Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Prislista för utsädesenhetens tjänster

Hitta på sidan

Du kan se vad alla våra tjänster kostar i vår prislista.

Priserna gäller från och med 2020-06-22

Avgifter för certifiering och kontroll av standardutsäde

Certifiering av fröburna växtslag

Certifiering av fröburna växtslag

Tjänst

Pris i SEK

Certifieringsadministration per parti som anmäls för nycertifiering,

ommärkning, tilläggsmärkning eller som standardutsäde

379

Införselkontroll per anmält parti

234

Avgift för tillsyn av certifieringssystemet per 100 kg certifierad vara

1,33

Utlämningstillstånd för enskilda partier

514

Certifiering av potatis

Certifiering av potatis

Tjänst

Pris i SEK

Certifieringsadministration per 100 kg certifierad vara

4,94

Certifieringsavgift per parti som anmäls för certifiering men som inte utnyttjas

331

Anläggningsbesiktning

Gemensamt för samtliga växtslag

Anläggningsbesiktning

Typ av besiktning

Pris

Besiktning för godkännande av anläggning för produktion, lagring eller annan

Timtaxa 

Tryckning av etikett, växtpass eller märklapp

Gemensamt för samtliga växtslag

Tryckning av etikett, växtpass eller märklapp

Tjänst

Pris i SEK

Grundavgift per tryckningstillfälle

166

Klisteretikett per styck

0,75

Rivbeständig etikett per styck

1,40

ISTA-certifikat inklusive 1 kopia

314

Ytterligare kopia per styck

 44

Provtagning och märkning

Fröburna växtslag

Fröburna växtslag

Tjänst

Pris i SEK

Effektiv tid och väntetid per timme

900

Minimidebitering per provtagningstillfälle

1 100

Potatis

Potatis

Tjänst

Pris i SEK

Effektiv tid och väntetid per timme

998

Minimidebitering per provtagningstillfälle

1 219

Kontrollodling

Prover till kontrollodling ska ha inkommit till Jordbruksverket senast den tidpunkt som anges på sidan om produktion på utsädesanläggning.

Om prov inkommer 1-14 dagar försent och hanteras i en eftersådd ökar avgiften med 50 %. Om ett prov inkommer mer än 14 dagar efter angivet datum ökar avgiften med 100 % (förutsatt att vi bedömer att odlingen kan bli en användbar kontrollodling)

Kontrollodling i samband med Jordbruksverkets certifiering

Kontrollodling i samband med Jordbruksverkets certifiering

Tjänst

Pris i SEK

Certifiering av stam- och basutsäde och kontroll av F-material


Havre, korn, vete, majs, rågvete, ärt, böna, lupin, vicker, beta, raps och rybs

2 479

Övriga arter

1 554

Certifiering av certifikatutsäde och kontroll av försöksutsäde


Havre, korn, vete, majs, rågvete, ärt, böna, lupin, vicker, beta, raps och rybs

2 103

Övriga arter

1 358

Annan kontrollodling

Annan kontrollodling

Tjänst

Pris i SEK

Havre, korn, vete, majs, rågvete, ärt, böna, lupin, vicker, beta, raps och rybs

2 615

Övriga arter

1 665

Analysering av fröburna växtslag

När analys utförs på betat prov ökar avgiften med 30 % (arbetsmiljösäkring). För prov som kräver mer arbete än standardanalys utgår timtaxa.

För certifiering av gröe, ven, raps och ryps krävs även artbestämning.

Vid analys av pelleterat frö höjs avgiften med 30%.

Vid analys av begränsad inblandning av annan art, gräs och klöver sänks avgiften med 10%.

Renhet, inblandning, grobarhet och sundhet

Renhet, inblandning, grobarhet och sundhet

Utsädesslag

Renhet (pris i SEK)

Inblandning av annan art

(pris i SEK)

Grobarhet (pris i SEK)

Sundhet (pris i SEK)

Stråsäd

Samtliga arter

182

327

346

230

Foderväxter och beta

Trindsädesarter och märgärt

332


412

610

Vallbaljväxtarter och timotej

381

769

613


Gräs (utom timotej)

898

1 041

837


Blandfrö per art837


Kålrot, rova, fodermärgkål, foderraps, honungsört och oljerättika

508

1 518

619


Beta

242

466

769


Olje- och fiberväxter

Raps, rybs och senap

556

1 521

562

367

Lin

194

448

562

530

Övriga arter

205

508

562


Köksväxter och kryddväxter

Ärt och böna

332


412


Övriga arter

556

774

636


Prydnadsväxter

556


781


Sundhetsanalyser

Sundhetsanalyser

Tjänster

Pris i SEK

Naket sot hos korn

888

Stinksot och dvärgstinksot hos vete

377

Flygsot hos havre

607

Sortanalyser

Sortanalys

Tjänster

Pris i SEK

Havre

271

Analys av eget utsäde (stråsäd)

Analys av eget utsäde (stråsäd)

Tjänst

Pris i SEK

Grobarhet och sundhet

576

Grobarhet betat prov

450*

Grobarhet betat prov inklusive provbetning

571*

*30% avgiftshöjning är redan inkluderad

Övriga analyser

Övriga analyser

Tjänst

Pris i SEK

Artbestämning


Gröe och ven

497

Raps, rybs och senap

508

Provrensning


Stråsäd

209

Lin

365

Trindsäd

209

Övriga arter

Timtaxa

Skjutkraft


Oljeväxter

494

Rymdvikt

95

Vattenhalt


NIT

53

Ugn

82

Tusenkornvikt


Stråsäd, ärt och böna

82

Raps, rybs och senap

82

Övriga växtslag

129

Tetrazolium och stråsäd

992

Bestämning av cuscuta och/eller flyghavre


Stråsäd, 3 kg

1 030

Majs, 3 kg

843

Övriga växtslag och provvikter

Timtaxa

Monogermitetsbestämning, betfrö (i samband med analys av grobarhet)

432

Provbetning (stråsäd)*

121

Protein (stråsäd)


53

Gluten (vete)


53

Stärkelse (vete)


53

Konduktivitet (märgärt)


548

Vägledande annan art (stråsäd)


276

Grobarhet 3x100 (stråsäd)


325

Avfall + aspiration

112

*30% avgiftshöjning är redan inkluderad


Volymrabatt

Du kan få volymrabatt för analyskostnader på fröburna växtslag. Rabattnivån utgår från förra årets sammanlagda fakturerade kostnader för analyser. Du får rabatten avdragen på årets fakturerade analyskostnader.

Volymrabatt

Fakturerat belopp

Procentsats

750 000 – 1500 000

6 %

1 500 001 – 2 225 000

7 %

2 225 001 – 3 000 000

8 %

3 000 001 – 4 000 000

10 %

4 000 001 – 5 000 000

12 %

5 000 001 –

14 % 

Kontakta Sanja Manduric för mer information.

Analysering av potatis

Samtliga priser i tabellen gäller per prov med 100 knölar.

Undersökning med PCR

Analysering

Pris i SEK

Virus Y

1 340

Virus Y, A, S, M, X

2 231

Stjälkbakterios

1 488

Dickeya solani, Dickeya dianticola

1 740

Potatiscystnematod 400 ml

780

Potatiscystnematod 1 500 ml

1 560

Bladrullvirus

 566

Fältbesiktning

Fröburna växtslag

Besiktning utförd av Jordbruksverket

Avgifter

Pris i SEK

Grundavgift per odling

593

Arealavgift per hektar

 111

Besiktning utförd av auktoriserad personal

Avgift

Pris i SEK

Grundavgift per odling

311

Arealavgift per hektar

 18

Potatis

Besiktning utförd av Jordbruksverket


Pris i SEK

Besiktning i klass PB1, PB2 eller PB3


Odling om max 0,5 hektar

633

Övriga odlingar grundavgift per odling

1 089

Övriga odlingar arealavgift per hektar

777

Besiktning av odling i övriga klasser


Grundavgift per odling

1 089

Arealavgift per hektar

378

Besiktning utförd av auktoriserad personal


Pris i SEK

Besiktning i klass PB1, PB2 eller PB3


Odling om max 0,5 hektar

633

Övriga odlingar grundavgift per odling

1 089

Övriga odlingar arealavgift per hektar  

39

Besiktning av odling i övriga klasser 


Grundavgift per odling

1 089

Arealavgift per hektar

39

Avgiften höjs om du är sen med din anmälan för fältbesiktning

Anmälan till fältbesiktning ska ha inkommit till Jordbruksverket inom de tider som anges i Jordbruksverkets föreskrifter om certifiering. Föreskrifterna finns längst ner på sidan. Om du kommer in med din anmälan försent ökar grundavgiften med

  • 25 % vid högst 14 dagars försening
  • 50 % vid mer än 14 dagars försening
  • 100 % efter den 20 juni.

Om du kommer in med din anmälan av fältbesiktning av fröburna växtslag efter den 20 juli kommer du att få betala timtaxa för besiktningen.

Om du har anmält din odling men vi inte kan lokalisera den med de uppgifter som du har lämnat till Jordbruksverket, ökar grundavgiften med 50 %.

Provtagning av sorts särskiljbarhet, enhetlighet och stabilitet (dus-provning)

Provtagning av sorts särskiljbarhet, enhetlighet och stabilitet (dus-provning)

Gröda

Pris i SEK

Sockerbeta per prov och år

 18 000

Timtaxa

Timtaxa


Pris i SEK kr/h

Handläggande personal, effektiv tid på plats 

1 029

Övrig personal, effektiv tid på plats 

771

Restid 

242

Avgift debiteras för varje påbörjad 30 minuters period

För uppdrag där vi behöver resa debiteras även faktiska resekostnader. Om vi besöker flera odlingar på samma resa fördelas resekostnaderna mellan uppdragsgivarna.

Övrigt

Export/utförseldokument


Pris i SEK

Export/utförseldokument ocertifierad vara

246

Författningar

Söker efter 1994:22

Söker efter 1994:23

Söker efter 1994:24

Söker efter 1995:90

Senast uppdaterad: 2021-03-12