Projekt som främjar samarbete för utvecklingen av svensk måltids­turism

Jordbruksverket utlyser 40 miljoner kronor till samarbets­projekt som främjar utvecklingen av svensk måltids­turism.

Sista dagen att söka stödet är den 30 september 2024. Du söker både stödet och utbetalning i vår e‑tjänst.

Nu kan du söka stöd som främjar plats­utveckling med måltids­turism. Svensk mat och dryck ska vara en anledning för besökare att resa till en viss plats. Det här stödet ska bidra till att företag på landsbygden inom livsmedel och besöks­näring utvecklas, att måltids­exporten ökar, att antalet arbets­tillfällen ökar och landsbygdens resurser tas till vara. Projekten ska utgå från samhällsnytta och ta hänsyn till ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Det ska också finnas inslag av innovation.

Stödet består av två delar

Den här utlysningen består av två delar:

 • Insats 1: Nationell modell­utveckling och samordning
 • Insats 2: Projekt med geografisk spridning över landet

Du kan inte kombinera insatserna i samma ansökan.

Vi kommer att bevilja 1 projekt för nationell modell­utveckling och samordning i insats 1 samt cirka 5–6 projekt i insats 2.

Beskrivning av insats 1 och 2

Insats 1: Nationell modell­utveckling och samordning

Den här delen av utlysningen är 10 miljoner kronor.

Vi kommer att bevilja ett projekt och det ska innehålla följande:

 • Ta fram en verktygslåda för aktörer som arbetar med plats­utveckling genom måltids­turism. Arbetet med att ta fram verktygs­lådan ska ske tillsammans med de pilotprojekt som får stöd i den här utlysningen för att testa verktyg och arbetssätt.
 • Verktygs­lådan och annan kunskap som kommer ur projektet ska kunna användas av företag, kommuner, regioner, gröna kluster, länsstyrelser och andra relevanta aktörer för att stimulera lokal utveckling med koppling till måltidsturism.
 • Samverkan ska ske med projekten som får stöd i samma utlysning.
 • Samverkan ska ske med relevanta aktörer på en nationell och regional nivå.

Det kan till exempel handla om att hitta goda exempel och ta vara på erfarenheterna från platser som har arbetat framgångsrikt med en plats och måltids­turism. Det handlar också om att använda och paketera befintlig kunskap om plats­utveckling genom måltidsturism.

Insats 2: Projekt med geografisk spridning över landet

Den här delen av utlysningen är 30 miljoner kronor.

Vi kommer att bevilja cirka 5–6 projekt med följande krav:

 • Projekten ska testa och utveckla verktyg för plats­utveckling genom måltids­turism. De verktyg som projekten utvecklar blir en del av den totala verktygs­låda som tas fram i det projekt som beviljas stöd i insats 1 i samma utlysning.
 • Projekten ska samarbeta med aktörer för måltids­turism och utveckling i det geografiska området.
 • Projekten ska öka kunskapen om måltids­turism som omfattas av projektet, samt i samverkan med det projekt som beviljas stöd i insats 1 i samma utlysning.

Det här ska stödet främja

Projekten ska leda till en beprövad och pedagogisk modell för att underlätta plats­utveckling genom måltids­turism i hela landet. Resultaten ska spridas till företag, kommuner, regioner, gröna kluster, länsstyrelser och andra relevanta aktörer.

Effekter av projekten ska vara en utvecklad samverkan mellan olika aktörer som stärker identiteten på en plats kopplad till mat. Projekten ska bidra till utbyte av erfarenheter och verka för lokal livsmedels­försörjning och direkt­försäljning från producent till konsument, förädlare och restauranger. Kunskap om plats­utveckling genom måltids­turism ska öka hos målgrupperna.

Vem kan få stöd?

Myndigheter, kommuner, regioner, föreningar, andra organisationer och företag. Privat­personer kan inte söka stödet.

Det kan du få stöd för

Du kan få stöd för insatser som handlar om hur en plats kan utvecklas genom lokal identitet, råvaror, traditioner eller annat som är förknippat med platsen. Det handlar om hur lokala företag, nätverk, kommuner, regioner och andra intressenter kan involveras och utvecklas för att stärka platsen utifrån måltids­turism eller att använda nätverk på ett bra sätt för att stärka arbetet.

Utgifter du kan få stöd för

Du kan bara få stöd för utgifter som har fakturadatum och betaldatum tidigast den dag din ansökan kom in till myndigheten.

Utgifter för personal

Utgifter för personal är till exempel månadslön eller timlön, arvoden och andra personalkostnader.

Indirekta kostnader

Om du får stöd för utgifter för personal kan du även få stöd för indirekta kostnader. Indirekta kostnader, även kallade OH-kostnader, är utgifter som inte är direkt kopplade till någon speciell aktivitet i investeringen eller projektet men de är nödvändiga för att du ska kunna genomföra den. Det kan till exempel vara lokalkostnader, rekrytering av personal, intern utbildning, intern representation, kontorsmaterial och telefoni.

De indirekta kostnaderna beräknas som ett schablonpåslag på 15 procent av utgifterna för personal inklusive lönekostnadspåslag.

Övriga utgifter

Övriga utgifter är till exempel mat, fika, resor, traktamenten, eget arbete, konsultarvoden och andra utgifter med koppling till investeringen eller projektet.

Så mycket stöd kan du få

Stöd ges med 100 procent av stöd­berättigande utgifter.

Du kan få 100 procent i stöd för övriga utgifter, till exempel resor, material, utrustning och köpta tjänster. Det förutsätter att vi har godkänt utgiften.

Du har möjlighet att påbörja din verksamhet när din ansökan kommit in till Jordbruksverket, men då gör du det på egen risk. Det är inte förrän du har fått ett beslut som du vet om du får pengar eller inte.

Villkor för stödet

De villkor som gäller för stödet står i ditt beslut om stöd. Men det finns några villkor som kan vara bra att känna till redan innan du söker stödet.

Stöd­mottagaren ska ha minst en samarbets­partner för att genomföra insatsen. En samarbetspart ska:

 • tillhöra en annan myndighet, kommun, region, förening eller organisation eller ett annat företag än stödmottagaren
 • ha bekräftat samarbetet skriftligt
 • bidra till att uppnå projektets uppsatta mål.

Projekten ska ha en viss innovationshöjd. Det kan handla om ett nytt samarbete, nya metoder eller nya arbetssätt inom området måltidsturism. Vi ger endast stöd till nya samarbetsprojekt eller för nya aktiviteter i pågående samarbeten.

Du måste slutföra ditt projekt och ansöka om slut­utbetalning senast den 15 januari 2028.

Vi beviljar inte stöd till insatser som myndigheter, staten, regioner eller kommuner ska ansvara för enligt lag eller annan författning.

Vi tar hänsyn till statsstöds­regeln i hand­läggningen.

Så bedömer vi din ansökan

Vi kommer att bedöma ansökningarna utifrån bland annat följande kriterier:

 • Projektet uppfyller identifierade behov angivna i utlysningen och bidrar till en hållbar utveckling.
 • Projektet har en bra samman­sättning av aktörer med minst två aktörer från olika sektorer, gärna fler.
  • I insats 1 är det viktigt med en stark projekt­ägare med bra möjligheter att arbeta nationellt.
  • I insats 2 ska samman­sättningen av samarbets­partners kunna arbeta för destinations- och region­utveckling för ökad mognad inom mat-, dryck- och måltids­upplevelser. Samarbetet ska främja företags­utveckling inom måltids­turism.
 • Det finns samlat en lämplig kompetens i projektet.
  • Goda kunskaper om måltids­turism och plats­utveckling.
 • Projektet skapar nytta genom resultat­spridning till målgruppen.
 • Projektet har tydliga mål med en relevant budget.
 • Det finns en tydlig påvisad plan efter projektets avslut.

I insats 2 kommer vi att ta hänsyn få projekt med en god geografisk spridning över landet. Vi ser även fördelar med samarbeten över geografiska och administrativa gränser.

Du kan läsa mer om kriterierna för prioritering och hur vi viktar dem i e-tjänsten för att söka stödet.

Bedömning av insats 1 och insats 2 kommer att bedömas separat och ställs inte mot varandra.

Vi poängsätter din ansökan

Alla ansökningar poängsätts utifrån olika poängkrav. Du som söker stöd får vägledning i vår e‑tjänst om vilka svar och underlag du behöver lämna. I e‑tjänsten kan du också se hur uppgifterna kommer att bedömas och vilka krav som gäller för att få poäng.

Vi bedömer hur väl dina lämnade uppgifter uppfyller poäng­kraven och sedan poäng­sätter vi din ansökan. Din ansökan kan få 1 000 poäng som mest.

För att du ska kunna få stöd måste din ansökan nå upp till en minimi­poäng. Minimi­poäng för prioritering är 600 poäng i den här utlysningen.

Så söker du stödet

Du kan söka stödet till och med den 30 september 2024.

Du söker stödet i två steg:

 • Ansök om stödet.
 • Ansök om utbetalning av stödet.

Du söker både stödet och utbetalning i vår e‑tjänst.

Du ska välja stödet Samarbete och inriktning Måltids­turism, måltids­export, destinations­utveckling. Du ska välja Hela landet för genomförandet, även om projektet är regionalt.

När du söker stödet ska du bland annat svara på frågor om vilka mål och resultat som investeringen eller projektet ska uppnå, vilka investeringar du ska göra och vilka andra utgifter du kommer att ha.

Du kan ändra din ansökan fram till och med sista ansöknings­dagen.

När du har fått beslutet om att du får stödet kan du söka utbetalning.

Fullmakt behövs i vissa fall

Du kan behöva en fullmakt för att söka stöd och utbetalning åt en organisation eller ett företag. Du kan också ge fullmakt så att någon annan kan söka åt dig.

Planera din budget

Du ska fylla i en budgetmall och bifoga till ansökan. I budget­mallen ska du ange de utgifter som du tror projektet kommer att ha och som det finns exempel på under rubriken Utgifter du kan få stöd för ovan. Du måste beskriva din utgift och vad den omfattar. Du kan inte budgetera poster för till exempel oförutsedda utgifter.

Om du söker stöd för utgifter för personal som du och dina samarbetsparter har när ni arbetar i projektet ska du bifoga underlag till ansökan som visar att lönenivåerna för personalen är rimlig. Exempel på sådant underlag är CV, löne­specifikationer eller en tydlig beskrivning av personalens roll i projektet.

Om du söker stöd för övriga utgifter behöver du visa att prisnivån för det du planerar köpa in är rimlig. Det kan du göra genom att bifoga jämförbara prisuppgifter eller offerter.

Ta reda på om du är upphandlingsskyldig

Statliga myndigheter, kommuner, regioner och länsstyrelser är alltid upphandlingsskyldiga men även andra juridiska personer som aktiebolag, stiftelser och ideella föreningar kan vara det.

Om du är upphandlingsskyldig ska du upphandla inköpen för investeringen eller projektet. Du ska spara alla underlag som är kopplade till de upphandlingar som är relevanta.

Om den myndighet som handlägger din ansökan begär det kan du behöva skicka in underlag för att visa om din organisation är upphandlingsskyldig eller inte.

När du har skickat in din ansökan om stöd

Här är några saker som är bra att tänka på direkt efter att du skickat in din ansökan om stöd.

 • Du är inte garanterad att få stöd bara för att du har sökt stödet. Om du inte blir beviljad stöd kan det bland annat bero på att andra ansökningar har prioriterats eller att pengarna har tagit slut.
 • Om du påbörjar din investering eller ditt projekt innan du har fått ditt beslut om stöd är det viktigt att du ändå följer de villkor som gäller för stödet. Annars kan det hända att ditt stöd minskar eller att du inte får något stöd alls.

Redovisa utgifterna separat i din bokföring

I din bokföring ska du redovisa de utgifter och intäkter som hör till investeringen eller projektet separat från utgifter och intäkter som hör till annan verksamhet. Om du inte har redovisat separat kommer det att bli ett avdrag på ditt stöd.

Kontakta oss

Det är Jordbruksverket som ansvarar för stödet och handlägger din ansökan.

Om du har frågor om utlysningen kan du vända dig till Malena Bathurst.

Malena Bathurst

För frågor om administration och handläggning kan du kontakta landsbygds­stödsenheten på Jordbruksverket.

Författningar

Söker efter 2016:19

Söker efter 2022:27

Söker efter 2024:1

Senast granskad: 2024-05-17

Till toppen