Produkter av elfenben – CITES

Elefanten är utrotnings­hotad. Därför finns det CITES-regler som ska säker­ställa en håll­bar handel med elfenben. Elfenben som ska före­komma i handel måste ha laglig bak­grund. Både du som säljer och du som köper har ansvar att kontrollera detta. I många fall behöver du ha ett CITES-intyg eller CITES-tillstånd.

Många djur och växter hotas av utrotning. För att skydda de hotade arterna och den biologiska mång­falden har världens länder kommit överens om att begränsa handeln. Överens­kommelsen kallas CITES. Här kan du läsa om reglerna för elfenben. Mer om CITES finns på sidan med allmän information.

Förbjudet att handla med elfen­ben i hela EU

Grundregeln är att alla kommersiella aktiviteter med elfen­ben är förbjudna inom EU. Det gäller såväl rå­elfenben som bearbetat elfenben. Vad kommersiella aktiviteter är kan du läsa om på sidan med allmän information.

Villkoren skiljer sig dock åt beroende på om det är rå­elfenben eller bearbetat elfenben.

Inte tillåtet att handla med rå­­elfenben

Som råelfenben räknas allt obearbetat elfen­ben, till exempel polerade och opolerade elefant­­betar. På grund av den om­fattande illegala handeln har Jordbruks­verket i sam­råd med Naturvårds­verket beslutat att från och med 1 maj 2011 inte tillåta några undantag från förbudet mot kommersiella aktiviteter med rå­elfenben, oavsett föremålets ålder. Detta inne­bär att vi inte utfärdar några CITES-intyg för handel med rå­elfenben. Vi utfärdar inte heller CITES-tillstånd för export eller åter­export av rå­elfenben till länder utanför EU.

Möjligt att få undantag för att handla med bearbetat elfenben

Som bearbetat elfen­ben räknas till exempel smycken, inrednings­föremål och hela snidade elefant­betar. För bearbetat elfen­ben finns möjlighet att få undan­tag från förbudet. Med ett så kallat CITES-intyg får du använda föremålet i kommersiella aktiviteter i Sverige och andra EU-länder. När du söker CITES-intyg måste du kunna bevisa att du har kommit över föremålet på ett lagligt sätt. Du söker intyget i vår e-tjänst.

Det här ska du ange och bifoga när du söker CITES-intyg

Ansökan kan bara omfatta ett elfenbens­föremål. Om du har två elefant­betar som hör ihop och ska säljas tillsammans i par kan du dock ha dessa i samma ansökan. Tänk då på att om du har två betar på samma CITES-intyg måste du sälja dessa till samma köpare. Du kan alltså inte sälja dem var för sig till olika personer.

I ansökan ska du ange och bifoga

 • en kort beskrivning av det föremål du ansöker om samt uppgift om föremålets storlek och vikt – se nedan.
 • uppgifter om föremålets bakgrund
 • dokumentation som visar hur länge du eller din släkt har haft föremålet
 • bilder av föremålet.

Om ansökan gäller en elefant­bete ska beskrivningen inne­hålla uppgift om betens vikt och längd (ytter­mått i cm på betens längsta sida, mätt från betens spets till bas).

Om ansökan gäller andra elfenbens­föremål ska beskriv­ningen innehålla uppgift om föremålets storlek, till exempel höjd, längd och omkrets i cm.

Bilderna ska

 • vara i färg
 • vara tydliga och skarpa (hög­upplösta)
 • inte innehålla några andra föremål än objektet
 • ha en bakgrund som är så neutral som möjligt.

Du ska bifoga

 • minst två bilder som visar hela beten/föremålet från olika vinklar
 • minst en bild, gärna flera, som tydligt visar någon eller några detaljer på beten/föremålet.
Dokumentation som visar hur länge du haft exemplaret

När du söker CITES-intyget ska du kunna visa hur länge du har haft exemplaret i din ägo. Du som har ärvt ett föremål eller fått det som gåva ska kunna redo­göra för föremålets historia. Hur denna redo­görelse ser ut kan variera från fall till fall. Det kan till exempel vara

 • dokument som visar att den som först förvärvat exemplaret arbetat i utlandet under en tids­period (till exempel anställnings­bevis, pass från FN-tjänstgöring eller liknande)
 • äldre fotografier där elfenbens­föremålet kan identifieras på en del av fotografiet
 • tidnings­artiklar med reportage om personen som importerat exemplaret
 • intyg från någon utomstående person som styrker att exemplaret funnits hos dåvarande ägare under ett visst årtal (1960-tal eller tidigt 1970-tal, gärna så långt tillbaka i tiden som möjligt).

Med utomstående person menas att den som skriver intyget inte får ha nära koppling till dig. Det kan alltså inte skrivas av en familje­medlem, annan nära släkting eller affärs­partner. Intyget ska skrivas på ett separat papper och personen som intygar ska ange sitt namn, person­nummer, adress och telefon­nummer. Personen ska skriva under med datum, namn­teckning och namn­förtydligande.

Elfenben från marina däggdjur

Traditionellt sett kallar man betar från elefanter för elfenben, men även tänder från marina däggdjur som kaskelot, narval, späckhuggare, valross och flodhäst förekommer i handeln och säljs ibland som elfenben. Vid handel med elfenben från dessa arter krävs ett CITES-intyg eller bevis på föremålets lagliga bakgrund, beroende på hur arten är listad.

Elfenben från mammut

Elfenben från mammut omfattas inte av CITES-reglerna eftersom släktet har dött ut för länge sedan och därför inte hotas av handeln. Du som säljer elfenben från mammut måste dock kunna presentera ett intyg som visar att betarna kommer från mammut och inte är elfenben från afrikansk- eller indisk elefant.

Inte förbjudet att äga lagligt elfen­ben

Det finns inget förbud mot att äga föremål av elfenben som man har kommit över på lagligt sätt, till exempel genom arv. Det som är förbjudet är att använda elfenben i kommersiella aktiviteter, om man inte har CITES-intyg.

Ta med eller skicka föremål av bearbetat elfenben till länder utanför EU

Om du vill ta med dig eller skicka ett föremål av bearbetat elfenben till något land utanför EU måste du ansöka om ett CITES-tillstånd för återexport. Du söker tillståndet i vår e-tjänst och måste vara beredd på att ladda upp dokument som bevisar elfenbenets lagliga bakgrund. Läs mer på sidan med allmän information. Vi utfärdar inte CITES-tillstånd för rå­elfenben.

Ge bort föremål av elfen­ben som gåva

Om du vill ge bort ett föremål av elfen­ben bör du skriva ett gåvo­brev där det står att föremålet skänks bort som gåva utan krav på mot­prestation, och att mottagaren inte får sälja eller använda föremålet i kommersiellt syfte. Gåvo­brevet ska vara daterat och under­tecknat av dig och mottagaren.

Böter eller fängelse för brott mot EU:s förbud

Det är straffbart att bryta mot EU:s förbud mot kommersiella aktiviteter med hotade arter. Om du säljer eller köper föremål av en hotad art, eller på annat sätt använder dessa i kommersiella aktiviteter, kan du åtalas för artskydds­brott. I Sverige är straffet för artskydds­brott böter eller fängelse i upp till fyra år.

Du kanske också är intresserad av det här

Senast granskad: 2024-01-11

Till toppen