Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Registrering, godkännande och tillstånd för verksamhet med vattenlevande djur

Hitta på sidan

Du som har vattenlevande djur ska registrera anläggningen där du håller djuren och i vissa fall även ha ett godkännande. Syftet med registreringen är att vi ska kunna spåra djuren om det blir ett sjukdomsutbrott. Du ska även ha ett så kallat odlingstillstånd.

Du som redan är registrerad i det centrala vattenbruksregistret behöver inte registrera din anläggning eller ansöka om godkännande på nytt.

Nya regler för registrering och godkännande

Det finns nya krav på att vattenbruksanläggningar behöver registreras och i vissa fall även bli godkända. Sidan är uppdaterad med de nya reglerna.

Syftet med de nya reglerna är att förbättra djurhälsan och förhindra utbrott av sjukdomar. Reglerna började gälla den 21 april 2021.

Definition av vattenbruks­anläggning

Alla anläggningar som håller vattenlevande djur räknas som vattenbruks­anläggningar. Det kan till exempel vara anläggningar som håller laxar som ska växa upp för att bli livsmedel eller för att sättas ut i naturen. Det kan också vara djurparker eller djuraffärer som håller akvariefiskar. Många fler anläggningar omfattas av begreppet och reglerna om registrering och godkännande nu, jämfört med tidigare.

Sällskapsdjur som hålls för privata ändamål utan kommersiellt syfte omfattas inte av dessa bestämmelser.

Registrering av vattenbruks­anläggning

Alla aktörer som driver en vattenbruks­anläggning ska registrera sin anläggning hos oss. Är du registrerad i det centrala vattenbruksregistret innan den 21 april 2021 behöver du inte göra registreringen på nytt. Observera att du ändå behöver följa de nya regler som började gälla den 21 april om bland annat journalföring och biosäkerhetsplan.

Det är du som driver anläggningen som ska registrera den, även om du inte själv äger eller tar hand om djuren. Registret är inte ett förflyttningsregister. Du behöver alltså inte rapportera så snart dina djur förflyttas. Men när din anläggning byter inriktning eller göra andra väsentligt förändrar ska du registrera ändringen.

Registreringen ska säkerställa en bättre och snabbare smittspårning vid sjukdomsutbrott och bekämpa sjukdomar. Detta innebär i förlängningen att vi håller våra djur friskare och att du kan slippa potentiella restriktioner.

Vissa typer av vattenbruks­anläggningar kommer att undantas från kravet på registrering. Därför rekommenderar vi att du avvaktar med registreringen tills det är beslutat, men senast den 1 oktober. Det är EU-kommissionen som beslutar om undantag. 

Godkännande av vattenbruks­anläggning

Vissa verksamheter behöver godkännas av Jordbruksverket. Är du registrerad i det centrala vattenbruksregistret innan den 21 april 2021 behöver du inte ansöka om godkännande. Observera att du ändå behöver följa de nya regler som började gälla den 21 april om bland annat journalföring och biosäkerhetsplan.

När du registrerar din anläggning fyller du i vilken typ av anläggning du driver.

För dessa typer av vattenbruksanläggningar behöver du ett godkännande:

 • Vattenbruks­anläggningar där vattenbruksdjur hålls i syfte att flyttas därifrån, antingen levande eller som produkter av animaliskt ursprung.
 • Avgränsade vattenbruks­anläggningar.
 • Livsmedels­anläggningar för sjukdomskontroll av vattenlevande djur.
 • Vissa typer av reningsanläggningar.
 • Vissa typer av leveranscentraler.
 • Vissa typer av återutläggnings­områden.
 • Öppna vattenbruks­anläggningar där vattenbruksdjur hålls för prydnads­ändamål.
 • Slutna vattenbruksanläggningar där vattenbruksdjur hålls för prydnads­ändamål och där mönstren för förflyttning utgör en betydande risk för att djuren ska bli sjuka.
 • Fartyg eller andra mobila lokaler där vattenbruksdjur hålls tillfälligt för att behandlas eller genomgå andra förfaranden som används i djurhållningen.

I vissa fall behöver du inget godkännande. Det gäller dessa typer av vattenbruks­anläggningar:

 • Vattenbruks­anläggningar där vattenbruksdjur hålls enbart för utsättning i naturen.
 • Extensiva dammar där vattenbruksdjur hålls för att direkt användas som livsmedel eller för att sättas ut i naturen. Detta kan till exempel vara put and take- dammar, det vill säga dammar som används i sportfiskesyfte.
 • Reningsanläggningar som är godkända i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 853/2004 och tar emot blötdjur endast från det epidemiologiska område som anläggningen ligger i.
 • Leveranscentraler som är godkända i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 853/2004 och tar emot blötdjur endast från det epidemiologiska område som anläggningen ligger i.
 • Återutläggnings­områden som är godkända i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 853/2004 och tar emot blötdjur endast från det epidemiologiska område som anläggningen ligger i.

Om du driver en sådan anläggning kan Jordbruksverket efter en riskbedömning undanta den från kravet på godkännande.

Om du har en vattenbruks­anläggning som flyttar vattenbruksdjur inom EU behöver du ett godkännande. Det behövs dock inte om du föder upp blötdjur som är avsedda för att direkt användas som livsmedel.

Så registrerar du anläggningen och söker godkännande

Det nya kravet på att registrera anläggning och söka godkännande började att gälla den 21 april, men e-tjänsten för detta är ännu inte öppen. Vi räknar med att den ska öppna i slutet av maj.

Befintliga anläggningar ska vara registrerade senast den 1 oktober 2021. Godkännande måste du ha sökt senast den 7 juni 2021.

Om du har en anläggning som bara kräver registrering är det bra om du avvaktar med registreringen, eftersom vi väntar besked om att vissa typer av anläggningar kan undantas från kravet.

Är du registrerad i det centrala vattenbruksregistret innan den 21 april 2021 behöver du inte registrera din anläggning eller ansöka om godkännande.

För nystartade företag gäller det här:

 • Registreringen ska göras senast 15 dagar innan verksamheten är planerad att starta.
 • En ansökan om godkännande ska skickas in senast 3 månader innan verksamheten är planerad att starta.

Ansökan ska innehålla uppgifter om

 • aktörens namn och adress
 • anläggningens läge och en beskrivning av lokalerna
 • arter och kategorier av de vattenbruksdjur som är relevanta för godkännandet och som hålls vid anläggningen
 • kvantiteter (antal, volym eller vikt) av de vattenbruksdjur som är relevanta för godkännandet och som hålls vid anläggningen
 • typ av vattenbruksanläggning
 • anläggningens vattenförsörjnings- och avloppssystem
 • anläggningens biosäkerhetsåtgärder
 • övriga uppgifter om hur vattenbruksanläggningen fungerar, som är relevanta för fastställandet av vilken smittorisk den utgör.

Utöver uppgifterna ovan ska du även lämna uppgifter som visar att kraven för biosäkerhetsåtgärder, lokaler och utrustning är uppfyllda vid ansökan om godkännande. Du kan lämna uppgifterna som bilagor till din ansökan i e-tjänsten.

Detaljerad information om vilka krav om biosäkerhetsåtgärder, lokaler och utrustning du behöver uppfylla för just din typ av anläggning finns på sidan Journalföring och biosäkerhetsplan för vattenbruksanläggningar.

Om det sker en betydande förändring av vattenbruks­anläggningen som påverkar de uppgifter som du har lämnat om din anläggning ska du meddela oss. Du ska även meddela om du ska upphöra med verksamheten. Du ska meddela i förväg innan ändringen sker.

Om du söker godkännande för en grupp anläggningar

Om du ska ansöka om godkännande för en grupp av vattenbruks­anläggningar så ska anläggningarna

 • vara belägna i ett epidemiologiskt enhetligt område och alla aktörer i det området ska följa samma system för biosäkerhet
 • drivas av samma aktör som följer samma system för biosäkerhet och vattenbruksdjuren i anläggningarna ska tillhöra samma epidemiologiska enhet.

Avgift för att registrera anläggning och ansöka om godkännande

Du ska betala en årlig avgift på 50 kronor per anläggning eller grupp av anläggning.

Du som ansöker om godkännande av en anläggning eller en grupp av anläggningar ska betala 12 200 kronor. Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket besluta att en lägre avgift ska betalas. Om avgiften inte betalas tas ärendet inte upp till prövning.

Du kommer att få en faktura av Jordbruksverket.

Sök efter vattenbruk som är registrerade

Alla vattenbruksföretag som är registrerade finns i det centrala vattenbruks­registret (CVR) som Jordbruksverket ansvarar för. Du kan söka efter vattenbruk i registret.

Du måste ha tillstånd för odlingar

Förutom att din anläggning behöver vara registrerad och i vissa fall ha ett godkännande så behöver du även ett tillstånd. Ett så kallat odlingstillstånd söker du hos din länsstyrelse. Länsstyrelsen kommer då att göra en prövning om sådana fiskarter eller fiskstammar som du planerar att ha är lämpliga med hänsyn till vattenområdets särart. Beroende på hur stor odling du planerar att ha så kan kraven på din ansökan se olika ut. Om du vill odla arter som inte finns naturligt i Sverige så finns specifika krav på hur din odling ska vara utformad. Har du fler frågor om odlingstillstånd kan du kontakta din länsstyrelse.

Webbplats för vattenbruks­­­företag

Svensktvattenbruk.se är Jordbruksverkets webbplats för Sveriges vattenbruks­­­företagare och intresserad allmänhet. Där har vi samlat information från olika myndigheter som vattenbruks­företagare behöver för att driva sin verksamhet. På webbplatsen finns information om exempelvis

 • vilka tillstånd vattenbruks­­­företagare behöver
 • vilka myndigheter som ansvarar för dessa tillstånd
 • vilken lagstiftning som är tillämplig
 • nyheter och reportage inom området.

Fördjupning i lagstiftningen

För att underlätta tillämpningen av lagstiftningen har vi tagit fram ett dokument med exempel och rekommendationer. I dokumentet ger vi råd och stöd om registrering och godkännande av olika typer av anläggningar för vattenbruksdjur, journalföring på vattenbruksanläggningar samt krav på register utifrån djurhälsolagstiftningen. Målsättningen är att på ett samlat ställe tillhandahålla information om gällande regelverk.

Författningar

Söker efter 2021:10

Söker efter 2021:13

Senast uppdaterad: 2021-05-11