Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Registrering, godkännande och tillstånd för verksamhet med vattenlevande djur

Hitta på sidan

Du som har vattenlevande djur ska registrera anläggningen där du håller djuren och i vissa fall även ha ett godkännande. Syftet med registreringen är att vi ska kunna spåra djuren om det blir ett sjukdomsutbrott.

Du som redan är registrerad i det centrala vattenbruksregistret behöver inte registrera din anläggning eller ansöka om godkännande på nytt.

Nya regler för registrering och godkännande

Det finns nya krav på att vattenbruksanläggningar behöver registreras och i vissa fall även bli godkända. Sidan är uppdaterad med de nya reglerna.

Syftet med de nya reglerna är att förbättra djurhälsan och förhindra utbrott av sjukdomar.

Vad är en vattenbruksanläggning?

Som vattenbruks­anläggning räknas alla anläggningar som håller vattenlevande djur. Det kan till exempel vara anläggningar som håller laxar som ska växa upp för att bli livsmedel eller för att sättas ut i naturen. Det kan också vara djurparker eller djuraffärer som håller akvariefiskar.

Många fler anläggningar omfattas av begreppet och reglerna om registrering och godkännande nu, jämfört med tidigare.

Sällskapsdjur som hålls för privata ändamål utan kommersiellt syfte omfattas inte av dessa bestämmelser.

Registrering av vattenbruks­anläggningar

Alla som driver en vattenbruks­anläggning ska registrera sin anläggning hos oss. Om din anläggning behöver ett godkännande kommer den att registreras i samband med att vi beslutar om godkännande. Du som behöver godkännande ska inte skicka in en separat ansökan om registrering.

Du som redan är registrerad i centrala vattenbruksregistret

Var du registrerad i det centrala vattenbruksregistret redan innan den 21 april 2021 behöver du inte göra registreringen på nytt. Observera att även du som redan är registrerad behöver följa de nya regler om bland annat journalföring och biosäkerhetsplan som började gälla den 21 april.

Du som inte sedan tidigare är registrerad i centrala vattenbruksregistret

Vissa typer av vattenbruks­anläggningar kommer att undantas från kravet på registrering. Exakt vilka det gäller kommer beslutas av EU under sommaren. Vi vill därför att du väntar med att göra registreringen tills tidigast vecka 34, men senast den 1 oktober. Då riskerar du inte att registrera dig i onödan.

Från och med oktober gäller att registreringen ska göras senast 15 dagar innan en ny verksamhet är planerad att starta.

Vissa anläggningar kan bli undantagna från kravet

De anläggningar som sannolikt kommer undantas från kravet på registrering är slutna anläggningar av följande typer:

 • anläggningar där prydnadsdjur hålls utställda i akvarier
 • restauranger där vattenbruksdjur hålls utställda i akvarier i väntan på konsumtion
 • zoobutiker med prydnadsdjur som kommer från en godkänd vattenbruksanläggning och som säljs direkt till slutkund
 • fritidsanläggningar utomhus där vattenbruksdjur hålls i dammar för estetiska ändamål eller vattenkvalitetsändamål, och djuren kommer från en godkänd vattenbruksanläggning
 • hushåll där vattenbruksdjur hålls utomhus i dammar eller tankar för privat konsumtion, och djuren kommer från en godkänd vattenbruksanläggning.

Med slutna anläggningar avses anläggningar där utgående vatten hanteras så att inte smitta förs vidare ut i öppet vatten.

Godkännande av vattenbruks­anläggningar

Vissa verksamheter behöver godkännas av Jordbruksverket. Om godkännande krävs eller inte beror på hur stor risken är för spridning av smitta.

Du som redan är registrerad i centrala vattenbruksregistret

Var du registrerad i det centrala vattenbruksregistret redan innan den 21 april 2021 behöver du inte ansöka om godkännande. Observera att även du som redan är godkänd behöver följa de nya regler om bland annat journalföring och biosäkerhetsplan som började gälla den 21 april.

Du som inte sedan tidigare är registrerad i centrala vattenbruksregistret

Du som har en verksamhet som inte sedan tidigare är registrerad i centrala vattenbruksregistret kan nu behöva ansöka om godkännande.

Du måste alltid ha ett godkännande när du driver en vattenbruks­anläggning som förflyttar vattenbruksdjur mellan länder inom EU eller utanför EU. Det gäller dock inte vid uppfödning av blötdjur avsedda för direktanvändning som livsmedel eller om du tar in prydnadsdjur som du endast levererar direkt till slutkunder.

Andra verksamheter där godkännande krävs:

Vattenbruks­anläggningar som kräver godkännande

Typ av anläggning

Förklaring­/exempel

Undergrupp som är undantagen från kravet på godkännande

Anläggning där djur hålls i syfte att flyttas levande eller som livsmedel

Exempelvis matfiskodling, sättfiskodling, kompensations­odling samt odling av blötdjur eller kräftdjur. Prydnads­djur ingår inte.

Anläggningar där vattenbruks­djur hålls enbart för utsättning i naturen i Sverige.


Extensiva dammar där vattenbruks­djur hålls för att direkt användas som livsmedel eller för att sättas ut i naturen. Detta kan till exempel vara put and take-­dammar, det vill säga dammar som används i sportfiske­syfte.

Sluten anläggning där djur för prydnads­ändamål hålls och där mönstren för förflyttning utgör en betydande risk för att djuren ska bli sjuka (främst flytt mellan olika länder)

Anläggning där utgående vatten genomgår en behandling som kan inaktivera smitta som orsakar förtecknade sjukdomar eller nya sjukdomar innan det släpps ut i öppet vatten. Exempelvis grossister och vissa djurparker.

Anläggningar där inga djur flyttas mellan länder (vilket gör att det inte är någon betydande risk på grund av förflyttning).

Anläggningar som tar in djur från andra länder men endast säljer prydnadsdjur till slutkunder.

Öppen anläggning där djur för prydnads­ändamål hålls

Anläggning där utgående vatten släpps ut direkt i öppet vatten utan en behandling som inaktiverar eventuell smitta som kan orsaka smittsam sjukdom.

Exempelvis vissa djurparker.

-

Renings­anläggning (blötdjur)

Anläggning med tank, försörjd med rent havsvatten, i vilken blötdjur placeras under den tid som krävs för att minska kontaminering av smittor och andra föroreningar så att blötdjuren blir tjänliga som livsmedel.

Anläggningar som är godkända i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 853/2004 och tar emot blötdjur endast från det epidemio­logiska område som anläggningen ligger i.

Leverans­central (blötdjur)

Anläggning, på land eller på kusten, avsedd för mottagning, konditionering, tvättning, rening, storleks­sortering och förpackning av blötdjur avsedda att användas som livsmedel.

Anläggningar som är godkända i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 853/2004 och tar emot blötdjur endast från det epidemio­logiska område som anläggningen ligger i.

Återutläggnings­område (blötdjur)

Område av sötvatten, hav, flodmynning eller lagun med klart markerade gränser, angivna med bojar, stolpar eller annan fast anordning, och som används uteslutande för naturlig rening av blötdjur.

Anläggningar som är godkända i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 853/2004 och tar emot blötdjur endast från det epidemiologiska område som anläggningen ligger i.

Karantäns­­anläggning

Anläggning med hög biosäkerhet där vattenbruks­djur hålls vid misstänkt smitta eller för att testas om de är smittsamma.

-

Isolerings­anläggning där vektorarter hålls

Anläggning där vattenbruks­djur hålls så att de inte kommer i kontakt med några andra arter av vattenlevande djur, vare sig direkt genom samma livsmiljö eller indirekt genom vattenförsörj­ningen.

-

Fartyg eller mobil lokal

Fartyg eller annan mobil lokal där vattenbruks­djur hålls tillfälligt för att behandlas eller genomgå andra förfaranden som används i djurhållningen.

-

Livsmedels­anläggning för sjukdoms­kontroll

Livsmedels­anläggning där vattenbruks­djur, som är föremål för sjukdoms­bekämpnings­­åtgärder, slaktas och bearbetas, utan risk för att sjukdom sprids.

-

Djurparker och försöksdjursanläggningar kan på frivillig basis dessutom ansöka om status som avgränsad vattenbruks­anläggning. Ett sådant godkännande ger förenklingar vid förflyttningar av djur mellan anläggningarna.

Om du söker godkännande för en grupp anläggningar

Om du ska ansöka om godkännande för en grupp av vattenbruks­anläggningar så ska anläggningarna

 • vara belägna i ett epidemiologiskt enhetligt område och alla aktörer i det området ska följa samma system för biosäkerhet
 • drivas av samma aktör som följer samma system för biosäkerhet och vattenbruksdjuren i anläggningarna ska tillhöra samma epidemiologiska enhet.

Ansök om godkännande snarast möjligt

Kravet på att vissa vattenbruksanläggningar ska vara godkända gäller från och med den 1 oktober. För att du ska hinna få godkännandet i tid ville vi att du som har en verksamhet som inte sedan tidigare är registrerad i det centrala vattenbruksregistret, men som enligt de nya reglerna behöver ett godkännande, skickade in din ansökan senast den 7 juni 2021. Har du inte gjort det vill vi att du skickar in din ansökan snarast möjligt.

För nystartade företag gäller att en ansökan om godkännande ska skickas in senast 3 månader innan verksamheten är planerad att starta.

När du ansöker om godkännande ska du även lämna uppgifter som visar att kraven för biosäkerhetsåtgärder, lokaler och utrustning är uppfyllda. Du kan lämna uppgifterna som bilagor när du skickar in din ansökan.

Krav på registrerade och godkända anläggningar

Du som driver en registrerad eller godkänd vattenbruksanläggning har krav på dig att följa de regler som finns inom djurhälsa, smittskydd och djurskydd. Du behöver bland annat ta fram en biosäkerhetsplan. Läs om kraven på våra sidor om fiskar, kräftdjur och blötdjur.

Avgift för att registrera anläggning och ansöka om godkännande

Du ska betala en årlig avgift på 50 kronor per anläggning eller grupp av anläggning.

Du som ansöker om godkännande av en anläggning eller en grupp av anläggningar ska betala en engångsavgift på 12 200 kronor. Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket besluta att en lägre avgift ska betalas. Om avgiften inte betalas tas ärendet inte upp till prövning.

Du kommer att få information om hur du ska betala efter att vi gjort en första bedömning av din ansökan.

Sök efter vattenbruk som är registrerade

Alla vattenbruksföretag som är registrerade finns i det centrala vattenbruks­registret (CVR) som Jordbruksverket ansvarar för. Du kan söka efter vattenbruk i registret.

Du måste ha tillstånd för odlingar

Förutom att din anläggning behöver vara registrerad och i vissa fall ha ett godkännande så behöver du även ett tillstånd. Ett så kallat odlingstillstånd söker du hos din länsstyrelse. Länsstyrelsen kommer då att göra en prövning om sådana fiskarter eller fiskstammar som du planerar att ha är lämpliga med hänsyn till vattenområdets särart. Beroende på hur stor odling du planerar att ha så kan kraven på din ansökan se olika ut. Om du vill odla arter som inte finns naturligt i Sverige så finns specifika krav på hur din odling ska vara utformad. Har du frågor om odlingstillstånd kan du kontakta din länsstyrelse.

Webbplats för vattenbruks­­­företag

Svensktvattenbruk.se är Jordbruksverkets webbplats för Sveriges vattenbruks­­­företagare och intresserad allmänhet. Där har vi samlat information från olika myndigheter som vattenbruks­företagare behöver för att driva sin verksamhet. På webbplatsen finns information om exempelvis

 • vilka tillstånd vattenbruks­­­företagare behöver
 • vilka myndigheter som ansvarar för dessa tillstånd
 • vilken lagstiftning som är tillämplig
 • nyheter och reportage inom området.

Fördjupning i lagstiftningen

För att underlätta tillämpningen av lagstiftningen har vi tagit fram ett dokument med exempel och rekommendationer. I dokumentet ger vi råd och stöd om registrering och godkännande av olika typer av anläggningar för vattenbruksdjur, journalföring på vattenbruksanläggningar samt krav på register utifrån djurhälsolagstiftningen. Målsättningen är att på ett samlat ställe tillhandahålla information om gällande regelverk.

Författningar

Söker efter 2021:10

Söker efter 2021:13

Senast uppdaterad: 2021-06-29

Denna modul visas endast online