Produkter från djur i utbildning, för konservering och som konstprojekt

Om du vill använda hela eller delar från djur i din undervisning eller i ett konstprojekt kan du behöva tillstånd för det. Om du har en konservatorverksamhet eller på annat sätt preparerar delar av djur kan du istället behöva anmäla din anläggning. Här kan du läsa om hur du söker tillstånd, anmäler din anläggning och hur du ska hantera produkterna.

Utbildning

Du får använda följande typer av animaliska biprodukter (ABP) i undervisningen utan att det krävs registrering eller särskilt tillstånd:

  • delar av djur som varit livsmedel tills de lämnades ut från till exempel ett slakteri eller en livsmedelsbutik, till exempel luftstrupe, hjärta, lungor, lever eller njure,
  • hela djur som var livsmedel tills de lämnades ut, till exempel kräftor, musslor eller orensad fisk
  • hela eller delar av vilda djur som du inte misstänker kan innebära smittrisk.

Slakterier får inte lämna ut ögon från nötkreatur, får och getter som är äldre än ett år, till undervisningen. Men ögon från övriga friska slaktade djur får du använda och kan i många fall lämnas ut utan att du behöver särskilt tillstånd.

Den som levererar produkter till dig behöver bara fylla i registreringsnummer på handelsdokumentet som ska följa med produkterna om du har anmält din verksamhet till Jordbruksverket och fått ett registreringsnummer.

Det behövs inte något handelsdokument vid leveranser av hela eller delar av vilda djur.

Söka tillstånd för andra typer av animaliska biprodukter

Vill du använda andra typer av animaliska biprodukter i undervisningen måste du söka tillstånd. Det kostar 500 kronor att söka tillstånd. Du söker tillstånd på en blankett.

Konstnärlig verksamhet och utställningar

Du behöver ha tillstånd för att använda animaliska biprodukter, det vill säga obearbetade eller ofullständigt bearbetade produkter, vid utställningar och i konstnärlig verksamhet.

Söka tillstånd för animaliska biprodukter
Vill du använda animaliska biprodukter måste du söka tillstånd. Det kostar 500 kronor att söka tillstånd. Du söker tillstånd på en blankett.

Konservatorverksamhet och annan verksamhet för preparering av djur

En konservatorverksamhet tar emot döda djur eller djurdelar för preparering så att de kan bevaras under en längre tid till exempel i utställningar eller för undervisning.

För att du ska få ta emot material för preparering måste du innan du påbörjar din verksamhet anmäla din anläggning hos Jordbruksverket och följa reglerna för hantering av animaliska biprodukter. Reglerna är olika beroende på vad det är för typ av material.

Du behöver inte anmäla till Jordbruksverket om du hanterar eller framställer jakttroféer eller andra prepareringar för personliga eller icke kommersiella ändamål.

Du måste även följa reglerna för artskydd och CITES.

Anmäla din anläggning

Det kostar inget att anmäla anläggningen men du kommer att få betala en årlig kontrollavgift.

Du anmäler din anläggning på en blankett.

Hantera resterna från de animaliska biprodukterna

Efter avslutad verksamhet måste du ta hand om resterna av de animaliska biprodukterna på rätt sätt. Rester från produkter som du inte behöver tillstånd för kan du hantera som avfall enligt miljölagstiftningen. För information om detta ska du vända dig till din kommun.

Om resterna från de animaliska biprodukter kommer från ett slakteri är det enklast att lämna tillbaka resterna till slakteriet. Om detta inte är möjligt ska du skicka resterna till en anläggning som har tillstånd att hantera animaliska biprodukter av den aktuella kategorin, till exempel en avfallsförbränningsanläggning. Då ska resterna även ha ett handelsdokument.

Har du mindre mängder rester kan du frysa ner dem och samla ihop tills du har en större mängd. Svensk Lantbrukstjänst är det enda företag som har rikstäckande hämtning av animaliska biprodukter.

Kontroll

De anläggningar som är registrerade hos Jordbruksverket kommer att få kontroll.

Syftet med kontrollen är att säkerställa att animaliska biprodukter och därav framställda produkter hanteras i enlighet med gällande regelverk, detta för att förebygga och minimera risker för människors och djurs hälsa Jordbruksverket har det övergripande ansvaret för kontrollen.

Det är företaget som har ansvaret för att hanteringen av animaliska biprodukter och därav framställda produkter är säker. Kontrollmyndigheternas uppgift är att bedöma om företaget lyckats med detta.

Så går kontrollen till

Vid en kontroll på anläggningen kontrollerar vi bland annat

  • att företaget har rätt registrering
  • de egenkontroller som ett företag ska ha upprättat för att övervaka efterlevnaden av lagstiftningen
  • spårbarhet
  • användning av handelsdokument
  • märkning
  • dokumentation och åtgärder kring skadedjursbekämpning.

Vid kontrollen fyller kontrollanten oftast i en checklista. Checklistan ingår i den kontrollrapport som vi skickar till dig efter kontrollen. Där kan du se resultatet från kontrollen och vad som eventuellt krävs av dig. Om ditt företag har fått avvikelser ska du, normalt sett, inom en månad från det att du har fått kontrollrapporten lämna in en skriftlig bekräftelse på att avvikelserna är åtgärdade eller lämna en åtgärdsplan till Jordbruksverket. Vi kommer då att bedöma det du skickat in och därefter meddela dig vår bedömning.

Kontrollen är avgiftsbelagd

Avgiften för den offentliga kontrollen beror på vilken risk- och erfarenhetsklass din verksamhet är placerad i och på beräknad tidsåtgång. Risk- och erfarenhetsklassen avgör också hur ofta vi kommer att kontrollera verksamheten.

Inför varje år får du som är ansvarig för en anläggning, ett beslut där du kan se din avgift. Den totala kontrollavgiften är uppdelad på de antal år som går mellan kontrollerna. Om du exempelvis ska ha kontroll vart tredje år så är avgiften uppdelad på tre år. Du betalar alltså avgift varje år oavsett om du får en kontroll det aktuella året eller inte.

Om du vill avboka en kontroll måste du göra det före klockan 15 dagen före kontrollbesöket, annars får du betala en avgift på 2 100 kronor.

Om du har frågor om avgifter kan du kontakta djurkontrollenheten.

Avgift för uppföljning av avvikelser och vid merarbete

Jordbruksverket kan genomföra en extra offentlig kontroll för att följa upp avvikelser från en tidigare kontroll. För den extra offentliga kontrollen kommer vi att debitera dig en avgift. Du kan också få betala en extra avgift om vi vid den ordinarie kontrollen upptäcker att det finns ett behov av extra utredning eller annan nödvändig åtgärd som medför merarbete för Jordbruksverket.

Risk- och erfarenhetsklasser

Anläggningar för animaliska biprodukter delas in i olika riskklasser beroende på vilken verksamhet anläggningen har. Till exempel hamnar anläggningar med konservatorsverksamhet som enbart hanterar material från Sverige och mindre än 40 djur per år i riskklass 8. Medan övriga konservatorsverksamheter hamnar i riskklass 6.

Erfarenhetsmodellen består av sju klasser, AAA-E där AAA är den högsta klassen och E är den lägsta. Nytillkomna företag placeras vid registreringen i klass C och klassificeras eventuellt om efter ett kontrollbesök om det finns skäl till detta. Företag som inte åtgärdat avvikelser och därav har fått ett vitesföreläggande kan flyttas ner i erfarenhetsklass.

Anmäl till Jordbruksverket om du upphör med din verksamhet

Om du upphör med din verksamhet måste du avregistrera dig hos Jordbruksverket. För att slippa betala den årliga avgiften kommande år ska du avregistrera dig senast den 31 december. Alla verksamheter som fortfarande är registrerade hos oss den 1 januari får betala den årliga avgiften för det året.

Du avregistrerar din verksamhet genom att skicka in blanketten för anmälan på nytt. Kryssa i att det är en ändring på blankettens första sida.

Författningar

Söker efter 2006:84

Söker efter 2007:21

Söker efter 2019:75

Senast granskad: 2022-01-31