Prislista för utsädesenhetens tjänster

Du kan se vad alla våra tjänster kostar i vår prislista.

Priserna gäller från och med 2022-11-15. Inga andra avgifter tillkommer.

Avgifter för certifiering och kontroll av utsäde

Certifiering av fröburna växtslag

Certifiering av fröburna växtslag

Tjänst

Pris i SEK

Certifieringsadministration per parti som anmäls för nycertifiering,

ommärkning, tilläggsmärkning eller som standardutsäde

417

Införsel- importkontroll per anmält parti

257

Tillsynsavgift per 100 kg certifierad vara

1,40

Utlämningstillstånd grundavgift

586

Utlämningstillstånd per utsädesparti

586

Certifiering av potatis

Certifiering av potatis

Tjänst

Pris i SEK

Certifieringsadministration per 100 kg certifierad vara

5,70

Avgift för oanvänt certifieringsnummer

378

Gemensamt för samtliga växtslag

Gemensamt för samtliga växtslag

Tjänst

Pris i SEK

Besiktning för godkännande av anläggning för produktion, lagring eller annan hantering av utsäde, effektiv tid och väntetid på plats. Avgift debiteras för varje påbörjad 30 minuters period.

Per timme 1 500  


Tryckning av etikett, växtpass eller märklapp

Tjänst

Pris i SEK

Grundavgift per tryckningstillfälle

195

Klisteretikett per styck

0,9

Rivbeständig etikett per styck

3,20

ISTA-certifikat inklusive 1 kopia

358

Ytterligare kopia per styck

50

Provtagning och märkning

Fröburna växtslag

Fröburna växtslag

Tjänst

Pris i SEK

Effektiv tid och väntetid per timme

1 021

Minimidebitering per provtagningstillfälle

1 247

Potatis

Potatis

Tjänst

Pris i SEK

Effektiv tid och väntetid per timme

1 229

Minimidebitering per provtagningstillfälle

1 500

Kontrollodling

Kontrollodling i samband med Jordbruksverkets certifiering

Kontrollodling i samband med Jordbruksverkets certifiering

Tjänst

Pris i SEK

Certifiering av stam- och basutsäde och kontroll av F-material


Havre, korn, vete, majs, rågvete, ärt, böna, lupin, vicker, beta, raps och rybs

3 052

Övriga arter

1 913

Certifiering av certifikatutsäde och kontroll av försöksutsäde


Havre, korn, vete, majs, rågvete, ärt, böna, lupin, vicker, beta, raps och rybs

2 589

Övriga arter

1 672

Annan kontrollodling

Annan kontrollodling

Tjänst

Pris i SEK

Havre, korn, vete, majs, rågvete, ärt, böna, lupin, vicker, beta, raps och rybs

3 219

Övriga arter

2 050

Kontrollodling övrigt

Prover till kontrollodling ska ha inkommit till Jordbruksverket senast den tidpunkt som anges i tabellen på nedanstående webbsida.

För prov som inkommer 1-7 dagar försenat och hanteras i en eftersådd, höjs avgiften med
50 procent. För prov som inkommer 8-14 dagar efter angivet datum, höjs avgiften med 100 procent.

Utsädesanalyser av fröburna växtslag

När analys utförs på betat prov ökar avgiften med 30 procent (arbetsmiljösäkring).

Prov som kräver mer analystid än en standardanalys debiteras enligt använd arbetstid (timkostnad 879 kronor per timme).

Renhet, inblandning, grobarhet och sundhet

Renhet, inblandning, grobarhet och sundhet

Utsädesslag

Renhet ¹) ²)

Inblandning av annan art ³)

Grobarhet 4)

Sundhet

Stråsäd


Pris i SEKSamtliga arter

199

350

405

262

Foderväxter och beta


Pris i SEKTrindsädesarter och märgärt

365


505

695

Vallbaljväxtarter

456

823

641


Gräs (inklusive timotej)

999

1 211

896


Blandfrö per art940


Kålrot, rova, fodermärgkål, foderraps, honungsört och oljerättika

508

1 518

706


Beta

276

489

877


Olje- och fiberväxter


Pris i SEKRaps, rybs och senap

613

1 521

641

393

Lin

221

470

641

604

Övriga arter

234

533

641


Köksväxter och kryddväxter


Pris i SEKÄrt och böna

Övriga arter

556

828

740


Prydnadsväxter

556


890


1) För certifiering av gröe, ven, raps, ryps krävs även artbestämning
2) Vid analys av pelleterat frö höjs avgiften med 30 %
3) Vid analys av begränsad inblandning av annan art, gräs och klöver, sänks avgiften med 10 %
4) Vid blandning tillkommer 350 kronor per art

Sundhetsanalyser

Sundhetsanalyser

Tjänster

Pris i SEK

Naket sot på korn

1 012

Stinksot och dvärgstinksot på vete

451

Flygsot på havre

637

Sortanalyser

Sortanalys

Tjänster

Pris i SEK

Havre, ärt

271

Analys av eget utsäde (stråsäd)

Analys av eget utsäde (stråsäd)

Tjänst

Pris i SEK

Grobarhet och sundhet

667

Grobarhet betat prov

526*

Grobarhet betat prov inklusive provbetning

663*

*30% avgiftshöjning är redan inkluderad

Övriga analyser

Övriga analyser

Tjänst

Pris i SEK

Artbestämning


Gröe och ven

522

Raps, rybs och senap

508

Provrensning


Stråsäd

310

Lin

540

Trindsäd

310

Övriga växtslag

Per timme 879

Skjutkraft


Oljeväxter

563

Rymdvikt

95

Vattenhalt


NIT-metoden

61

Ugnsmetoden

95

Tusenkornvikt


Stråsäd, ärt och böna

90

Raps, rybs och senap

90

Övriga växtslag

162

Tetrazolium, stråsäd

1 131

Bestämning av snärjor (Cuscuta spp.) och/eller flyghavre (Avena fatua)


Stråsäd, 3 kg

1 030

Majs 3 kg, trindsäd, åkerböna

843

Gräs

879

Klöver

385

Övriga växtslag och provvikter

Per timme 879

Monogermitetsbestämning, betfrö (i samband med analys av grobarhet)

773

Provbetning (stråsäd)*

121

Protein (stråsäd)


61

Gluten (vete)


61

Stärkelse (vete)


61

Konduktivitet (märgärt)


603

Vägledande annan art (stråsäd)


315

Grobarhet 3x100 (stråsäd)


382

Avfall = aspiration

153

Analyser enligt VESKOF:s** och ÖAG:S*** kvalitetskrav

1 156

*30% avgiftshöjning är redan inkluderad

**Förening för schweiziska kontrollföretag för lantbruks- och grönsaksfrö

***Förening för Österrikiska kontrollföretag för lantbruks- och grönsaksfrö

Volymrabatt

Du kan få volymrabatt för analyskostnader på fröburna växtslag. Rabattnivån utgår från förra årets sammanlagda fakturerade kostnader för analyser. Du får rabatten avdragen på årets fakturerade analyskostnader.

Volymrabatt

Fakturerat belopp

Procentsats

750 000 – 1500 000

6 %

1 500 001 – 2 225 000

7 %

2 225 001 – 3 000 000

8 %

3 000 001 – 4 000 000

10 %

4 000 001 – 5 000 000

12 %

5 000 001 –

14 % 

Kontakta Sanja Manduric för mer information.

Utsädespotatisanalyser

Samtliga priser i tabellen gäller per prov med 100 knölar.

Förekomst av skadegörare

Skadegörare

Pris i SEK

Virus Y

1 434

Virus Y, A, S, M, X

2 387

Stjälkbakterios Dickeya spp. och Pectobacterium spp.

1 592

Stjälkbakterios artbestämning Dickeya solani, Dickeya dianticola

1 862

Potatiscystnematod 400 ml

918

Potatiscystnematod 1 500 ml

1 836

Bladrullvirus

 606

Alla analyser utförs med PCR-metoden.

Fältbesiktning

Fröburna växtslag

Besiktning utförd av Jordbruksverket

Avgifter

Pris i SEK

Grundavgift per odling

685

Arealavgift per hektar

 129

Besiktning utförd av auktoriserad personal

Avgift

Pris i SEK

Grundavgift per odling

372

Arealavgift per hektar

 21

Potatis

Besiktning utförd av Jordbruksverket


Pris i SEK

Besiktning i klass PB1, PB2 eller PB3


Odling om max 0,5 hektar

722

Övriga odlingar grundavgift per odling

1 241

Övriga odlingar arealavgift per hektar

886

Besiktning av odling i övriga klasser


Grundavgift per odling

1 241

Arealavgift per hektar

431

Besiktning utförd av auktoriserad personal


Pris i SEK

Besiktning i klass PB1, PB2 eller PB3


Odling om max 0,5 hektar

722

Övriga odlingar grundavgift per odling

1 241

Övriga odlingar arealavgift per hektar  

44

Besiktning av odling i övriga klasser 


Grundavgift per odling

1 241

Arealavgift per hektar

44

Avgiften höjs om du är sen med din anmälan för fältbesiktning

Anmälan till fältbesiktning ska ha inkommit till Jordbruksverket inom de tider som anges i Jordbruksverkets föreskrifter om certifiering. Föreskrifterna finns längst ner på sidan. Om du kommer in med din anmälan försent ökar grundavgiften med

  • 25 % vid högst 14 dagars försening
  • 50 % vid mer än 14 dagars försening
  • 100 % efter den 20 juni.

Om du kommer in med din anmälan av fältbesiktning av fröburna växtslag efter den 20 juli kommer du att få betala timtaxa för besiktningen.

Om du har anmält din odling men vi inte kan lokalisera den med de uppgifter som du har lämnat till Jordbruksverket, ökar grundavgiften med 50 %.

Provning av sorts särskiljbarhet, enhetlighet och stabilitet (dus-provning)

Provning av sorts särskiljbarhet, enhetlighet och stabilitet (dus-provning)

Gröda

Pris i SEK

Sockerbeta per prov och år

22 162

Övrigt

Enheten kan utföra ytterligare tjänster som kräver specialkompetens eller utrustning inom utsädesområdet enligt överenskommelse. Vänligen kontakta oss för en offert.

Avgift för export/utförseldokument


Pris i SEK

Export/utförseldokument ocertifierad vara

280

Författningar


Söker efter 1994:22

Söker efter 1994:23

Söker efter 1994:24

Söker efter 1995:90

Senast granskad: 2022-04-28