Utlysning: Samarbete för att minska livsmedelsförluster

Jordbruksverket utlyser 18 miljoner kronor till samarbetsprojekt som syftar till att minska livsmedelsförluster av rotfrukter, potatis, lök och huvudkål för att stärka en robust livsmedelskedja.

Du kan söka stödet mellan 19 juni och 20 oktober 2024. Du söker både stödet och utbetalning i vår e-tjänst.

Bakgrund

Jordbruksverket har i flera studier visat att betydande mängder rotfrukter, potatis, lök och huvudkål inte går vidare i livsmedelskedjan för att bli livsmedel. Ur ett beredskapsperspektiv kan dessa råvaror vara ett viktigt tillskott i en krissituation, då de går att lagra och förädla för att kunna konsumeras under en längre tid.

Vem kan få stöd?

Myndigheter, kommuner, regioner, föreningar, andra organisationer och företag i livsmedelskedjan kan söka stödet. Privatpersoner kan inte söka.

Detta prioriterar vi

Jordbruksverket kommer att prioritera samarbetsprojekt som uppfyller identifierade behov som är angivna i utlysningen.

Projektet ska omfatta hela landet eller flera regioner. Det kan även vara ett projekt av transnationell karaktär.

Det kan du få stöd för

Projekten ska leda till ökad användning av rotfrukter, potatis, lök och huvudkål till livsmedel genom exempelvis

 • produktutveckling eller andra metoder för att ta tillvara på mer av råvarorna som annars skulle bli foder eller kasseras
 • nya affärsmodeller och lösningar som minskar livsmedelsförluster
 • utvecklad processteknik eller lagringsmetoder för att förlänga hållbarheten, minska livsmedelsförluster och därmed öka robusthet i livsmedelskedjan
 • samordning av lager, distribution, logistik, försäljning och/eller nya sätt att nå ut till konsumenter.

Det ska finnas förutsättningar för ekonomisk hållbarhet för samtliga aktörer som berörs av projektet.

Utgifter du kan få stöd för

Du kan bara få stöd för utgifter som har fakturadatum och betaldatum tidigast den dag din ansökan kom in till myndigheten.

Utgifter för personal

Utgifter för personal är till exempel månadslön eller timlön, arvoden och andra personalkostnader.

Indirekta kostnader

Om du får stöd för utgifter för personal kan du även få stöd för indirekta kostnader. Indirekta kostnader, även kallade OH-kostnader, är utgifter som inte är direkt kopplade till någon speciell aktivitet i investeringen eller projektet men de är nödvändiga för att du ska kunna genomföra den. Det kan till exempel vara lokalkostnader, rekrytering av personal, intern utbildning, intern representation, kontorsmaterial och telefoni.

De indirekta kostnaderna beräknas som ett schablonpåslag på 15 procent av utgifterna för personal inklusive lönekostnadspåslag.

Övriga utgifter

Övriga utgifter är till exempel mat, fika, resor, traktamenten, eget arbete, konsultarvoden och andra utgifter med koppling till investeringen eller projektet.

Så mycket stöd kan du få

Du kan få stöd för upp till 100 procent av utgifterna som ger rätt till stöd.

Du har möjlighet att påbörja ditt projekt när din ansökan kommit in till Jordbruksverket, men då gör du det på egen risk. Det är inte förrän du har fått ett beslut som du vet om du får pengar eller inte.

Jordbruksverket kommer att prioritera projekt i storleken mellan 2 till 3 miljoner kronor.

Villkor för stödet

De villkor som gäller för stödet står i ditt beslut om stöd. Men det finns några villkor som kan vara bra att känna till redan innan du söker stödet.

Stöd­mottagaren ska ha minst en samarbets­part för att genomföra insatsen varav minst en aktör ska vara livsmedelsproducent, packeri eller förädlare. En samarbetspart ska:

 • tillhöra en annan myndighet, kommun, region, förening eller organisation eller ett annat företag än stödmottagaren
 • ha bekräftat samarbetet skriftligt
 • bidra till att uppnå projektets uppsatta mål
 • en av aktörerna i projektet ska vara ett småskaligt livsmedelsföretag, vilket bland annat innebär att ha färre än 50 anställda.

Projekten ska ha en viss innovationshöjd. Det kan handla om ett nytt samarbete, nya metoder eller nya arbetssätt inom området. Vi ger endast stöd till nya samarbetsprojekt eller för nya aktiviteter i pågående samarbeten.

Du måste slutföra ditt projekt och ansöka om slut­utbetalning senast den 31 december 2027.

Vi beviljar inte stöd till insatser som myndigheter, staten, regioner eller kommuner ska ansvara för enligt lag eller annan författning.

Vi tar hänsyn till statsstöds­regeln i hand­läggningen.

Så söker du stödet

Du söker stödet i två steg:

 • Ansök om stödet.
 • Ansök om utbetalning av stödet.

När du har fått beslutet om att du får stödet kan du söka utbetalning.

Du söker både stödet och utbetalning i vår e-tjänst.

 • Välj stödet Samarbete och inriktning Livsmedel och besöksnäring, Livsmedelsproduktion, förädling, produktutveckling.
 • Välj ”Hela landet” för genomförandet, även om projektet är regionalt.

När du söker stödet ska du bland annat svara på frågor om

 • vilka mål och resultat som investeringen eller projektet ska uppnå
 • vilka investeringar du ska göra och vilka andra utgifter du kommer att ha.

Vad som är aktuellt i ditt fall ser du på webbplatsen hos den myndighet som ska handlägga din ansökan.

Fullmakt behövs i vissa fall

Du kan behöva en fullmakt för att söka stöd och utbetalning åt en organisation eller ett företag. Du kan också ge fullmakt så att någon annan kan söka åt dig.

Planera din budget

Du ska fylla i en budgetmall och bifoga till ansökan. Du ska också bifoga underlag till ansökan som visar hur du kommit fram till din budget. Exempel på underlag är offerter och prisuppgifter från mer än en leverantör. Du behöver också bifoga underlag för beräkning av timlön om du har utgifter för personal.

När du har skickat in din ansökan

Här är några saker som är bra att tänka på direkt efter att du skickat in din ansökan om stöd.

 • Du är inte garanterad att få stöd bara för att du har sökt stödet. Om du inte blir beviljad stöd kan det bland annat bero på att andra ansökningar har prioriterats eller att pengarna har tagit slut.
 • Om du påbörjar din investering eller ditt projekt innan du har fått ditt beslut om stöd är det viktigt att du ändå följer de villkor som gäller för stödet. Annars kan det hända att ditt stöd minskar eller att du inte får något stöd alls.

Redovisa utgifterna separat i din bokföring

I din bokföring ska du redovisa de utgifter och intäkter som hör till investeringen eller projektet separat från utgifter och intäkter som hör till annan verksamhet. Om du inte har redovisat separat kommer det att bli ett avdrag på ditt stöd.

Ta reda på om du är upphandlingsskyldig

Statliga myndigheter, kommuner, regioner och länsstyrelser är alltid upphandlingsskyldiga men även andra juridiska personer som aktiebolag, stiftelser och ideella föreningar kan vara det.

Om du är upphandlingsskyldig ska du upphandla inköpen för investeringen eller projektet. Du ska spara alla underlag som är kopplade till de upphandlingar som är relevanta.

Om den myndighet som handlägger din ansökan begär det kan du behöva skicka in underlag för att visa om din organisation är upphandlingsskyldig eller inte.

Poängsättning av din ansökan

Alla ansökningar poängsätts utifrån olika poängkrav. Du som söker stöd får vägledning i e‑tjänsten om vilka svar och underlag som du behöver lämna. I e‑tjänsten kan du också se hur dessa efterfrågade uppgifter kommer att bedömas och vilka krav som gäller för att få poäng.

Det är handläggare på Jordbruksverket som bedömer hur väl dina lämnade uppgifter uppfyller poängkraven och sedan poängsätter din ansökan. Din ansökan kan som mest få 1 000 poäng.

För att du ska kunna få stöd måste din ansökan nå upp till en minimipoäng. Jordbruksverket som handlägger din ansökan har bestämt en aktuell minimipoäng på 600 för stödet.

Du hittar urvalskriterierna i nedanstående dokument. Läs sidorna som handlar om Urvalsmoduler för stöd till samarbete – Livsmedel och besöksnäring (134), se sidorna 94–101.

Kontakta oss

Det är Jordbruksverket som ansvarar för stödet och handlägger din ansökan. Om du har frågor om utlysningen eller temainriktningen kan du vända dig till Camilla Linder.

Du kan även mejla till

Om du har administrativa frågor kan du vända dig till

Författningar

Söker efter 2022:27

Senast granskad: 2024-06-19

Till toppen