Prislista för utsädesenheternas tjänster

Här finns utsädesenheternas prislista för frö och utsädespotatis. Här kan du se vad olika tjänster kostar.

Priserna gäller från och med 2024-01-15. Inga andra avgifter tillkommer.

Frö Avgifter för certifiering och kontroll

Certifiering, godkännande, märkning efter ompackning, införsel, import och intyg för partier av fröburna växtslag.

Certifiering av fröburna växtslag
TjänstPris i SEK
Avgift per parti som anmäls för certifiering, ommärkning, tilläggsmärkning, intyg för ocertifierad vara i kategorin SNFC (Seed not finally certified) eller för godkännande av standardutsäde av köksväxter417
Införsel- importkontroll per anmält parti257
Avgift per 100 kilo vid certifiering, ommärkning, tilläggsmärkning, intyg för ocertifierad vara i kategorin SNFC eller godkännande av standardutsäde av köksväxter1,40


Tryckning av certifieringsetiketter, etiketter för handelsutsäde och etiketter för standardutsäde
TjänstPris i SEK
Grundavgift per tryckningstillfälle195
Klisteretikett per styck0,9
Rivbeständig etikett per styck3,20


Utfärdande av ISTA och OECD certifikat samt utförseldokument SNFC
TjänstPris SEK
ISTA certifikat inklusive 1 kopia383

OECD certifikat inklusive 1 kopia

383

Ytterligare kopia av certifikat per styck54
Utförseldokument SNFC280

Frö Provtagning, märkning och besiktning

Fröburna växtslag

Tjänst

Pris i SEK

Minimidebitering inklusive för- och efterarbete

 1 950

Effektiv tid efter den första timmen för varje påbörjad timme

1 021

Frö Kontrollodling

Kontrollodling av partier som anmälts för att certifieras av Jordbruksverket.

Kontrollodling av stam- och basutsäde och av förädlingsmaterial

Tjänst

Pris SEK

Havre, korn, vete, majs, rågvete, ärt, böna, lupin, vicker, beta, raps och rybs

3 052

Övriga arter

1 913

Kontrollodling av certifikatutsäde
TjänstPris i SEK
Havre, korn, vete, majs, rågvete, ärt, böna, lupin, vicker, beta, raps och rybs2 589
Övriga arter1 672

Kontrollodling som anmälts för att certifieras av juridisk person

Kontrollodling som anmälts för att certifieras av juridisk person
TjänstPris i SEK
Havre, korn, vete, majs, rågvete, ärt, böna, lupin, vicker, beta, raps och rybs3 219
Övriga arter2 050
Kontrollodling av försöksutsäde

Tjänst

Pris i SEK

Havre, korn, vete, majs, rågvete, ärt,böna, lupin, vicker, beta, raps och rybs

2 589

Övriga arter

1 672

Prover till kontrollodling ska ha kommit till Jordbruksverket senast den tidpunkt som anges i tabellen på nedanstående webbsida.

För prov som inkommer 1-7 dagar försenat och hanteras i en eftersådd, höjs avgiften med 50 procent. För prov som inkommer 8-14 dagar efter angivet datum, höjs avgiften med 100 procent.

Frö Utsädesanalyser av fröburna växtslag samt övriga analyser

När analys utförs på betat prov ökar avgiften med 30 procent.

Prov som kräver mer analystid än en standardanalys debiteras enligt använd arbetstid (timkostnad 941 kronor per timme).

Renhet ¹)²)

Utsädesslag

Växtart

Pris i SEK

Stråsäd

Samtliga arter

213

Foderväxter och beta

Trindsädesarter och märgärt

391

Foderväxter och beta

Vallbaljväxtarter

488

Foderväxter och beta

Gräs, inklusive timotej

1 069

Foderväxter och beta

Kålrot, rova, fodermärgkål, foderraps, honungsört
och oljerättika

544

Foderväxter och beta

Beta

295

Olje- och fiberväxter

Raps, rybs och senap

656

Olje- och fiberväxter

Lin

236

Olje- och fiberväxter

Övriga arter

250

Köksväxter

Samtliga arter

595

Prydnadsväxter

Samtliga arter

595

1) För certifiering av gröe, ven, raps, ryps krävs även artbestämning.
2) Vid analys av pelleterat frö höjs avgiften med 30 procent.

Inblandning av annan art ¹

Utsädesslag

Växtart

Pris i SEK

Stråsäd

Samtliga arter

375

Foderväxter och beta

Vallbaljväxtarter

881

Foderväxter och beta

Gräs inklusive timotej

1 296

Foderväxter och beta

Kålrot, rova, fodermärgkål, foderraps, honungsört
och oljerättika

1 624

Foderväxter och beta

Beta

523

Olje- och fiberväxter

Rabs, rybs och senap

1 627

Olje- och fiberväxter

Lin

503

Olje- och fiberväxter

Övriga arter

570

Köksväxter

Samtliga arter

886

1) Vid analys av begränsad inblandning av annan art, gräs och klöver, sänks avgiften med 10 procent.

Grobarhet ¹

Utsädesslag

Växtart

Pris i SEK

Stråsäd

Samtliga arter

433

Foderväxter och beta

Trindsädesarter och märgärt

540

Foderväxter och beta

Vallbaljväxtarter

686

Foderväxter och beta

Gräs inklusive timotej

959

Foderväxter och beta

Blandfrö per art

1 006

Foderväxter och beta

Kålrot, rova, fodermärgkål, foderraps, honungsört
och oljerättika

755

Foderväxter och beta

Beta

938

Olje- och fiberväxter

Raps, rybs och senap

686

Olje- och fiberväxter

Lin

686

Olje- och fiberväxter

Övriga arter

686

Köksväxter

Samtliga arter

792

Prydnadsväxter

Samtliga arter

952

1) Vid blandning tillkommer 375 kronor per art

Sundhetsanalyser


Grundläggande sundhetsanalyser

Utsädesslag

Växtart

Pris i SEK

Stråsäd

Samtliga arter

280

Foderväxter

Trindsädesarter och märgärt

744

Olje- och fiberväxter

Raps, rybs och senap

421

Olje- och fiberväxter

Lin

646

Övriga sundhetsanalyser
TjänsterPris i SEK
Naket sot på korn1 083
Stinksot och dvärgstinksot på vete483
Flygsot på havre682

Sortanalyser

Sortanalys
TjänsterPris i SEK
Havre, ärt290

Analys av eget utsäde (stråsäd)

Analys av eget utsäde (stråsäd)
TjänstPris i SEK
Grobarhet och sundhet714
Grobarhet betat prov563*
Grobarhet betat prov inklusive provbetning709*

*30 procent avgiftshöjning är redan med i priset

Artbestämning

Artbestämning
TjänstPris i SEK
Gröe och ven559
Raps, rybs och senap544


Provrensning

Provrensning
TjänstPris i SEK
Stråsäd332
Lin578
Trindsäd332
Övriga växtslagPer timme 941


Skjutkraft

Skjutkraft
TjänstPris i SEK
Oljeväxter602


Rymdvikt

Rymdvikt
TjänstPris i SEK
Rymdvikt
102


Vattenhalt

Vattenhalt
Vattenhalt
NIT-metoden65
Ugnsmetoden102


Tusenkornsvikt

Tusenkornvikt
TjänstPris i SEK
Tusenkornvikt

Stråsäd, ärt och böna90
Raps, rybs och senap90
Övriga växtslag162


Tetrazolium, stråsäd

Tetrazolium, stråsäd
TjänstPris i SEK
Tetrazolium, stråsäd1 210


Bestämning av snärjor (Cuscuta spp.) och/eller flyghavre (Avena fatua)

Bestämning av snärjor och/eller flyghavre
TjänstPris i SEK
Stråsäd, 3 kg1 102
Majs 3 kg, trindsäd, åkerböna902
Gräs941
Klöver412
Övriga växtslag och provvikterPer timme 941


Övriga analyser för utsäde

Övriga analyser för utsäde
TjänstPris i SEK
Monogermitetsbestämning, betfrö (i samband med analys av grobarhet)827
Provbetning (stråsäd)*129
Protein (stråsäd)
65
Gluten (vete)
65
Stärkelse (vete)
65
Konduktivitet (märgärt)
645
Valfri föranalys annan art-analys av (stråsäd)
337
Grobarhetsanalys, tre upprepningar (stråsäd)
409
Analys av ett prov för att avgöra förekomsten av avfall164
Analyser enligt VESKOF:s** och ÖAG:S*** kvalitetskrav1 237

*30 procent avgiftshöjning är redan inkluderad

**Förening för schweiziska kontrollföretag för lantbruks- och grönsaksfrö

***Förening för Österrikiska kontrollföretag för lantbruks- och grönsaksfrö

Volymrabatt

Du kan få volymrabatt för analyskostnader på fröburna växtslag. Rabattnivån utgår från förra årets sammanlagda fakturerade kostnader för analyser. Du får rabatten avdragen på årets fakturerade analyskostnader.

Volymrabatt
Fakturerat beloppProcentsats
750 000 – 1500 0005
1 500 001 – 2 225 0006
2 225 001 – 3 000 0007
3 000 001 – 4 000 0008
4 000 001 – 5 000 00010
5 000 001 –12

Frö Fältbesiktning och ombesiktning

Fröburna växtslag

Besiktning utförd av Jordbruksverket
AvgifterPris i SEK
Grundavgift per odling685
Arealavgift per hektar 135
Besiktning utförd av auktoriserad personal
AvgiftPris i SEK
Grundavgift per odling585
Arealavgift per hektar22

Avgiften höjs om du är sen med din anmälan för fältbesiktning

Anmälan till fältbesiktning ska ha kommit in till Jordbruksverket inom de tider som anges i Jordbruksverkets föreskrifter om certifiering. Föreskrifterna finns under rubriken Författningar. Om du kommer in med din anmälan försent ökar grundavgiften med

  • 25 procent vid högst 14 dagars försening
  • 50 procent vid mer än 14 dagars försening
  • 100 procent efter den 20 juni innevarande år.

Om du kommer in med din anmälan av fältbesiktning av fröburna växtslag efter den 20 juli kommer du att få betala en extra avgift, 1 500 kronor per påbörjad timme för besiktningen utöver vad som anges ovan.

Om du har anmält din odling men vi inte kan lokalisera den med de uppgifter som du har lämnat till Jordbruksverket, höjs grundavgiften med 50 procent.

Frö Auktorisation av provtagare och fältbesiktare samt övrig uppdragsverksamhet

Priser för auktorisation
YrkesgruppPris SEK
Ny eller förnyad auktorisation av en provtagare med grundläggande behörighet för fröburna växtslag2 750
Auktorisation av en provtagare med full behörighet för fröburna växtslag8 250
Förnyelse av auktorisation av en provtagare med full behörighet för fröburna växtslag3 950
Auktorisation av en fältbesiktare av fröburna växtslag13 000
Förnyelse av auktorisation av en fältbesiktare av fröburna växtslag5 000

Övrig uppdragsverksamhet

Om det gäller övriga tjänster som kräver specialistkompetens kostar det 1 000 kronor per påbörjad timme.

Potatis Avgifter för certifiering

Certifiering och märkning av utsädespotatis

Certifiering av utsädespotatis
TjänstPris i SEK
Certifieringsadministration per 100 kilo certifierad utsädespotatis5,70
Avgift för oanvänt certifieringsnummer378


Tryckning av certifieringsetiketter för utsädespotatis
TjänstPris i SEK
Grundavgift per tryckningstillfälle195
Klisteretikett per styck0,9
Rivbeständig etikett per styck3,20

Potatis Jordprovtagning, virusprovtagning, knölanalyser och besiktning

Provtagning, märkning och besiktning av utsädespotatis

Tjänst

Pris i SEK

Minimidebitering inklusive för- och efterarbete

1 950

Effektiv tid efter den första timmen för varje påbörjad timme

1 021

Potatis Analyser av utsädespotatis

Utsädespotatisanalyser
SkadegörarePris i SEK
Virus Y1 506
Virus Y, A, S, M, X2 506
Potatiscystnematod 400 ml964
Potatiscystnematod 1 500 ml1 928
Bladrullvirus 636

Stjälkbakterios Dickeya spp. och Pectobacterium spp.

1 672

Stjälkbakterios artbestämning Dickeya solani, Dickeya dianticola

1 955

Alla analyser utförs med PCR-metoden.

Potatis Fältbesiktning

Fältbesiktning av utsädespotatis utförd av Jordbruksverket

Besiktning i klass PB1, PB2 eller PB3

Pris i SEK

Odling om max 0,5 hektar

794

Odling över 0,5 hektar grundavgift

1 365

Odling över 0,5 hektar arealavgift per hektar

975


Fältbesiktning av utsädespotatis utförd av Jordbruksverket

Besiktning av odling i övriga klasser

Pris i SEK

Grundavgift per odling

1 365

Arealavgift per hektar

474

Fältbesiktning av utsädespotatis utförd av auktoriserad personal

Besiktning i klass PB1, PB2 eller PB3

Pris i SEK

Odling om max 0,5 hektar

794

Odling över 0,5 hektar grundavgift

1 365

Odling över 0,5 ha arealavgift per hektar

48


Fältbesiktning av utsädespotatis utförd av auktoriserad personal

Besiktning av odling i övriga klasser

Pris i SEK

Grundavgift per odling

1 365

Arealavgift per hektar

474

Avgiften höjs om du är sen med din anmälan för fältbesiktning

Anmälan till fältbesiktning ska ha kommit in till Jordbruksverket inom de tider som anges i Jordbruksverkets föreskrifter om certifiering av utsädespotatis. Föreskrifterna finns under rubriken Författningar. Om du kommer in med din anmälan försent ökar grundavgiften med

  • 25 procent vid högst 14 dagars försening
  • 50 procent vid mer än 14 dagars försening
  • 100 procent efter den 20 juni innevarande år.

Om du kommer in med din anmälan av fältbesiktning av potatis efter den 20 juli kommer du att få betala en extra avgift, 1 500 kronor per påbörjad timme för besiktningen utöver vad som anges ovan.

Om du har anmält din odling men vi inte kan lokalisera den med de uppgifter som du har lämnat till Jordbruksverket, höjs grundavgiften med 50 procent.

Potatis Auktorisation av fältbesiktare samt övrig uppdragsverksamhet

Priser för auktorisation
YrkesgruppPris SEK
Ny eller förnyad auktorisation av en fältbesiktare av utsädespotatis6 000

Övrig uppdragsverksamhet

Om det gäller övriga tjänster som kräver specialistkompetens kostar det 1 000 kronor per påbörjad timme.

Författningar

Söker efter 2023:30

Söker efter 1994:22

Söker efter 1994:23

Söker efter 1994:24

Söker efter 1995:90

Senast granskad: 2024-01-19

Till toppen