att kunna söka utbetalning för din löneutgift.

Du eller eventuell samarbetspart som äger en enskild firma, ett handelsbolag eller kommanditbolag och arbetat i projektet kan få stöd med 220 kronor per timme. I de fallen redovisar du det som en övrig utgift.

Indirekta kostnader

Om du får stöd för utgifter för personal kan du även få stöd för indirekta kostnader. Indirekta kostnader, även kallade OH-kostnader, är utgifter som inte är direkt kopplade till någon speciell aktivitet i projektet men de är nödvändiga för att du ska kunna genomföra det. Det kan till exempel vara lokalkostnader, rekrytering av personal, intern utbildning, intern representation, kontorsmaterial och telefoni.

Övriga utgifter

Övriga utgifter är till exempel mat, fika, resor, traktamenten, konsultarvoden för andra än samarbetsparter och andra utgifter med koppling till projektet.

Så mycket stöd kan du få

Du kan få stöd för upp till 80 procent av utgifterna som ger rätt till stöd. Resterande 20 procent ska utgöras av privat finansiering, det vill säga inte offentliga medel från stat, kommun, region, EU eller liknande. Obetald arbetstid kan inte ersätta privat finansiering.

Villkor för stödet

 • Du måste slutföra ditt projekt och ansöka om slututbetalning senast den 5 april 2025.
 • Vi beviljar inte stöd till sådant som myndigheter, staten, regioner och kommuner ska ansvara för enligt lag eller annan författning.

De villkor som gäller för just ditt projekt kommer att stå i ditt beslut om stöd.

Planera din budget

Du ska fylla i en budgetmall och bifoga till ansökan. I budgetmallen ska du ange de utgifter som du tror projektet kommer att ha och som det finns exempel på under rubriken Utgifter du kan få stöd för ovan. Du måste beskriva din utgift och vad den omfattar. Du kan inte budgetera poster för till exempel oförutsedda utgifter. Tänk på att budgeten ska omfatta 62,5 miljoner kronor om ni avser att söka hela stödbeloppet på 50 miljoner kronor.

Om du söker stöd för utgifter för personal som du och dina samarbetsparter har när ni arbetar i projektet ska du bifoga underlag till ansökan som visar att lönenivåerna för personalen är rimlig. Exempel på sådant underlag är CV, lönespecifikationer eller en tydlig beskrivning av personalens roll i projektet.

Om du söker stöd för indirekta kostnader för din eller några av samarbetsparternas organisationer anger du stödet du söker som en procentsats av timlönerna eller som kronor per arbetstimme. När du söker stöd för indirekta kostnader ska det du söker för baseras på ett genomsnitt av det totala utfallet på organisationens konton för indirekta kostnader de tre senaste bokslutsåren. Personal­kostnaderna eller personal­timmarna beräknas också som ett genomsnitt för de tre åren. Du behöver också bifoga underlag som visar hur du beräknat de indirekta kostnaderna, vilka konton du räknat in och resultat­rapporter för de bokslutsår som beräkningen baseras på.

Om du söker stöd för övriga utgifter behöver du visa att prisnivån för det du planerar köpa in är rimlig. Det kan du göra genom att bifoga jämförbara prisuppgifter eller offerter.

Så söker du stödet

Du kunde söka stödet från den 27 december 2021 till och med den 28 februari 2022.

 • Logga in med BankID.
 • Välj Starta tjänsten.
 • Under punkt 3, Välj stöd, ska du välja Samarbete.
 • Under punkt 4, Välj inriktning, ska du välja Samarbete och därefter Konkurrenskraft. Ange sedan om ditt projekt är inriktat mot jordbruk, rennäring eller trädgård.
  Samarbete – Konkurrenskraft – Jordbruk – Företagsutveckling generellt.
 • Under punkt 5, Genomförande, ska du ange var projektet kommer att genomföras. Välj Hela landet även om du genomför projektet regionalt. Detta är en nationell utlysning som handläggs av Jordbruksverket. Om du inte väljer Hela landet kommer ansökan inte in till Jordbruksverket utan till din länsstyrelse.

Du kan ändra i din ansökan ända fram till sista ansökningsdag.

Du behöver en fullmakt för att söka stöd, hantera kompletteringar samt söka utbetalning åt en organisation eller ett företag. Läs mer på sidan om fullmakter, fyll i blanketten och skicka den till Djurregisterenheten. Om företagsformen är enskild firma behöver du inte fullmakt.

Inom samarbetsprojekt är det en av aktörerna i samarbetet som söker stödet och har ansvar för att redovisningen sker enligt gällande regler och sköter kontakten med Jordbruksverket.

Så bedömer vi din ansökan

Vi kommer att bedöma ansökningarna utifrån följande kriterier:

 • Projektet har en bra sammansättning av aktörer.
 • Projektet uppfyller identifierade behov angivna i utlysningen.
 • Projektet skapar nytta genom resultatspridning till målgruppen.
 • Projektet har tydliga mål.

Du kan läsa mer om kriterierna för prioritering av ansökningar och om hur vi viktar dem på sidan 56-59 i den Nationella handlingsplanen för landsbygdsprogrammet.

Jordbruksverket kommer i denna utlysning endast att bevilja ett projekt.

När du har skickat in din ansökan

Om vi bifaller din ansökan om stöd kommer ditt beslut att innehålla information om de villkor som gäller och det du behöver göra. Men här är några saker som är bra att tänka på direkt efter att du skickat in din ansökan om stöd.

Du är inte garanterad att få stöd bara för att du har sökt stödet. Om du inte blir beviljad stöd kan det bland annat bero på att vi har prioriterat andra projekt eller att pengarna i utlysningen har tagit slut. Om ditt projekt blir prioriterat krävs vidare handläggning innan Jordbruksverket kan fatta ett formellt beslut.

Om du påbörjar ditt projekt innan du fått ditt beslut om stöd är det viktigt att du ändå följer de regler som gäller för stödet. Annars kan det hända att ditt stöd minskar eller att du inte får något stöd alls.

Redovisa utgifterna för projektet separat i din bokföring

Det är viktigt att du i din bokföring redovisar de utgifter och intäkter som hör till projektet separat från utgifter och intäkter som hör till annan verksamhet. Om du inte har redovisat separat kommer det att bli ett avdrag på ditt stöd.

Se till att fakturor och betalningsbevis uppfyller kraven

Det är viktigt att du sparar alla underlag så som fakturor, betalningsbevis, avtal, offerter, följesedlar och andra handlingar som underlagen hänvisar till.

Förutom den information som en faktura alltid ska innehålla så gäller det här:

 • Utgiften på fakturan ska gå att koppla till ditt projekt.
 • Fakturan ska vara adresserad till, och betald av, den som sökt stödet.

Du ska ha betalningsbevis för alla fakturor. Av betalningsbevisen ska det framgå att det är du som är stödmottagare som har betalat. Fakturorna ska vara betalda senast den dag ansökan om utbetalning kommer in till den myndighet som har beslutat om ditt stöd. Det räcker inte med konteringsstämpel för din egen bokföring.

Kontantbetalningar eller Swishbetalningar över 1 000 kronor godkänns inte.

Exempel på betalningsbevis

Det här är olika typer av betalningsbevis:

 • utskrift av betalning via internetbank
 • betalorder för bank- och plusgiro i kombination med kontoutdrag
 • kvitto från banken
 • kontoutdrag som visar en betalning via autogiro
 • lönespecifikation
 • kvitto vid kontant-, betalkorts- och Swishbetalning. Kombineras med kontoutdrag eller utdrag ur bokföringen om det inte framgår på kvittot vem som betalat.

Ta reda på om du är upphandlingsskyldig

Du ska ta reda på om du eller dina samarbets­partner är upphandlings­skyldiga.

Statliga myndigheter, kommuner, regioner och länsstyrelser är alltid upphandlings­skyldiga, men även andra juridiska personer som aktiebolag, stiftelser och ideella föreningar kan vara det.

Om du är upphandlings­skyldig ska du upphandla inköpen i projektet. Du ska spara alla underlag som är kopplade till de upphandlingar som är relevanta för projektet.

Om den myndighet som handlägger din ansökan begär det kan du behöva skicka in underlag för att visa om din organisation är upphandlings­skyldig eller inte.

Kontakta oss

Det är Jordbruksverket som ansvarar för stödet och handlägger din ansökan.

Om du har frågor om stödet kan du vända dig till Lina Edvardsson eller Frida Sporre.

Lina Edvardsson

Frida Sporre

Om du har administrativa frågor kan du vända dig till Theodor Landén Rhodin.

Theodor Landen Rhodin

Föreskrifter

Söker efter 2016:19

Senast granskad: 2021-12-27

Till toppen