Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Nya regler för djurhälsoansvar och biosäkerhetsåtgärder för vattenlevande djur

Hitta på sidan

Den 21 april 2021 börjar nya regler att gälla för ditt ansvar över djurhälsa och biosäkerhetsåtgärder hos vattenlevande djur. För dig som håller vattenlevande prydnadsdjur för sällskap utan kommersiellt syfte innebär reglerna bland annat att du ska minimera risken för att sjukdomar sprids. Du som ansvarar för andra vattenlevande djur ska även vidta så kallade biosäkerhetsåtgärder.

Du som har vattenlevande prydnadsdjur som hålls för privata ändamål utan kommersiellt syfte eller andra vattenlevande djur ska ha en god djurhållning och använda veterinärmedicinska läkemedel ansvarsfullt. Du har också ett ansvar för hälsan hos dina djur och ska minimera risken för att sjukdomar sprids.

Biosäkerhetsåtgärder

Du som ansvarar för andra vattenlevande djur än vattenlevande prydnadsdjur som sällskapsdjur ska vidta biosäkerhetsåtgärder. Biosäkerhetsåtgärderna är inte specificerade för varje djurslag utan är allmänt hållna i EU:s djurhälsolag. Åtgärderna ska anpassas till djurart och kategori av hållna djur samt produkter, typen av produktion samt de risker som finns kopplat till geografiskt läge och klimatförhållanden och lokala förhållanden och sedvänjor. I vissa fall kan det även vara lämpligt att vidta biosäkerhetsåtgärder för vilda vattenlevande djur.

Biosäkerhetsåtgärderna ska genomföras vid genom fysiska skydds- och skötselåtgärder. Fysiska skyddsåtgärder kan vara:

  • instängning, stängsling
  • övertäckning med tak samt rengöring
  • desinfektion och bekämpning av insekter och gnagare.

Skötselåtgärder kan vara:

  • rutiner för inpassering till och utpassering från anläggningen för djur, djurprodukter, fordon och människor
  • rutiner för användning av utrustning
  • villkor för förflyttningar på grund av olika risker
  • villkor för införsel av djur eller djurprodukter till anläggningen
  • karantän, isolering eller separering av nyligen tillkomna eller sjuka djur
  • system för säkert borttagande av döda djur och andra animaliska biprodukter.

För vattenlevande djur kan det också vara aktuellt med åtgärder för vatten- och avloppssystem samt naturliga eller konstgjorda barriärer mot närliggande vattendrag. Detta ska då hindra vattenlevande djur från att komma in till eller lämna anläggningen. Det gäller även för åtgärder mot översvämning eller inträngning av vatten från närliggande vattendrag.

För vattenbruksanläggningar som enligt EU:s nya djurhälsolag ska vara godkända finns särskilda krav på biosäkerhetsåtgärder och biosäkerhetsplan.

Senast uppdaterad: 2021-04-22