Prislista för utsädesenhetens tjänster

Du kan se vad alla våra tjänster kostar i vår prislista.

Priserna gäller från och med 2021-04-22. Inga andra avgifter tillkommer.

Avgifter för certifiering och kontroll av utsäde

Certifiering av fröburna växtslag

Certifiering av fröburna växtslag

Tjänst

Pris i SEK

Certifieringsadministration per parti som anmäls för nycertifiering,

ommärkning, tilläggsmärkning eller som standardutsäde

379

Införsel- importkontroll per anmält parti

234

Tillsynsavgift per 100 kg certifierad vara

1,33

Utlämningstillstånd per utsädesparti

514

Certifiering av potatis

Certifiering av potatis

Tjänst

Pris i SEK

Certifieringsadministration per 100 kg certifierad vara

5,20

Avgift för oanvänt certifieringsnummer

347

Gemensamt för samtliga växtslag

Gemensamt för samtliga växtslag

Tjänst

Pris i SEK

Besiktning för godkännande av anläggning för produktion, lagring eller annan hantering av utsäde, effektiv tid och väntetid på plats. Avgift debiteras för varje påbörjad 30 minuters period.

Per timme 1 500  


Tryckning av etikett, växtpass eller märklapp

Tjänst

Pris i SEK

Grundavgift per tryckningstillfälle

171

Klisteretikett per styck

0,75

Rivbeständig etikett per styck

2,80

ISTA-certifikat inklusive 1 kopia

314

Ytterligare kopia per styck

 44

Provtagning och märkning

Fröburna växtslag

Fröburna växtslag

Tjänst

Pris i SEK

Effektiv tid och väntetid per timme

972

Minimidebitering per provtagningstillfälle

1 188

Potatis

Potatis

Tjänst

Pris i SEK

Effektiv tid och väntetid per timme

1 078

Minimidebitering per provtagningstillfälle

1 316

Kontrollodling

Kontrollodling i samband med Jordbruksverkets certifiering

Kontrollodling i samband med Jordbruksverkets certifiering

Tjänst

Pris i SEK

Certifiering av stam- och basutsäde och kontroll av F-material


Havre, korn, vete, majs, rågvete, ärt, böna, lupin, vicker, beta, raps och rybs

2 677

Övriga arter

1 678

Certifiering av certifikatutsäde och kontroll av försöksutsäde


Havre, korn, vete, majs, rågvete, ärt, böna, lupin, vicker, beta, raps och rybs

2 271

Övriga arter

1 467

Annan kontrollodling

Annan kontrollodling

Tjänst

Pris i SEK

Havre, korn, vete, majs, rågvete, ärt, böna, lupin, vicker, beta, raps och rybs

2 824

Övriga arter

1 798

Kontrollodling övrigt

Prover till kontrollodling ska ha inkommit till Jordbruksverket senast den tidpunkt som anges i tabellen på nedanstående webbsida.

För prov som inkommer 1-7 dagar försenat och hanteras i en eftersådd, höjs avgiften med
50 procent. För prov som inkommer 8-14 dagar efter angivet datum, höjs avgiften med 100 procent.

Utsädesanalyser av fröburna växtslag

När analys utförs på betat prov ökar avgiften med 30 procent (arbetsmiljösäkring).

Prov som kräver mer analystid än en standardanalys debiteras enligt använd arbetstid (timkostnad 771 kronor per timme).

Renhet, inblandning, grobarhet och sundhet

Renhet, inblandning, grobarhet och sundhet

Utsädesslag

Renhet ¹) ²)

Inblandning av annan art ³)

Grobarhet 4)

Sundhet

Stråsäd


Pris i SEKSamtliga arter

187

327

355

230

Foderväxter och beta


Pris i SEKTrindsädesarter och märgärt

332


445

610

Vallbaljväxtarter och timotej

400

769

613


Gräs (utom timotej)

898

1 062

837


Blandfrö per art837


Kålrot, rova, fodermärgkål, foderraps, honungsört och oljerättika

508

1 518

619


Beta

242

466

769


Olje- och fiberväxter


Pris i SEKRaps, rybs och senap

595

1 521

562

367

Lin

207

448

562

530

Övriga arter

219

508

562


Köksväxter och kryddväxter


Pris i SEKÄrt och böna

332


445


Övriga arter

556

789

649


Prydnadsväxter

556


781


1) För certifiering av gröe, ven, raps, ryps krävs även artbestämning
2) Vid analys av pelleterat frö höjs avgiften med 30 %
3) Vid analys av begränsad inblandning av annan art, gräs och klöver, sänks avgiften med 10 %
4) Vid blandning tillkommer 350 kronor per art

Sundhetsanalyser

Sundhetsanalyser

Tjänster

Pris i SEK

Naket sot på korn

888

Stinksot och dvärgstinksot på vete

396

Flygsot på havre

607

Sortanalyser

Sortanalys

Tjänster

Pris i SEK

Havre

271

Analys av eget utsäde (stråsäd)

Analys av eget utsäde (stråsäd)

Tjänst

Pris i SEK

Grobarhet och sundhet

585

Grobarhet betat prov

461*

Grobarhet betat prov inklusive provbetning

582*

*30% avgiftshöjning är redan inkluderad

Övriga analyser

Övriga analyser

Tjänst

Pris i SEK

Artbestämning


Gröe och ven

497

Raps, rybs och senap

508

Provrensning


Stråsäd

272

Lin

474

Trindsäd

272

Övriga växtslag

Per timme 771

Skjutkraft


Oljeväxter

494

Rymdvikt

95

Vattenhalt


NIT-metoden

58

Ugnsmetoden

90

Tusenkornvikt


Stråsäd, ärt och böna

90

Raps, rybs och senap

90

Övriga växtslag

142

Tetrazolium, stråsäd

992

Bestämning av snärjor (Cuscuta spp.) och/eller flyghavre (Avena fatua)


Stråsäd, 3 kg

1 030

Majs 3 kg, trindsäd, åkerböna

843

Gräs

771

Klöver

385

Övriga växtslag och provvikter

Per timme 771

Monogermitetsbestämning, betfrö (i samband med analys av grobarhet)

648

Provbetning (stråsäd)*

121

Protein (stråsäd)


58

Gluten (vete)


58

Stärkelse (vete)


58

Konduktivitet (märgärt)


603

Vägledande annan art (stråsäd)


276

Grobarhet 3x100 (stråsäd)


335

Avfall = aspiration

134

Analyser enligt VESKOF:s** kvalitetskrav

1 156

*30% avgiftshöjning är redan inkluderad

**Förening för schweiziska kontrollföretag för lantbruks- och grönsaksfrö


Volymrabatt

Du kan få volymrabatt för analyskostnader på fröburna växtslag. Rabattnivån utgår från förra årets sammanlagda fakturerade kostnader för analyser. Du får rabatten avdragen på årets fakturerade analyskostnader.

Volymrabatt

Fakturerat belopp

Procentsats

750 000 – 1500 000

6 %

1 500 001 – 2 225 000

7 %

2 225 001 – 3 000 000

8 %

3 000 001 – 4 000 000

10 %

4 000 001 – 5 000 000

12 %

5 000 001 –

14 % 

Kontakta Sanja Manduric för mer information.

Utsädespotatisanalyser

Samtliga priser i tabellen gäller per prov med 100 knölar.

Förekomst av skadegörare

Skadegörare

Pris i SEK

Virus Y

1 340

Virus Y, A, S, M, X

2 231

Stjälkbakterios Dickeya spp. och Pectobacterium spp.

1 488

Stjälkbakterios artbestämning Dickeya solani, Dickeya dianticola

1 740

Potatiscystnematod 400 ml

858

Potatiscystnematod 1 500 ml

1 716

Bladrullvirus

 566

Alla analyser utförs med PCR-metoden.

Fältbesiktning

Fröburna växtslag

Besiktning utförd av Jordbruksverket

Avgifter

Pris i SEK

Grundavgift per odling

623

Arealavgift per hektar

 117

Besiktning utförd av auktoriserad personal

Avgift

Pris i SEK

Grundavgift per odling

326

Arealavgift per hektar

 19

Potatis

Besiktning utförd av Jordbruksverket


Pris i SEK

Besiktning i klass PB1, PB2 eller PB3


Odling om max 0,5 hektar

633

Övriga odlingar grundavgift per odling

1 089

Övriga odlingar arealavgift per hektar

777

Besiktning av odling i övriga klasser


Grundavgift per odling

1 089

Arealavgift per hektar

378

Besiktning utförd av auktoriserad personal


Pris i SEK

Besiktning i klass PB1, PB2 eller PB3


Odling om max 0,5 hektar

633

Övriga odlingar grundavgift per odling

1 089

Övriga odlingar arealavgift per hektar  

39

Besiktning av odling i övriga klasser 


Grundavgift per odling

1 089

Arealavgift per hektar

39

Avgiften höjs om du är sen med din anmälan för fältbesiktning

Anmälan till fältbesiktning ska ha inkommit till Jordbruksverket inom de tider som anges i Jordbruksverkets föreskrifter om certifiering. Föreskrifterna finns längst ner på sidan. Om du kommer in med din anmälan försent ökar grundavgiften med

  • 25 % vid högst 14 dagars försening
  • 50 % vid mer än 14 dagars försening
  • 100 % efter den 20 juni.

Om du kommer in med din anmälan av fältbesiktning av fröburna växtslag efter den 20 juli kommer du att få betala timtaxa för besiktningen.

Om du har anmält din odling men vi inte kan lokalisera den med de uppgifter som du har lämnat till Jordbruksverket, ökar grundavgiften med 50 %.

Provning av sorts särskiljbarhet, enhetlighet och stabilitet (dus-provning)

Provning av sorts särskiljbarhet, enhetlighet och stabilitet (dus-provning)

Gröda

Pris i SEK

Sockerbeta per prov och år

 19 440

Övrigt

Enheten kan utföra ytterligare tjänster som kräver specialkompetens eller utrustning inom utsädesområdet enligt överenskommelse. Vänligen kontakta oss för en offert.

Avgift för export/utförseldokument


Pris i SEK

Export/utförseldokument ocertifierad vara

246

Författningar


Söker efter 1994:22

Söker efter 1994:23

Söker efter 1994:24

Söker efter 1995:90

Senast granskad: 2022-04-28